HGC73/2008
ID intern unic:  326862
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 73
din  29.01.2008
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 08.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 28-29     art Nr : 146
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Ministerul Justiţiei, în termen de o lună după intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, va asigura republicarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu toate modificările şi completările operate.

    Prim-ministru                                                         Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                         Igor Dodon

    Nr. 73. Chişinău, 29 ianuarie 2008.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 73
din 29 ianuarie 2008
Modificările şi completările ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 62-65, art. 589), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 1 alineatul unu, cuvintele „agenţii economici” se substituie cu cuvintele „contribuabilii care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii”;
    la punctul 2:
    alineatul doi se exclude;
    la alineatul cinci, cuvîntul „Componenţa” se substituie cu cuvintele „Componenţa nominală a”;
    la punctul 4, alineatul doi, cuvîntul „privind” se substituie cu cuvintele „faţă de”;
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. În anul 2008 demarează procesul de implementare a modelelor de maşini de casă şi control cu memorie fiscală şi modem GPRS (General Packet Radio Service) încorporat, care asigură transportul de date prin reţelele mobile GSM (Global System Mobile) la efectuarea decontărilor băneşti în numerar.
    Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control va opera modificările şi completările de rigoare în cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control.
    Se obligă agenţii economici, care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar / punctului de schimb de pe lîngă hotel, să se doteze pînă la 1 ianuarie 2009 cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală şi conexiune GPRS (tehnologia GPRS).
    Se recomandă Băncii Naţionale a Moldovei, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, să supravegheze şi  să monitorizeze implementarea tehnologiei GPRS în activitatea de schimb valutar.”;
    punctul 8:
    la alineatul unu, cuvintele „şi controlul activităţii ministerelor, departamentelor, organelor administraţiei publice” se substituie cu cuvintele „acţiunilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi”;
    la alineatul doi, cuvintele „ministere, departamente, organele administraţiei publice locale informaţia necesară privind” se substituie cu cuvintele „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale informaţia referitoare la”;
    punctul 9 va avea următorul cuprins:
    „9. Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea executării prezentei hotărîri.”;
    2) în anexa nr. 2 la hotărîre:
    punctul 2:
    la alineatul şapte după cuvîntul „inclusiv” se introduc cuvintele „denumirea furnizorului sau”;
    la alineatul opt, cuvintele „abrevierea Serviciului Fiscal de Stat (SFS)” se substituie cu cuvintele „emblema Serviciului Fiscal de Stat şi/sau sigla SFS”;
    se completează cu punctul 141, care va avea următorul cuprins:
    „141. Decizia privind includerea modelului MCC în Registrul unic are o durată de valabilitate de 5 ani din data adoptării.
    Prelungirea cu un an a termenului de aflare a modelului MCC în Registrul unic se efectuează în baza cererii înaintate de furnizorul respectiv cu cel puţin 90 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate curent.”;
    punctul 19 se completează în final cu cuvintele „ , luînd în considerare durata utilă de funcţionare şi/sau norma anuală de uzură a acestora”;
    punctul 22 se completează în final cu cinci alineate, cu următorul cuprins:
    „În cazul suspendării, din diferite motive, a activităţii de livrare pe piaţă a MCC de anumite modele, distribuitorul exclusiv (furnizorul) este răspunzător în continuare pentru toate obligaţiile ce îi revin, conform prevederilor actelor normative în vigoare, pentru MCC livrate.
    În cazul încetării, din diferite motive, a activităţii de livrare pe piaţă a MCC de anumite modele, distribuitorul exclusiv (furnizorul) este obligat să cedeze drepturile şi obligaţiile ce decurg din actele normative în vigoare, inclusiv din nota de garanţie la cererea adresată Comisiei la includerea modelului MCC în Registrul unic, altei persoane juridice.
    În cazul în care distribuitorul exclusiv nu desemnează succesorul de drepturi, Comisia va selecta succesorul de sine stătător, din rîndul furnizorilor de MCC, cu acordul acestuia.
    Succesorul de drepturi, persoană juridică, confirmă preluarea obligaţiilor asupra MCC livrate de predecesor prin prezentarea la Comisie a cererii, autorizaţiei de competenţă tehnică pentru instalarea, repararea şi deservirea tehnică a MCC de modelul respectiv, iar la cererea Comisiei, şi a altor documente din cele specificate în prezentul Regulament.
