HBNMM282/2007
ID intern unic:  326724
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 282
din  07.11.2007

cu privire la modificarea şi completarea

Regulamentului nr.10018-20 cu privire la organizarea

şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor

de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri

Publicat : 25.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 16-17     art Nr : 39     Data intrarii in vigoare : 25.01.2008
    MODIFICAT
    Rectificarea MO21-24/01.02.08 pag.92

    În temeiul art. 5, 11, 26 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:
    I. Se modifică şi se completează Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr.22 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1. Punctul 1.1 va avea următorul cuprins:
    “1.1. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri (în continuare - Regulament) este elaborat în temeiul Legii nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legii instituţiilor financiare
nr.550-XIII din 21 iulie 1995, Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994, proces-verbal nr.2, cu modificările şi completările ulterioare).”.
    2.Punctul 2.2 se completează cu un alineat nou avînd următorul cuprins:
    “În obligaţiunea caselor de schimb valutar, băncilor autorizate, hotelurilor (organizaţiilor în componenţa cărora se află hotelurile) intră executarea prevederilor Legii
nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi actelor normative elaborate în baza acesteia, în partea ce se referă la activitatea de schimb valutar.”.
    3. Capitolul II, după punctul 2.3 se completează cu punctul 2.4 avînd următorul cuprins:
    “2.4. Casele de schimb valutar, hotelurile (organizaţiile în componenţa cărora se află hotelurile) urmează să elaboreze şi să implementeze propriul program pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    Recomandările privind elaborarea de către casele de schimb valutar şi hoteluri (organizaţii în componenţa cărora se află hotelurile) a programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului sînt expuse în Anexa nr.11 la prezentul Regulament.”.
    4. La punctele 3.3.1 şi 6.6.1, la lit.a) textul “în domeniul combaterii spălării banilor” se completează cu textul “şi finanţării terorismului” şi în continuare după text.
    5. La punctele 3.4.1 - 3.4.3 şi 6.7.1 cuvîntul “subpunct” la cazul şi numărul respectiv se înlocuieşte cu cuvîntul “punct” la cazul şi numărul respectiv.
    6. Capitolul III, după punctul 3.3.5 se completează cu punctul 3.3.51 avînd următorul cuprins:
    “3.3.51. Buletinele de identitate ale conducătorului, adjunctului acestuia şi a contabilului-şef (sau a funcţionarului care îndeplineşte funcţiile contabilului-şef) ale casei de schimb valutar.”.
    7. La punctul 3.3.12 în prima propoziţie după textul “3.3.3,” se introduce textul “3.3.51,” şi în continuare după text.
    8. Capitolul IV, după punctul 4.6 se completează cu punctul 4.61 avînd următorul cuprins:
    “4.61. Casa de schimb valutar urmează să ţină evidenţa tuturor operaţiunilor efectuate şi a persoanelor fizice identificate, respectînd cerinţele legislaţiei inclusiv ale prezentului Regulament.”.
    9. Punctul 4.7 va avea următorul cuprins:
    “4.7. IDENTIFICAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI PERFECTAREA DOCUMENTELOR PENTRU A FI ELIBERATE PERSOANEI  FIZICE
    4.7.1. La efectuarea operaţiunii de schimb valutar persoanei fizice, funcţionarul casei de schimb valutar efectuează identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice în cazurile stabilite în punctul 4.7.2 şi perfectează documentele necesare ţinerii evidenţei operaţiunilor efectuate şi a clienţilor identificaţi.
    4.7.2. Identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice se efectuează în următoarele cazuri:
    a) în cazul în care suma tranzacţiei este de cel puţin 50000 lei moldoveneşti (conform cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil pentru ziua efectuării operaţiunii), indiferent de faptul că, tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni;
    b) în cazul în care suma operaţiunii este mai mică decît limita menţionată, dar funcţionarul casei de schimb valutar în privinţa operaţiunii are suspiciuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului.
    4.7.3. În procesul de identificare şi verificare a identităţii persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea, funcţionarul casei de schimb valutar urmează să solicite de la client următoarele acte de identitate:
    - de la rezident - actul de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (paşaportul /buletinul de identitate /permisul de şedere permanentă etc. eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova);
    - de la nerezident - paşaportul eliberat de către organele abilitate ale statului străin,  permisul de şedere temporară eliberat de către organul abilitat al Republicii Moldova.
    4.7.4. În cazul în care operaţiunea se efectuează în numele altei persoane fizice (în continuare - beneficiarul efectiv), persoana fizică care efectuează nemijlocit operaţiunea urmează să prezinte, pe lîngă actul său de identitate, şi procura legalizată în modul stabilit. Identificarea şi verificarea identităţii beneficiarului efectiv se efectuează în cazurile stipulate în punctul 4.7.2 în baza datelor din procură.
    4.7.5. Actele de identitate şi procura urmează a fi prezentate în original şi a fi valabile la data prezentării.
    4.7.6. În cazul în care persoana fizică urmează a fi identificată, iar persoana fizică care efectuează nemijlocit operaţiunea de schimb valutar nu a prezentat actul de identitate şi, după caz, procura, precum şi în cazul în care datele şi informaţiile obţinute sînt neautentice sau neveridice, funcţionarul casei de schimb valutar refuză efectuarea operaţiunii.
    4.7.7. La efectuarea oricărei operaţiuni de schimb valutar, pînă la eliberarea mijloacelor corespunzătoare persoanei fizice, funcţionarul casei de schimb valutar înregistrează în mod obligatoriu operaţiunea de schimb valutar la maşina de casă şi control şi imprimă bonul de casă. Bonul de casă trebuie să conţină datele /informaţia stabilite de actele normative în vigoare în domeniul aplicării maşinilor de casă şi control. Bonul de casă se imprimă într-un singur exemplar şi drept confirmare a efectuării operaţiunii se înmînează clientului împreună cu mijloacele corespunzătoare.
    4.7.8. Suplimentar la bonul de casă, funcţionarul casei de schimb valutar perfectează buletinul de schimb valutar (în conformitate cu Anexa nr.2 la prezentul Regulament) în cazul în care:
    a) operaţiunea de schimb valutar se efectuează cu identificarea persoanei fizice; şi /sau
    b) maşina de casă şi control nu poate să asigure imprimarea pe bonul de casă a tuturor datelor /informaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare.
    4.7.9. Buletinul de schimb valutar se perfectează în două exemplare. După completarea buletinului de schimb valutar, funcţionarul casei de schimb valutar şi clientul semnează ambele exemplare ale acestuia.
