LPC292/2007
ID intern unic:  326850
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 292
din  21.12.2007
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 08.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 28-29     art Nr : 82
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I.  – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art. 1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La  articolul 53, cuvintele „de către instanţa de judecată” se substituie prin cuvintele „de către procuror în cadrul urmăriri penale şi de către instanţa de judecată la judecarea cauzei”.
    2. La articolul 55 alineatul  (1), cuvintele „de către instanţa de judecată dacă” se substituie prin cuvintele „în cazurile  în care şi-a recunoscut vina,  a reparat  prejudiciul cauzat prin infracţiune şi ”.
    3. La articolul 58, cuvintele „la data judecării cauzei,” se exclud.
    4. Articolul 104 alineatul (1):
    în partea introductivă, cuvintele „ , instanţa de judecată  le poate aplica” se substituie prin cuvintele „le pot fi aplicate”;
    la litera e), după cuvintele „internarea minorului” se introduce  textul „ ,de către instanţa de judecată,” .
    5. La articolul 126 alineatul (1), cifra „1.500” se substituie prin cifra „5.000”, iar cifra „500” se substituie prin cifra „2.500”.
    6. Articolele  153 şi 154 se exclud.
    7. Articolul 196:
    în dispoziţia alineatului (1), după cuvintele „daune materiale” se introduc cuvintele „în proporţii mari”;
    în dispoziţia alineatului (3), litera b)  va avea următorul cuprins:
    „b) în proporţii deosebit de mari,”
    alineatul (4) se exclude.
    8. Articolele 198 şi 203  se exclud.
    9. În dispoziţia articolului 231, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) în proporţii ce depăşesc 500 de unităţi convenţionale,”
    10. La articolul 232, în dispoziţia alineatului (2), cuvintele „în proporţii mari” se substituie prin cuvintele „în proporţii ce depăşesc 500 de unităţi convenţionale”.
    11. În dispoziţia articolului 233, cuvintele „în proporţii mari” se substituie prin cuvintele „ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale”.
    12. În dispoziţia articolului 234, cuvintele „în proporţii mari” se substituie prin cuvintele „ce depăşesc 200 de unităţi convenţionale”.
    13. Articolul 244:
    în dispoziţia alineatului (1), cifra „500” se substituie prin cifra „2.500”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Aceeaşi  acţiune:
    a) săvîrşită repetat;
    b) care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari
    se pedepseşte cu amendă de pînă la 1.000 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 3 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3.000 la 6.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea întreprinderii.”
    14. Articolul 255:
    în dispoziţia alineatului (1), cuvintele „esenţiale sau considerabile” se substituie prin cuvîntul „mari”;
    în dispoziţia alineatului (2) litera c), cuvîntul „mari” se substituie prin cuvintele „deosebit de mari”.
    15. În dispoziţia articolului 258, cuvintele „faptă care periclitează integritatea structurală a blocului de locuit” se substituie prin cuvintele „fapt care cauzează daune esenţiale sau considerabile integrităţii structurale a blocului de locuit”.
    16. Articolul 273:
    dispoziţia alineatului (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) săvîrşită prin pătrundere în garaj, în alte încăperi sau teritorii îngrădite ori păzite”;
    dispoziţia alineatului (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţa şi sănătatea victimei sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe”.
    17.  Articolele 277 şi 299  se exclud.
    Art.II. –  Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 54 se introduce articolul 541 cu următorul cuprins:
    „Articolul 541. Consultantul procurorului
    (1) În cadrul procesului penal, procurorul poate fi asistat de un consultant.
    (2) La indicaţia procurorului, consultantul:
    a) studiază materialele, cauzele penale şi întocmeşte proiectele actelor emise de procuror;
    b) întocmeşte procesele verbale privind acţiunile procesuale efectuate de procuror şi acordă acestuia asistenţă tehnică;
    c) solicită persoanelor juridice şi fizice prezentarea documentelor şi a materialelor;
    d) asigură citarea persoanelor în cauzele penale;
    e) organizează aducerea silită, în condiţiile legii, a persoanelor citate de procuror;
    f) prezintă persoanelor menţionate la art.293 materialul de urmărire penală pentru luare la cunoştinţă;
   g) acordă procurorului alte tipuri de asistenţă ce rezultă din obligaţia exercitării de către acesta a atribuţiilor prevăzute de art.52 şi 53.
