HGM187/2008
ID intern unic:  327068
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 187
din  20.02.2008
pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în folosință
a terenurilor din fondul forestier
în scopuri de gospodărire
cinegetică şi/sau de recreere
Publicat : 29.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 254
    MODIFICAT
   
HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830
   
HG310 din 21.05.12, MO99-102/25.05.12 art.350
    HG150 din 02.03.10, MO33/05.03.10 art.204

    NOTĂ:
   
în titlu și în textul hotărîrii, precum și în tot textul Regulamentului, cuvintele „arenda fondului forestier” se substituite cu cuvintele „atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier” prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830
    În tot textul Hotărîrii sintagma „Agenţia pentru Silvicultură „Moldsilva” se substituie prin sintagma „Agenţia „Moldsilva”, la cazul gramatical respectiv prin HG150 din 02.03.10, MO33/05.03.10 art.204    În scopul implementării prevederilor articolelor 26, 39 şi 40 ale Codului silvic nr. 887-XIII din 21 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 4-5, art.36), Hotărîrii Guvernului nr.739 din 17 iunie 2003 “Cu privire la implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.777), armonizării legislaţiei silvice naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, precum şi al sporirii eficienţei măsurilor de reproducere a efectivului de vînat, creării condiţiilor optime pentru recreerea populaţiei pe terenurile fondului forestier, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere (se anexează).
    2. Agenţia “Moldsilva” va asigura:
    aplicarea adecvată a prevederilor Regulamentului nominalizat;
    elaborarea şi implementarea măsurilor ce se impun pentru paza şi protecţia fondurilor forestier şi cinegetic.
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.769 din 13 august 1997 “Despre aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la arenda terenurilor de vînătoare pentru necesităţile gospodăriei cinegetice în Republica Moldova şi Listei terenurilor de vînătoare atribuite întreprinderilor silvice de stat ale Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură “Moldsilva” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 71, art.711).

    PRIM-MINISTRU                                                        Vasile  TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                                  Igor Dodon

    Nr. 187. Chişinău, 20 februarie 2008.

