OMFC118/2007
ID intern unic:  327087
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 118
din  29.12.2007
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în
Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
 bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului
Finanţelor
Publicat : 29.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 42-44     art Nr : 103     Data intrarii in vigoare : 29.12.2007
   În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor,
O R D O N:
   1. Se aprobă modificările şi completările în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare (conform anexei).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul aprobării.

    MINISTERUL FINANŢELOR                                             Mihail POP

    Nr. 118. Chişinău, 29 decembrie 2007.

Anexă
la ordinul ministrului finanţelor
nr.118 din 29 decembrie 2007

Modificările şi completările la Normele metodologice privind
executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional
prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
    1. În tot textul Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor (în continuare Normele metodologice) se exclude sintagma “, deschise la Banca Naţională a Moldovei” cu declinarea respectivă.
    2. În punctul 1.2 „Documente de plată” după alineatul Notă de transfer (tip.doc.10 TT), se introduce un nou alineat, cu următorul conţinut:
    „Notă de transfer în valută (tip.doc.10TTv) - se utilizează de către unităţile Trezoreriei de Stat pentru efectuarea operaţiunilor trezoreriale interne în cadrul unui cont bancar în valută străină (anexa nr.I-3v).”.
    3. După punctul 2.2.16. se introduce un punct nou în următoarea redacţie:
    „2.2.17. Înregistrarea încasărilor Serviciului Vamal la capitolele şi paragrafele respective ale Clasificaţiei veniturilor bugetare, se efectuează conform Informaţiei privind sumele încasate şi repartizate a drepturilor de import-export (anexa nr.II-1v).”.
    4. Punctul 2.2.17. devine, respectiv, punctul 2.2.18.
    5. Punctul 2.3.20. se expune în următoarea redacţie:
    „Încasarea mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale deschise pe tipul 601 “Mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice”, tipul 602 “Mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice ca garanţie pentru ofertă” şi tipul 603 „Garanţia de participare la privatizarea patrimoniului public”, conform prevederilor actelor normative în vigoare.”.
    6. Punctul 2.5.5., se completează în final cu o frază, cu următorul conţinut:
    „Dobînda la soldurile conturilor curente ale instituţiilor publice respective se calculează conform Calculului sumei dobînzii spre transfer aferente soldurilor de mijloace (anexa nr.II-14).”.
    7. În punctul 3.4.24. sintagma „Legii nr.1166-XIII din 30 aprilie 1997 privind achiziţia de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului, cu modificările şi completările ulterioare” se substituie prin „Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice”, în continuare după text.
    8. Punctul 3.4.40. se expune în următoarea redacţie:
    „Pentru efectuarea operaţiunilor interne prin sistemul trezorerial, unităţile Trezoreriei de Stat utilizează Nota de transfer (tip.doc.10 TT), (anexa nr.I-3), pentru operaţiunile interne în valută străină – Nota de transfer în valută (tip.doc.10 TTv), (anexa nr.I-3v).”.
    9. După punctul 3.4.41. se introduce un punct nou, cu următorul conţinut:
    „3.4.411. În cazul resubordonării instituţiilor publice, instituţia publică întocmeşte Informaţia privind transferul alocaţiilor bugetare, mijloacelor speciale şi fondurilor speciale în legătură cu resubordonarea instituţiilor publice (anexa nr.III-16), care se prezintă organului ierarhic superior. Ulterior, aceasta se prezintă Ministerului Finanţelor pentru aprobare şi executare, în baza căreia se generează note de transfer şi modificările la planurile de finanţare. Notele de transfer şi modificările la planurile de finanţare se transmit instituţiei supuse resubordonării pentru semnare şi aprobare. Ulterior, notele de transfer se remit trezoreriei teritoriale deservente, iar planurile de finanţare se prezintă Direcţiei de ramură a Ministerului Finanţelor.
    În cazul cînd instituţia publică, în baza dispoziţiilor legale, transmite o parte din activele şi pasivele sale mai multor instituţii publice, transmiterea operaţiunilor de executare efectuate la data transmiterii de către instituţia supusă reorganizării se efectuează prin întocmirea Raportului privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale (formularul nr.4) şi a Raportului privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază (formularul nr.2). Rapoartele menţionate se prezintă la nivel de codificator al clasificaţiei bugetare (grupa principală, grupa funcţiei, tipul instituţiei, categoria mijloacelor speciale, program/subprogram, codul obiectului pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale). Adiţional, în formularele date se indică codul instituţiei şi codul trezoreriei deservente.
    Instituţia supusă reorganizării întocmeşte două rapoarte:
    - cu semnul „minus” – pentru instituţia care transmite activele şi pasivele, şi
    - cu semnul „plus” – pentru instituţia care primeşte activele şi pasivele.
    Contractele încheiate cu furnizorii de lucrări şi servicii pînă la momentul reorganizării se transmit printr-un Extras privind executarea contractului, eliberat de către trezoreria teritorială deserventă, unde la nivel de fiecare articol şi alineat se indică codul instituţiei, unde urmează a fi transferat contractul în cauză. Divizarea planurilor de finanţare se efectuează conform procedurilor standard de întocmire a acestora.”.
    10. În punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor” se introduc următoarele conturi contabile noi, în următoarea redacţie:
   