    Prin semnătura sa clientul confirmă primirea mijloacelor corespunzătoare, a primului exemplar al buletinului de schimb valutar şi veridicitatea informaţiei despre client şi, după caz,  despre beneficiarul efectiv indicate în buletinul de schimb valutar (dacă această informaţie urmează a fi indicată).
    4.7.10. În cazul perfectării buletinului de schimb valutar, bonul de casă se anexează la primul exemplar al buletinului de schimb valutar şi se înmînează clientului împreună cu mijloacele corespunzătoare. Exemplarul doi al buletinului de schimb valutar rămîne în casa de schimb valutar.
    4.7.11. Nu se admit ştersături şi corectări în bonurile de casă şi în buletinele de schimb valutar.”.
    10. Punctul 4.8.2 va avea următorul cuprins:
    “4.8.2. În cazul în care, ţinînd cont de prevederile punctului 4.8.1, completarea registrelor suplimentare conform Anexelor nr.3 şi 4 la prezentul Regulament nu este necesară, funcţionarul casei de schimb valutar, la efectuarea operaţiunii de schimb valutar, la care se cere identificarea persoanei fizice, perfectează Registrul persoanelor fizice identificate. Acest Registru se completează după  înregistrarea operaţiunii respective la maşina de casă şi control şi urmează să conţină numărul buletinului de schimb valutar (bonului de casă) eliberat, numele şi prenumele persoanei fizice care a efectuat nemijlocit operaţiunea, precum şi, după caz, numele şi prenumele persoanei fizice în numele căreia a fost efectuată operaţiunea. Acest Registru urmează a fi semnat de către funcţionarul casei de schimb valutar la sfîrşitul zilei sale de lucru.”
    11. La punctul 4.8.3, în primul alineat textul “denumirea instituţiei, adresa şi codul fiscal al acesteia” se înlocuieşte cu textul “denumirea instituţiei (subdiviziunii acesteia), sediul  şi codul fiscal /IDNO al acesteia”.
    12. La punctul 4.10, în ultimul alineat textul “în fondurile locale de susţinere socială a populaţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1083 din 26.10.2000” se înlocuieşte cu textul “în conformitate cu  Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000”.
    13. La punctul 5.4 cuvintele “false sau” se exclud.
    14. La punctul 5.10.7:
    a) primul alineat, în prima propoziţie textul “în casa de schimb valutar în safeuri sau alte depozite” se înlocuieşte cu textul “conform legislaţiei”;
    b) în primul alineat, propoziţia a doua va avea următorul cuprins: “Casa de schimb valutar urmează să păstreze documentele aferente operaţiunilor efectuate şi persoanelor fizice identificate (banda de control, exemplarele doi ale buletinelor de schimb valutar, registrele) cel puţin 7 ani după finalizarea operaţiunilor.”.
    c) din alineatul doi propoziţia a doua se exclude.
    15. La punctul 6.1 textul “(ulterior în capitolele VI, VIII, IX şi X numită “organizaţie”)”  se substituie cu textul “(în continuare - organizaţie)”, iar textul “(ulterior numite “punctul de schimb”)”  se substituie cu textul “(în continuare - punctul de schimb)”.
    16. Capitolul VI, după punctul 6.6.6 se completează cu punctul 6.6.61 avînd următorul cuprins:
    “6.6.61. Buletinele de identitate ale conducătorului, adjunctului acestuia şi a contabilului-şef, responsabili de activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel.”
    17. La punctul 6.6.7, în prima propoziţie textul “şi 6.6.5 c)” se înlocuieşte cu textul “ , 6.6.5 lit.c) şi 6.6.61)”.
    18. La punctul 6.7.1, în prima propoziţie textul “6.6.1 - 6.6.6” se înlocuieşte cu textul “6.6.1 - 6.6.61”.
    19. Capitolul VI, după punctul 6.19 se completează cu punctul 6.20 avînd următorul cuprins:
    “6.20. Hotelul (organizaţia) urmează să ţină evidenţa tuturor operaţiunilor efectuate şi a persoanelor fizice identificate la efectuarea operaţiunilor de cumpărare a valutei străine de la persoanele fizice, respectînd cerinţele legislaţiei, inclusiv ale prezentului Regulament.”.
    20. La punctul 7.3 textul “4.5-4.13” se înlocuieşte cu textul “4.5-4.61, 4.7.7-4.7.11, 4.8-4.13”.
    21. Punctul 8.4 se exclude.
    22. Capitolul IX, după punctul 9.3 se completează cu punctul 9.4 avînd următorul cuprins:
    “9.4. Dacă în cazul efectuării controlului la casa de schimb valutar /casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate /punctul de schimb de pe lîngă hotel au fost  identificate semne de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, Banca Naţională a Moldovei informează şi expediază imediat materialele respective Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.”.
    23. La punctul 10.1.1 după textul “prevederilor Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995),”se întroduce următorul text “Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (nr.190-XVI din 26.07.2007) şi actelor normative elaborate în baza acesteia, în partea ce se referă la activitatea de schimb valutar,”şi în continuare după text.
    24. La punctul 10.1.2 textul “prezentului Regulament” se înlocuieşte cu următorul text: “Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (nr.190-XVI din 26.07.2007) şi actelor normative elaborate în baza acesteia, în partea ce se referă la activitatea de schimb valutar, prezentului Regulament”.
    25. În Anexa nr.5,  Norme generale privind stabilirea plătibilităţii bancnotelor în valută străină, la punctul 5:
    a) în prima propoziţie cuvintele “false sau” se exclud;
    b) în ultima propoziţie cuvîntul “false” se înlocuieşte cu textul “suspecte de a fi false”, iar cuvîntul “falsul” se înlocuieşte cu cuvintele “bancnotele respective”.
    26. În Anexa nr.7, Modul de completare a Raportului privind operaţiunile de schimb valutar efectuate:
    a) rîndul “Codul instituţiei” va avea următorul cuprins:
    “Codul instituţiei: banca înscrie codul de identificare atribuit în conformitate cu prevederile actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. Rezidentul (altul decît banca) înscrie numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit conform legislaţiei în vigoare, sau codul fiscal - în cazul în care la data raportării rezidentul nu este obligat, conform legislaţiei în vigoare, de a deţine IDNO.”;
    b) după propoziţia “Banca completează numai articolul 1 “Operaţiuni de schimb valutar cu persoanele fizice”.” se introduce o propoziţie nouă avînd următorul cuprins: “Informaţia respectivă se include de către bancă în baza datelor din evidenţa contabilă pentru perioada de raportare.”.
    II.  Anexele nr.2, 3 şi 4 la Regulamentul nr.10018-20 vor avea cuprinsul anexelor, respectiv, nr.1, 2 şi 3 la prezenta hotărîre.
    În termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a  prezentei hotărîri băncile autorizate, casele de schimb valutar, hotelurile (organizaţiile) care dispun de puncte de schimb vor asigura utilizarea formularelor respective conform anexelor nr.1, 2 şi 3 la prezenta hotărîre.
    III. În Regulamentul nr.10018-20 se introduce Anexa nr.11 avînd cuprinsul anexei nr.4 la prezenta hotărîre.
   