Aprobat
 prin Hotărîrea Guvernului nr.187
din  20 februarie   2008
Regulament
privind atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier
 în scopuri de gospodărire
cinegetică şi /sau de recreere
Capitolul I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile alineatului (2) din articolul 26 al Codului silvic, nr. 887- XIII din 22 iunie 1996, Legii regnului animal nr. 439-XIII din 27 aprilie 1995, Codului civil nr. 1107 - XV din 6 iunie 2002 şi  reglementează
relațiile cu arendașii la atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier în condiții de arendă aflate în proprietatea publică a statului, în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere.
    [Pct.1 modificat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    2. Prezentul Regulament are drept scop reglementarea relaţiilor în domeniul conservării şi dezvoltării pădurilor, a faunei cinegetice, gestionării fondului forestier şi cinegetic  prin asigurarea:
    a) priorităţilor statului în ocrotirea, reproducerea vînatului şi conservarea terenurilor fondului forestier;
    b) obiectivelor administrării şi gospodăririi  fondurilor forestier şi cinegetic;
    c) protecţiei drepturilor şi intereselor beneficiarilor de terenuri ale fondului forestier şi cinegetic, precum şi ale vînătorilor;
    d) formării şi păstrării culturii şi tradiţiilor vînătoresti naţionale;
    e) conservării biodiversitaţii forestiere şi folosirii raţionale a vînatului;
    f) utilizării raţionale a terenurilor fondului forestier în scopuri de recreere.
    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    bonitatea terenului de vînătoare - capacitatea unui teren de vînătoare de a produce vînat, în funcţie de condiţiile de hrană şi starea habitatului;
    cota de recoltare - numărul animalelor de vînat, destinate recoltării de pe un fond de vînătoare în anul curent;
    densitatea optimă - numărul animalelor de vînat, raportat la o unitate de suprafaţă a fondului de vînătoare, care aduce profit fără a diminua starea habitatului;
    efectiv de vînat - numărul unei specii de vînat care populează o anumită suprafaţă;
    fond cinegetic - totalitatea animalelor de vînat şi habitatul acestora;
    fond de vînătoare - unitate teritorială de gospodărire a vînatului, situată pe diferite categorii de teren, cu hotare clar conturate, avînd destinaţia să asigure menţinerea numărului maximal al vînatului;
    vînat - animale sălbatice (mamifere, păsări) de interes vînătoresc;
    vînătoare - căutarea, stîrnirea, hăituirea, rănirea, împuşcarea sau capturarea vînatului prin orice altă metodă care are drept scop dobîndirea acestuia;
    vînătoare de amatori - căutarea, depistarea şi urmărirea de către om a vînatului în scopul de a-l împuşca sau de a-l captura pentru folosire particulară;
    arenda terenurilor forestiere -
gestionarea, în baza contractului de arendă, a terenurilor forestiere aflate în proprietatea publică a statului în folosinţă pe o durată determinată, cu achitarea unei plăţi stabilite de către arendator;
    [Pct.3 noțiunea modificată prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    arendator - persoană juridică, gestionar al fondului forestier, autoritatea silvică centrală;
    arendaş - persoană fizică sau juridică din Republica Moldova sau străină, organizaţiile şi asociaţiile internaţionale, apte să desfăşoare activităţile respective, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Modalitatea de participare a persoanelor străine fizice sau juridice la arenda terenurilor forestiere se determină de legislaţia Republicii Moldova;
    contract de arendă - acord, încheiat între o parte - gestionarul (arendatorul) legal de terenuri forestiere şi altă parte - arendaşul, cu privire la exploatarea acestor terenuri pe o durată determinată, cu achitarea unei plăţi stabilite de către arendator şi negociată de părţi;
    plată pentru arenda terenului forestier - recompensă achitată arendatorului pentru exploatarea terenului forestier dat în arendă;
    plată pentru arenda mijloacelor fixe - recompensă achitată arendatorului pentru exploatarea mijloacelor fixe date în arendă;
    recreere -  acţiune de a se odihni, a se însănătoşi, prin poposire pe terenurile fondului forestier, sub următoarele forme: curativ-culturale, turism, camping, agrement, pescuit, sport, alte forme de odihnă, care contribuie la restabilirea sănătăţii organismului uman şi nu contravin legislaţiei;
    funcţie de recreaţie -funcţie atribuită de către amenajamentul silvic unui teren al fondului forestier, care are destinaţia socială de recreere.
    În categoria pădurilor de recreere sînt incluse cu precădere pădurile zonelor verzi din jurul oraşelor şi altor localităţi, inclusiv sectoarele de păduri- parc din aceste zone, pădurile din prima şi a doua zonă de protecţie sanitară a surselor de aprovizionare cu apă, pădurile din zonele de protecţie sanitară a staţiunilor balneoclimaterice şi a sanatoriilor, pădurile urbane şi pădurile-parc, precum şi alte păduri, parcuri, fîşiile de pădure de-a lungul căilor de comunicaţie, constituite din parcele întregi, păduri de interes cinegetic deosebit, păduri care protejează obiective speciale, cu excepţia terenurilor incluse în fondul  ariilor naturale protejate de stat.
    Terenurile ocupate cu păduri de recreere se împart în zone de agrement activ (în masă) şi moderat (de plimbare);
    servitute - sarcina care grevează terenul arendat pentru uzul altui deţinător: accesul spre sursele de apă, drumurile de importanţă forestieră şi antiincendiare ş.a.
Capitolul II. Arenda terenurilor fondului forestier, proprietate
publică a statului,  în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau
de recreere

   
[Pct.4 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    5. Deţinătorii de tabere de vacanţă şi instituţii de menire socială şi curativă (proprietarii şi/sau persoanele care au contracte de locaţiune), amplasate pe terenurile fondului forestier, sînt obligaţi să încheie contracte de arendă a terenurilor ocupate şi a celor aferente pe care se desfăşoară activitatea de recreere.
   
[Pct.6 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
   
[Pct.7 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
   
[Pct.8 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    [Pct.9 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]

    10. Se interzice arenda terenurilor forestiere, incluse în componenţa ariilor naturale protejate de stat (rezervaţii, parcuri naţionale, monumente ale naturii şi alte obiecte), a terenurilor cu regim special de protecţie, altor terenuri, dacă folosinţele silvice sînt incompatibile cu destinaţia lor specială.
   
