HGA83/2008
ID intern unic:  326915
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 83
din  31.01.2008
cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice
”Jucării. Cerinţe de securitate”
Publicat : 15.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 175
   Abrogată din 13.11.17 prin HG808 din 29.10.15, MO306-310/13.11.15 art.902

    MODIFICAT

    HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12
    HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455

    NOTĂ:
    În tot cuprinsul Regulamentului, sintagma „Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat” se substituie prin sintagma “Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice”, la cazul gramatical respectiv prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455    În temeiul Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141) şi Hotărîrii Guvernului nr. 873 din 30 iulie 2004 “Cu privire la aprobarea Programului naţional de elaborare a reglementărilor tehnice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 1046), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Reglementarea Tehnică “Jucării. Cerinţe de securitate”, conform  anexei.
    2. Reglementarea Tehnică” Jucării. Cerinţe de securitate” intră în vigoare după 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art.14) poziţiile tarifare 9501 00; 9502 şi 9504 se exclud de la data intrării în vigoare a Reglementării tehnice nominalizate.

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                            Igor Dodon
    Ministrul industriei  şi infrastructurii                                       Vladimir Antosii
    Ministerul sănătăţii                                                                   Ion Ababii

    Nr. 83. Chişinău, 31 ianuarie 2008.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 83
din 31 ianuarie 2008

REGLEMENTARE TEHNICĂ
“Jucării. Cerinţe de securitate”
I. Domeniul de aplicare
    1. Reglementarea tehnică “Jucării. Cerinţe de securitate” (în continuare - Reglementare tehnică) se aplică jucăriilor şi stabileşte cerinţe esenţiale de securitate a acestora.
    2. În sensul prezentei Reglementări tehnice, prin jucărie se înţelege orice produs sau material conceput sau destinat, în mod clar, utilizării în jocul copiilor mai mici de 14 ani.
    2. Prezenta Reglementare tehnică se aplică produselor concepute sau destinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, utilizării pentru joacă de către copiii cu o vîrstă mai mică de 14 ani (în continuare – jucării).
    [Pct.2 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice, nu sînt considerate jucării produsele specificate în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    4. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică următoarelor jucării:
    a) echipament pentru terenurile de joacă destinate uzului public;
    b) maşini automate de divertisment, care funcţionează cu sau fără monede, destinate uzului public;
    c) vehicule de jucărie echipate cu motor cu combustie internă;
    d) jucării cu motor cu aburi;
    e) praştii şi catapulte.
      [Pct.4 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
„I1. Terminologie
    5. În sensul prezentei Reglementări tehnice, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    evaluare a conformităţii – proces prin care se demonstrează că au fost îndeplinite cerinţele specificate pentru o jucărie;
    importator – orice persoană fizică sau juridică care introduce pe piaţă o jucărie dintr-o ţară terţă;
    introducere pe piaţă – punerea la dispoziţie pentru prima dată a unei jucării pe piaţă;
    jucărie acvatică –  jucărie destinată utilizării în apă de adîncime mică, capabilă să ducă sau să susţină copilul în apă;
    jucărie de activitate – jucărie destinată uzului casnic a cărei structură de sprijin rămîne fixă pe parcursul activităţii şi care este destinată efectuării următoarelor activităţi de către un copil: escaladare, sărire, legănare, alunecare, balansare, învîrtire, mers tîrîş sau de-a buşilea sau orice combinaţie a acestora;
    joc de masă olfactiv – jucărie al cărei scop este să asiste un copil să identifice diferite mirosuri sau arome;
    joc gustativ – jucărie al cărei scop este să permită copiilor să prepare dulciuri sau să realizeze reţete culinare, care implică utilizarea unor ingrediente alimentare precum dulciuri, lichide, pudre şi arome;
    jucărie chimică – jucărie destinată manevrării directe a substanţelor şi amestecurilor chimice, care este utilizată într-un mod adecvat vîrstei sub supravegherea unui adult;
    organism de evaluare a conformităţii – organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie;
    producător – orice persoană fizică sau juridică care produce sau proiectează o jucărie, produce şi comercializează respectiva jucărie sub numele sau marca sa;
    reprezentant autorizat – orice persoană fizică sau juridică care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acţiona în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;
    rechemare – orice măsură luată cu scopul de a returna o jucărie, care a fost pusă deja la dispoziţia utilizatorului final;
    retragere – orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unei jucării în lanţul de distribuţie;
    viteză proiectată – viteză de funcţionare normală, determinată prin proiectarea jucăriei.
    [Capitolul I1 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
I2. Obligaţiile producătorilor
    6. Jucăriile sînt plasate pe piaţă numai în cazul în care producătorii se asigură că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    7. Producătorii întocmesc documentaţia tehnică solicitată şi efectuează procedura aplicabilă de evaluare a conformităţii potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 395 din 17 aprilie 2006 „Cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM”.
    În cazul în care s-a demonstrat conformitatea unei jucării cu cerinţele aplicabile prin procedura menţionată, producătorii întocmesc o declaraţie de conformitate, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.
    8. Producătorii păstrează documentaţia tehnică şi declaraţia de conformitate pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piaţă.
    9. Producătorii asigură existenţa unor proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de serie. Modificările în proiectarea sau caracteristicile jucăriei şi ale standardelor naţionale la care se face trimitere pentru declararea conformităţii unei jucării se iau în considerare în mod corespunzător.
    10. Producătorii asigură indicarea pe jucăriile lor a tipului, lotului, numărului de serie al modelului sau altui element de identificare. În cazul în care mărimea sau natura jucăriei nu permite acest lucru, producătorii se asigură ca informaţia solicitată să fie prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria.
    11. Producătorii indică pe jucărie numele lor, denumirea comercială sau marca lor înregistrată, precum şi adresa la care pot fi contactaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, producătorii indică aceste informaţii pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător.
    12. Producătorii asigură ca jucăria să fie însoţită de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă scrise în original şi cu traducere în limba de stat.
    13. Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie pe care au introdus-o pe piaţă nu respectă legislaţia în vigoare, iau imediat măsurile corective necesare pentru ca jucăria să se conformeze respectivei legislaţii ori ca aceasta să fie retrasă sau rechemată, după caz.
    În cazul în care jucăria prezintă un risc, producătorii informează imediat autorităţile de reglementare în domeniul jucăriilor – Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, care au pus la dispoziţie jucăria, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsură corectivă luată.
    14. Producătorii, la cererea motivată a organului cu funcţii de supraveghere a pieţei – Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, furnizează acestei autorităţi toate informaţiile şi documentaţia necesară în original şi cu traducere în limba de stat pentru a demonstra conformitatea jucăriei.
    Producătorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile introduse pe piaţă.
    [Capitolul I2 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
I3. Reprezentanţii autorizaţi
    15. Un producător poate numi un reprezentant autorizat printr-un mandat scris.
    16. Obligaţiile producătorului şi întocmirea documentaţiei tehnice nu sînt incluse în mandatul reprezentantului autorizat.
    17. Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele:
    a) să menţină declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică la dispoziţia organului cu funcţii de supraveghere a pieţei – Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, pentru o perioadă de 10 ani după ce jucăria a fost introdusă pe piaţă;
    b) la cererea motivată a organului cu funcţii de supraveghere a pieţei – Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, să furnizeze acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării;
    c) să coopereze cu autorităţile de reglementare în domeniul jucăriilor – Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, la cererea acestora, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile pentru care deţin un mandat.
    [Capitolul I3 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    I4. Obligaţiile importatorilor
    18. Importatorii introduc pe piaţă numai jucării conforme cu cerinţele reglementării tehnice respective.
    19. Înainte de introducerea unei jucării pe piaţă, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător.
    20. Importatorii se asigură că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că jucăria poartă marcajul de conformitate cerut, este însoţită de documentele prevăzute şi respectă cerinţele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    21. Atunci cînd un importator consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu introduce jucăria pe piaţă pînă cînd aceasta nu respectă cerinţele în cauză.
    În cazul în care jucăria prezintă un risc, importatorul informează organul cu funcţii de supraveghere a pieţei – Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor.
    22. Importatorii indică pe jucărie numele lor, denumirea sau marca lor înregistrată, adresa la care pot fi contactaţi. Dacă acest lucru nu este posibil, aceste informaţii sînt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte jucăria.
    23. Importatorii se asigură ca jucăria să fie însoţită de instrucţiuni şi informaţii de siguranţă în original şi cu traducere în limba de stat.
    24. Importatorii asigură faptul că, atîta timp cît o jucărie se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea acesteia cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    25. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piaţă nu respectă legislaţia corespunzătoare iau imediat măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să se conformeze legislaţiei în vigoare, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz.
    26. Importatorii informează imediat în acest sens autorităţile de reglementare în domeniul jucăriilor – Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, care au pus la dispoziţie pe piaţă o jucărie care prezintă un risc, indicînd detaliile cu privire la neconformitate şi la orice măsură corectivă luată.
    27. Importatorii păstrează o copie a declaraţiei de conformitate la dispoziţia autorităţilor de supraveghere a pieţei pentru o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a jucăriei şi se asigură că documentaţia tehnică poate fi pusă la dispoziţia acestor autorităţi, la solicitare.
    28. Importatorii, la cererea motivată a organului cu funcţii de supraveghere a pieţei – Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, furnizează respectivei autorităţi toate informaţiile şi documentaţia necesară în original şi cu traducere în limba de stat pentru a demonstra conformitatea unei jucării.
    Importatorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă.
    [Capitolul I4 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]

