*HGC1404/2005 Versiunea originala
ID intern unic:  326687
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1404
din  30.12.2005
privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu
de către autorităţile administraţiei publice  
Publicat : 13.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 5-8     art Nr : 32
    În scopul asigurării optime a autorităţilor administraţiei publice şi altor organe de stat cu autoturisme de serviciu, reglementării utilizării autoturismelor şi optimizării cheltuielilor bugetare, prevăzute în aceste scopuri, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerele şi autorităţile administrative centrale vor satisface necesităţile personalului de conducere  în transport de serviciu, pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale acestora, în limitele alocaţiilor aprobate pentru întreţinerea lui, conform normelor de deservire, specificate în anexa nr.1.
    2. Se aprobă numărul-limită al autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale autorităţilor administraţiei publice locale, conform anexei nr.2.
    3. Se stabileşte că asigurarea cu transport de serviciu de către Baza Auto a Aparatului Guvernului a persoanelor oficiale se efectuează în temeiul unei dispoziţii de Guvern.
    4. Pentru deplasări în teritoriul republicii, funcţionarilor publici din cadrul ministerelor, autorităţilor administrative centrale şi a autorităţilor administraţiei publice locale li se pot pune la dispoziţie autoturismele Bazei Auto a Aparatului Guvernului doar cu autorizarea scrisă a Şefului sau şefului-adjunct al Aparatului Guvernului, cu prezentarea foii de deplasare de către solicitanţi, în care  vor fi indicate punctele  de destinaţie şi durata deplasării.
  5. Deplasările funcţionarilor publici peste hotarele republicii cu transport de serviciu din cadrul Bazei Auto a Aparatului Guvernului se permite cu autorizarea Prim-ministrului sau a viceprim-ministrului responsabil de domeniul respectiv.
    6. Se interzice utilizarea mijloacelor bugetare pentru arendarea  autoturismelor, în scopul deplasării funcţionarilor peste hotarele ţării.
    7. Se permite  consiliilor locale să adopte decizii de a plăti primăriilor satelor (comunelor) şi oraşelor, care nu au în dotare autoturisme de serviciu, o compensaţie lunară pentru utilizarea autoturismului sau a motocicletei proprii în limita costului a 50 - 80 şi, respectiv, a 15 - 30 litri de benzină, în funcţie de distanţa pînă  la centrul unităţii administrative de nivelul doi.
    8. Conducătorii  autorităţilor administraţiei publice vor purta răspundere personală pentru îndeplinirea prezentei hotărîri.
    9. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform listei specificate în anexa nr.3.

    Prim-ministru                                                                  Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Mihail Pop
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                                    Valeriu Lazăr

    Chişinău, 30 decembrie 2005.
    Nr. 1404.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1404
din 30 decembrie  2005
NORMELE DE DESERVIRE
cu transport de serviciu a conducătorilor
ministerelor şi autorităţilor administrative centrale

Nr.
 d/o
Persoanele oficiale Norma de deservire cu transport Parcursul-limită 
anual(mii km)
1. Prim-ministrul Trei automobile arondate -
2. Viceprim-miniştrii Două automobile arondate -
3. Şeful Aparatului Guvernului, miniştrii,
preşedintele Curţii Constituţionale şi
preşedintele Curţii Supreme de Justiţie
Automobile arondate
(sau aflate la balanţa instituţiei)
32
4. Şefii adjuncţi ai Aparatului Guvernului,
consilierii prezidenţiali şi consilierii
principali de stat ai Prim-ministrului,
şeful serviciului de presă - purtătorul de
cuvînt al Preşedintelui, şefii oficiilor teritoriale
ale Aparatului Guvernului,
conducători ai autorităţilor administrative
centrale
Automobile arondate
(sau aflate la balanţa instituţiei)
28
5. Viceminiştrii, vicedirectorii generali ai
autorităţilor administrative centrale,
consilierul viceprim-ministrului, consilierul
Şefului Aparatului Guvernului, şefii de
direcţii şi secţii autonome ale Aparatului
Guvernului, preşedinţii  curţilor de apel
Automobile de serviciu la chemare,
utilizarea acestora fiind limitată pînă
la 4 ore pe zi, sau din contul
autoturismelor care se află la balanţa
 instituţiei (cîte 1 autoturism pentru 2
adjuncţi ai conducătorului de instituţie)
24
6. Directorii departamentelor din subordinea
ministerelor şi altor autorităţi pe lîngă
Guvern
Automobile de serviciu la chemare,
prin solicitarea per- soanelor oficiale
specificate la   pct. 4 sau un 1
auto- turism de serviciu aflat
la balanţa instituţiei
      20

    NOTE:
    1. Ministerele şi autorităţile administrative centrale pot folosi pentru aparatele lor, în scop de serviciu, suplimentar 1-2 autoturisme, în limitele alocaţiilor aprobate.
    2. Parcursul-limită anual pentru  şefii oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului poate fi majorat, în caz de necesitate, pînă la parcursul-limită anual stabilit pentru autorităţile administraţiei publice locale corespunzător raionului de reşedinţă.    
                                                        