11. Se interzice subarenda terenurilor forestiere, răscumpărarea lor și transmiterea dreptului de arendă de către deținătorul acestui drept către alte persoane fizice sau juridice, indiferent de forma lor juridică de organizare.
    [Pct.11 în redacția HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    12. Se interzice limitarea de către arendaş a folosinţelor silvice în hotarele terenului arendat.
    13. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, cuantumul plăţii iniţiale pentru arendă constituie 315 lei/ha pentru terenurile arendate în scopuri de gospodărire cinegetică şi
19092,37 lei/ha pentru terenurile arendate în scopuri de recreere, estimate conform Metodologiei anexate. Modificarea cuantumului plăţii de arendă se va face la propunerea arendatorului, la schimbarea condiţiilor social-economice şi conjuncturii pieţei, dar nu mai des decît o dată în trei ani.
   
[Pct.13 modificat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    14. Termenele, cuantumul şi modul de achitare a plăţii pentru arenda terenului forestier se stabilesc de către arendator, se negociază cu arendaşul şi se stipulează în contract.
   
[Pct.15 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    [Pct.16 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    [Pct.17 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    [Pct.18 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    [Pct.19 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    [Pct.20 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    21. Controlul asupra organizării şi desfăşurării gospodăririi cinegetice şi/sau de recreere este exercitat de către arendator,  prin controale efectuate în caz de necesitate, dar nu mai rar de o dată pe an.
    22. Drept rezultat al controlului, se întocmeşte un act care conţine descrierea detaliată a modului de gospodărire şi neajunsurile depistate.
    23. Întreprinderea pentru silvicultură examinează actul şi, în baza materialelor de control, eliberează un aviz, care conţine:
    a) analiza stării terenurilor forestiere, dinamica efectivului de animale şi păsări de vînătoare în gospodăria cinegetică;
    b) nivelul îndeplinirii condiţiilor contractului de arendă a terenurilor forestiere;
    c) măsurile de ameliorare şi  termenele de realizare.
    24. Avizul se prezintă arendaşului în scopul înlăturării neajunsurilor depistate. În cazul neîndeplinirii de către acesta a obligaţiilor prevăzute în contract, încălcării modului de gospodărire pe sectoarele date în arendă, arendatorul, autoritatea silvică centrală aplică arendaşului următoarele sancţiuni:
    a)  preîntimpinare;
    b) rezilierea contractului de arendă.
    25. La rezilierea contractelor de arendă a terenurilor fondului forestier, cheltuielile suportate de arendaş nu se restituie.
    26. Costul fondurilor fixe edificate şi verificate cu acordul în scris al arendatorului, care nu pot fi demontate, se restituie în cazul rezilierii contractului după expirarea termenului acestuia, conform soldului final fixat în evidenţele contabile sau evaluate în modul stabilit de legislaţia în vigoare. În cazul rezilierii  contractului din culpa arendaşului, costurile menţionate nu se restituie.
    27. Folosirea terenurilor din fondul forestier în scopuri de recreere poate fi limitată în perioada riscului sporit al incendiilor de pădure.
    28. Colectarea pentru necesităţi personale de către persoanele fizice a fructelor de pădure, nucilor, pomuşoarelor, ciupercilor, materiei prime medicinale, altor resurse forestiere, pe terenurile fondului forestier date în folosinţă prin arendă, se permite în modul şi în limitele stabilite de către autoritatea silvică centrală.
    29. În procesul folosirii terenurilor fondului forestier în scopuri de recreere arendaşii sînt obligaţi să respecte următoarele cerinţe:
    a) prevederile regulilor securităţii antiincendiare de a nu provoca vătămări şi tăieri ilicite ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale culturilor silvice, de a nu permite poluarea pădurilor, deteriorarea muşuroaielor de furnicari, cuiburilor de păsări;
    b) colectarea produselor forestiere nelemnoase în termenele, în cantităţile şi în modul care nu provoacă prejudiciu pădurilor;
    c) exigenţele altor reguli de aflare pe terenurile fondului forestier şi utilizare a resurselor forestiere, stabilite de legislaţia silvică şi de autoritatea silvică centrală.
    30. Acţiunile  de recreere pe terenurile fondului forestier se permit pe sectoare special destinate, amenajate cu parcări auto, terenuri sportive, rute şi poteci turistice, forme mici arhitecturale şi alte obiecte (care nu sînt capitale) construite de comun acord cu arendatorul, în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Se interzice edificarea obiectelor capitale pe terenurile fondului forestier.
    31. Obiectele amplasate pe terenurile fondului forestier, atribuite arendaşilor în scopuri de recreere, se construiesc de către aceştia pe perioada efectuării folosinţelor silvice şi se includ în componenţa materialelor amenajamentului silvic şi evidenţelor contabile.
    32. La amplasarea, proiectarea, construirea şi darea în exploatare a obiectelor pe terenurile fondului forestier, destinate recreării, arendaşii trebuie să prevadă şi să efectueze măsuri care asigură protecţia pădurilor de influenţa negativă a apelor reziduale, a deşeurilor şi a resturilor menajere.
    33. Obiectele construite de către arendaşi pe terenurile din fondul forestier atribuite în folosinţă în scopuri de recreere, la expirarea termenului de folosinţă, sînt demontate şi supuse evacuării din contul arendaşului sau se transmit, de comun acord şi în modul stabilit,  în gestiunea arendatorului.
    34. Activitatea de gospodărire în pădurile predestinate recreării este subordonată obiectivelor de organizare a teritoriului şi de creare a arboretelor rezistente la influenţa factorilor antropogeni şi cu calităţi estetice, sanitar-igienice valoroase.
   