I5. Obligaţiile distribuitorilor
    29. Distribuitorii acţionează cu diligenţa cuvenită în ceea ce priveşte punerea  pe piaţă a unei jucării.
    30. Înainte de a pune la dispoziţie o jucărie pe piaţă, distribuitorii verifică dacă jucăria poartă marcajul de conformitate cerut, este însoţită de documentele necesare şi de instrucţiuni, informaţii de siguranţă în original şi cu traducere în limba de stat, dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute în capitolele III şi V ale prezentei Reglementări tehnice.
    31. Atunci cînd un distribuitor consideră sau are motive să creadă că o jucărie nu respectă cerinţele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, acesta nu pune la dispoziţie jucăria pe piaţă pînă cînd aceasta nu se conformează respectivelor cerinţe.
    32. În cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorul informează în acest sens producătorul sau importatorul şi organul cu funcţii de supraveghere a pieţei – Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor.
    33. Distribuitorii asigură faptul că, atîta timp cît o jucărie se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerinţele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.
    34. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o jucărie introdusă pe piaţă nu respectă legislaţia corespunzătoare se asigură că sînt luate măsurile corective necesare pentru ca respectiva jucărie să se conformeze legislaţiei în vigoare, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz.
    35. În cazul în care jucăria prezintă un risc, distribuitorii informează imediat despre acest lucru autorităţile de reglementare în domeniul jucăriilor – Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Economiei, care au pus la dispoziţie pe piaţă jucăria, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.
    36. Distribuitorii, la cererea motivată a  organului cu funcţii de supraveghere a pieţei – Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, furnizează respectivei autorităţi toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unei jucării.
  Distribuitorii cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acţiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de jucăriile puse la dispoziţie pe piaţă.
    [Capitolul I5 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12; pct.4-8 devin pct.37-41]
II. Cerinţele esenţiale pentru jucăriile plasate pe piaţa internă

   
4. Prin plasarea pe piaţă se înţelege vînzarea sau orice altă formă de distribuire a jucăriei, inclusiv cu titlu gratuit.
    5. În situaţia în care sînt plasate pe piaţă, ţinîndu-se seama de perioada de utilizare normală şi previzibilă, jucăriile trebuie să respecte condiţiile de securitate şi sănătate stabilite de prezenta Reglementare tehnică.
    6. Jucăriile pot fi plasate pe piaţă numai dacă nu pun în pericol sănătatea şi/sau securitatea utilizatorilor sau a unei terţe persoane, atunci cînd sînt utilizate conform destinaţiei sau într-un alt mod previzibil, avîndu-se în vedere comportamentul normal al copiilor.
    7. Se admite plasarea pe piaţă a jucăriilor care îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică şi au aplicată marca naţională de conformitate SM, în baza Declaraţiei de conformitate (emise conform cap. IV al prezentei Reglementări tehnice) şi avizului organelor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publicecare confirmă corespunderea acestora regulilor sanitare.
    8. Plasarea pe piaţă a jucăriei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta Reglementare  tehnică nu poate fi interzisă sau  restricţionată.
    37. Prin plasarea pe piaţă se înţelege vînzarea sau orice altă formă de distribuire a jucăriei, inclusiv cu titlu gratuit.
    38. În situaţia în care sînt plasate pe piaţă, ţinîndu-se seama de perioada de utilizare normală şi previzibilă, jucăriile trebuie să respecte condiţiile de securitate şi sănătate stabilite de prezenta Reglementare tehnică.
    39. Jucăriile pot fi plasate pe piaţă numai dacă nu pun în pericol sănătatea şi/sau securitatea utilizatorilor sau a unei terţe persoane, atunci cînd sînt utilizate conform destinaţiei sau într-un alt mod previzibil, avîndu-se în vedere comportamentul normal al copiilor.
    40. Se admite plasarea pe piaţă a jucăriilor care îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică şi au aplicată marca naţională de conformitate SM, în baza Declaraţiei de conformitate (emise conform cap. IV al prezentei Reglementări tehnice) şi avizului organelor Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publicecare confirmă corespunderea acestora regulilor sanitare.
    41. Plasarea pe piaţă a jucăriei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta Reglementare  tehnică nu poate fi interzisă sau  restricţionată.
III. Prezumţia conformităţii
    9. Se consideră conforme cerinţelor esenţiale de securitate specificate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, jucăriile care sînt însoţite de marca naţională de conformitate SM prevăzută în pct.34, cărora le sînt aplicate cerinţele standardelor naţionale conexe ale căror numere de referinţe sînt incluse în Lista standardelor naţionale conexe, aplicabile jucăriilor.
    10. Lista standardelor naţionale conexe, aplicabile jucăriilor, se avizează de Organismul Naţional de Standardizare, se aprobă de autoritatea de reglementare din domeniul industriei şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
     11. Se consideră că jucăriile faţă de care producătorul nu a aplicat prevederile standardelor prevăzute la pct.8 al prezentei Reglementări tehnice sau a aplicat aceste prevederi parţial ori jucăriile pentru care nu există asemenea standarde respectă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, dacă după obţinerea unui certificat de examinare de tip, conformitatea lor cu modelul aprobat este atestată prin aplicarea mărcii naţionale de conformitate SM.
    [Pct.11 exclus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12; pct.9)-10) devin pct.42)-43)]
    42. Se consideră conforme cerinţelor esenţiale de securitate specificate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, jucăriile care sînt însoţite de marca naţională de conformitate SM prevăzută în pct.34, cărora le sînt aplicate cerinţele standardelor naţionale conexe ale căror numere de referinţe sînt incluse în Lista standardelor naţionale conexe, aplicabile jucăriilor.
    43. Lista standardelor naţionale conexe, aplicabile jucăriilor, se avizează de Organismul Naţional de Standardizare, se aprobă de autoritatea de reglementare din domeniul industriei şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
IV. Proceduri de evaluare a conformităţii
    12. Înainte de plasare pe piaţă, jucăriile se supun procedurilor de evaluare a conformităţii cu cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice.
    La evaluarea conformităţii jucăriilor se utilizează modulul B (Examinarea de tip) şi modulul C (Conformitatea cu tipul de produs), conform Hotărîrii Guvernului nr.395 din 17 aprilie 2006 “Cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM”.
   
[Pct.12 al.2) exclus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12; pct.12 devine pct.44]
    44. Înainte de plasare pe piaţă, jucăriile se supun procedurilor de evaluare a conformităţii cu cerinţele esenţiale ale prezentei Reglementări tehnice.
   
441. Dacă producătorul a aplicat standardele naţionale conexe, care adoptă standardele europene armonizate, sub incidenţa cărora se află toate cerinţele relevante de securitate pentru jucării, conform anexei nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, producătorul foloseşte procedura controlului intern al producţiei (Modulul A), conform Hotărîrii Guvernului nr. 395 din 17 aprilie 2006 „Cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM”.
    [Pct.441 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
   
442. Jucăriile sînt supuse examinării de tip (Modulul B) combinată cu procedura conformităţii de tip (Modulul C), conform Hotărîrii Guvernului nr.395 din 17 aprilie 2006 „Cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM”, în următoarele cazuri:
    a) atunci cînd standardele naţionale conexe sub incidenţa cărora se află toate cerinţele relevante de siguranţă pentru jucărie nu există;
    b) atunci cînd standardele conexe menţionate la litera a) există, dar producătorul nu le-a aplicat sau le-a aplicat doar parţial;
    c) atunci cînd standardele conexe menţionate la litera a) sau oricare dintre acestea au fost publicate cu o restricţie;
    d) atunci cînd producătorul consideră că natura, proiectarea, construcţia sau scopul jucăriei necesită o verificare de către un organism de certificare acreditat.
    [Pct.442 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12; pct.13)-26) devin pct.45)-50)]
    13. Examinarea de tip este procedura prin care un organism de certificare desemnat constată şi atestă faptul că un exemplar reprezentativ de jucărie (în continuare - model) respectă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    Un model de produs poate cuprinde mai multe variante ale produsului respectiv, cu condiţia ca diferenţa dintre variante să nu afecteze nivelul de siguranţă şi celelalte cerinţe referitoare la performanţele produsului.

    45.Prezentarea unei cereri pentru examinarea de tip, desfăşurarea examinării şi emiterea certificatului de examinare de tip se efectuează în conformitate cu procedurile stabilite în modulul B, prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 17 aprilie 2006 „Cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM”.
   
[Pct.45 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
   
14. Solicitarea unei examinări de tip va fi depusă de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia la un singur organism de certificare desemnat, ales de către acesta. Solicitarea trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) denumirea completă şi sediul producătorului sau a reprezentantului autorizat;
    b) documentaţia tehnică;
    c) modelul jucăriei;
    d) declaraţia potrivit căreia aceeaşi solicitare nu a fost înaintată  unui alt organism desemnat.
    Termenul de examinare a cererii şi a materialelor prezentate nu va depăşi 10 zile.

    46. Cererea pentru examinarea de tip include descrierea jucăriei, indicaţia locului de producţie, inclusiv adresa.
    [Pct.46 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
   
15. Pentru efectuarea încercărilor organismul desemnat poate solicita mai multe exemplare ale jucăriei, dacă acestea sînt necesare pentru realizarea programului de încercări.
    47. În cazul în care un organism de evaluare a conformităţii (în continuare – organism desemnat) efectuează examinarea de tip, acesta evaluează, dacă este necesar, împreună cu producătorul, analiza pericolelor pe care jucăria le poate prezenta.
    [Pct.47 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
   
16. Examinarea de tip se efectuează de către organismul de certificare desemnat în următorul mod:
    a) se examinează documentele care îi sînt puse la dispoziţie de către solicitant şi se stabileşte dacă acestea sînt complete;
    b) se examinează documentaţia tehnică, se verifică dacă modelul jucăriei a fost fabricat în conformitate cu documentaţia tehnică respectivă şi se identifică elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele prevăzute la pct.8 al prezentei Reglementări tehnice, fapt ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate, precum şi componentele care au fost proiectate fără să se aplice prevederile din standardele respective;
    c) se efectuează sau se solicită efectuarea examinărilor corespunzătoare şi încercărilor necesare pentru a verifica dacă standardele conexe au fost într-adevăr aplicate atunci cînd producătorul a optat pentru aplicarea standardelor conexe ce conferă prezumţia de conformitate a jucăriei cu cerinţele esenţiale respective;
    d) se efectuează examinările şi încercările corespunzătoare, utilizîndu-se pe cît este posibil standardele prevăzute la pct.8 al prezentei Reglementări tehnice, pentru a se verifica dacă modelul jucăriei respectă cerinţele esenţiale de securitate;
    e) se convine cu solicitantul asupra locului şi timpului unde vor fi efectuate examinările şi încercările necesare.

