LPM241/2007
ID intern unic:  327198
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 241
din  15.11.2007
comunicaţiilor electronice
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 155
    MODIFICAT
   
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515
   
LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 01.01.16
   
LP87 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.353
   
LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243
   
LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35

    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, cuvintele „autoritatea pentru protecţia concurenţei” se substituie cu sintagma „Consiliul Concurenţei” prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - (1) Prezenta lege stabileşte principalele reguli şi condiţii de activitate în domeniul comunicaţiilor electronice din Republica Moldova, cadrul general al politicii şi strategiei de dezvoltare a domeniului, prin definirea atribuţiilor autorităţii centrale de specialitate, cadrul general de reglementare a activităţilor privind reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, prin definirea atribuţiilor şi obiectivelor autorităţii de reglementare, drepturile şi obligaţiile statului, ale persoanelor fizice şi juridice în procesul creării, gestionării şi utilizării reţelelor de comunicaţii electronice, în scopul asigurării utilizatorilor cu servicii de comunicaţii electronice de calitate, moderne şi utile, la preţuri rezonabile, precum şi al asigurării accesului liber la servicii de comunicații electronice accesibile publicului.
   
[Art.1 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Prezenta lege reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice civile a tuturor furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, indiferent de tipul lor de proprietate, şi stabileşte drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Acţiunea prezentei legi nu se extinde asupra reţelelor de comunicaţii speciale. Crearea şi funcţionarea acestor reţele se reglementează de către Guvern.
    (4) Prezenta lege nu reglementează conţinutul informaţiei transmise prin reţelele de comunicaţii electronice, cu excepţia informaţiei care identifică utilizatorul final.
    Art.2. - În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni se definesc astfel:
    abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu furnizorul de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului în vederea furnizării unor asemenea servicii;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    acces – punere la dispoziția altui furnizor a infrastructurii și/sau a serviciilor, în condiții definite, pe bază exclusivă sau neexclusivă, în scopul furnizării de servicii de comunicații electronice, inclusiv atunci cînd sînt folosite pentru furnizarea de servicii ale societății informaționale sau de servicii de programe audiovizuale. Accesul cuprinde, printre altele:
    a) accesul la elementele rețelei și la infrastructura asociată, ceea ce poate presupune conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe (aici sînt incluse, în special, accesul la bucla locală și accesul la infrastructura și serviciile necesare furnizării serviciilor prin bucla locală);
    b) accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, canalizare și piloni;
    c) accesul la sistemele software relevante, inclusiv la sistemele de asistență operațională;
    d) accesul la sisteme de conversie a numerelor de apel sau la sisteme care au o funcție echivalentă;
    e) accesul la rețele fixe și mobile, în special pentru roaming;
    f) accesul la sisteme de acces condiționat pentru serviciile de televiziune digitală;
    g) accesul la servicii de rețele virtuale;
    h) accesul la sisteme de informații sau baze de date pentru precomenzi, aprovizionare, comenzi, solicitări de întreținere, reparații, precum și facturare;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    acces neautorizat – conectare și/sau utilizare de către o persoană fizică sau juridică a unei rețele și/sau a unui serviciu de comunicații electronice fără autorizarea furnizorului rețelei și/sau serviciului;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    acces necondiționat - acces care nu este condiționat de:
    a) achiziția concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sînt necesare furnizării tipului de acces solicitat;
    b) achiziția unui volum impus de produse sau servicii, care excedă volumul necesar furnizării tipului de acces solicitat;
    c) impunerea oricăror condiții comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sînt necesare sau nu au legătură cu furnizarea tipului de acces solicitat;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
acces partajat la bucla sau subbucla locală - punere la dispoziția altui furnizor a unei părți specifice din capacitatea buclei sau subbuclei locale, ceea ce permite utilizarea unei părți a frecvenței sau a unui echivalent, fără a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    acces total la bucla sau subbucla locală - punere la dispoziția altui furnizor a întregii capacități a buclei sau subbuclei locale, fără a se modifica proprietatea buclei sau subbuclei locale;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    alocare a canalului sau a frecvenței radio – desemnare a unui canal sau a unei frecvențe radio pentru utilizarea de către un utilizator sau o categorie de utilizatori într-o anumită arie geografică și în condiții determinate;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    apel - conexiune stabilită prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului, care permite realizarea unei comunicări vocale și/sau video bidirecționale în timp real;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    asignarea canalului sau frecvenţei radio - autorizarea tehnică a utilizării unui canal sau a unei frecvenţe radio în condiţii specificate;
    autorizare generală - regim juridic prin care se asigură drepturile de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice şi se stabilesc obligaţii specifice domeniului, ce pot fi aplicate tuturor tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice sau unor tipuri specifice, în corespundere cu prezenta lege;
    bandă de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală - bandă de frecvenţe radio destinată exclusiv utilizării în interes guvernamental (apărare, securitate naţională, comunicații guvernamentale, protecţie civilă, poliţie);
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    bandă de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală - bandă de frecvenţe radio destinată exclusiv utilizării în interes neguvernamental;
    bandă de frecvenţe radio cu utilizare partajată - bandă de frecvenţe radio destinată utilizării în partaj de către utilizatorii guvernamentali şi cei neguvernamentali;
    buclă locală – circuit fizic care leagă punctul terminal al rețelei de comunicații electronice de un repartitor principal sau de orice alt element echivalent din rețeaua publică fixă de comunicații electronice;
   
[Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    colocare - furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare pentru amplasarea şi conectarea, în scopul funcţionării corespunzătoare, a echipamentului relevant al beneficiarului acestei forme de acces;
    compatibilitate electromagnetică - proprietate a unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul electromagnetic, fără a produce perturbaţii electromagnetice prejudiciabile oricărui aparat ce se află în acest mediu;
   
comunicare – orice informație trimisă sau transmisă între un număr finit de părți prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului. Această categorie nu include informațiile transmise, prin intermediul unei rețele de comunicații electronice, în cadrul unui serviciu de programe audiovizuale destinate publicului în măsura în care aceste informații nu pot fi relaționate cu un abonat sau cu un utilizator identificabil care primește informația;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
condiții de licență – totalitatea cerințelor și condițiilor stabilite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației în conformitate cu legislația ce reglementează expres utilizarea resurselor limitate ale statului din domeniul comunicațiilor electronice, a căror respectare este obligatorie pentru titularul de licență;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
consimțămîntul persoanei vizate - manifestare de voință liberă, specifică și informată, prin care persoana vizată acceptă să fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    consumator – orice persoană fizică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicații electronice accesibil publicului în alte scopuri decît cele ale activității sale comerciale sau profesionale;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    date de localizare – orice date prelucrate într-o rețea de comunicații electronice sau prin intermediul unui serviciu de comunicații electronice, care indică poziția geografică a echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    date de transfer - date prelucrate în scopul transmiterii comunicării printr-o rețea de comunicații electronice sau în vederea facturării;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    domeniu de nivel superior .md - cod al Republicii Moldova atribuit de Corporaţia pentru Atribuirea Numelor şi Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul internaţional ISO-3166, în calitate de nume de domeniu de nivel superior pentru identificarea ţării în reţeaua globală Internet;
   
drept exclusiv - drept acordat unui singur furnizor prin orice act normativ,  de reglementare sau administrativ, care îi rezervă dreptul de a furniza o rețea ori un serviciu de comunicații electronice sau de a desfășura o altă activitate din domeniul comunicațiilor electronice într-o zonă geografică determinată;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    drept special - drept acordat unui număr limitat de furnizori prin orice act normativ, de reglementare sau administrativ, care:
    a) le rezervă dreptul de a furniza o rețea ori un serviciu de comunicații electronice sau de a desfășura o altă activitate din domeniul comunicațiilor electronice într-o zonă geografică determinată, altfel decît pe baza unor criterii obiective, nediscriminatorii și proporționale ce permit oricărei părți interesate care îndeplinește aceste criterii să beneficieze de dreptul în cauză; sau
    b) le conferă, altfel decît în conformitate cu criteriile menționate la lit. a), avantaje legale sau de reglementare care afectează substanțial capacitatea oricărui alt furnizor de a furniza o astfel de rețea ori serviciu sau de a desfășura o astfel de activitate, în aceeași zonă geografică, în condiții substanțial echivalente;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    echipament avansat de televiziune digitală - orice decodor destinat a fi conectat la un aparat de televiziune sau orice aparat digital de televiziune cu decodor integrat care poate recepționa servicii de televiziune digitale interactive;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    echipament terminal - echipament sau o  parte a acestuia care se conectează, direct sau indirect, la un punct terminal al reţelei, astfel încît permite transmiterea, prelucrarea şi recepţionarea informaţiei;
   