[Pct.35 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    [Pct.36 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    37. Toate tăierile silvice şi lucrările de regenerare pe terenurile date în arendă se efectuează în exclusivitate de către arendator, în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare şi amenajamentelor silvice.
    38. În locurile de agrement pe termen scurt (plimbări şi picnicuri) este necesar de a rări considerabil arboretul şi de a crea poieni mai deschise, inclusiv de a forma poieni semideschise din contul arborilor cu coronament dezvoltat. În cazul bazinelor acvatice mari, în locurile de agrement activ, este necesar de a crea condiţii pentru odihnă activă şi odihnă la umbră prin aplicarea diverselor niveluri de rărire a arboretelor.
   
[Pct.39 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    [Pct.40 abrogat prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    41. În arboretele unde impactul recreativ afectează limitele stabilităţii (stadiul III de degresie) este necesar să se localizeze suprafeţele de agrement activ prin amplasarea mobilierului respectiv şi crearea formelor arhitecturale mici.
    42. Arboretele aflate sub limita stabilităţii bioecologice în urma activităţilor de agrement sînt excluse din circuitul turistic şi supuse procesului de regenerare.
Capitolul  III. Drepturile şi obligaţiunile arendaşului
A. La atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier
în scopuri de gospodărire cinegetică

    43. Arendaşul are dreptul:
    a) să primească de la arendator informaţia necesară cu privire la terenul forestier arendat;
    b) să efectueze folosinţe silvice în limitele volumului, conform tipurilor şi în termenele indicate în contractul de arendă;
    c) să construiască, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu aprobarea arendatorului, drumuri temporare, obiecte vînătoreşti (voliere, locuri pentru hrănă, adăpători, sărării, depozite pentru furaje, observatoare etc.) şi alte obiecte de menire cinegetică, să instaleze garduri şi alte construcţii pentru limitarea accesului animalelor sălbatice pe terenurile aferente, precum şi pentru asigurarea securităţii vizitatorilor în terenurile arendate;
    d) de proprietar la producţia şi la veniturile obţinute în urma folosirii fondului forestier conform contractului;
    e) să rezilieze anticipat contractul în cazurile stabilite de legislaţie;
    f) să dispună de alte drepturi, dacă acestea nu contravin legislaţiei în vigoare şi sînt prevăzute în contractul de arendă;
    g) să-şi apere interesele legitime în instanţa judiciară competentă, în caz de încălcare a acestora.
    44. Arendaşul este obligat:
    a) să folosească terenul forestier în conformitate cu scopurile stabilite;
    b) să asigure, în condiţiile stabilite şi coordonate cu arendatorul, accesul şi securitatea populaţiei pe terenurile fondului forestier arendat;
    c) să prezinte arendatorului, în termenul stabilit de acesta, dar nu mai tîrziu de 2 ani după semnarea actului de predare-primire a terenului forestier arendat, proiectul de gospodărire cinegetică elaborat de către instituţiile abilitate în acest domeniu;
    d) să respecte condiţiile şi cerinţele contractului de arendă, indicate şi coordonate cu arendatorul;
    e) să îndeplinească lucrările cu utilizarea mijloacelor care ar preveni apariţia eroziunii solului, vătămarea şi distrugerea arboretelor şi arborilor solitari, seminţişului şi subarboretului, altei vegetaţii;
    f) să realizeze programele de activitate prin metode care asigură conservarea pădurilor, condiţii favorabile pentru regenerarea materiei prime medicinale, alimentare şi tehnice, a regnului animal;
    g) să nu admită tăieri ilicite şi/sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, precum şi alte încălcări ale legislaţiei silvice;
    h) să respecte regulile securităţii antiincendiare şi să îndeplinească, în limitele terenului arendat, măsurile antiincendiare, iar în caz de incendiu, să asigure informarea serviciului silvic şi să întreprindă măsurile necesare de lichidare a incendiului;
    i) să efectueze măsurile de regenerare din cont propriu ori să restituie costul lucrărilor de regenerare, în cazul în care, din vina acestuia, au fost distruse seminţişul şi plantaţiile silvice şi să recupereze prejudiciul cauzat arendatorului;
    j) să achite la timp plata pentru arendă, conform contractului;
    k) să asigure accesul liber al personalului responsabil de administrarea şi controlul în domeniul folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic;
    l) să nu limiteze drepturile altor beneficiari silvici;
    m) să prezinte anual arendatorului darea de seamă cu privire la folosirea terenului arendat;
    n) să îndeplinească alte obligaţiuni, prevăzute de legislaţia silvică, Legea regnului animal şi contractul de arendă;
    o) să satisfacă alte cerinţe privind folosirea raţională, regenerarea, paza şi protecţia pădurilor, prevăzute de legislaţia silvică şi ecologică, regulile şi normele stabilite, precum şi indicaţiile de rigoare ale organelor silvice şi de mediu;
    p) să transmită terenul forestier proprietarului, în caz de reziliere a contractului de arendă, în starea prevăzută de contract şi să recupereze prejudiciul cauzat proprietarului în volum deplin, dacă starea fondului forestier nu corespunde cerinţelor prevăzute de contract;
    q)  să transmită terenul forestier arendatorului după expirarea termenului contractului de arendă şi să-i recupereze prejudiciul cauzat în volum deplin, în cazul în care starea fondului forestier nu corespunde cerinţelor prevăzute de contract.
B. La atribuirea în folosință a terenurilor din fondul forestier
în scopuri de recreere