[Pct.3 modificat prin rectificarea MO21-24/01.02.08 pag.92]
    IV. Casele de schimb valutar şi hotelurile (organizaţiile) care dispun de puncte de schimb sînt obligate în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a  prezentei hotărîri:
    a) să elaboreze programele proprii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
  b) să comunice Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Băncii Naţionale a Moldovei despre numele, prenumele, natura şi limitele responsabilităţilor persoanei responsabile de asigurarea conformării politicilor şi procedurilor interne cu cerinţele legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, de asigurarea îndeplinirii permanente a programului pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
    V. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE
    A MOLDOVEI                                                                                            Leonid TALMACI

    Nr. 282. Chişinău, 7 noiembrie 2007.

    Anexa nr.1

anexa nr.2

Modul de completare

a buletinului de schimb valutar

    Buletinul de schimb valutar se perfectează de către funcţionarul casei de schimb valutar/ casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate/ punctului de schimb de pe lîngă hotel în două exemplare. Buletinul de schimb valutar perfectat de mînă trebuie să fie completat cu pixul la indigo. Ambele exemplare ale buletinului de schimb valutar urmează a fi semnate fără utilizarea indigoului.
    Denumirea instituţiei şi a subdiviziunii acesteia: se indică denumirea completă a casei de schimb valutar/ băncii autorizate /hotelului (organizaţiei). În cazul subdiviziunii băncii autorizate (de exemplu, filiala) de asemenea se indică în mod obligatoriu denumirea /numărul acesteia. În cazul în care casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate are denumire sau număr, acestea de asemenea se indică în mod obligatoriu.
    Sediul: se indică adresa unde este amplasată casa de schimb valutar /casa pentru schimbul valutei a băncii autorizate /punctul de schimb al hotelului (organizaţiei).
    Codul fiscal /IDNO: se indică numărul de identificare de stat (IDNO) atribuit conform legislaţiei în vigoare casei de schimb va­lutar /băncii autorizate /hotelului (organizaţiei), sau codul fis­cal – în cazul în care la data efectuării operaţiunii rezidentul nu este obligat, conform legislaţiei în vigoare, de a deţine IDNO.
    Nr.: se indică numărul de ordine al buletinului de schimb valutar, care trebuie să coincidă cu numărul de ordine indicat în bonul de casă.
    Data: se indică data (ziua, luna şi anul) eliberării buletinului de schimb valutar, care trebuie să coincidă cu data indicată în bonul de casă.
    Timpul: se indică timpul exact (ora şi minutele) al eliberării buletinului de schimb valutar, care trebuie să coincidă cu timpul indicat în bonul de casă.
    I. Informaţia despre persoana fizică care efectuează operaţiunea: Această informaţie se completează în cazul în care la efectuarea operaţiunii se cere identificarea persoanei fizice.
    Numele şi prenumele persoanei fizice, data şi locul naşterii: se indică conform actului de identitate prezentat numele, prenumele, data şi locul naşterii ale persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea.
    Datele actului de identitate prezentat: se indică următoarele date ale actului de identitate al persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea: seria, numărul, data eliberării şi denumirea ţării, organului (nr.oficiului) care a eliberat actul.
    Numărul de identificare al persoanei fizice1: se completează în cazul în care actul de identitate prezentat conţine numărul de identificare de stat al persoanei fizice. Se înscrie numărul de identificare de stat, indicat în actul de identitate, al persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea.  
    _______________________________
   
1 Conform prevederilor Legii nr.273-XIII din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte,  actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (toate tipurile de paşapoarte, de buletine de identitate, permisele de şedere şi documentele de călătorie (Convenţia cu privire la statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951)) care conţin numărul de identificare al persoanei fizice.

    Adresa persoanei fizice: se înscrie domiciliul indicat în actul de identitate al persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea. În cazul în care actul de identitate prezentat nu conţine informaţia despre domiciliu, aceasta se indică conform datelor prezentate de către persoana fizică corespunzătoare. În cazul în care actul de identitate conţine informaţia despre reşedinţa persoanei fizice respective, se indică şi reşedinţa acesteia.