    În cazul în care succesorul de drepturi nu este desemnat, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat solicită excluderea din Registrul unic a modelelor MCC care aparţin acestui furnizor.”;
    3) în anexa nr. 3 la hotărîre:
    punctul 1 se completează în final cu trei alineate, cu următorul cuprins:
    „Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, comunicatele, normele tehnice şi metodologice, cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control şi alte asemenea acte, care ţin de domeniul maşinilor de casă şi control, poartă caracter interdepartamental şi sînt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru contribuabili.
    Actele menţionate, precum şi cele de modificare, completare sau abrogare a lor, se adoptă prin deciziile Comisiei.
    Regulamentul cu privire la modul de exploatare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală este supus înregistrării de stat.”;
    punctul 4:
    la alineatul doi, cuvintele „ministerelor şi departamentelor, formaţiunilor autonome, municipiilor, organelor administraţiei publice” se substituie cu cuvintele „autorităţilor     administraţiei publice centrale şi”;
    la alineatul trei, cuvintele „agenţilor economici” se substituie cu cuvîntul „contribuabililor”;
    la alineatul patru, cuvîntul „hotărîri” se substituie cu cuvîntul „decizii”;
    alineatul şase va avea următorul cuprins:
    „organizează şi supraveghează, în caz de necesitate, testări ale MCC de model concret, în scopul aprecierii eficacităţii utilizării MCC de acest model, precum şi expertize ale programului de aplicaţie a unei MCC concrete (versiune) în scopul stabilirii corespunderii versiunii verificate cu versiunea-etalon.”;
    punctul 5:
    la alineatul doi, cuvintele „ministere şi departamente, formaţiunile autonome, organele administraţiei publice locale, întreprinderi şi organizaţii” se substituie cu cuvintele „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale”;
    la alineatul trei, cuvintele „ministere şi departamente, formaţiunile autonome, organele administraţiei publice locale şi municipiile Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru contribuabili”;
    la alineatul patru, cuvintele „şi deciziilor elaborate şi aprobate de ministere şi departamente, formaţiunile autonome, organele administraţiei publice locale, precum şi de întreprinderi şi organizaţii” se substituie cu cuvintele „adoptate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale”;
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. În componenţa Comisiei intră reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ai producătorilor autohtoni de MCC, desemnaţi de autorităţile administraţiei publice respective.”;
    punctul 10:
    la alineatul şapte, cuvintele „o săptămînă” se substituie cu cuvintele „zece zile”;
    la alineatul opt, cuvintele „formulare cu antet” se substituie cu cuvintele „blanchetă cu antet şi de ştampilă simplă de formă ovală care conţine: pe elipsă –  denumirea „Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control”, iar în mijloc – „SECRETARIAT”;
    la punctul 11, cuvintele „toate ministerele şi departamentele, formaţiunile autonome, organele administraţiei publice locale, întreprinderile şi organizaţiile din teritoriul Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi pentru contribuabili”;
    la punctul 12, cuvintele „aplică prin decizia Guvernului Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „promovează prin hotărîri de Guvern”;
    punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Asigurarea tehnico-organizatorică a activităţii Comisiei se realizează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, inclusiv publicarea deciziilor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în modul stabilit, la rubrica – Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control.”;
    4) în anexa nr. 4 la hotărîre:
    cuvintele „IORDAN Veaceslav” se substituie cu cuvintele „FURTUNĂ Mihai”;
    cuvintele „SÎRBU Oleg” se substituie cu cuvintele „COLIBAN Ala”;
    poziţia „NIŢU Andrei – director al Societăţii pe Acţiuni „SIGMA” se substituie cu poziţia „PRODAN Oleg – director general al Societăţii pe Acţiuni „SIGMA”;
    nota se completează cu propoziţia:
    „Autorităţile respective informează Comisia despre noile numiri.”;
    e) în anexa nr. 5 la hotărîre:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra contribuabililor care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii.”;
    la punctul 3:
    alineatele doi şi patru vor avea următorul cuprins:
    „utilizator – contribuabil care foloseşte MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar;”;
    „tranzacţie comercială – fapt economic care constă în vînzarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii, recepţionarea de plăţi pentru bunuri, lucrări, servicii, recepţionarea de plăţi fiscale şi nefiscale, recepţionarea altor plăţi şi cotizaţii;”;