    45. Arendaşul are dreptul:
    a) să primească de la arendator informaţia necesară cu privire la terenul forestier arendat;
    b) să efectueze folosinţe silvice în limitele volumului, conform tipurilor şi în termenele indicate în contractul de arendă şi să desfăşoare altă activitate economică în conformitate cu condiţiile contractuale;
    c) să construiască, în modul stabilit şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu aprobarea arendatorului
și în baza unui aviz pozitiv eliberat de organul central de mediu al administraţiei publice, obiecte de importanţă socială şi de gospodărire (chioşcuri, pavilioane, terenuri sportive şi pentru odihnă, reţele amenajate de drumuri şi poteci, forme mici arhitecturale etc.), încăperi legate de folosirea terenului forestier, să instaleze garduri şi alte construcţii pentru limitarea accesului, precum şi pentru asigurarea securităţii vizitatorilor în terenurile arendate;
    [Pct.45 lit.c) modificată prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    d) de proprietar la producţia şi la veniturile obţinute în urma folosirii fondului forestier conform contractului de arendă.
    46. Arendaşul este obligat:
    a) să folosească terenul forestier în conformitate cu scopurile stabilite;
    b) să asigure, în condiţiile stabilite şi coordonate cu arendatorul, accesul şi securitatea populaţiei pe terenurile fondului forestier arendat;
    c) să prezinte, în termenul stabilit de arendator, dar nu mai tîrziu de 2 ani după semnarea actului de predare-primire a terenului forestier arendat, proiectul de gospodărire în scopuri de recreere, elaborat de către instituţiile abilitate în domeniu;
    d) să îndeplinească lucrările cu utilizarea mijloacelor care ar preveni apariţia eroziunii solului, vătămarea şi distrugerea arboretelor şi arborilor solitari, seminţişului şi subarboretului, altei vegetaţii;
    e) să realizeze folosinţele prin metode care asigură conservarea pădurilor, condiţii favorabile pentru regenerarea materiei prime medicinale, alimentare şi tehnice, a regnului animal;
    f) să nu admită tăieri ilicite şi/sau vătămarea arborilor şi arbuştilor, precum şi alte încălcări ale legislaţiei silvice;
    g) să menţină în starea corespunzătoare cele mai solicitate locuri de agrement;
    h) să amplaseze în locurile de agrement indicatoare, pancarte şi postere cu regulile de comportament în fondul forestier şi alte mijloace de mediatizare ecologică;
    i) să respecte regulile securităţii antiincendiare şi să efectueze măsurile antiincendiare, în limitele terenului forestier arendat, iar în caz de incendiu, să asigure informarea serviciului silvic şi să întreprindă măsurile necesare de lichidare a incendiului;
    j) să efectueze măsurile de regenerare din cont propriu ori să restituie costul lucrărilor de regenerare în cazul în care, din vina acestuia, au fost distruse seminţişul şi plantaţiile silvice şi să recupereze prejudiciul cauzat arendatorului;
    k) să asigure accesul liber al personalului responsabil de administrarea şi controlul în domeniul folosirii, regenerării, pazei şi protecţiei fondurilor forestier şi cinegetic;
    l) să nu limiteze drepturile altor beneficiari silvici;
    m) să prezinte anual darea de seamă cu privire la folosirea terenului arendat arendatorului;
    n) să transmită fondul forestier arendatorului, în caz de reziliere a contractului, în starea prevăzută de contract şi să-i recupereze prejudiciul cauzat în volum deplin, cînd starea fondului forestier nu corespunde cerinţelor prevăzute de contract;
