LPC251/2007
ID intern unic:  326811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 251
din  22.11.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 05.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 69
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 50 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “Articolul 50. Activitatea de asigurare/reasigurare
    (1) Prevederile prezentului articol se aplică contribuabililor care activează în domeniul asigurărilor/reasigurărilor.
   (2) Se permite deducerea indemnizaţiilor de asigurare şi despăgubirilor de asigurare, precum şi a altor plăţi efectuate de către asigurător/reasigurator în favoarea asiguratului/persoanei terţe sau beneficiarului asigurării şi/sau reasiguratului, în conformitate cu contractul de asigurare şi/sau de reasigurare încheiat.
    (3) Se permite deducerea cheltuielilor asigurătorului legate de formarea rezervelor tehnice şi rezervelor matematice, în modul stabilit de Guvern.”
    Art.II. - Legea nr.1553-XIII din 25 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.270) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 2. Asigurătorul
    Asigurător este persoana juridică înregistrată în Republica Moldova, care deţine licenţă de activitate la categoria “asigurări generale”, cu dreptul de a practica activitate pentru clasele de asigurări 10, 11 şi/sau 12 specificate la compartimentul B din anexa nr.1 la Legea cu privire la asigurări.”
    2. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Contractul de asigurare acoperă răspunderea civilă a transportatorilor faţă de călătorii care corespund cerinţelor prevăzute la art.11 alin.(2).”
    3. Articolul 8 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) În caz de vătămare corporală sau de deces al victimei, asigurătorul plăteşte despăgubiri de asigurare în condiţiile alin.(1), avînd dreptul la acţiune de regres pentru prejudiciile cauzate de autovehicule faţă de asigurătorul de răspundere civilă cu care persoana răspunzătoare de producerea accidentului de transport auto are încheiat contract de asigurare conform prevederilor Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule.”
    4. Denumirea articolului 10 va fi: “Durata protecţiei prin asigurare”.
    5. Articolul 11 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Persoana care a beneficiat de despăgubiri de asigurare pentru prejudiciul cauzat de vătămarea corporală sau persoana care a beneficiat de despăgubiri de asigurare în legătură cu decesul victimei nu poate solicita asigurătorului de răspundere civilă pentru prejudiciile cauzate de autovehicule plata despăgubirii de asigurare pentru prejudiciul compensat în condiţiile art.8 alin.(21).”
    6. Articolul 14 va avea  următorul cuprins:
    “Articolul 14. Dreptul  de regres al  asigurătorului
    Asigurătorul are dreptul să înainteze acţiune de regres persoanei răspunzătoare de cauzarea prejudiciilor în cazul:
    a) cauzării de prejudicii ca urmare a acţiunilor intenţionate ale asiguratului;
    b) cauzării de prejudicii ca urmare a comiterii de către asigurat a unor infracţiuni intenţionate, aflate în legătură cauzală directă cu producerea riscului asigurat;
    c) lipsei autorizaţiei pentru dreptul de a activa în domeniul transportului de călători sau lipsei permisului de conducere de categoria respectivă;
    d) cauzării de prejudicii ca urmare a consumului de alcool ori sub influenţa stupefiantelor.”
    Art.III. - Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.1-4, art.2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolele 241 şi 242 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 241.  Încheierea contractului de asigurare
                              maritimă

    În funcţie de obiectul asigurării maritime, contractul de asigurare maritimă se încheie în condiţiile Legii cu privire la asigurări şi exclusiv cu asigurătorii care deţin licenţă de activitate la categoria “asigurări generale”, cu dreptul de a practica activitate pentru clasele de asigurări 6, 7 şi/sau 12 specificate la compartimentul B din anexa nr.1 la Legea cu privire la asigurări.
    Articolul 242. Reglementări aplicabile
    Condiţiile de asigurare aplicabile contractului de asigurare maritimă se stabilesc de către asigurător, ţinînd cont de prevederile prezentului capitol.”
    2. La articolul 245 alineatul (1), cuvintele “sale de serviciu” se înlocuiesc cu cuvintele “pe care şi le asumă”.
    3. Articolul 246 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 246. Poliţa de asigurare
    (1) Asigurătorul este obligat să elibereze asiguratului poliţa de asigurare la achitarea de către acesta a primei de asigurare.
    (2) Poliţa de asigurare atestă existenţa contractului de asigurare.”
    4. La articolul 249, textul “sau un alt act de asigurare eliberat anterior” se exclude.
    5. Articolele 251 şi 252 vor avea următorul cuprins:
    “Articolul 251. Asigurarea multiplă
    (1) În cazul încheierii mai multor contracte de asigurare care au ca obiect acelaşi bun şi care, în ansamblu, depăşesc valoarea reală a bunului asigurat, despăgubirea de asigurare se plăteşte în condiţiile art.15 alin.(8) din Legea cu privire la asigurări.
    (2) La încheierea contractului de asigurare maritimă, asiguratul are obligaţia să declare existenţa unor alte contracte de asigurări care au ca obiect acelaşi bun.
    Articolul 252. Asigurarea sistematică de bunuri
    (1) Asigurarea sistematică, în aceleaşi condiţii, a loturilor de marfă sau de încărcături transportate de asigurat se poate efectua în baza unui contract general de asigurare maritimă, cu eliberarea de către asigurător a poliţelor de asigurare pentru fiecare lot de marfă sau de încărcături transportat sau expediat.
    (2) În caz de divergenţe între conţinutul contractului general de asigurare maritimă şi cel al poliţei de asigurare eliberată pentru fiecare lot de marfă sau de încărcături, prioritate are poliţa de asigurare.”
    6. Articolul 253:
    titlul articolului va fi:
    “Articolul 253. Obligaţiile asiguratului prin contract
                              general de asigurare”;

    la alineatul (1), textul “poliţa generală de asigurare, imediat la primirea ei” se înlocuieşte cu textul “contractul general de asigurare, imediat la primirea acestuia”;
    la alineatul (3), cuvintele “poliţă generală” se înlocuiesc cu cuvintele “contract general de asigurare”.
    7. Articolul 254 se exclude.
    Art.IV. - Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În textul legii, cuvintele “organizaţia de asigurare” se înlocuiesc cu cuvîntul “asigurătorul”.
    2. La articolul 2 alineatul (1), textul “nr.1508-XII din 15 iunie 1993” se exclude.
    3. Articolul 15:
    la alineatul (1), cuvintele “în agricultură” se înlocuiesc cu textul “la categoria “asigurări generale”, cu dreptul de a practica activitate pentru clasele de asigurări 8 şi 9 specificate la compartimentul B din anexa nr.1 la Legea cu privire la asigurări”;
    la alineatul (2), litera a) se exclude;
    la alineatul (3), cuvîntul “asigurarea” se înlocuieşte cu textul “Asigurarea subvenţionată a”;
    alineatele (4)-(6) se exclud.
    4. Articolul 16 se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                  Marian LUPU

    Nr.251-XVI. Chişinău, 22 noiembrie 2007.