LPC305/2007
ID intern unic:  326682
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 305
din  27.12.2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI
din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar
Publicat : 22.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 50     Data intrarii in vigoare : 01.01.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare din sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 35 alineatul (2) subalineatul doi,  după sintagma  “Serviciului Vamal” se introduce sintagma “, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei”.
    2. La anexa nr.3, compartimentul “Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei” va avea următorul cuprins:
   

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei

Director general
 6500
Director adjunct
 6000

3. La anexa nr.4 compartimentul “Curtea Constituţională”, după poziţia
   
Şef serviciu, redactor-şef
1500–2250

se introduce poziţia:
   
Referent al judecătorului
1300–1950

 4. La anexa nr. 5:
    compartimentul “Subdiviziunile teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică” va avea următorul cuprins:
    “Subdiviziunile teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică
   
 
Funcţia
 
Grila de salarii, lei
Municipiul Chişinău

Alte municipii, raioane, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

Director direcţie generală
1600–2350
      
Şef direcţie
1400–2100
1300–1950
Şef direcţie în componenţa direcţiei generale
1300–1950
       
Şef secţie; şef secţie în componenţa direcţiei (direcţiei generale)
1200–1800
 
1100–1650
Consultant
950–1450
950–1450
Specialist principal
900–1400
900–1400
Specialist coordonator
850–1300
850–1300
Specialist
750–1100
750–1100"

    la compartimentul “Casa Naţională de Asigurări Sociale”, poziţiile
   
Şef direcţie
1500–2250

    şi
   

Şef direcţie în componenţa direcţiei generale, şef secţie autonomă

1400–2100

    se înlocuiesc, respectiv, cu  poziţiile:
   
Şef direcţie
1500–2250
1300–1950

    şi
   

Şef direcţie în componenţa direcţiei generale, şef secţie autonomă

1400–2100
1200–1800

    la compartimentul “Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei”, după poziţia “Şef direcţie”  se introduce poziţia:
   

Şef direcţie (membru al consiliului administrativ)

1700–2450

    punctul 2 din note va avea următorul cuprins:
    “2. Autorităţile administrative centrale (servicii, birouri, agenţii) care dispun de un număr de peste 50 de angajaţi pot institui funcţia de “Director direcţie generală” cu grila de salarii de  1700–2450 de lei.
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                               Marian LUPU

    Nr.305-XVI. Chişinău, 27 decembrie 2007.