    48. Certificatul de examinare de tip este revizuit în cazul unei modificări a procesului de producţie, a materiei prime sau a componentelor jucăriei.
    [Pct.48 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    17. În cazul în care modelul jucăriei corespunde cerinţelor esenţiale de securitate, organismul desemnat eliberează un certificat de examinare de tip, în termen ce nu va depăşi 30 de zile, care se transmite solicitantului şi care va cuprinde:
    a) denumirea completă şi sediul producătorului;
    b) concluziile examinării;
    c) condiţiile pentru valabilitatea acestuia;
    d) datele necesare identificării tipului de produs aprobat;
     e) perioada de valabilitate a certificatului (minimum 5 ani).
    49. Conţinutul şi forma de prezentare a certificatului de examinare de tip este stabilit de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    [Pct.49 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    18. Conţinutul şi forma de prezentare a certificatului de examinare de tip este stabilit de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    50. Certificatul de examinare de tip este retras dacă jucăria nu îndeplineşte cerinţele stabilite în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică. Documentaţia tehnică şi corespondenţa referitoare la procedurile de examinare de tip sînt întocmite în limba de stat.
    [Pct.50 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
V. Atestarea conformităţii
    [Pct.27-28 devin pct.51-52 prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    27. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia ca, înainte de plasarea pe piaţă a jucăriei, să întocmească şi să deţină documentele (documentaţia tehnică) ce atestă conformitatea şi care vor fi puse la dispoziţie, la cerere, organelor de supraveghere a pieţei, pentru examinare. Acestea din urmă pot solicita traducerea în limba de stat a unor documente care însoţesc jucăriile din import, pentru a fi înţeles conţinutul lor.
    51. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligaţia ca, înainte de plasarea pe piaţă a jucăriei, să întocmească şi să deţină documentele (documentaţia tehnică) ce atestă conformitatea şi care vor fi puse la dispoziţie, la cerere, organelor de supraveghere a pieţei, pentru examinare. Acestea din urmă pot solicita traducerea în limba de stat a unor documente care însoţesc jucăriile din import, pentru a fi înţeles conţinutul lor.
    [Pct.51 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    28. Documentele ce atestă conformitatea se păstrează la producător sau la reprezentantul autorizat al acestuia minimum 10 ani de la data fabricării ultimei jucării din seria sau modelul respectiv de fabricaţie.
    Documentele ce atestă conformitatea, în principal, sînt:
    a) descrierea generală a produsului ;
    b) documentaţia tehnică cu privire la proiectare, producere şi funcţionare, care demonstrează conformitatea jucăriei cu cerinţele esenţiale de securitate;
    c) lista standardelor conexe ce conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale, aplicate integral sau parţial la proiectare şi producere, precum şi descrierea soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică, în cazul în care nu s-au aplicat aceste standarde;
    d) certificatul de examinare de tip (sau o copie de pe acesta) emis de un organism desemnat, împreună cu o descriere a elementelor ca rapoarte de încercări, specificaţii tehnice, prin care producătorul asigură conformitatea cu modelul aprobat;
    e) o descriere a elementelor prin care producătorul asigură conformitatea producţiei cu standardele naţionale conexe prevăzute la pct.8 al prezentei Reglementări tehnice, în cazul în care jucăriei i-au fost aplicate integral sau parţial standardele menţionate sau o descriere a elementelor prin care producătorul asigură că produsul respectă cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică, în cazul în care producătorul nu a aplicat prevederile standardelor naţionale conexe prevăzute la pct.8 sau a aplicat aceste prevederi parţial ori nu există asemenea standarde;
    f) declaraţia de conformitate;
    g) rapoarte de încercări eliberate de laboratoarele de încercări;
   h) avizul sanitaro-epidemiologic de coordonare a documentaţiei tehnice, eliberat de Ministerul Sănătăţii, certificatul igienic şi autorizaţia sanitară pentru încăperile de producere, eliberată de către Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat producătorilor autohtoni, precum şi certificatul igienic pentru produsele de import;
   i) rezultatele expertizelor igienice efectuate în cadrul Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat, în conformitate cu metodele şi normativele stabilite de Ministerul Sănătăţii.

    52.Documentele ce atestă conformitatea se păstrează la producător sau la reprezentantul autorizat al acestuia minimum 10 ani de la data fabricării ultimei jucării din seria sau de modelul respectiv de fabricaţie.
    Documentele ce atestă conformitatea, în principal, sînt:
    a) descrierea jucăriei (lista componentelor, materiale utilizate);
    b) copia declaraţiei de conformitate;
    c) adresa locurilor de fabricare şi depozitare;
    d) rapoarte ale testelor şi descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producţiei cu standardele naţionale conexe, care adoptă standardele europene armonizate, dacă acest producător a urmat procedura de control intern al producţiei, prevăzută în Modulul A, conform Hotărîrii Guvernului nr. 395 din 17 aprilie 2006 „Cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM”;
    e) copia certificatului de examinare de tip, descrierea mijloacelor prin care producătorul garantează conformitatea producţiei cu tipul de produs descris în certificatul de examinare de tip şi copii ale documentelor pe care producătorul le-a înaintat organismului desemnat, dacă producătorul a supus jucăria examinării de tip şi a urmat procedura conformităţii de tip prevăzută în modulul C, conform Hotărîrii Guvernului nr. 395 din 17 aprilie 2006 „Cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM”;
    f) avizul sanitar de coordonare a documentaţiei tehnice, eliberat de Ministerul Sănătăţii, certificatul igienic şi autorizaţia sanitară pentru încăperile de producere eliberate de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice producătorilor autohtoni, precum şi certificatul igienic pentru produsele de import;
    g) rezultatele expertizelor igienice efectuate în cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, în conformitate cu metodele şi normativele stabilite de Ministerul Sănătăţii.
   
[Pct.52 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    [Pct.28 lit.h) modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
    [Pct.13 completat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]     
    [Pct.28 lit.i) modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
  
  29. În situaţia în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoană juridică cu sediul în Moldova, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie organelor de supraveghere a pieţei documentele ce atestă conformitatea revine persoanei responsabile de plasarea pe piaţă a jucăriei (importatorului).
    30. În cazul în care nerespectarea obligaţiilor prevăzute este evidentă, autoritatea de supraveghere a pieţei va solicita producătorului sau, după caz, reprezentantului autorizat al acestuia, să efectueze din mijloace proprii încercările necesare la un laborator de încercări sau la un organism desemnat, într-un termen stabilit de comun acord, în vederea verificării conformităţii cu standardele prevăzute la pct.8 al prezentei Reglementări tehnice şi cu cerinţele esenţiale de securitate.
    53. În situaţia în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu este persoană juridică cu sediul în Moldova, obligaţia de a deţine şi de a pune la dispoziţie organelor de supraveghere a pieţei documentele ce atestă conformitatea revine persoanei responsabile de plasarea pe piaţă a jucăriei (importatorului).
    54. În cazul în care nerespectarea obligaţiilor prevăzute este evidentă, autoritatea de supraveghere a pieţei va solicita producătorului sau, după caz, reprezentantului autorizat al acestuia, să efectueze din mijloace proprii încercările necesare la un laborator de încercări sau la un organism desemnat, într-un termen stabilit de comun acord, în vederea verificării conformităţii cu standardele prevăzute la pct.8 al prezentei Reglementări tehnice şi cu cerinţele esenţiale de securitate.
    [Pct.29-30 devin pct.53-54 prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
VI. Criterii pentru organismele de evaluare a conformităţii
    [Pct.31-34 devin pct.55-58 prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    55. În Moldova, în domeniul jucăriilor, organismele de certificare şi  laboratoarele de încercări se desemnează de Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, la propunerea organului central de specialitate al administraţiei publice abilitat cu funcţii de reglementare în acest domeniu, conform legislaţiei în vigoare.

    56. Condiţiile minime ce urmează a fi îndeplinite de laboratoarele de încercări şi organismele de certificare pentru a fi desemnate sînt prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică.
    57. Organismele de evaluare a conformităţii (laboratoarele de încercări şi organismele  pentru efectuarea verificărilor) se consideră desemnate şi acţionează, conform regulilor Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a listei organismelor desemnate care, periodic, se actualizează.
    58.  În cazul în care Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor  constată că un organism de certificare ori un laborator de încercări, desemnat conform prevederilor pct.30, nu respectă condiţiile minime prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică, el va suspenda sau va retrage  desemnarea acestora.