    Datele procurii: se completează în cazul în care operaţiunea se efectuează în numele altei persoane fizice. Se indică numărul, data şi locul (ţara, oraşul etc.) eliberării procurii, precum şi numele şi prenumele persoanei abilitate care a autentificat această procură.  
    II. Informaţia despre persoana fizică în numele căreia se efectuează operaţiunea: Această informaţie se completează concomitent cu completarea rubricii „Informaţia despre persoana fizică care efectuează operaţiunea”, în cazul în care operaţiunea se efectuează în numele altei persoane fizice.
    Numele şi prenumele persoanei fizice, data naşterii: se indică conform procurii prezentate numele, prenumele şi data naşterii persoanei fizice în numele căreia se efectuează operaţiunea.
    Numărul de identificare al persoanei fizice: se completează în cazul în care procura prezentată conţine numărul de identificare de stat al persoanei fizice. Se înscrie numărul de identificare de stat al persoanei fizice în numele căreia se efectuează operaţiunea, indicat în procură.
    Datele actului de identitate: se înscriu datele privind actul de identitate al persoanei fizice în numele căreia se efectuează operaţiunea, indicate în procura prezentată, şi anume: seria, numărul, data eliberării şi denumirea ţării, organului (nr. oficiului) care a eliberat actul.
    Adresa persoanei fizice: se înscrie adresa persoanei fizice în numele căreia se efectuează operaţiunea indicată în procura prezentată.
    III. Informaţia despre operaţiune: se indică natura operaţiunii (de exemplu: operaţiune de vînzare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti, operaţiune de cumpărare a valutei străine în numerar contra lei moldoveneşti, operaţiune de vînzare a cecurilor de călătorie contra lei moldoveneşti etc.). La efectuarea operaţiunii cu cecurile de călătorie urmează a fi indicate denumirea, seriile şi numerele cecurilor. La efectuarea operaţiunii cu card urmează a fi indicate numărul cardului, sistemul de plăţi internaţionale (de exemplu, VISA), banca emitentă.
    “Mijloace băneşti primite de la client”:
    1. În coloana “Denumirea valutei” se indică:
    a) denumirea valutei străine /monedei naţionale sau codul (numeric sau alfabetic) valutei străine /monedei naţionale primite de la client;
    b) suplimentar se indică „cec de călătorie” sau ”card” - în cazul în care se primeşte cec de călătorie /card.
    2. În coloana “Suma” se indică:
    a) suma totală a valutei străine primite de la client, inclusiv suma comisioanelor – la cumpărarea valutei străine de la client;
    b) suma totală a leilor moldoveneşti primiţi de la client, care include suma plăţii suplimentare obligatorii şi suma comisioanelor – la vînzarea valutei străine clientului.
    “Plata suplimentară obligatorie”: se indică suma mijloacelor băneşti încasată în mod obligatoriu drept plată suplimentară, conform prevederilor Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (nr.827-XIV din 18.02.2000).
    „Comisioane”:
    1. În coloana “Denumirea valutei” se indică denumirea valutei străine /monedei naţionale sau codul (numeric sau alfabetic) valutei străine /monedei naţionale în care se încasează  comisionul;
    2. În coloana “Suma” se indică suma comisionului care se încasează conform tarifelor stabilite pentru operaţiunile de schimb valutar.
    “Cursul tranzacţiei”:
    1. În coloana „Cantitatea cotată” se indică cantitatea unităţilor valutei străine  pentru care este stabilită rata de schimb (de exemplu: 1 USD, 100 USD, 100 HUF);
    2. În coloana „Rata de schimb” se indică rata de schimb a cantităţii cotate а valutei străine faţă de leul moldovenesc.
    “Mijloace băneşti eliberate clientului”:
    1. În coloana “Denumirea valutei” se indică:
    a) denumirea valutei străine /monedei naţionale sau codul (numeric sau alfabetic) valutei străine /monedei naţionale eliberate clientului;
    b) suplimentar se indică “cec de călătorie” – în cazul în care se eliberează cec de călătorie.
    2. În coloana “Suma” se indică:
    a) suma totală a leilor moldoveneşti eliberaţi clientului – la cumpărarea valutei străine de la client;
    b) suma totală a valutei străine eliberate clientului – la vînzarea valutei străine clientului.
    Fiecare exemplar al buletinului de schimb valutar se semnează de către persoana fizică care a efectuat operaţiunea şi de către funcţionarul casei de schimb valutar/ casei pentru schimbul valutei a băncii autorizate/ punctului de schimb de pe lîngă hotel, fiind indicate numele şi prenumele acestui funcţionar.” 

