LPC258/2007
ID intern unic:  326680
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 258
din  29.11.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 48
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art.I. - Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 10 se completează în final cu alineatele (4) şi (5) cu  următorul cuprins:
    “(4) Hotărîrile judecătoriilor, ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina web din internet.
    (5) Modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti este stabilit prin Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii.”
    2. La articolul 27 alineatul (1), după litera e) se introduce litera e1) cu  următorul cuprins:
    “e1) exercită controlul asupra întocmirii şi afişării, în termenul stabilit de norma procesuală, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv  obiectul acestora;”
    3. La articolul 39 alineatul (1), după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins:
   “g1) exercită controlul asupra întocmirii şi afişării, în termenul stabilit de norma procesuală, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv  obiectul acestora;”
    Art.II. - La articolul 8 alineatul (1) din Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.196-199, art.764), cu modificările ulterioare, litera b) se completează în final cu textul “ , exercită controlul asupra întocmirii şi afişării, în termenul stabilit de norma procesuală, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv  obiectul acestora”.
    Art.III. - La articolul 14 din Legea nr.836-XIII din 17 mai 1996  cu privire la sistemul instanţelor judecătoreşti militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.51, art.482), cu modificările ulterioare, după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:
   “f1) exercită controlul asupra întocmirii şi afişării, în termenul stabilit de norma procesuală, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv  obiectul acestora;”
    Art.IV. - Legea nr.970-XIII din 24 iulie 1996 cu privire la instanţele judecătoreşti economice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.77, art.742), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
    “b1) exercită controlul asupra întocmirii şi afişării, în termenul stabilit de norma procesuală, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv  obiectul acestora;”
    2. La articolul 20 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:
    “c1) exercită controlul asupra întocmirii şi afişării, în termenul stabilit de norma procesuală, a informaţiei privind cauzele fixate pentru judecare, inclusiv  obiectul acestora;”
    Art.V. - La articolul 353 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează în final cu textul “ , indicîndu-se numărul dosarului, numele şi prenumele judecătorului (judecătorilor) care examinează cauza, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, numele şi prenumele inculpatului (inculpaţilor), infracţiunea care formează obiectul examinării, alte date referitoare la publicitatea şedinţei de judecată, precum şi alte informaţii care asigură transparenţa procesului de judecată”.
    Art.VI. - La articolul 193 alineatul (2) din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, cuvintele “rolul să fie afişat” se substituie prin cuvintele “lista cauzelor fixate pentru judecare să fie afişată”, iar în final alineatul se completează cu textul “ , indicîndu-se numărul dosarului, numele judecătorului (judecătorilor) care examinează cauza, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, numele sau denumirea părţilor, esenţa cauzei civile, stadiul procesual, precum şi alte date referitoare la publicitatea şedinţei de judecată”.
    Art.VII. - (1) Prezenta lege intră în vigoare după 3 luni de la data publicării, cu excepţia punctului 1 din articolul I referitor la completarea articolului 10 din Legea privind organizarea judecătorească cu alineatul (4), care va fi pus în aplicare după crearea condiţiilor corespunzătoare, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2010.
    (2) Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba Regulamentul privind modul de publicare  a hotărîrilor judecătoreşti.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                 Marian LUPU

    Nr.258-XVI. Chişinău, 29 noiembrie 2007.