VII. Regulile de aplicare a mărcii naţionale
de conformitate SM
    [Pct.35-40 devin pct.59-64 prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    59. Jucăriile sau ambalajul acestora vor avea imprimate la loc vizibil, lizibil şi durabil denumirea şi sediul producătorului, ale reprezentantului autorizat sau, după caz, ale importatorului şi marca naţională de conformitate SM. În cazul jucăriilor mici sau a celor formate din părţi componente mici, aceste informaţii pot fi aplicate în acelaşi mod pe ambalaj, pe o etichetă sau pe o foaie volantă care însoţeşte produsul. Atunci cînd aceste precizări nu sînt aplicate pe jucărie, consumatorul va fi atenţionat pentru păstrarea acestora.
    60. Informaţiile menţionate la pct.34 pot fi prescurtate în măsura în care aceasta permite identificarea producătorului, a reprezentantului său autorizat ori a importatorului.
    61. Se interzice aplicarea pe jucării a inscripţiilor care pot induce în eroare terţe părţi cu privire la sensul şi la forma mărcii naţionale de conformitate SM. Orice alt marcaj care poate fi aplicat pe jucării, pe ambalajul lor sau pe o etichetă nu trebuie să reducă vizibilitatea şi lizibilitatea mărcii naţionale de conformitate SM.
    62. Simbolul grafic şi dimensiunile mărcii naţionale de conformitate SM se efectuează potrivit Regulilor referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.395 din 17 aprilie 2006.
    63. Jucăriile pentru care sînt necesare indicaţii de utilizare sau avertismente vor fi însoţite de precizările prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică. Atunci cînd aceste precizări nu sînt aplicate pe jucărie, utilizatorul va fi atenţionat pentru păstrarea lor.
    64. Informaţiile, avertismentele şi indicaţiile prevăzute la pct. 34 şi 38 se redactează în limba de stat.
VIII. Supravegherea pieţei
    [Pct.41-45 devin pct.65-69 prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12] 
    65. Supravegherea pieţei se efectuează în numele statului de către autorităţile competente, abilitate prin lege, şi se efectuează, preponderent, asupra produselor plasate pe piaţă. Supravegherea pieţei se efectuează inclusiv prin exercitarea controalelor selective.
    66. Autoritatea de supraveghere a pieţei privind corespunderea jucăriilor prezentei Reglementări tehnice este Serviciul Standardizare şi Metrologie prin intermediul Inspectoratului Principal de Stat în Standardizare şi Metrologie şi Protecţie a Consumatorului.
    67. În cazul în care se constată că pentru jucăriile plasate pe piaţă nu se respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice, autoritatea de supraveghere a pieţei aplică măsuri conform legislaţiei în vigoare.
    68. Încălcarea dispoziţiilor prezentei Reglementări tehnice atrage răspunderea disciplinară, civilă, administrativă sau penală, după caz, conform legislaţiei în vigoare.
    69. Autoritatea de supraveghere a pieţei informează o dată pe an Guvernul despre respectarea prezentei Reglementări tehnice.

Anexa nr.1
la Reglementarea Tehnică
“Jucării. Cerinţe de securitate”

LISTA
produselor care nu sînt considerate jucării
în sensul prezentei Reglementări tehnice
    1. Podoabe pentru Pomul de Crăciun.
    1. Obiecte decorative pentru festivităţi şi ceremonii.
    [Pct.1 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    2. Modele detaliate la scară pentru colecţionari adulţi.
    3. Echipamente destinate utilizării în colectiv, pe terenurile de joacă.
    4. Echipamente sportive.
    4. Echipamente sportive, inclusiv patine cu rotile, patine cu role în linie şi skateboarduri destinate copiilor cu o masă corporală de peste 20 kg.
    [Pct.4 modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    5. Echipamente acvatice destinate utilizării în apă cu adîncime mare.
    5. Echipamente acvatice destinate utilizării în apă cu adîncime mare şi dispozitive destinate învăţării înotului de către copii, scaune pentru bazine de înot şi accesorii de facilitare a înotului.
     [Pct.5 modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    6. Păpuşi îmbrăcate în costume populare, păpuşi decorative şi alte articole similare pentru colecţionari adulţi.
    7. Jucării profesionale, instalate în locuri publice (centre comerciale, staţii etc.).
    8. Jocuri tip puzzle, cu mai mult de 500 de piese sau fără desen, pentru specialişti.
    9. Puşti şi pistoale cu aer comprimat.
    10. Focuri de artificii, inclusiv capse, în afara celor proiectate special pentru jucării.
    11. Praştii şi catapulte.
    12. Seturi de săgeţi cu vîrf metalic.
    12.Produse, jocuri în care sînt utilizate proiectile cu vîrf ascuţit, precum şi seturi de săgeţi darts cu vîrf metalic.
    [Pct.12 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    13. Cuptoare, fiare de călcat şi alte articole electrice care funcţionează la o tensiune nominală mai mare de 24 V.
    13. Cuptoare, fiare de călcat şi alte articole electrice care funcţionează la o tensiune nominală mai mare de 24 V vîndute exclusiv în scopuri didactice şi utilizate sub supravegherea adulţilor.
     [Pct.13 modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    14. Articole care conţin elemente de încălzire destinate utilizării de către copii, sub supravegherea adulţilor, într-un context educativ.
    15. Vehicule cu motor cu combustie.
    16. Jucării cu motor cu aburi.
    17. Biciclete destinate sportului sau circulaţiei pe drumurile publice.
    17. Biciclete cu o înălţime maximă a şeii mai mare de 435 mm, măsurată ca distanţa verticală de la sol pînă la suprafaţa superioară a şeii, cu şaua orizontală şi reglată în poziţia cea mai joasă.
    [Pct.17 în redacţia HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    18. Jucării video, care pot fi conectate la un ecran video, funcţionînd la o tensiune nominală mai mare de 24 V.
    19. Suzete pentru copii.
    20. Reproduceri fidele ale armelor de foc.
    21. Bijuterii pentru copii, cu excepţia celor care sînt considerate jucării sau bijuterii pentru jucării.
    22. Puşti şi pistoale cu gaz comprimat, cu excepţia puştilor şi a pistoalelor cu apă, precum şi arcuri cu săgeţi cu lungimea mai mare de 120 cm.
    23. Truse de asamblare a modelelor detaliate şi fidele la scară redusă.
    24. Copii istorice de jucării.
    25. Accesorii de modă pentru copii, care nu sînt destinate utilizării pentru joacă.
    26. Scutere şi alte mijloace de transport sportive destinate utilizării pentru deplasarea pe şosele sau drumuri publice.
    27. Vehicule cu motor electric destinate utilizării pentru deplasarea pe şosele, drumuri publice sau pe trotuarul de pe marginea acestora.
    28. Produse utilizate în şcoli în scopuri educative specifice sau în alte contexte pedagogice sub supravegherea unui instructor adult, cum ar fi echipamentele ştiinţifice.
    29. Echipamente electronice, cum ar fi calculatoarele personale şi consolele de jocuri utilizate pentru accesarea programelor informatice interactive şi perifericelor asociate acestora, în cazul în care echipamentele electronice sau perifericele asociate nu sînt special concepute pentru copii şi destinate acestora, care nu au valoare ludică în sine, cum ar fi calculatoarele personale, tastaturile, manetele sau volanele special concepute.
    30. Programe informatice interactive destinate activităţilor recreative şi de divertisment, jocuri pe calculator şi mediile lor de stocare, cum ar fi CD-urile.
    31. Corpuri de iluminat atrăgătoare pentru copii.
    32. Transformatoare electrice pentru jucării.
    [Pct.22-32 introduse prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]

Anexa nr.2
la Reglementarea Tehnică
“Jucării. Cerinţe de securitate”

Cerinţe esenţiale de securitate pentru jucării
I. Principii generale
    1. În conformitate cu prevederile pct.4 şi 5 din prezenta Reglementare tehnică, utilizatorii jucăriilor, precum şi terţele persoane, trebuie să fie protejate pentru a nu îşi pune în pericol viaţa sănătatea şi/sau securitatea atunci cînd folosesc jucăriile conform destinaţiei lor, sau într-un alt mod previzibil, avîndu-se în vedere comportamentul normal al copiilor.
    În cazul dat este vorba de:
    a) pericole care sînt datorate concepţiei, construcţiei sau compoziţiei materialelor jucăriei;
    b) pericole inerente unei jucării şi nu pot fi eliminate în totalitate prin modificarea construcţiei şi a compoziţiei jucăriei fără a-i altera funcţionarea sau a o priva de proprietăţile esenţiale.
    2. Gradul de pericol pe care îl prezintă o jucărie trebuie determinat în funcţie de capacitatea utilizatorului sau, unde este cazul, a supraveghetorilor acestora de a face faţă pericolului. Această condiţie trebuie aplicată în special jucăriilor care, prin concepţie, dimensiuni şi caracteristici, sînt destinate folosirii de către copiii mai mici de 36 de luni.
    Pentru respectarea condiţiilor prevăzute la lit.a), pe jucărie trebuie specificate, atunci cînd este cazul, vîrsta minimă a utilizatorilor de jucării şi/sau necesitatea de a se asigura că ele sînt utilizate numai sub supravegherea unui adult.
    3. Etichetele de pe jucărie şi/sau de pe ambalajul acesteia, precum şi instrucţiunile de utilizare trebuie să avertizeze utilizatorii şi supraveghetorii acestora, în mod complet şi eficient, asupra pericolelor inerente în timpul folosirii jucăriei şi modului de evitare a acestor pericole.
II. Pericole specifice
    1. Proprietăţi fizice şi mecanice:
    a) jucăriile trebuie concepute şi realizate astfel încît pericolul rănirii fizice cauzat de mişcarea unor părţi componente să fie redus la minimum;
    b) jucăriile şi părţile lor componente, precum şi elementele de fixare, în cazul jucăriilor fixe, trebuie să aibă rezistenţa mecanică şi, dacă este cazul, stabilitatea necesară solicitărilor la care sînt supuse în timpul utilizării, fără a se distruge sau a se deforma şi a provoca răniri fizice;
    c) muchiile accesibile, proeminenţele, şnururile, cablurile şi elementele de fixare trebuie concepute şi realizate în aşa fel încît pericolul rănirii fizice să fie redus la minimum;
    d) jucăriile, părţile lor componente şi orice reper detaşabil al jucăriilor care sînt destinate, în mod clar, copiilor mai mici de 36 de luni trebuie să aibă dimensiunile care să nu permită înghiţirea şi/sau inhalarea lor;
    d) jucăriile, părţile lor componente şi orice reper detaşabil al jucăriilor care sînt destinate, în mod clar, copiilor mai mici de 36 de luni trebuie să aibă dimensiunile care să nu permită înghiţirea şi/sau inhalarea lor. Acest lucru se aplică şi altor jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, precum şi părţilor componente ale acestora şi la cele detaşabile.
    [Pct1 lit.d) modificată prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
   