    după alineatul opt se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „memorie fiscală – tip special de memorie fixă energetic-independentă (circuit integrat de memorare în care datele pot fi scrise o singură dată), componentă electronică a modulului fiscal a MCC, destinată pentru scrierea (înregistrarea) datelor fiscale, asigurarea integrităţii şi păstrării acestora pe termen lung;”;
    alineatul cincisprezece  va avea următorul cuprins:
    „suma de mijloace băneşti excedent / deficit – diferenţa pozitivă (+) / negativă  (-) dintre suma efectivă de mijloace băneşti din caseta (sertarul) pentru bani a MCC sau, în acelaşi sens, din locul special destinat pentru primirea şi păstrarea temporară a mijloacelor băneşti provenite din tranzacţiile comerciale curente (încasări curente şi vărsămînt de serviciu de numerar) şi suma curentă de mijloace băneşti înregistrată în MCC;”;
    după alineatul cincisprezece se introduc două alineate, cu următorul cuprins:
    „furnizor (distribuitor exclusiv) – solicitantul care, în modul stabilit, a obţinut aprobarea unui model concret de MCC;
    centru de asistenţă tehnică pentru MCC (în continuare – centru de asistenţă tehnică) – persoană juridică sau întreprindere individuală (întreprinzător individual) care a obţinut, în modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC;”;
    punctul 4:
    la alineatul unu, cuvintele „agenţii economici” se substituie cu cuvîntul „contribuabilii”;
   la alineatul doi, cuvintele „ale agentului economic în care consumatorii achită plăţi” se substituie cu cuvintele „în care contribuabilul primeşte plăţile pentru tranzacţiile comerciale (consumatorul achită plata)”;
    se completează cu punctul 41, cu următorul cuprins:
    „41. Maşinile de casă şi control se instalează în fiecare din locurile special destinate (loc de lucru al casierului, operatorului-casier, vînzătorului, prestatorului etc.), amenajate pentru primirea şi păstrarea temporară a mijloacelor băneşti, conform normelor în vigoare.”;
    la punctele 5 şi 7, cuvintele „agentul economic” se substituie cu cuvîntul „contribuabilul”;
    punctul 8:
   la litera b), cuvintele „organul fiscal” se substituie cu cuvintele „organul fiscal şi să primească Registrul MCC şi Registrul asistenţă tehnică, care se restituie după legalizare, precum şi Cartela de înregistrare a MCC perfectată în modul stabilit”;
    litera c) va avea următorul cuprins:
   „c) să ţină pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune separat, un registru (Registrul MCC) şi să-l legalizeze (consemneze) la organul fiscal în care este înregistrată (reînregistrată) MCC.
    În Registrul MCC se înregistrează (înscrie) în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică, sumele de mijloace băneşti încasate.
   Registrul MCC, care se deschide în anul în curs pentru anul de gestiune imediat următor, se legalizează (anexînd concomitent pentru verificare Registrul MCC curent/precedent) la organul fiscal, care a înregistrat (reînregistrat) MCC nu mai devreme de luna decembrie a anului în curs şi nu mai tîrziu de luna februarie a anului următor.
    Contribuabilul care îşi desfăşoară activitatea în regim continuu şi în timp de fiecare 24 ore emite la MCC două rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul gestionar două registre (semestrul I şi II);”;
    litera e):
    la alineatul şapte, cifra „5” se substituie cu cifra „15”;
    la alineatul nouă, cuvintele „a MCC;” se substituie cu cuvintele „a MCC.”, iar după acest alineat se introduc două alineate noi, cu următorul cuprins:
    „MCC se consideră sigilată de către organul fiscal în modul stabilit dacă  sigiliile (sigiliul) organului fiscal sînt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate de către organul fiscal în Registrul asistenţă tehnică.
    Dacă cel puţin una dintre cerinţele enumerate nu este îndeplinită, se consideră că MCC nu este sigilată de către organul fiscal, deci MCC este nesigilată.”;
    capitolul V va avea următorul cuprins:
„V. Încălcări şi responsabilităţi
    10. Se consideră că tranzacţia comercială nu este înregistrată în MCC, deci decontările băneşti în numerar se efectuează fără aplicarea MCC (se desfăşoară activitate fără utilizarea MCC), în următoarele cazuri:
    a) nu se emite bonul de casă;
    b) se emite bonul de casă de o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;
    c) nu se perfectează bonul de plată în cazurile prevăzute în prezentul Regulament;
    d) se perfectează bonul de plată în cazurile prevăzute în prezentul Regulament de  o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;
    e) la verificare se depistează existenţa unei sume de mijloace băneşti excedente, care nu poate fi justificată prin datele înscrise în documentele emise de MCC.