    Anexa nr.2

    anexa nr.3
Anexa nr.3
    anexa nr.4

Anexa nr.4
la hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 282 din 7 noiembrie 2007
“Anexa nr.11
     la Regulamentul nr.10018-20

Recomandări

privind elaborarea de către casele de schimb valutar şi hotelurile care dispun

de puncte de schimb a programelor pentru prevenirea şi combaterea

spălării banilor şi finanţării terorismului

I. Dispoziţii generale

    1. Subiecţii prezentelor Recomandări sînt casele de schimb valutar (persoane juridice), precum  şi hotelurile (organizaţiile, în componenţa cărora se află hotelurile) care, conform licenţelor Băncii Naţionale a Moldovei, au deschise puncte de schimb (în continuare - hoteluri (organizaţii)), în contextul activităţii acestor puncte de schimb.
    2. Casele pentru schimbul valutei ale băncilor autorizate, fiind subdiviziuni ale băncilor cad sub incidenţa Recomandărilor referitor la elaborarea de către băncile din Republica Moldova a programelor pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobate prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.94 din 25.04.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,  nr.59-61, art.143), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. În scopul protejării contra implicării în operaţiuni ce ţin de spălarea banilor şi finanţarea terorismului, promovarea normelor de etică şi profesionalism în sectorul respectiv, prevenirea folosirii caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri, în mod intenţionat sau nu, de către grupuri criminale organizate sau de către asociaţiile lor în procesul spălării banilor şi finanţării terorismului, fiecare casă de schimb valutar, hotel (organizaţie) urmează să elaboreze şi să implementeze propriul program pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Programul PCSBFT).
    La elaborarea programului în cauză casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia) urmează să se conducă de prevederile Legii nr.190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, prezentelor Recomandări, altor acte normative în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi să-l adapteze la specificul activităţii sale.
    4. Scopul prezentelor Recomandări este de a îndruma casele de schimb valutar şi hotelurile (organizaţiile) referitor la elaborarea programelor proprii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Prezentele Recomandări stabilesc principiile generale, de care casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia) se vor conduce în procesul elaborării în detalii a propriului Program PCSBFT, ţinînd cont de specificul activităţii sale.
    5. Conducătorul casei de schimb valutar, conducătorul hotelului (organizaţiei), responsabil de activitatea punctului de schimb de pe lîngă hotel este responsabil pentru elaborarea, actualizarea şi asigurarea implementării unui program intern adecvat pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

II.  Prevederi generale privind programul

pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

    6. Programul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, elaborat de către  casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia), urmează să prevadă, dar să nu se limiteze la următoarele:
    a) obligaţiunile conducerii;
    b) politici şi proceduri privind identificarea clientului şi verificarea identităţii acestuia (regulile “cunoaşte-ţi clientul”);
    c) proceduri privind ţinerea evidenţei şi păstrarea informaţiei;
    d) proceduri de asigurare a conformării activităţii cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT;
    e) proceduri de raportare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    f) modalitatea de conlucrare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (în continuare - CCCEC) şi alte autorităţi abilitate.