    (3) Consultantul procurorului activează sub conducerea acestuia şi nu este în drept să efectueze acţiuni procesuale care nu i-au fost încredinţate  sau care nu au fost coordonate cu procurorul.
    (4) Consultantul procurorului semnează actele procesuale privind acţiunile pe care le-a efectuat sau la care a participat.
    (5) Consultantul este obligat să păstreze secretul profesional, confidenţialitatea asupra faptelor şi informaţiilor despre care ia cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor care îi revin şi poartă răspundere, conform legii, pentru acţiunile ilegale săvîrşite în exerciţiul funcţiei.”
    2. Articolul 162:
    la alineatul (1):
    prima propoziţie va avea următorul cuprins: „În cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte.”
    la punctul 4), cuvintele ”, în baza sentinţei instanţei,” se exclud;
    la alineatul (2),  cuvintele „ , prin sentinţă,” se exclud.
    3. Articolul 285:
    la alineatul (1), punctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) există cel puţin una dintre cauzele sau unul dintre cazurile prevăzute la art.35 şi 53 din Codul penal;”
    la alineatul (4) a doua propoziţie, după cuvintele „o contravenţie administrativă” se introduce textul „sau în cazul liberării de răspundere penală a persoanei, cu tragerea la răspundere administrativă,”;
    alineatul (6) se completează cu punctele 3) şi 4) cu următorul cuprins:
    „3) aplicarea măsurilor de siguranţă;
    4) încasarea cheltuielilor judiciare.”
    după alineatul (6) se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins:
    „(61)  Încetarea urmăririi penale şi liberarea persoanei de răspundere penală nu pot avea loc contrar voinţei  acesteia.”
    4. La articolul 296  alineatul (1), după cuvîntul „procurorul” se introduce textul „ , cu excepţia cazurilor stipulate la art. 516 alin. (1),”.
    5. Articolul 467 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 467. Caracterul obligatoriu al hotărîrilor
                               judecătoreşti definitive şi al
                               ordonanţelor procurorului privind
                               încetarea urmăririi penale
    (1) Hotărîrile judecătoreşti definitive şi ordonanţele procurorului privind încetarea urmăririi penale sînt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice din ţară şi au putere executorie pe întregul teritoriu al Republicii Moldova.
    (2) Colaborarea solicitată la executarea hotărîrilor judecătoreşti definitive şi a ordonanţelor procurorului privind încetarea urmăririi penale este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice.
    (3)  Ordonanţele  procurorului privind încetarea urmăririi penale sînt documente executorii.”
    6. Articolul 483:
    la alineatul (1),  cuvintele „de a iniţia în instanţă demers despre liberarea minorului de răspundere penală” se substituie prin cuvintele „de a-l libera de răspundere penală”, iar textul „cu internarea acestuia într-o instituţie specială de învăţămînt şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare ori” se exclude;
    la alineatul (2), după cuvintele „liberarea minorului de răspundere penală”, în ambele cazuri,  se introduce textul  „ , cu internarea acestuia într-o instituţie specială de învăţămînt şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare,”;
    la alineatul (3),  cuvintele „ , aplicată lui în baza încheierii judecătorului de instrucţie,” se exclud.
    7. Articolul 512:
    la alineatul (1), cuvintele „înaintează un demers judecătorului de instrucţie cu propunerea de a libera persoana” se substituie prin cuvintele „ , prin ordonanţa sa, dispune liberarea persoanei”;
    alineatul (2) se exclude;
    la alineatul (3), textul „ , precum şi în cazul respingerii demersului de liberare de răspundere penală, procurorul” se substituie prin cuvintele „acesta din urmă”.
    8. Articolul 516:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Procurorul, primind materialul de urmărire penală, verifică corespunderea acestuia prevederilor legale şi, dacă sînt probe suficiente, pune făptuitorul sub învinuire, conform dispoziţiilor art.281 şi 282, fără întocmirea rechizitoriului, dispunînd trimiterea cauzei în judecată.”
    alineatul (2)  se completează cu cuvintele „ , care nu vor depăşi 10 zile, cu excepţia cazurilor în care efectuarea actelor de urmărire penală necesită un termen de executare mai mare”.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                             Marian LUPU

    Nr.292-XVI.  Chişinău, 21 decembrie 2007.