LPC293/2007
ID intern unic:  326690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 293
din  21.12.2007

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 25.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 16-17     art Nr : 52
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.10, art.283), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 73, textul “maculaturii prelucrate, prevăzute în anexă, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile” se înlocuieşte cu textul “maculaturii prelucrate şi a cioburilor din sticlă, prevăzute în anexa nr.3 la Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere, destinate utilizării în calitate de materie primă secundară la întreprinderile”.
    2. Anexa la lege se exclude.
    Art.II. - Legea nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.16-17, art.101), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 20 alineatul (1) litera c), după cuvintele “maculaturii prelucrate” se introduc cuvintele “şi a cioburilor din sticlă”.
    2. În anexa nr.3 la lege:
    titlul anexei va fi: “Materia primă secundară pasibilă importului”;
    anexa se completează în final cu următoarele poziţii:
7001 00

Cioburi şi alte deşeuri şi resturi din sticlă;

sticlă în masă:

7001 00 100

- cioburi şi alte deşeuri şi resturi din sticlă

(ce nu conţin substanţe periculoase)

    Art.III. - Articolul II al Legii nr.449-XV din 30 decembrie 2004 pentru modificarea articolului 27 al Legii nr.1347-XIII din 9 octombrie 1997 privind deşeurile de producţie şi menajere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.13-16, art.51) se abrogă.
    Art.IV. - Guvernul, în termen de 6 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.     


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                             Marian LUPU

    Nr.293-XVI. Chişinău, 21 decembrie 2007.