III. Obligaţiunile conducerii

    7. Conducerea casei de schimb valutar, a hotelului (organizaţiei) este responsabilă cel puţin de:
    a) desemnarea persoanei  responsabile de asigurare a conformării politicilor şi procedurilor interne cu cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, de asigurare a îndeplinirii permanente a Programului PCSBFT  (în continuare - Persoană responsabilă);
    b) monitorizarea procesului de realizare a prevederilor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Programului intern PCSBFT;
    c) asigurarea întreprinderii măsurilor necesare în scopul lichidării neajunsurilor /încălcărilor  constatate în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

IV. Regulile “cunoaşte-ţi clientul”

    8. Casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia) vor elabora politici şi proceduri de identificare şi verificare a identităţii clientului, care să cuprindă cel puţin:
    a) cazurile în care persoana fizică urmează a fi identificată şi identitatea căreia urmează  a fi verificată;
    b) procedura de identificare şi verificare a identităţii persoanelor fizice;
    c) procedura de înregistrare a informaţiei despre persoanele fizice, inclusiv beneficiarii efectivi.
    9. Programul PCSBFT va specifica cazurile (cel puţin cele menţionate la punctul 4.7.2 din Regulamentul nr.10018-20) şi procedurile de identificare şi verificare a identităţii persoanelor fizice care efectuează nemijlocit operaţiuni, precum şi a persoanelor fizice în numele cărora se efectuează operaţiuni (beneficiarii efectivi).
Casele de schimb valutar, hotelurile (organizaţiile) vor elabora şi implementa proceduri interne capabile să determine cazurile cînd tranzacţia se efectuează de către persoana fizică prin mai multe operaţiuni (de exemplu, persoana fizică solicită prin unul sau mai multe ghişee efectuarea tranzacţiei de schimb valutar prin mai multe operaţiuni, suma totală a cărora este egală sau depăşeşte echivalentul a 50000 lei moldoveneşti etc.).
    10. În cazul în care conform legislaţiei persoanele fizice urmează a fi identificate, operaţiunile nu pot fi efectuate, dacă identitatea persoanelor fizice nu este verificată.
    11. Pentru identificarea adecvată a persoanei fizice, inclusiv beneficiarului efectiv urmează să fie obţinută toată informaţia necesară. În acest scop se va afla cel puţin: numele şi prenumele persoanei fizice; data şi locul naşterii; domiciliul / reşedinţa; numărul de identificare; tipul actului de identitate.
    12. În scopul verificării identităţii persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea, funcţionarul casei de schimb valutar, punctului de schimb de pe lîngă hotel urmează să solicite de la persoana fizică prezentarea unui act de identitate, prevăzut la punctul 4.7.3 din Regulamentul nr.10018-20. Actele de identitate urmează a fi prezentate în original şi a fi valabile la data prezentării.
    13. Identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice care efectuează nemijlocit operaţiunea include cel puţin:
    a) obţinerea şi verificarea informaţiei referitoare la identitatea persoanei fizice;
    b) verificarea corespunderii fotografiei din actul de identitate cu persoana fizică care a prezentat acest act.
    14. În cazul în care operaţiunea se efectuează în numele altei persoane fizice (beneficiarului efectiv), de asemenea urmează a fi identificat beneficiarul efectiv şi întreprinse măsuri rezonabile pentru a verifica identitatea acestuia. În acest scop, suplimentar la actele de identitate ale persoanei împuternicite, funcţionarul casei de schimb valutar, punctului de schimb de pe lîngă hotel va solicita de la persoana fizică care efectuează nemijlocit operaţiunea şi procura valabilă, legalizată în modul stabilit de legislaţie.
    15. Identificarea şi verificarea identităţii beneficiarului efectiv include cel puţin:
    a) obţinerea şi verificarea informaţiei referitoare la beneficiarul efectiv care se conţine în procură;
    b) verificarea existenţei în procură a informaţiei referitoare la numărul, data şi locul eliberării procurii, precum şi referitoare la numele şi prenumele persoanei abilitate care a autentificat această procură.
    16. Funcţionarul casei de schimb valutar, punctului de schimb de pe lîngă hotel urmează să atragă atenţie la operaţiunile complexe şi neordinare, să obţină informaţii privind scopul acestor operaţiuni, să înregistreze informaţia obţinută pentru a o face disponibilă autorităţilor competente.
    17. Informaţia despre persoanele fizice identificate urmează a fi înregistrată în documentele care se perfectează de către funcţionarul casei de schimb valutar,  punctului de schimb de pe lîngă hotel, cel puţin în buletinele de schimb valutar, Registrul persoanelor fizice identificate. Volumul minim al informaţiei care urmează a fi înregistrat în documentele menţionate este prevăzut de Regulamentul nr.10018-20.
    18. Programul intern PCSBFT va conţine prevederi referitoare la refuzul funcţionarului casei de schimb valutar, punctului de schimb de pe lîngă hotel de a efectua operaţiunea, în cazul în care persoana fizică urmează a fi identificată, iar persoana fizică care efectuează nemijlocit operaţiunea de schimb valutar nu a prezentat actul de identitate şi, după caz, procura, precum şi în cazul în care datele şi informaţiile obţinute sînt neautentice sau neveridice. Astfel de circumstanţe urmează a fi raportate CCCEC, în conformitate cu art.8 din Legea nr.190-XVI din 26.07.2007.
    V. Proceduri privind ţinerea evidenţei şi păstrarea informaţiei
    19. Programul PCSBFT urmează să conţină reguli şi proceduri de înregistrare şi păstrare a informaţiei referitoare la identificarea persoanelor fizice, inclusiv beneficiarilor efectivi, şi operaţiunile efectuate.
    20. Regulile şi procedurile ce ţin de evidenţa şi păstrarea informaţiei privind operaţiunile şi clienţii identificaţi trebuie să includă cel puţin următoarele:
    a) obiectul evidenţei;
    b) conţinutul evidenţei (înregistrărilor);
    c) timpul efectuării înregistrărilor;
    d) termenele de păstrare a informaţiei şi a documentelor.
    21. Drept obiect al evidenţei, în contextul legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, sînt toate operaţiunile efectuate de către casa de schimb valutar, punctul de schimb de pe lîngă hotel, precum şi persoanele fizice identificate.
    22. La descrierea în Programul PCSBFT a conţinutului înregistrărilor se indică:
    a) toate detaliile aferente operaţiunilor efectuate;
    b) tipurile actelor de identitate /procura, care se prezintă de către persoanele fizice şi datele relevante din acestea referitoare la persoanele fizice.
    23. La specificarea informaţiei menţionate la punctul 22 al prezentelor Recomandări se indică cel puţin toată informaţia aferentă operaţiunilor şi persoanelor identificate, care este obligatorie conform Regulamentului nr.10018-20 pentru completarea buletinului de schimb valutar,
ţinîndu-se cont şi de prevederile capitolului IV din prezentele Recomandări.
    24. Înregistrările aferente operaţiunii şi persoanelor fizice identificate urmează a fi efectuate în decursul realizării operaţiunii, cel tîrziu pînă la eliberarea persoanei fizice a mijloacelor băneşti.
    25. Prevederile Programului PCSBFT urmează să stipuleze documentele care vor fi păstrate de către casa de schimb valutar /hotelul (organizaţia) în temeiul Legii
nr.190-XVI din 26.07.2007, precum şi să stabilească termenul de păstrare a documentelor menţionate, care nu poate fi mai mic de 7 ani după finalizarea operaţiunilor.
    26. Documentele care urmează a fi păstrate includ cel puţin documentele aferente ţinerii evidenţei operaţiunilor şi a persoanelor fizice identificate. La specificarea documentelor în cauză care urmează a fi păstrate se enumeră cel puţin documentele prevăzute de Regulamentul nr.10018-20.
    27. Casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia) urmează să asigure ca documentele şi informaţia cu privire la operaţiunile efectuate şi persoanele fizice identificate să fie accesibile şi disponibile în timp rezonabil, în caz de solicitare, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi altor autorităţi abilitate.