Codul contului
Denumirea conturilor
Activ / Pasiv
gradul I
gradul II
În clasa 1 MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI ALTE VALORI
16
Conturile curente pentru alte mijloace
 
 
 
1606

Cont curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pentru depozite în Banca Naţională a Moldovei

A
1607

Cont curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pentru depozite în băncile comerciale

A
1689

Cont curent pentru încasări neidentificate ale bugetului de stat aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe

A
În clasa 4 VENITURI ŞI ÎNCASĂRI
46
Alte venituri şi încasări
 
 
4634

Alte încasări aferente granturilor externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local

P
4685

Venituri virate bugetului asigurărilor sociale de stat

P
4689

Încasări neidentificate ale bugetului de stat aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe

P
În clasa 5 ÎMPRUMUTURI
52
Împrumuturi între bugete
 
 
5202

Recreditarea din surse externe a bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetului unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat

A
5204

Credite recreditate din surse externe primite de la bugetul de stat de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

P
5206

Recreditarea din surse externe a bugetului local de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special

A
5208

Credite recreditate din surse externe primite de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de către bugetul local

P
5209

Recreditarea din surse externe a bugetului local de la bugetul de stat

A
5210

Credite recreditate din surse externe primite de la bugetul de stat de către bugetul local

P
73

Mijloace transmise şi primite între conturile curente pe mijloace speciale, fonduri speciale şi mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice

 
 
7205

Mijloace transmise şi primite între conturile curente ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prin numerar

A-P
7306

Mijloace transmise şi primite aferente plasării/retragerii depozitelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale

A-P
În clasa 8 SURSE DE FINANŢARE
85
Împrumuturi externe
 
 
8582

Credite externe ale bugetului de stat acordate de către organizaţiile financiare internaţionale pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe

P
87
Alte surse de finanţare
 
 
8705

Plăţi-garanţie de la drepturile de import-export şi drepturi de import-export achitate în avans

P
88
Diferenţele de curs valutar
 
 
8806

Diferenţele de curs valutar la conturile ajutoarelor umanitare ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat

P
În clasa 9 REZULTATE
91
Rezultatele executării bugetului de stat
 
 
9108

Rezultatele executării ajutoarelor umanitare

P
9109

Rezultatele executării contribuţiilor fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi mun.Bender

P
9110

Rezultatele executării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat

P
9111

Rezultatele executării plăţilor-garanţie de la drepturile de import-export şi a drepturilor de import-export achitate în avans

P
9112

Rezultatele executării mijloacelor aferente Fondului Republican şi local pentru susţinerea socială a populaţiei

P

Clasa 10 CONTURI EXTRABILANŢIERE se modifică şi se expune după cum urmează:

 
 
1001

Datoria bugetului de stat privind împrumuturile acordate de Banca Naţională a Moldovei

 
1002

Datoria bugetului de stat privind împrumuturile acordate de alte instituţii financiare

 
1003

Datoria bugetului de stat privind alte împrumuturi

 
1004

Datoria bugetului de stat privind mijloacele de la vînzarea hîrtiilor de valoare de stat

 
1005

Datoria bugetului de stat privind alte surse interne (mijloace temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor speciale)

 
1006

Datoria bugetului de stat privind împrumuturile acordate de alte state şi organizaţii internaţionale

 
1007

Datoria bugetului de stat privind împrumuturile acordate de organizaţiile financiare internaţionale

 
1008

Datoria bugetului de stat privind transferurile la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

 
1009

Datoria bugetului de stat privind transferurile la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţie specială

 
1010

Datoria bugetului de stat privind transferurile peste hotare

 
1011
Datoria bugetului de stat privind despăgubirile civile
 
1012

Datoria bugetului de stat privind soldul nefinanţat al activităţii vamale din contul mijloacelor încasate pentru procedurile vamale

 
1013

Datoria bugetului de stat privind soldul mijloacelor în fondul rutier

 
1014

Datoria bugetului de stat faţă de alţi beneficiari

 
 
 
 
 
 
1051

Datoria faţă de bugetul de stat privind creditarea bugetelor de alt nivel

 
1052

Datoria faţă de bugetul de stat privind creditarea instituţiilor nefinanciare

 
1053

Datoria faţă de bugetul de stat privind creditarea altor instituţii şi organizaţii