e) jucăriile, părţile lor componente şi ambalajul lor, la vînzarea cu amănuntul, nu trebuie să prezinte pericol de strangulare sau sufocare;
    e) jucăriile, părţile lor componente şi ambalajul lor, la vînzarea cu amănuntul, nu trebuie să prezinte pericol de strangulare sau sufocare, ca urmare a obstrucţiei căilor respiratorii superioare.
    [Pct1 lit.e) modificată prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    f) jucăriile destinate utilizării în apă de adîncime mică, capabile să ducă sau să susţină copilul, trebuie să fie concepute şi fabricate în aşa fel încît să fie redus la minimum pericolul de a-şi pierde starea de plutire şi de scufundare a copilului atunci cînd sînt folosite conform instrucţiunilor de utilizare;
    g) jucăriile în care copilul poate pătrunde şi în legătură cu aceasta îi poate crea senzaţia de spaţiu închis trebuie să poată fi deschise cu uşurinţă de către copil, acţionînd din interior spre exterior;
    h) jucăriile cu care copilul se poate deplasa trebuie să fie dotate, pe cît este posibil, cu un dispozitiv de frînare adecvat tipului de jucărie şi energiei cinetice a acesteia. Dispozitivul de frînare trebuie să fie uşor de acţionat, fără a produce căderi sau răniri fizice utilizatorilor sau unei terţe persoane;
    h) jucăriile cu care copilul se poate deplasa trebuie să fie dotate, pe cît este posibil, cu un dispozitiv de frînare adecvat tipului de jucărie şi energiei cinetice a acesteia. Dispozitivul de frînare trebuie să fie uşor de acţionat, fără a produce căderi sau răniri fizice utilizatorilor sau unei terţe persoane.Viteza maximă de deplasare a jucăriilor electrice prevăzute cu loc trebuie să fie limitată astfel încît să reducă la minimum riscul de răniri fizice. Viteza maximă a jucăriilor electrice portante trebuie să fie de 8 km/h.
    [Pct1 lit.h) modificată prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    i) forma, compoziţia şi energia cinetică a proiectilelor folosite la jucării trebuie să fie în aşa fel concepute încît, ţinîndu-se seama de tipul jucăriei, să excludă riscul de rănire fizică a utilizatorului sau a unei terţe persoane;
    j) jucăriile care conţin o sursă de căldură trebuie să fie construite astfel încît să garanteze că:
    temperatura maximă a oricărei suprafeţe accesibile să nu provoace pericolul de arsură la atingere;
    lichidele, vaporii si gazele conţinute în jucării să nu atingă temperaturi ori presiuni periculoase încît evacuarea acestora, cu excepţia unor raţiuni indispensabile  bunei funcţionări a jucăriei, să poată provoca arsuri sau alte vătămări;
    k) nivelul zgomotului sau sunetelor provocate de jucării, prevăzut pentru jucăriile utilizate în încăperi (cu excepţia celor muzicale), nu trebuie să depăşească 65 dBA, pentru cele destinate utilizării în afara încăperilor 75 dBA.
    k) nivelul zgomotului sau sunetelor provocate de jucării, prevăzut pentru jucăriile utilizate în încăperi (cu excepţia celor muzicale), nu trebuie să depăşească 65 dBA, pentru cele destinate utilizării în afara încăperilor 75 dBA jucăriile care emit un sunet trebuie să fie concepute şi fabricate astfel încît valorile maxime ale zgomotului de impulsuri şi ale zgomotului prelungit pe care îl emit să nu poată afecta auzul copiilor.
    Nivelul presiunii sonore în benzile octave cu frecvenţa metrică medie în Hz 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 este de 93, 79, 70, 63, 58, 55, 52, 50, 49. Nivelul sunetului şi nivelul echivalent de sunet este de 65 dBA, iar nivelul maximal al sunetului – 75 dBA.
   
[Pct1 lit.k) modificată prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    l) jucăriile prezente în produsele alimentare sau amestecate cu un produs alimentar trebuie să aibă propriul lor ambalaj. Acest ambalaj trebuie să aibă dimensiuni care să împiedice înghiţirea şi/sau inhalarea acestuia;
    m) ambalajul jucăriilor în formă sferică, de forma unui ou sau elipsoidală şi orice parte detaşabilă a acestuia, sau ambalajul cilindric cu capete rotunjite al unei jucării trebuie să aibă dimensiuni care să împiedice cauzarea obstrucţiei căilor respiratorii prin blocarea lui în cavitatea bucală sau faringe, sau prin depunerea lui la intrarea în căile respiratorii inferioare;
    n) jucăriile care fac corp comun cu un produs alimentar în momentul consumului, încît este indispensabilă consumarea produsului alimentar înainte de a avea acces direct la jucărie, sînt interzise. Părţile jucăriilor ataşate în mod direct la un produs alimentar îndeplinesc cerinţele stabilite la literele e) şi d) ale prezentului punct;
    o) jucăriile şi părţile componente uşor detaşabile ale acestora trebuie să aibă dimensiuni care să nu prezinte nici un pericol de asfixiere prin întreruperea fluxului de aer ca urmare a obstrucţiei căilor respiratorii din cauza unor obiecte blocate în cavitatea bucală, faringe sau la intrarea în căile respiratorii inferioare.
    Această cerinţă se aplică jucăriilor sub formă de farfurie, de bol sau semiovale, сare au un orificiu aproape circular, oval sau eliptic, la care diametrele exterioare mari şi mici sînt cuprinse între 64 mm şi 102 mm şi care au un volum mai mic de 177 ml şi o adîncime mai mare de 13 mm.
    Jucăriile sub formă de cană, de bol sau semiovală trebuie să se conformeze cel puţin uneia din următoarele cerinţe:
    a) să aibă cel puţin două orificii la distanţa de cel puţin 13 mm între margini, măsurarea fiind efectuată la nivelul marginii exterioare;
    b) cel puţin două orificii să fie distanţate la cel puţin 13 mm, dacă orificiile sînt situate pe fundul jucăriei;
    c) cel puţin două din orificii să fie plasate la cel puţin 30°, dar nu mai mult de 150°, dacă orificiile nu sînt situate pe fundul jucăriei;
    d) planul extremităţii deschise a jucăriei sub formă de cană să fie secţionat pe centru de un spaţiu de divizare la o distanţă de maximum 6 mm pe planul deschiderii. Exemplul de divizare include o nervură care trece prin centrul deschiderii;
    e) să aibă trei orificii distanţate de la 6 mm pînă la 13 mm între margini şi spaţiate la cel puţin 100°, măsurarea fiind efectuată la nivelul marginii exterioare;
    f) bordul jucăriei să aibă un contur canelat. Distanţa maximă care separă liniile mediane ale vîrfurilor alăturate să fie de 25 mm şi adîncimea minimă – de 6 mm.
    Pentru aplicarea acestor cerinţe, un orificiu este definit ca o gaură, indiferent de formă, care are diametrul minim de 2 mm.
    Nu cad sub incidenţa acestor cerinţe următoarele jucării:
    a) destinate servirii băuturilor (de exemplu, ceşti ale unui serviciu de ceai);
    b) recipientele care trebuie să fie ermetice pentru a putea păstra integritatea funcţională a conţinutului (de exemplu, recipiente pentru pastă de modelare);
    c) recipientele care fac parte integrantă din ambalaj şi care urmează a fi aruncate după ce jucăria a fost despachetată;
    p) jucăriile de activităţi care sînt fabricate astfel încît să reducă, pe cît posibil, pericolul de strivire sau de prindere a părţilor corpului sau a hainelor, precum şi pericolul de cădere, impact şi înec. În special, orice suprafaţă a acestora, la care au acces şi unde se pot juca unul sau mai mulţi copii, este concepută pentru a le putea suporta greutatea.
    [Pct.1 lit.l)-p) introduse prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    2. Inflamabilitate
    Jucăriile nu trebuie să constituie un material inflamabil periculos pentru mediul care îl înconjoară pe copil. Jucăriile trebuie să fie realizate din materiale care să îndeplinească cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    să nu ardă sub acţiunea directă a unei flăcări, scîntei sau a altui potenţial focar de incendiu;
    să nu fie uşor inflamabile (flacăra să se stingă imediat ce dispare cauza focului);
    dacă se aprind, trebuie să ardă încet şi să prezinte o viteză mică de răspîndire a flăcării;
    indiferent de compoziţia materialelor, jucăriile trebuie să fie tratate în aşa fel încît să întîrzie procesul de ardere.
    Materialele inflamabile din jucărie nu trebuie să producă aprinderea altor materiale folosite la realizarea acesteia.
    Jucăriile care, în scopul funcţionării lor, conţin substanţe sau preparate chimice periculoase ca, de exemplu, materialele şi echipamentele pentru experienţe chimice, pentru turnare în forme de material plastic sau ceramic, pentru fotografiere ori pentru alte activităţi similare, nu trebuie să conţină substanţe sau preparate care pot deveni inflamabile datorită pierderii componentelor volatile.
    Jucăriile nu trebuie să explodeze sau să conţină elemente ori substanţe explozive atunci cînd sînt folosite conform pct.5 al prezentei Reglementări tehnice.
    Această condiţie nu se aplică capselor pentru jucării, la care s-a făcut referire în pct. 10 din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    Jucăriile, în particular, jocurile şi jucăriile de tip truse chimice, nu trebuie să conţină substanţe sau preparate:
    care pot exploda prin reacţie chimică, încălzire sau în amestec cu substanţe oxidante;
    care conţin componente volatile inflamabile în aer şi sînt capabile să formeze vapori inflamabili sau explozibili.
   3. Proprietăţi chimice
    Jucăriile trebuie să fie concepute şi realizate astfel încît, atunci cînd sînt folosite conform pct.5 al prezentei Reglementări tehnice, să nu reprezinte un pericol pentru sănătate sau de răniri prin ingerare, inhalare ori la contactul cu pielea, mucoasele sau ochii.
    În toate cazurile ele trebuie să respecte Reglementările în vigoare referitoare la anumite categorii de produse sau prevederile de interzicere, de limitare în utilizare ori de etichetare a anumitor substanţe şi preparate periculoase.
    Pentru protecţia sănătăţii copiilor biodisponibilitatea rezultată din utilizarea jucăriilor nu trebuie să depăşească următoarele niveluri zilnice:
    0,2 µg pentru stibiu (antimoniu);
    0,1 µg pentru arsen;
    25,0 µg pentru bariu;
    0,6 µg pentru cadmiu;
    0,3 µg pentru crom;
    0,7 µg pentru plumb;
    0,5 µg pentru mercur;
   5,0 µg pentru seleniu
    sau alte asemenea valori, care au fost stabilite pentru acestea sau alte substanţe în legislaţia naţională pe baza dovezilor ştiinţifice.
    Biodisponibilitatea acestor substanţe reprezintă extractul solubil cu influenţă toxicologică.
    Jucăriile nu trebuie să conţină preparate sau substanţe chimice periculoase într-o cantitate care ar putea pune în pericol sănătatea copiilor care le utilizează.
    Normativele de conţinut a preparatelor şi substanţelor chimice periculoase se stabilesc de Ministerul Sănătăţii, de asemenea, şi limitele şi concentraţiile maxim admisibile (CMA) a substanţelor care cedează din materialele utilizate la fabricarea jucăriilor.
   În vederea respectării prevederilor menţionate vor fi aplicate Normativele igienice de migrare a elementelor toxice din confecţiile care contactează cu produsele alimentare şi metodele de determinare a lor nr. 06.3.3.51 din 21 august 2003 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.627).
    În toate cazurile este strict interzis ca o jucărie să conţină substanţe sau preparate chimice periculoase, dacă se intenţionează să fie folosite ca atare în timpul utilizării jucăriei.
    În caz particular, la jucăriile la care este necesar un număr limitat de preparate şi substanţe pentru funcţionarea lor, de exemplu, materialele şi echipamentele pentru experienţe chimice, pentru asamblare după model, turnare în forme din materiale plastice şi ceramice, emailări, fotografieri sau alte activităţi similare, acestea sînt admise în anumite niveluri maxime de concentraţie, cu condiţia să fie etichetate conform prevederilor pct.4 din anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.
    Suprafeţele decorative sau de protecţie a jucăriilor trebuie să fie rezistente la acţiunea salivei, tratării chimice şi dezinfectării, îndeosebi pentru jucăriile destinate copiilor de pînă la 12 luni. Vopsirea sau pictarea jucăriilor sunătoare pentru copii în vîrstă de pînă la un an (12 luni) este interzisă.
    Pentru producerea jucăriilor se permite folosirea materiei prime şi materialelor care dispun de avizul sanitaro-epidemiologic.