VI. Proceduri de asigurare a conformării activităţii

cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi

finanţării terorismului şi Programului PCSBFT

    28. Casa de schimb valutar urmează să dispună de prevederi speciale ce ţin de stabilirea şi implementarea procedurilor de control intern asupra respectării şi implementării de către funcţionarii casei de schimb valutar a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT.
    Hotelul (organizaţia) urmează să dispună de prevederi speciale ce ţin de stabilirea şi implementarea procedurilor de control intern asupra respectării şi implementării de către funcţionarii punctului de schimb şi persoanele responsabile de organizarea şi desfăşurarea activităţii punctului de schimb (în continuare - funcţionarii punctului de schimb de pe lîngă hotel) a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT.
    29. Elementele principale ale procedurilor de control intern asupra respectării şi implementării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT reprezintă:
    a) desemnarea persoanei responsabile de asigurare a conformării politicilor şi procedurilor interne cu cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, de asigurare a îndeplinirii permanente a Programului PCSBFT;
    b) un program de instruire continuă a personalului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    c) proceduri adecvate de selectare riguroasă a cadrelor şi cerinţe la angajarea personalului pentru a asigura profesionalismul acestuia;
    d) un program de efectuare a auditului independent privind corespunderea activităţii casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) cerinţelor legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT;
    e) măsurile care se vor aplica faţă de personalul care nu respectă cerinţele legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT. 
    30. În calitate de persoană responsabilă de asigurarea conformării politicilor şi procedurilor interne cu cerinţele legislaţiei pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, de asigurarea îndeplinirii permanente a Programului PCSBFT se va desemna un angajat cu funcţii de conducere.
    31. Persoana responsabilă urmează a fi abilitată cel puţin cu următoarele atribuţii:
    a) organizarea instruirii funcţionarilor casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel în cadrul programului de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    b) acordarea de consultaţii funcţionarilor casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel care au întrebări, apărute în timpul realizării Programului PCSBFT;
    c) luarea deciziei referitor la transmiterea formularelor speciale către CCCEC şi alte organe abilitate;
    d) organizarea prezentării informaţiei către CCCEC şi alte organe abilitate în conformitate cu legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    e) colaborarea cu CCCEC şi cu alte organe abilitate;
    f) efectuarea controlului asupra respectării de către funcţionarii casei de schimb valutar /punctului de schimb de pe lîngă hotel a prevederilor legislaţiei şi a programului intern pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    g) testarea funcţionarilor din punctul de vedere al cunoaşterii cerinţelor legislaţiei şi programului intern pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;
    h) îndeplinirea altor funcţii în corespundere cu prezentele Recomandări şi documentele interne ale casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei).
    32. În timp de 3 zile lucrătoare după desemnarea Persoanei responsabile, numele şi prenumele, natura şi limitele responsabilităţilor acesteia urmează a fi comunicate Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi Băncii Naţionale a Moldovei.
    33. Programul de instruire continuă a personalului în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului urmează să includă toate aspectele aferente procesului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Periodicitatea şi conţinutul concret al instruirii trebuie să fie adaptate la necesităţile casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei). Instruirile se vor petrece odată cu modificarea legislaţiei sau Programului pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, dar nu mai rar de o dată pe an.
    Persoana responsabilă urmează să ţină evidenţa instruirilor petrecute, efectuînd înregistrări despre data şi caracterul instruirii, prenumele şi numele funcţionarilor care au fost instruiţi.
    34. Casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia) urmează să asigure ca funcţionarii acesteia antrenaţi în organizarea şi efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, inclusiv personalul nou angajat, să cunoască:
    a) legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programul PCSBFT;
    b) obligaţiunile sale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
    c) numele, prenumele şi obligaţiunile Persoanei responsabile.
    35. La stabilirea procedurilor de selectare a cadrelor şi a cerinţelor la angajarea personalului se iau în considerare studiile acestuia, experienţa de lucru în domeniul economic, lipsa antecedentelor penale, cunoaşterea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. 
    Cerinţa referitoare la respectarea legislaţiei şi a programului intern pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului urmează a fi inclusă în obligaţiunile funcţionale ale fiecărui funcţionar antrenat în organizarea şi efectuarea operaţiunilor de schimb valutar.
    36. Programul de efectuare a auditului aferent corespunderii activităţii casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) cerinţelor legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi Programului PCSBFT (în continuare - audit) urmează să prevadă cel puţin cine efectuează auditul respectiv, periodicitatea (dar cel puţin o dată pe an) efectuării auditului, obiectivele auditului.
    37. Auditul poate fi efectuat atît de către personalul casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei) responsabil pentru auditul intern, cît şi de un auditor independent (extern).