 
1054

Datoria faţă de bugetul de stat privind garanţiile de stat pentru împrumuturile interne

 
1055

Datoria faţă de bugetul de stat privind garanţiile de stat pentru împrumuturile externe

 
1056

Datoria faţă de bugetul de stat a bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pentru creditele recreditate din surse externe

 
1057

Datoria faţă de bugetul de stat a bugetului local pentru creditele recreditate din surse externe

 
1058

Datoria faţă de bugetul de stat privind mijloacele băneşti primite de la bugetul de stat în baza hotărîrilor rămase definitive ale instanţelor judecătoreşti şi apoi anulate

 

    11. în punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor” se expun în redacţie nouă următoarele conturi contabile:
    1623 „Cont curent pentru mijloacele aferente fondului republican şi fondului local de susţinere socială a populaţiei”;
    1681 „Cont curent al bugetului de stat pentru mijloacele granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi transferuri aferente proiectelor finanţate din surse externe”;
    2681 „Cheltuieli ale bugetului de stat din contul mijloacelor granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi transferuri aferente proiectelor finanţate din surse externe”;
    4623 „Veniturile aferente fondului republican şi fondului local de susţinere socială a populaţiei”;
    4681 „Venituri obţinute din granturi interne şi externe, alte încasări şi transferuri ale bugetului de stat aferente proiectelor finanţate din surse externe”;
    8805 „Diferenţele de curs valutar la conturile fondurilor speciale”;
    8881 „Diferenţa de curs valutar la mijloacele obţinute din granturi externe, credite externe şi alte încasări ale bugetului de stat aferente proiectelor finanţate din surse externe”;
    9107 „Rezultatele executării mijloacelor granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi transferurilor aferente proiectelor finanţate din surse externe”.
    12. Din punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor ” se exclud următoarele conturi contabile:
    1477 „Mijloace speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar în interiorul ţării”;
    4477 „Veniturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar în interiorul ţării”.
    13. În punctul 7.4. „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor” se introduc următoarele înscrieri contabile noi, după cum urmează:
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4
 
În compartimentul I Venituri de bază
 
201

Încasări neidentificate ale bugetului de stat aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe

1689
4689
 
231

Restituirea încasărilor neidentificate ale bugetului de stat aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe

4689
1689
 
451

Virarea mijloacelor din veniturile aferente bugetului asigurărilor sociale de stat

4685
1604
 

În compartimentul IV Cheltuieli din contul mijloacelor speciale, fondurilor speciale, ajutoarelor umanitare, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetului asigurărilor sociale de stat, mijloacelor obţinute din granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe

 
931

Restabilirea cheltuielilor bugetului de stat din contul granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi transferurilor aferente realizării proiectelor finanţate din surse externe

1681
2681
 
932

Restituirea mijloacelor din contul creditelor externe ale bugetului de stat aferente realizării proiectelor finanţate din surse externe

8582
1681
 
981

Depozitarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat în conturi bancare de depozit în Banca Naţională a Moldovei

7306
1604
 
1606
7306
 
982

Depozitarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat în conturi bancare de depozit în bănci comerciale

7306
1604
 
1607
7306
 
1021

Retragerea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat depozitate în Banca Naţională a Moldovei

1604
7306
 
7306
1606
 
1022

Retragerea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat depozitate în bănci comerciale

1604
7306
 
7306
1607
 
În compartimentul VI Împrumuturi
 
1071

Recreditarea din surse externe a bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetului unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de la bugetul de stat:

 
- acordarea
5202
1681
 
- rambursarea
1681
5202
 
1081

Credite recreditate din surse externe primite de la bugetul de stat de către bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special:

 
- primirea
1631
5204
 
- rambursarea
5204
1631
 
1091

Recreditarea din surse externe a bugetului local de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special:

 
- acordarea
5206
1631
 
- rambursarea
1631
5206
 
1101

Credite recreditate din surse externe primite de la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău, bugetul unităţii teritorial autonome cu statut juridic special de către bugetul local:

 
- primirea
1632
5208
 
- rambursarea
5208
1632
 
1102
Recreditarea din surse externe a bugetului local de la bugetul de stat:
 
- acordarea
5209
1681
 
- rambursarea
1681
5209
 
1103

Credite recreditate din surse externe primite de la bugetul de stat de către bugetul local:

 
- primirea
1632
5210
 
- rambursarea
5210
1632
 
În compartimentul VIII Mijloace transmise şi primite
 
1531

Mijloace transmise şi primite pentru finanţarea cheltuielilor în numerar din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