    3. Proprietăţi chimice
    Jucăriile trebuie să fie concepute şi realizate astfel încît, atunci cînd sînt folosite conform pct.5 al prezentei Reglementări tehnice, să nu reprezinte un pericol pentru sănătate sau de răniri prin ingerare, inhalare ori la contactul cu pielea, mucoasele sau ochii.
    În toate cazurile ele trebuie să respecte Reglementările în vigoare referitoare la anumite categorii de produse sau prevederile de interzicere, de limitare în utilizare ori de etichetare a anumitor substanţe şi preparate periculoase. Se interzice utilizarea nitrosaminelor şi a substanţelor nitrozabile în jucăriile destinate uzului de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate a fi introduse în cavitatea bucală, dacă migrarea substanţelor este egală cu sau mai mare de 0,05 mg/kg pentru nitrosamine şi 1 mg/kg – pentru substanţele nitrozabile.
    Jucăriile nu trebuie să conţină substanţe de parfumare potenţial alergene indicate în tabelul nr. 1.

Tabelul nr.1. Substanţele de parfumare potenţial
alergene nepermise în compoziţia jucăriilor
Nr.
d/o
Denumirea substanţei de parfumare alergene
Numărul CAS
1.
Ulei de iarbă-mare (Inula helenium)
97676-35-2
2.
Alil - tioizocianat
57-06-7
3
Cianură de benzil
140-29-4
4.
4-terţ-Butilfenol
98-54-4
5.
Ulei de pelin
8006-99-3
6.
Alcool cyclamen
4756-19-8
7.
Maleat de dietil
141-05-9
8.
Dehidrocumarină
119-84-6
9.
2,4-dehidroxi-3-metilbenzaldehidă
6248-20-0
10.
3,7-dimetil-2-octen-1-ol (6,7-dihidrogeraniol)
40607-48-5
11.
4,6-dimetil-8-terţ-butilcumarină
17874-34-9
12.
Citraconat de dimetil
617-54-9
13.
7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-onă
26651-96-7
14.
6,10-dimetil-3,50,9-undecatrien-2-onă
141-10-6
15.
Difenilamină
122-39-4
16.
Acrilat de etil
140-88-5
17.
Frunză de smochin, proaspătă şi preparată
68916-52-9
18.
Trans-2-Heptenal
18829-55-5
19.
Trans-2-Hexenal dietil acetal
67746-30-9
20.
Trans-2-Hexenal dimetil acetal
18318-83-7
21.
Alcool hidroabietilic
13393-93-6
22.
4-etoxifenol
622-62-8
23.
6-izopropil-2-decahidronaftalenol
34131-99-2
24.
7-Metoxicumarină
531-59-9
25.
4-Metoxifenol
150-76-5
26.
4-(p-Metoxifenil)-3-buten-2-onă
943-88-4
27.
1-(p-Metoxifenil)-1-penten-3-onă
104-27-8
28.
Trans-2-butenoat de metil
623-43-8
29.
6-Metilcumarină
92-48-8
30.
7-Metilcumarină
2445-83-2
31.
5-Metil-2,3-hexandionă
13706-86-0
32.
Ulei de rădăcină de costus (Saussurea lappa Clarke)
8023-88-9
33.
7-Etoxi-4-metilcumarină
87-05-8
34.
Hexahidrocumarină
700-82-3
35.
Balsam de Peru, brut (exudatul de Myroxylon pereirae (Royle)
8007-00-9
36.
2-pentiliden-ciclohexanonă
25677-40-1
37.
3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-onă
1117-41-5
38.
Ulei de verbină (Lippia citriodora Kunth)
8024-12-2
39.
Ambră de mosc (4-terţ-butil-3-metoxi-2,6-dinitrotoluen)
83-66-9
40.
4-fenil-3-buten-2-onă
122-57-6
41.
Amil cinamal
122-40-7
42.
Alcool amilcinamalic
101-85-9
43.
Alcool benzilic
100-51-6
44.
Salicilat de benzil
118-58-1
45.
Alcool cinamalic
104-54-1
46.
Cinamal
104-55-2
47.
Citral
5392-40-5
48.
Cumarină
91-64-5
49.
Eugenol
97-53-0
50.
Geraniol
106-24-1
51.
Hidroxi-citronelal
107-75-5
52.
Hidroximetil-penticiclohexan carboxaldehidă
31906-04-4
53.
Izoeugenol
97-54-1
54
Extract din muşchiul stejarului
90028-68-5
55.
Extract din muşchiul arborilor
90028-67-4

    Cu toate acestea, prezenţa urmelor acestor substanţe de parfumare este permisă, cu condiţia ca această prezenţă să fie tehnic inevitabilă, în conformitate cu bunele practici de fabricaţie, şi să nu depăşească 100 mg/kg.
    Denumirile substanţelor de parfumare potenţial alergene sînt menţionate pe jucărie, pe o etichetă aplicată, pe ambalaj sau într-un prospect care însoţeşte jucăria, dacă sînt suplimentate unei jucării, în concentraţii care depăşesc 100 mg/kg din jucărie sau părţile componente ale acesteia. Denumirile acestor substanţe sînt indicate în tabelul nr. 2.

Tabelul nr.2. Substanţele de parfumare potenţial
alergene din componenţa jucăriilor
Nr.
d/o
Denumirea substanţei de parfumare alergene
Numărul CAS
1.
Alcool anisic
105-13-5
2.
Benzil benzoat
120-51-4
3.
Cinamat de benzil
103-41-3
4.
Citronellol
106-22-9
5.
Farnesol
4602-84-0
6.
Hexil cinamaldehidă
101-86-0
7.
Lilial
80-54-6
8.
d-limonen
5989-27-5
9.
Linalol
78-70-6
10.
Metil heptin carbonat
111-12-6
11.
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-onă
127-51-5