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 1404
din 30 decembrie 2005
NUMĂRUL-LIMITĂ
al autoturismelor de serviciu şi parcursul-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea
îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei
 publice locale
Numărul-limită
 al autoturismelor 
de serviciu, unităţi
Parcursul-limită
anual pentru un
 autoturism,
 mii km
1 2 3
Consiliile raionale:    
Anenii Noi 8 12
Basarabeasca 8 20
Briceni 8 44
Cahul 8 35
Cantemir 8 26
Călăraşi 8 15
Căuşeni 8 20
Cimişlia 8 18
Criuleni 8 14
Donduşeni 8 37
Drochia 8 32
Dubăsari 8 16
Edineţ 8 37
Făleşti 8 27
Floreşti 8 27
Glodeni 8 31
Hînceşti 8 17
Ialoveni 8 12
Leova 8 22
Nisporeni 8 19
Ocniţa 8 42
Orhei 8 14
Rezina 8 24
Rîşcani 8 34
Sîngerei 8 25
Soroca 8 35
Străşeni 8 10
Şoldăneşti 8 23
Ştefan Vodă 8 23
Taraclia 8 32
Teleneşti 8 22
Ungheni 8 25
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia(Gagauz Yeri) 27 23
Mun. Chişinău 28 18
Mun. Bălţi 8 26

    NOTE:
    1. Numărul-limită al autoturismelor de serviciu pentru aparatul preşedintelui raionului, alte subdiviziuni din subordinea Consiliului raional se stabilesc reieşind din calculul: cîte un autoturism pentru preşedintele şi vicepreşedintele(ţii) raionului.
    Numărul-limită al autoturismelor de serviciu pentru deservirea aparatelor primăriilor municipiilor (preturilor municipiului Chişinău) şi subdiviziunilor consiliilor municipale se stabilesc reieşind din calculul: cîte 1 autoturism pentru deservirea primarului (pretorului) şi 1 autoturism pentru deservirea a doi viceprimari (vicepretori).
    Celelalte autoturisme se vor distribui conform necesităţilor şi solicitărilor subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional, municipal sau Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz Yeri), în funcţie de resursele financiare disponibile, prin dispoziţia preşedintelui raionului, primarului general al municipiului Chişinău, primarului municipiului Bălţi sau preşedintelui Comitetului Executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia  (Gagauz Yeri) cu statut juridic special.
    Referitor la raioanele cu o populaţie de peste 100 mii locuitori, numărul-limită al autoturismelor de serviciu pentru autorităţile administraţiei publice locale poate fi majorat pînă la 10 unităţi de transport, în funcţie de resursele financiare proprii ale Consiliului raional.
    Pentru deservirea aparatului primăriilor satelor şi oraşelor cu numărul populaţiei de peste 5,5 mii locuitori se stabileşte numărul-limită de cîte un autoturism de serviciu, conform deciziei Consiliului local respectiv. Pentru deservirea aparatului primăriilor satelor (comunelor) cu numărul populaţiei de pînă la 5,5 mii locuitori autoturismul de serviciu poate fi întreţinut conform deciziei Consiliului local al satului (comunei), în cazul existenţei suportului financiar.
    2. Parcursul-limită se stabileşte în valoare medie pentru un autoturism, prin decizia Consiliului raional, Consiliului municipal, Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz Yeri). Această normă poate fi diferenţiată  între subdiviziunile corespunzătoare, fără a depăşi valoarea totală a indicatorului respectiv.
  3. Parcursul-limită anual pentru un autoturism de serviciu, care va deservi primăriile satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) din componenţa unităţilor administrativ-teritoriale se va stabili de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale respective, în funcţie de distanţa dintre localitatea respectivă pînă la centrele de reşedinţă a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi municipiul Bălţi, precum şi de alte condiţii de utilizare a autoturismelor de serviciu, dar nu mai mare de 24 mii km pe an.
    4. Compensaţia lunară prevăzută la punctul 7 al prezentei hotărîri, în funcţie de distanţa de la primării la centrul unităţii administrativ-teritoriale, se va stabili conform tabelului de mai jos:

Tipul de transport 
(km)
Norma stabilită de
 benzină (litri)
Distanţa de la primării pînă la centrul unităţii administrativ-teritoriale (km)
De la 3 km
 pînă la 18 km
De la 19 km
 pînă la 33 km
De la 34 km
 pînă la 48 km
Peste
 49  km
Maşină 50 - 80 50 60 70 80
Motocicletă 15 - 30 15 20 25 30

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 1404
din 30 decembrie 2005
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.835 din 20 decembrie 1995 "Cu privire la reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu în organele administraţiei publice".
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 453 din 14 august 1996 "Pentru introducerea unor modificări în  Hotărîrea Guvernului nr.835 din 20 decembrie 1995".