    101. Apelarea la serviciile de asistenţă tehnică acordate de persoanele juridice sau fizice care nu deţin autorizaţia de competenţă tehnică pentru modelul MCC respectiv, precum şi returnarea MCC de la reparaţie fără înscrisul centrului de asistenţă tehnică (distribuitorului exclusiv) autorizat se califică drept încălcări ale regulilor de exploatare a MCC.
    102. Înlocuirea memoriei fiscale se efectuează în toate cazurile în care memoria fiscală a MCC s-a umplut (este depăşită capacitatea de memorare) sau s-a defectat, precum şi în cazul în care contribuabilul solicită înregistrarea unei MCC, scoase din evidenţă de la organul fiscal, procurate (arendate) de pe piaţa terţă (MCC a fost anterior în exploatare).
   Procedura de înlocuire o efectuează numai centrele de asistenţă tehnică care deţin autorizaţia de competenţă tehnică pentru modelul MCC respectiv, precum şi distribuitorul exclusiv, în cazul în care deţine autorizaţia de competenţă tehnică.
    Notă: Înainte de înlocuirea memoriei fiscale din motivul umplerii sau defectării, se efectuează citirea datelor din memoria fiscală şi imprimarea acestora pe suport de hîrtie (banda de control/bonuri), care apoi se predă utilizatorului MCC pentru transmitere organului fiscal. În Registrul asistenţă tehnică se consemnează obligatoriu faptul înlocuirii memoriei fiscale şi, după caz, faptul că memoria fiscală nu poate fi citită.
    103. Neutilizarea MCC, utilizarea MCC defectate, nesigilate sau neînregistrate de către organul fiscal, încălcarea regulilor de exploatare  a MCC sau încălcarea drepturilor consumatorilor sînt pasibile de răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.”;
    în anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar:
    punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. Comerţul cu amănuntul efectuat de întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale),  care nu au angajaţi, nu sînt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată şi anterior au activat în baza patentelor de întreprinzător, pe parcursul a doi ani din momentul înregistrării de stat.”;
    se completează în final cu punctul 14, cu următorul cuprins:
    „14. Recepţionarea plăţilor pentru servicii prin intermediul ghişeelor bancare automate de autodeservire care emit chitanţe de plată în numerar.”
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art. 288), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în textul hotărîrii:
    la punctele 3 şi 6, cuvintele „agenţii economici” se substituie cu cuvîntul „contribuabili”, la cazul gramatical corespunzător;
    la punctul 3 alineatul întîi, cuvintele „şi instituţiile bugetare” se exclud;
    punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Prevederile hotărîrii se extind asupra contribuabililor care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii.
    Contribuabilii vor utiliza noile formulare tipizate de documente primare cu regim special. Utilizarea formularelor aplicabile pînă la 1 aprilie 1998 este interzisă.”;
    2) în anexa nr. 2:
    la punctul 1, cuvintele „agenţii economici cu orice tip de proprietate şi formă organizaţional-juridică, inclusiv instituţiile bugetare” se substituie cu cuvintele  „contribuabilii care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii”;
    la punctul 2 alineatul doi, cuvintele „agenţii economici şi instituţiile bugetare” se substituie cu cuvîntul „contribuabilii”, iar cuvintele „agentului economic” se substituie cu     cuvîntul „contribuabilului”;
    la punctul 3, cuvintele „agenţii economici şi instituţiile bugetare” se substituie cu cuvîntul „contribuabili”, cuvintele „subiectului economic şi instituţiei bugetare” se substituie cu cuvîntul „contribuabilului”, iar cuvintele „agenţilor economici” se substituie cu cuvîntul „contribuabililor” ;
    la punctul 4, liniuţele trei, cinci şi opt şi la punctul 6, cuvintele „agentului economic” se substituie cu cuvîntul „contribuabilului”;
    la punctul 9, cuvintele „art. 39-41 ale Legii contabilităţii nr. 426-XIII din 4 aprilie 1995” se substituie cu cuvintele „prevederile Legii contabilităţii”;
    la punctul 11 alineatul cinci, cuvintele „agenţii economici” se substituie cu cuvîntul „contribuabilii”.