HGC57/2008
ID intern unic:  326779
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 57
din  25.01.2008
cu privire la aprobarea modificărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 278
din 16 martie 2006
Publicat : 01.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 123
    În scopul executării Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 16 martie 2006 “Cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” (se anexează).                                  

     PRIM-MINISTRU                                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează: 
    Ministrul finanţelor                                                               Mihail Pop 
    Ministrul economiei şi comerţului                                        Igor Dodon 

    Nr. 57. Chişinău, 25 ianuarie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 57 din 25 ianuarie 2008 
Modificările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 16 martie 2006
    Hotărîrea Guvernului nr. 278 din 16 martie 2006 “Cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 47-50, art. 314) se modifică după cum urmează:
    1. În preambulul hotărîrii, cuvintele “şi art. 5 al Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-III din 30 aprilie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 67-68, art. 551)” se substituie prin cuvintele “şi art. 9 al Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470)”.
    2. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 278
din 16 martie 2006
Nomenclatorul
serviciilor în domeniul achiziţiilor publice, prestate contra
plată de către Agenţia Rezerve Materiale,
Achiziţii Publice
şi Ajutoare Umanitare
   
Nr. d/o
Denumirea serviciului
Tarif, lei
Baza legală
1.

Buletinul Achiziţiilor Publice

5,50

Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice"

2.
 
 
 

Publicitatea   plasată    în    Buletinul Achiziţiilor Publice, pentru 1 cm 2

 
 
 

1   număr   -12,00

2-5 numere -9,00
 
6-10 numere -7,00
 
10 şi mai multe - 5,00
 
3.
Publicitatea plasată pe pagina web, pentru 1 cm2
10,00
 

    3. În anexa nr. 2 punctul 1, sintagma “Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-III din 30 aprilie 1997” se substituie prin sintagma “Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice”.