    Utilizarea substanţelor de parfumare menţionate în tabelul nr.1, la punctele 41-55, precum şi a substanţelor de parfumare menţionate în tabelul nr.2, la punctele 1-11, este permisă în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice şi jocurile gustative, cu curmătoarea condiţie:
    a) substanţele de parfumare respective să fie clar indicate pe ambalaj;
    b) pe ambalaj să figureze avertismentul „Conţine substanţe de parfumare care ar putea provoca alergie”.
    Jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice şi jocurile gustative sînt produse/importate pentru copii cu vîrsta de peste 36 de luni. Aceste jocuri trebuie să respecte prevederile punctului 1 din anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică.
    Limitele de migrare ale substanţelor din componenţa jucăriilor sau ale părţilor componente ale lor nu trebuie să depăşească valorile indicate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr.3. Limitele de migrare ale substanţelor din
componenţa jucăriilor sau ale părţilor componente ale lor
Denumirea elementelor
mg/kg în material uscat, friabil, sfărămicios sau flexibil al jucăriei
mg/kg în material lichid sau lipicios al jucăriei
mg/kg în material răzuit al jucăriei
Aluminiu
5625
1406
70000
Stibiu
45
11,3
560
Arsen
3,8
0,9
47
Bariu
4500
1125
56000
Bor
1200
300
15000
Cadmiu
1,9
0,5
23
Crom (III)
37,5
9,4
460
Crom (VI)
0,02
0,005
0,2
Cobalt
10,5
2,6
130
Cupru
622,5
156
7700
Plumb
13,5
3,4
160
Mangan
1200
300
15000
Mercur
7,5
1,9
94
Nichel
75
18,8
930
Seleniu
37,5
9,4
460
Stronţiu
4500
1125
56000
Staniu
15000
3750
180000
Staniu organic
0,9
0,2
12
Zinc
3750
938
46000

    Aceste valori-limită nu se aplică jucăriilor sau părţilor componente ale jucăriilor care, din cauza accesibilităţii, funcţiei, volumului sau masei, exclud orice risc cauzat prin aspiraţie, lingere, înghiţire sau contact prelungit cu pielea.
    [Pct.3 al.2) modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    Pentru protecţia sănătăţii copiilor biodisponibilitatea rezultată din utilizarea jucăriilor nu trebuie să depăşească următoarele niveluri zilnice:
    0,2 µg pentru stibiu (antimoniu);
    0,1 µg pentru arsen;
    25,0 µg pentru bariu;
    0,6 µg pentru cadmiu;
    0,3 µg pentru crom;
    0,7 µg pentru plumb;
    0,5 µg pentru mercur;
    5,0 µg pentru seleniu
    sau alte asemenea valori, care au fost stabilite pentru acestea sau alte substanţe în legislaţia naţională pe baza dovezilor ştiinţifice.
    Biodisponibilitatea acestor substanţe reprezintă extractul solubil cu influenţă toxicologică.
    Jucăriile nu trebuie să conţină preparate sau substanţe chimice periculoase într-o cantitate care ar putea pune în pericol sănătatea copiilor care le utilizează.
    Normativele de conţinut a preparatelor şi substanţelor chimice periculoase se stabilesc de Ministerul Sănătăţii, de asemenea, şi limitele şi concentraţiile maxim admisibile (CMA) a substanţelor care cedează din materialele utilizate la fabricarea jucăriilor.
    În vederea respectării prevederilor menţionate vor fi aplicate Normativele igienice de migrare a elementelor toxice din confecţiile care contactează cu produsele alimentare şi metodele de determinare a lor nr. 06.3.3.51 din 21 august 2003 (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.627).
    În toate cazurile este strict interzis ca o jucărie să conţină substanţe sau preparate chimice periculoase, dacă se intenţionează să fie folosite ca atare în timpul utilizării jucăriei.
    În caz particular, la jucăriile la care este necesar un număr limitat de preparate şi substanţe pentru funcţionarea lor, de exemplu, materialele şi echipamentele pentru experienţe chimice, pentru asamblare după model, turnare în forme din materiale plastice şi ceramice, emailări, fotografieri sau alte activităţi similare, acestea sînt admise în anumite niveluri maxime de concentraţie, cu condiţia să fie etichetate conform prevederilor pct.4 din anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.
    Suprafeţele decorative sau de protecţie a jucăriilor trebuie să fie rezistente la acţiunea salivei, tratării chimice şi dezinfectării, îndeosebi pentru jucăriile destinate copiilor de pînă la 12 luni. Vopsirea sau pictarea jucăriilor sunătoare pentru copii în vîrstă de pînă la un an (12 luni) este interzisă.
    Pentru producerea jucăriilor se permite folosirea materiei prime şi materialelor care dispun de avizul sanitaro-epidemiologic.
    Pentru producerea jucăriilor se permite folosirea materiei prime şi materialelor care dispun de avizul sanitar.
    4. Proprietăţi electrice
    Jucăriile electrice, precum şi piesele acestora trebuie alimentate de la o sursă de energie a cărei tensiune nominală să nu depăşească 24 V.
    Jucăriile electrice, precum şi piesele acestora trebuie alimentate de la o sursă de energie a cărei tensiune nominală să nu depăşească 24 V curent continuu sau curent alternativ echivalent şi nici un reper accesibil nu trebuie să depăşească 24 volţi curent continuu sau curent alternativ echivalent.
    [Pct.4 al.1) modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    Piesele jucăriilor care sînt în contact sau care pot să intre în contact cu o sursă de energie capabilă să producă şocuri electrice, împreună cu cablurile sau cu alte fire conductoare prin care trece curentul electric către aceste piese, trebuie să fie bine izolate şi protejate mecanic, astfel încît să prevină pericolul unor şocuri electrice.
    Jucăriile electrice trebuie să fie astfel concepute şi realizate încît temperatura maximă atinsă de toate suprafeţele accesibile să nu producă arsuri prin atingerea lor.
    Tensiunile interne nu trebuie să depăşească 24 de volţi curent continuu sau curent alternativ echivalent, cu excepţia cazului în care se garantează că tensiunea şi combinaţia actuală generată nu comportă nici un risc de şoc electric vătămător, chiar dacă jucăria este distrusă.
    În condiţii previzibile de defectare, jucăriile trebuie să asigure protecţie împotriva riscurilor legate de electricitate, generată de o sursă de energie electrică.
    Jucăriile electrice trebuie să asigure o protecţie adecvată împotriva riscurilor de incendiu.
    Jucăriile electrice trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît cîmpurile electrice, magnetice şi electromagnetice, precum şi alte radiaţii generate de echipament să fie limitate în măsura necesară pentru funcţionarea jucăriei şi să funcţioneze la un nivel de siguranţă, în conformitate cu tehnologia general recunoscută. Nivelul maximal al cîmpului electrostatic este de 15,0 kV/m, iar nivelul maximal al cîmpului electric – de 0,5 kV/m.
    Jucăriile dotate cu un sistem de comandă electronic trebuie să fie proiectate şi fabricate astfel încît să funcţioneze în deplină siguranţă, chiar şi în caz de nefuncţionare a sistemului electronic, din cauza unei defecţiuni a sistemului în sine sau a unui factor extern.
    Jucăriile trebuie proiectate şi fabricate astfel încît să nu prezinte nici un pericol pentru sănătate şi nici un pericol de vătămare a ochilor sau a pielii prin lasere, diode emiţătoare de lumină (LED-uri) sau orice alt tip de radiaţie.
    Transformatorul electric pentru jucării nu face parte integrantă din jucărie.
    [Pct.4 alineate introduse prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    5. Cerinţele de igienă
    Jucăriile trebuie să fie concepute şi fabricate cu respectarea cerinţelor de igienă şi de curăţenie, pentru a se evita orice pericol de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.
    O jucărie destinată utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni trebuie să fie proiectată şi fabricată astfel încît să poată fi curăţată. O jucărie textilă trebuie să fie, în acest scop, lavabilă, cu excepţia cazului în care conţine un mecanism care ar putea fi deteriorat dacă se infiltrează apă la spălare. Jucăria trebuie să îndeplinească cerinţele de siguranţă şi după ce a fost curăţată în conformitate cu prezentul punct şi cu instrucţiunile fabricantului.
    [Pct.5 alineat introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    6. Radioactivitatea
    Jucăriile nu trebuie să conţină elemente sau substanţe radioactive în forme sau proporţii care să pună în pericol sănătatea copiilor.
    În vederea respectării prevederilor alineatului precedent sînt aplicabile următoarele Reglementări naţionale:
    Legea nr.1440-XIII din 24 decembrie 1997 cu privire la radioprotecţie şi securitatea nucleară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.24-25, art.154);
    Normele fundamentale de radioprotecţie. Cerinţe şi reguli igienice, aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.40-41, art.111).

Anexa nr.3
a Reglementarea Tehnică
Jucării. Cerinţe de securitate”

Avertismente şi indicaţii de utilizare a jucăriilor
    Jucăriile trebuie să fie însoţite de avertismente vizibile, lizibile şi durabile, imprimate, pentru reducerea pericolelor inerente folosirii lor, aşa cum este prezentat în cerinţele esenţiale şi, în special:
    1. Jucării care nu sînt destinate copiilor mai mici de 36 de luni
    Jucăriile care pot fi periculoase pentru copiii mai mici de 36 de luni vor fi însoţite de avertismentul:
    “Nu se recomandă copiilor sub 36 de luni” sau “Nu se recomandă copiilor sub 3 ani”, împreună cu avertizarea care se includ, de asemenea, în instrucţiunile de utilizare asupra pericolelor cauzate de această restricţie.
    Acest avertisment nu se aplică jucăriilor care, prin funcţii, dimensiuni, caracteristici, proprietăţi sau prin alte elemente incontestabile, sînt, în mod evident, necorespunzătoare pentru copiii sub 36 de luni.
    Jucăriile de dimensiuni mici vîndute fără ambalaj au aplicate pe ele avertismentele corespunzătoare. Avertismentele sînt precedate de cuvintele „Avertisment” sau „Avertismente”, după caz.
    Jucăriile nu trebuie însoţite de unul sau de mai multe avertismente specifice, prevăzute în prezenta anexă, în cazul în care avertismentele nu corespund utilizării prevăzute pentru jucăriile respective, astfel cum au fost stabilite ţinîndu-se seama de funcţia, dimensiunea şi caracteristicile acestora.
    Avertismentele care determină decizia de a cumpăra jucăria, cum ar fi cele care specifică vîrsta minimă şi maximă a utilizatorului, şi celelalte avertismente aplicabile, prevăzute în prezenta anexă, sînt indicate pe ambalajul de comercializare sau sînt vizibile în mod clar pentru consumator înainte de cumpărare.
    Avertismentele şi instrucţiunile de siguranţă trebuie să fie scrise în limba sau în limbile uşor de înţeles pentru consumatori.
    Restricţiile menţionate privind utilizatorul includ cel puţin vîrsta minimă sau maximă a utilizatorului, capacitatea utilizatorilor jucăriei, greutatea minimă sau maximă a utilizatorilor şi necesitatea de a se asigura că jucăria este utilizată numai sub supravegherea unui adult.
    Avertismentul pe etichetă poate fi însoţit de următoarea reprezentare grafică:

    Aceste avertismente sînt însoţite de o scurtă indicaţie, care poate figura în instrucţiunile de utilizare privind pericolele specifice, determinînd această precauţie.
    [Pct.1 alineate introduse prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
     2. Tobogane, leagăne, inele suspendate, trapeze, corzi şi alte jucării similare fixate pe o traversă.
    Aceste jucării trebuie să fie însoţite de instrucţiuni de utilizare, prin care să se atragă atenţia asupra necesităţii verificării şi întreţinerii periodice a părţilor principale (elemente de susţinere, fixare, ancorare etc.) şi să se sublinieze faptul că, în cazul în care aceste verificări nu sînt efectuate, jucăria poate cauza căderea sau răsturnarea involuntară a copilului.
    De asemenea, acest tip de jucării trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de montaj pentru a se asigura o asamblare corectă, indicîndu-se acele părţi care pot prezenta pericole, dacă sînt incorect asamblate.