    o) să transmită terenul forestier după expirarea termenului contractului arendatorului şi să recupereze prejudiciul cauzat proprietarului în volum deplin cînd starea fondului forestier nu corespunde cerinţelor prevăzute de contract.
Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiunile arendatorului
    47. Arendatorul are dreptul:
    a) să efectueze controlul asupra respectării de către arendaş a prevederilor legislaţiei silvice şi a Legii regnului animal, a normelor de folosire a terenurilor silvice şi a condiţiilor contractului de arendă;
    b) să efectueze paza şi protecţia, lucrările pentru îngrijirea şi administrarea arboretelor, tăierile de regenerare, conservare şi reconstrucţie ecologică, regenerare a pădurilor în volumele şi în termenele prevăzute de amenajamentele silvice şi normativele silvice în vigoare; 
    c) să evalueze efectivul de vînat, proporţionalitatea pe sexe a animalelor de vînat şi a densităţii optime a acestora;
    d) să primească de la arendaş informaţii şi alte documente cu privire la folosirea, paza şi protecţia faunei vînătoreşti;
    e) să prezinte propuneri de revizuire a condiţiilor contractului de arendă sau să rezilieze contractul de arendă în cazul neîndeplinirii clauzelor contractului de către arendaş, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    f) să propună revizuirea cuantumului plăţii de arendă la schimbarea condiţiilor social-economice şi conjuncturii pieţei, dar nu mai des decît o dată în trei ani.
    48. Arendatorul este obligat:
    a) să delimiteze în natură, cu fixarea semnelor silvice, iar în materialele cartografice să indice hotarele terenului forestier dat în arendă;
    b) să acorde arendaşului contra plată asistenţă tehnică/servicii şi ajutor metodic la îndeplinirea clauzelor contractuale;
    c) să evalueze efectivul speciilor de vînat şi să stabilească densitatea optimă a acestora, precum şi influenţa populaţiilor speciilor de vînat asupra terenurilor arendate, a măsurilor de diminuare a impactului negativ; 
    d) să prezinte arendaşului în folosire provizorie copiile documentelor de amenajare din contul mijloacelor acestuia;
    e)
să asigure confidenţialitatea şi securitatea informaţiei, care conţine date cu caracter personal în conformitate cu legislaţia în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, prezentate de arendaş (în cazul persoanelor fizice);
    [Pct.48 lit.e) în redacţia HG310 din 21.05.12, MO99-102/25.05.12 art.350]
    f) să recupereze prejudiciul cauzat arendaşului drept rezultat al limitării nejustificate sau suspendării activităţii lui şi în alte cazuri, prevăzute de legislaţia în vigoare.
Capitolul  V. Modificarea şi rezilierea contractului de arendă
    49. Modificarea condiţiilor contractului de arendă şi rezilierea lui se admit în cazul înţelegerii părţilor şi în conformitate cu legislaţia civilă în vigoare.
    50. Modificarea condiţiilor contractului de arendă se admite în următoarele cazuri:
    a) schimbarea stării terenului forestier, în urma calamităţilor naturale, a incendiilor, a vătămărilor cauzate de boli şi dăunători;
    b) retragerea parţială din fondul forestier, în modul stabilit, a terenurilor pentru necesităţi statale şi alte necesităţi.
    51. În contractul de arendă pot fi stipulate şi alte clauze de modificare a condiţiilor contractuale.
    52. Contractul de arendă îşi pierde puterea juridică şi se reziliază în următoarele cazuri:
   