7205
1001
 
1001
7205
 
În compartimentul IX Surse de finanţare
 
1711

Încasarea plăţilor-garanţie de la drepturile de import-export şi a drepturilor de import-export achitate în avans

1101
8705
 
1712

Repartizarea plăţilor-garanţie de la drepturile de import-export şi a drepturilor de import-export achitate în avans

8705
1101
 
1791

Diferenţa de curs valutar la conturile ajutoarelor umanitare ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat:

 
- pozitivă
1601
8806
 
- negativă
8806
1601
 

În compartimentul X Operaţiuni de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

 
2151

Diferenţa de curs valutar la conturile ajutoarelor umanitare ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat, în dependenţă de sold

8806
9106
 
9106
8806
 
1821
Trecerea la rezultate a ajutoarelor umanitare
4601
9108
 
1822

Trecerea la rezultate a contribuţiilor fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi mun.Bender

4621
9109
 
1823

Trecerea la rezultate a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat

4613, 4622
9110
 
1824

Trecerea la rezultate a plăţilor-garanţie de la drepturile de import-export şi a drepturilor de import-export achitate în avans

8705
9111
 
1825

Trecerea la rezultate a mijloacelor aferente Fondului Republican şi local pentru susţinerea socială a populaţiei

4623
9112

    14. În punctul 7.4. „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor” se expun în redacţie nouă următoarele înscrieri contabile:
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii
Simbolul conturilor
Debit
Credit
1
2
3
4

În compartimentul II Venituri din mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice, granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe, venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, alte încasări

352

Încasarea mijloacelor aferente fondului republican şi fondului local de susţinere socială a populaţiei

1623
4623
36

Încasarea granturilor interne şi externe, altor încasări şi transferurilor aferente bugetului de stat pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe

1681
4681
37

Restituirea granturilor interne şi externe, altor încasări şi transferurilor aferente bugetului de stat pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe

4681
1681
572

Defalcarea veniturilor de la bugetul de stat la conturile Fondului Republican şi fondului local de susţinere socială a populaţiei

4623
1623

În compartimentul IV Cheltuieli din contul mijloacelor speciale, fondurilor speciale, ajutoarelor umanitare, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetului asigurărilor sociale de stat, mijloacelor obţinute din granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe

86

Efectuarea cheltuielilor bugetului de stat din contul granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi transferurilor aferente realizării proiectelor finanţate din surse externe

2681
1681
În compartimentul IX Surse de finanţare
165

Încasarea creditelor externe la bugetul de stat aferente realizării proiectelor finanţate din surse externe

1681
8582
175

Diferenţa de curs valutar la mijloacele obţinute din granturi externe, credite externe şi alte încasări ale bugetului de stat aferente realizării proiectelor finanţate din surse externe:

- pozitivă
1681
8881
- negativă
8881
1681

În compartimentul XV Operaţiunile de închidere a mijloacelor obţinute din granturile şi creditele

externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe
265

Închiderea anuală a încasărilor bugetului de stat aferente granturilor interne şi externe, altor încasări şi transferurilor aferente realizării proiectelor finanţate din surse externe

4681
9107
268

Închiderea anuală a cheltuielilor bugetului de stat efectuate din contul granturilor interne şi externe, creditelor externe, altor încasări şi transferurilor aferente realizării proiectelor finanţate din surse externe

9107
2681
272

Închiderea anuală a creditelor externe acordate bugetului de stat de către organizaţiile financiare internaţionale pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe

8582
9107
270

Diferenţa de curs valutar la mijloacele obţinute din granturi externe, credite externe şi alte încasări ale bugetului de stat aferente realizării proiectelor finanţate din surse externe:

- pozitivă
8881
9107
- negativă
9107
8881

    15. În punctul 7.5.4., după „Nota contabilă nr.7 – pentru contul curent al bugetului de stat pentru depozite pe mijloace speciale”, se introduce un formular nou, cu următoarea denumire:
    „ - Nota contabilă nr.8 – pentru operaţiunile cu mijloacele proiectelor finanţate din surse externe;”.
    16. În punctul 7.6.5., după „Fişa executării fondurilor speciale (anexa nr.VII-18fs)”, se introduce un formular nou, cu următoarea denumire:
    „* Fişa executării mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (anexa nr.VII-18pi)”.
    17. După anexa nr.I-3, se introduce o nouă anexă, cu următoarea denumire:
    „Notă de transfer în valută (tip.doc.10 TTv) – anexa nr.I-3v.
    18. Se modifică conţinutul formularului „Raport privind situaţia conturilor extrabilanţiere” – anexa nr.VII-19.

    anexa nr.1-3v

    anexa nr.II-14

    anexa nr.II-1v

    anexa nr.III-16

    anexa nr.VII-18pi

    anexa nr.VII-19