LPC27/2008
ID intern unic:  327132
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 27
din  22.02.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 07.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 145
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 231 se completează în final cu punctul 22) cu următorul cuprins:
    “22) utilizarea şi prezentarea informaţiei false despre produsele cu destinaţie dublă, eschivarea de la prezentarea autorizaţiei pentru importul, exportul, reexportul sau tranzitul produselor cu destinaţie dublă, în cazurile în care prezentarea acesteia este obligatorie, precum şi prezentarea autorizaţiilor anulate sau cu termen expirat.”
    2. La articolul 232 litera g), textul “13) şi 16)” se substituie prin textul “13), 16) şi 22)”.
    Art.II. - La articolul 248 alineatul (2) din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, după cuvintele “deşeurilor nocive” se introduc cuvintele “şi a produselor cu destinaţie dublă”.
   
    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                 Marian LUPU

    Nr.27-XVI. Chişinău, 22 februarie 2008.