a) la încălcarea de către arendaș a prevederilor legislației în vigoare,  prezentului Regulament și ale altor acte normative care reglementează acest domeniu și/sau a condițiilor stipulate în contractul de arendă;
    [Pct.52 lit.a) în redacția HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]
    b) la apariţia pericolului pentru viaţa şi sănătatea cetăţenilor care locuiesc şi/sau activează în apropierea terenului arendat;
    c) la refuzul arendaşului de a permite efectuarea folosinţelor silvice în anumite sectoare ale terenului forestier arendat;
    d) în urma nerespectării de către arendaş a regulilor antiincendiare;
    e) în urma avariilor, calamităţilor naturale şi altor circumstanţe care au caracter de forţă majoră;
    f) în urma retragerii din fondul forestier a terenurilor pentru necesităţi statale şi necesităţi publice, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    g) în urma suspendării  activităţii arendaşului;
    h) în alte cazuri, prevăzute de legislaţia civilă în vigoare.
    53. Divergenţele şi/sau litigiile care apar între părţi în legătură cu executarea sau interpretarea şi implementărea contractului de arendă se soluţionează pe cale amiabilă sau în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare.

Anexă
la Regulamentul privind arenda
fondului forestier în scopuri
de gospodărire cinegetică
şi/sau de recreere
Metodologia
estimării valorice a unui hectar de teren forestier
în scopuri de arendă

