HGM12/2008
ID intern unic:  326696
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 12
din  17.01.2008
cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale
acordate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice
şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare
Publicat : 25.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 16-17     art Nr : 79
    MODIFICAT
    HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723

    În temeiul art.103 alin.(91) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), art.28 din Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), precum şi în conformitate cu art.59-61 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663) şi art.6 alin.(1) şi art.17 alin.(1) lit. a) din Legea nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.476), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală la mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare, precum şi la modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova, conform anexei nr.1;
    Lista rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi ai incubatoarelor de inovare scutiţi de taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală la mărfurile şi serviciile importate, precum şi scutiţi de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova, conform anexei nr.2.
    2. Academia de Ştiinţe a Moldovei va prezenta Guvernului proiectele de hotărîri privind modificarea şi completarea prezentei Hotărîri în termen de o lună după eliberarea de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a certificatelor înregistrării de stat a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic învingătorilor concursului pentru obţinerea statutului de rezident al parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi al incubatoarelor de inovare, precum şi Lista mărfurilor şi serviciilor ce urmează a fi importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către rezidentul parcului ştiinţifico-tehnologic sau rezidentul incubatorului de inovare, elaborată în conformitate cu poziţiile tarifare ale Nomenclaturii combinate a mărfurilor şi Clasificatorului statistic al produselor (bunurilor şi serviciilor) al Republicii Moldova, necesare pentru realizarea proiectului de inovare şi transfer tehnologic.
   
[Pct.2 modificat prin HG632 din 11.09.15, MO258-261/18.09.15 art.723]
    3. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Finanţelor, Serviciului Vamal şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                    Igor  Dodon
    Ministrul finanţelor                                                           Mihail Pop

    Nr. 12. Chişinău, 17 ianuarie 2008.


Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr.12
din 17 ianuarie 2008
REGULAMENT
cu privire la modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată
şi taxa vamală la mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii
parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare,
 precum şi la modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată
la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova

    1. Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală la mărfurile şi serviciile importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare  precum şi modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată la mărfurile şi serviciile procurate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova.
    2. În conformitate cu legislaţia vamală şi fiscală, organele vamale vor vămui mărfurile şi serviciile (conform Listei mărfurilor şi serviciilor ce urmează a fi importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către rezidentul parcului ştiinţifico-tehnologic sau rezidentul incubatorului de inovare, necesare pentru realizarea proiectului de inovare şi transfer tehnologic (în continuare - lista aprobată), importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, fără perceperea taxei pe valoarea adăugată şi taxei vamale.
    3. Pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată şi de taxa vamală, rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi ai incubatoarelor de inovare urmează să prezinte organelor vamale şi agenţilor economici, furnizori pe teritoriul Republicii Moldova, certificatul, eliberat de către administratorul parcului sau incubatorului, după caz, privind deţinerea statutului de rezident al parculului ştiinţifico-tehnologic sau incubator de inovare.
    4. Agenţii economici din teritoriul Republicii Moldova livrează mărfuri şi servicii rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţilor incubatoarelor de inovare, cu scutire de taxa pe valoarea adăugată (conform listei aprobate).
    5. Mărfurile şi serviciile importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare pot fi folosite numai în domeniile de activitate prevăzute de proiectele de inovare şi transfer tehnologic, aprobate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    6. Pentru a beneficia de regimul fiscal stabilit prin art.103 alin.(91) din Codul fiscal, achitările pentru mărfurile, serviciile procurate pe teritoriul Republicii Moldova urmează a fi efectuate de rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare prin transferul mijloacelor băneşti de la conturile bancare ale rezidenţilor la conturile bancare ale furnizorilor.
    7. Casarea mărfurilor procurate pe teritoriul  Republicii Moldova  sau importate de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi rezidenţii incubatoarelor de inovare se efectuează în modul şi în limitele stabilite de legislaţia în vigoare, taxa pe valoarea adăugată aplicîndu-se la valoarea mărfurilor casate ce depăşeşte normele stabilite prin legislaţie.
    8. În cazul încetării activităţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor de inovare sau în cazul pierderii statutului de rezident al acestora, TVA şi taxa vamală se aplică la valoarea iniţială a stocurilor de mărfuri neutilizate în procesul activităţii în calitate de rezident. Data obligaţiei fiscale privind taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală la stocul de mărfuri neutilizate în procesul activităţii în calitate de rezident se consideră data pierderii statutului de rezident sau data încetării activităţii parcului ştiinţifico-tehnologic sau incubatorului de inovare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.12
din 17 ianuarie 2008

LISTA
rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi ai incubatoarelor
de inovare scutiţi de taxa pe valoarea adăugată şi taxa vamală
la mărfurile  şi serviciile importate,  precum şi scutiţi de taxa pe
valoarea adăugată  la mărfurile şi serviciile procurate de către

aceştia pe teritoriul Republicii Moldova

Denumirea rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi ai incubatoarelor de inovare

Proiectul
Rezident al incubatorului de inovare
Programul de stat: Incubatorul
de inovare
 
 
Rezident al parcului ştiinţifico-
tehnologic

Programul de stat: Parcul ştiinţifico-tehnologic „Academica”