    2. Jucării de activitate.
    [Pct.2 modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
   Aceste jucării trebuie să fie însoţite de instrucţiuni de utilizare, prin care să se atragă atenţia asupra necesităţii verificării şi întreţinerii periodice a părţilor principale (elemente de susţinere, fixare, ancorare etc.) şi să se sublinieze faptul că, în cazul în care aceste verificări nu sînt efectuate, jucăria poate cauza căderea sau răsturnarea involuntară a copilului.
    De asemenea, acest tip de jucării trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de montaj pentru a se asigura o asamblare corectă, indicîndu-se acele părţi care pot prezenta pericole, dacă sînt incorect asamblate. Sînt furnizate informaţii specifice cu privire la suprafaţa adecvată de amplasare a jucăriei.
   
[Pct.2 al.2) modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    Jucăriile de activitate sînt însoţite de următorul avertisment:
    „Numai pentru uz casnic”;
    [Pct.2 alineate introduse prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    3. Jucării funcţionale
    Jucăriile funcţionale sau ambalajul lor vor purta avertismentul:
    “Atenţie! A se folosi sub directa supraveghere a unei persoane adulte!”
    În afară de aceasta, tipul respectiv de jucării trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de utilizare, precum şi de măsurile de precauţie pe care trebuie să le ia utilizatorul, cu avertizarea că dacă nu sînt respectate, reprezintă pericole ce vor fi specificate în special pentru jucăriile care reprezintă un model la scară redusă sau imitaţia unui aparat de utilizare casnică.
    Concomitent, se indică faptul că acest tip de jucărie nu trebuie lăsat la îndemîna copiilor foarte mici.
    Concomitent, se indică faptul că acest tip de jucărie nu trebuie lăsat la îndemîna copiilor foarte mici de o anumită vîrstă care urmează a fi specificată de către producător.
    [Pct.3 alineat modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    NOTĂ: Jucării funcţionale sînt jucăriile care reproduc la scară redusă produse, aparate sau instalaţii destinate adulţilor şi care adesea sînt un model redus al acestora.
    [NOTA exclusă prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    4. Jucării care conţin substanţe sau preparate chimice periculoase. Jucării chimice
    Pe lîngă respectarea prevederilor legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor sau a preparatelor chimice periculoase, instrucţiunile de utilizare a jucăriilor care conţin substanţe sau preparate chimice periculoase vor avea înscris un avertisment asupra pericolelor pe care le reprezintă substanţele sau preparatele chimice din jucării şi indicaţii asupra precauţiilor ce trebuie luate de utilizator pentru a se evita pericolele asociate cu acestea, care trebuie să fie menţionat concis, în conformitate cu tipul jucăriei. În afară de aceasta, instrucţiunile trebuie să includă informaţii generale de prim ajutor în eventualitatea unor accidente rezultate din folosirea acestui tip de jucărie.
    Se va indica faptul ca acest tip de jucărie să nu fie lăsat la îndemîna copiilor foarte mici.
    Pe lîngă instrucţiunile prevăzute în primul alineat, jucăriile chimice vor avea pe ambalaj următorul avertisment:
    “Atenţie! A se utiliza numai de către copiii peste (x) ani.
    A se utiliza numai sub supravegherea unei persoane adulte.”
    NOTE:
    (x) - Vîrsta copiilor se stabileşte de către producător;
    Jucării chimice sînt considerate următoarele tipuri de jucării:
    truse pentru experienţe chimice;
    seturi pentru mulaj pe bază de ipsos;
    materiale ceramice şi emailuri pentru vitrifiere;
    seturi de pastă pentru modelat, pe bază de PVC plastifiat;
    seturi pentru developare de fotografii;
    şi alte jucării analogice.

    NOTE:
    (x) - Vîrsta copiilor se stabileşte de către producător;
    Jucării chimice sînt considerate următoarele tipuri de jucării:
    truse pentru experienţe chimice;
    seturi pentru mulaj pe bază de ipsos;
    materiale ceramice şi emailuri pentru vitrifiere;
    seturi de pastă pentru modelat, pe bază de PVC plastifiat;
    seturi pentru developare de fotografii;
    cutii cu interior de plastic;
    [Pct.4 alineat introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    şi alte jucării analogice.
    5. Patine şi skateboarduri pentru copii
    5. Patine, patine cu rotile, patine cu role în linie, skateboarduri, trotinete şi biciclete de jucărie pentru copii.
    [Pct.5 modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
     Dacă aceste produse sînt destinate utilizării de către copii, ele trebuie să fie însoţite de avertismentul:
    “Atenţie! A se purta echipament de protecţie.”.
    “A nu se utiliza în trafic.”
    [Pct.5 al.3) modificat prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    Instrucţiunile de utilizare trebuie să conţină menţiuni asupra faptului că jucăria necesită îndemînare în utilizare pentru a evita căderea sau coliziunile care pot cauza rănirea utilizatorului ori a unei terţe persoane. De asemenea, trebuie să existe recomandări referitoare la echipamentul de protecţie necesar (cască, mănuşi, apărătoare pentru genunchi, apărătoare pentru umăr etc.).
    6.  Jucării acvatice
    Jucăriile destinate utilizării în apă de adîncime mică vor conţine avertismentul:
    “Atenţie! A se utiliza numai în apă de adîncime mică şi sub supravegherea unei persoane adulte”.
    7. Jucării prezente în produsele alimentare
    Produsele alimentare  care conţin jucării sînt însoţite de următorul avertisment pe ambalaj:
    „Conţine o jucărie. Se recomandă supravegherea unui adult”.
    [Pct.7 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    8. Imitaţii de măşti şi căşti de protecţie
    Imitaţiile de măşti şi căşti de protecţie sînt însoţite de următorul avertisment:
    „Această jucărie nu oferă protecţie.”
    [Pct.8 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    9. Jucării destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuţ sau a unui landou cu ajutorul sforilor, al corzilor, al elasticelor sau al curelelor.
    Jucăriile destinate suspendării deasupra unui leagăn, a unui pătuţ sau a unui landou cu ajutorul sforilor, al corzilor, al elasticelor sau al curelelor poartă următorul avertisment pe ambalaj:
    „Pentru a evita orice risc de rănire din cauza agăţării, îndepărtaţi această jucărie de îndată ce copilul este capabil să se ridice în mîini şi genunchi în poziţie de-a buşilea”.
    [Pct.9 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]
    10. Ambalajul substanţelor de parfumare în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice şi jocurile gustative.
    Ambalajul substanţelor de parfumare în jocurile de masă olfactive, trusele cosmetice şi jocurile gustative, care conţin substanţele de parfumare specificate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, tabelul nr. 1 punctele 41-55, precum şi ambalajul substanţelor de parfumare specificate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, tabelul nr.2 punctele 1-11, va conţine următorul avertisment:
    „Conţine substanţe de parfumare care ar putea provoca alergii”.
     [Pct.10 introdus prin HG399 din 08.06.11, MO99-101/17.06.11 art.465; în vigoare 17.02.12]

Anexa nr.4
a Reglementarea Tehnică
Jucării. Cerinţe de securitate”


Condiţiile minime care trebuie îndeplinite de către organismele
de certificare şi laboratoarele de încercări pentru a fi desemnate
    Pentru a fi desemnate, organismele de certificare, laboratoarele de încercări trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
    să aibă personal calificat, să dispună de mijloace şi aparatura necesare;
    să dea dovadă de competenţă tehnică şi integritate profesională a personalului;
   să fie independenţi la efectuarea testelor, pregătirea rapoartelor şi la emiterea certificatelor, conducerea şi personalul tehnic să fie independent în relaţiile cu toate cercurile, grupurile sau persoanele interesate direct ori indirect de domeniul jucăriilor;
    să păstreze secretul profesional;
    să aibă încheiată o asigurare de răspundere civilă şi financiară, cu excepţia cazului în care această răspundere este asigurată de stat prin lege;
    laboratoarele de încercări să aibă cel puţin 3 experţi cu studii tehnice superioare, angajaţi permanenţi, competenţi pentru evaluarea conformităţii;
    organismul de certificare să aibă cel puţin 3 experţi şi să se respecte condiţia ca 75% din experţii organismului de certificare să fie angajaţi permanenţi;
    să aibă sistemul documentat de management al calităţii;
    să aibă statut de persoană juridică cu sediul în Republica Moldova.

    anexa nr.5