A. Arenda în scopuri cinegetice
    Estimarea valorică a unui hectar de teren forestier pentru arendă se calculează în baza formulei:
Cts = Vrv + Vrpr +Vrf +Chr, în care
    Cts reprezintă estimarea valorică a unui hectar de teren forestier pentru arendă pe termen de un an;
    Vrv - veniturile ratate, egale costului serviciilor sau producţiei, obţinute de întreprindere în medie de pe un hectar, drept rezultat al activităţii desfăşurate;
    Vrpr - pierderile gospodăriei silvice, evaluate ca diferenţa dintre productivitatea acestor terenuri pînă la şi după darea lor în arendă (înrăutăţirea calităţii masei lemnoase comercializabile şi resurselor nelemnoase de provenienţă vegetativă);
    Vrf - pierderile gospodăriei silvice, drept rezultat al desfăşurării activităţii de către arendaş (distrugerea seminţelor, seminţişului, lăstarilor tineri de provenienţă naturală în arborete silvice);
    Chr - cheltuielile întreprinderilor pentru efectuarea lucrărilor de ameliorare a stării pădurilor (ajutorarea regenerării naturale, lucrări de igienizare, reparare a drumurilor forestiere, de însemnătate antiincendiară, pază a pădurii etc.).
    1. Veniturile ratate se calculează în baza formulei:
Vrv = Vv : Sap, în care:
    Vv reprezintă veniturile întreprinderii, obţinute în timpul unui an în urma prestării serviciilor sau vînatului;
    Sap - suprafaţa acoperită cu păduri deţinută de întreprindere.
    2.  Pierderile gospodăriei silvice, evaluate ca diferenţa dintre productivitatea acestor terenuri pînă la şi după darea lor în arendă, se calculează în baza formulei:
Vrpr = Cpr x (Vs + Vp),  în care:
    Cpr reprezintă coeficientul de pierdere a productivităţii terenurilor forestiere după darea lor în arendă (= 0,10);
    Vs - veniturile întreprinderii drept rezultat al gospodăririi silvice;
    Vp - veniturile în urma efectuării folosinţelor silvice accesorii.
    3. Pierderile gospodăriei silvice, în urma desfăşurării activităţii de către arendaş, se calculează în baza formulei:
Vrf = Can x Chan, în care:
    Can reprezintă coeficientul reducerii regenerării naturale (= 0,30);
    Chan - costul materialului săditor, necesar în medie pentru regenerarea reuşită a 1 hectar de terenuri forestiere, care se calculează în baza formulei:
Chan = Np x P, în care:
    Np reprezintă numărul mediu de puieţi/seminţiş care asigură regenerarea reuşită a 1 ha de terenuri forestiere; 
    P - preţul stabilit pentru puieţii crescuţi în pepinierele forestiere.
    4. Cheltuielile întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de ameliorare a stării pădurilor se calculează în baza datelor raportului statistic (formularul nr. 2 - silvicultura).
B. Scopuri de recreere
    Estimarea valorică a unui hectar de teren forestier pentru arendă se calculează în baza formulei:
Cts = Vrv + Vrpr + Vrf  + Chr + Cfp, în care:
    Cts reprezintă estimarea valorică a unui hectar de teren forestier pentru arendă pe termen de un an;
     Vrv - veniturile ratate, egale costului serviciilor sau producţiei, obţinute de întreprindere în medie de pe un hectar drept rezultat al activităţii desfăşurate;
    Vrpr - pierderile gospodăriei silvice, evaluate ca diferenţa dintre productivitatea acestor terenuri pînă la şi după darea lor în arendă (înrăutăţirea calităţii masei lemnoase comercializabile şi resurselor nelemnoase de provenienţă vegetativă);
    Vrf - pierderile gospodăriei silvice, în urma desfăşurării activităţii de către arendaş (distrugerea seminţelor, seminţişului, lăstarilor tineri de provenienţă naturală în arborete silvice);
    Chr - cheltuielile întreprinderilor pentru efectuarea lucrărilor de ameliorare a stării pădurilor (ajutorarea regenerării naturale, lucrări de igienizare, reparare a drumurilor forestiere, de însemnătate antiincendiară, pază a pădurii etc.);
    Cfp - costul funcţiilor utile ale pădurii (importanţa ecologică a pădurilor) în scopuri de recreere.
    1. Veniturile ratate se calculează în baza formulei:
Vrv = Vv : Sap, în care:
    Vv reprezintă veniturile întreprinderii, obţinute în timpul unui an în urma prestării serviciilor sau vînatului;
     Sap - suprafaţa acoperită cu păduri deţinută de întreprindere.
    2. Pierderile gospodăriei silvice, evaluate ca diferenţa dintre productivitatea acestor terenuri pînă la şi după darea lor în arendă, se calculează în baza formulei:
Vrpr = Cpr x (Vs + Vp), în care:
    Cpr reprezintă coeficientul de pierdere a productivităţii  terenurilor forestiere după darea lor în arendă (= 0,10);
    Vs - veniturile întreprinderii în urma gospodăririi silvice;
    Vp - veniturile în urma efectuării folosinţelor silvice accesorii.
    3. Pierderile gospodăriei silvice, drept rezultat al desfăşurării activităţii de către arendaş, se calculează în baza formulei:
Vrf = Can x Chan, în care:
    Can reprezintă coeficientul reducerii regenerării naturale (= 0,30);
    Chan - costul materialului săditor, obţinut în medie de pe un hectar de terenuri forestiere.
    4. Cheltuielile întreprinderii pentru efectuarea lucrărilor de ameliorare a stării pădurilor se calculează în baza datelor raportului statistic (formularul nr. 2 - silvicultura).
    5. Costul funcţiilor utile ale pădurii (importanţa ecologică a pădurilor) în scopuri de recreere se calculează în baza formulei:
Cfp = (Vs + Vp) / Sap×Kfp), în care:
    Vs reprezintă veniturile întreprinderii în urma gospodăririi silvice;
    Vp - veniturile în urma efectuării folosinţelor silvice accesorii;
    Sap - suprafaţa acoperită cu păduri deţinută de întreprindere
;
    Kfp – coeficientul teoretic al importanței ecologice a pădurii.
    [Anexa modificată prin HG770 din 17.06.16, MO169-183/24.06.16 art.830]