VII. Proceduri de raportare în domeniul

prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

    38. Casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia) urmează să dispună de proceduri de raportare către autorităţile abilitate a operaţiunilor suspecte de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi a altor operaţiuni /circumstanţe, raportarea cărora urmează a fi efectuată  conform Legii nr.190-XVI din 26.07.2007. Aceste proceduri urmează să conţină cel puţin următoarele aspecte:
    a) întocmirea formularelor speciale (cazurile, modul de întocmire şi transmitere etc.);
    b) termenele de raportare către CCCEC, în conformitate cu cerinţele Legii nr.190-XVI din 26.07.2007;
    c) confidenţialitatea raportării. Casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia) şi funcţionarii acestora sînt obligaţi să nu comunice persoanelor fizice care efectuează operaţiunile ori terţilor despre transmiterea informaţiilor către CCCEC;
    d) păstrarea formularelor speciale şi a altei corespondenţe cu organele abilitate.
    39. La stabilirea operaţiunilor /circumstanţelor supuse raportării, conform Legii nr.190-XVI din 26.07.2007, funcţionarul care a efectuat operaţiunea completează formularul special elaborat de către CCCEC. La determinarea caracterului suspect al operaţiunii, funcţionarii casei de schimb valutar, punctului de schimb de pe lîngă hotel urmează să se călăuzească de Ghidul activităţilor sau tranzacţiilor suspecte (aprobat de către Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei).
    40. Formularele speciale completate se prezintă Persoanei responsabile a casei de schimb valutar /hotelului (organizaţiei). Faptul prezentării formularelor speciale Persoanei responsabile se reflectă în registrul special.
    Persoana responsabilă ia decizia privind transmiterea formularelor speciale către CCCEC. Transmiterea de către Persoana responsabilă a formularelor speciale către CCCEC se reflectă în registrul special.
    41. Procedurile urmează să prevadă modul de transmitere a formularelor speciale către CCCEC, luînd în considerare cerinţele CCCEC.
    42. Casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia)  urmează să păstreze copiile formularelor speciale şi altei corespondenţe cu organele abilitate. În acest scop se menţin dosare separate care vor conţine copiile formularelor speciale, altei corespondenţe şi toată informaţia aferentă.
    Dacă altceva nu este prevăzut de legislaţie, termenul de păstrare al formularelor speciale nu trebuie să fie mai mic decît termenul stabilit pentru păstrarea documentelor în baza cărora aceste formulare speciale au fost întocmite.

VIII. Modalitatea

de conlucrare cu CCCEC şi alte autorităţi abilitate

    43. Casa de schimb valutar, hotelul (organizaţia) urmează să răspundă în mod complet şi prompt la cererile, parvenite din partea CCCEC şi altor autorităţi abilitate, privind anumite operaţiuni efectuate cu persoanele fizice în prezent şi pe parcursul a 7 ani anteriori.”