echipament de comunicaţii electronice – orice produs fabricat în mod industrial, destinat utilizării în reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP87 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.353]
    furnizarea reţelei de comunicaţii electronice - instalarea, operarea, gestionarea sau punerea la dispoziţia unui terţ autorizat a reţelei de comunicaţii electronice sau a infrastructurii asociate;
   
furnizor cu putere semnificativă pe o anumită piață relevantă - furnizor care, fie individual, fie împreună cu alți asemenea furnizori, conform analizei de piață corespunzătoare, se bucură pe piața respectivă de o poziție echivalentă unei poziții dominante, definită de legislația din domeniul concurenței;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    furnizor de reţele de comunicaţii electronice - persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea unei reţele de comunicaţii electronice;
    furnizor de servicii de comunicaţii electronice - persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice;
    infrastructură asociată – servicii asociate, infrastructuri fizice și alte instalații sau elemente asociate unei rețele de comunicații electronice și/sau unui serviciu de comunicații electronice, care permit și/sau asigură furnizarea de servicii prin intermediul respectivei rețele și/sau al respectivului serviciu sau dispun de acest potențial și cuprind, printre altele, clădirile sau intrările în clădiri, cablajul clădirilor, antenele, turnurile și alte construcții de susținere, canalele, tuburile, pilonii, nișele și cutiile de distribuție;
   
[Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    interconectare – legătura fizică și logică între rețelele publice de comunicații electronice, utilizate de același furnizor sau de furnizori diferiți pentru a permite utilizatorilor unui furnizor să comunice cu utilizatorii aceluiași sau ai altui furnizor ori să aibă acces la serviciile altui furnizor. Serviciile pot fi furnizate de părțile implicate sau de alte părți care au acces la rețea. Interconectarea este un tip specific de acces pus în aplicare între furnizorii de rețele publice de comunicații electronice;
   
[Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
interfață de program de aplicare (API) - interfață software între aplicațiile furnizate de către radiodifuzori sau de către furnizori de servicii și resursele echipamentului avansat de televiziune digitală prevăzute pentru serviciile de televiziune și radio digitale;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    interferențe dăunătoare - interferențe care pun în pericol funcționarea unui serviciu de radionavigație sau a altor servicii de siguranță ori care denaturează, blochează sau întrerup în mod grav și repetat funcționarea unui serviciu de radiocomunicații care operează în conformitate cu reglementările internaționale și naționale aplicabile;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    interoperabilitate - capacitatea a două sau mai multe sisteme sau componente ale acestora de a efectua schimb de informaţii şi a le utiliza;
   
încălcare a securității datelor cu caracter personal – încălcare a securității avînd ca rezultat distrugerea accidentală sau ilicită, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată ori accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod în legătură cu furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    licență – act ce atestă dreptul de utilizare, pentru o perioadă stabilită, a resurselor limitate (canale radio, frecvențe radio, resurse de numerotare) indicate în acesta, integral sau parțial, cu respectarea obligatorie a condițiilor de licență;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    notificare - declaraţie depusă de către o persoană fizică sau juridică către autoritatea de reglementare, ce cuprinde intenţia de a începe furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice şi un set minim de informaţii necesare pentru a ţine Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice;
    număr geografic - număr din cadrul Planului naţional de numerotare, în structura căruia o parte din cifre au semnificaţie geografică şi se utilizează pentru dirijarea apelurilor spre amplasarea fizică a punctului terminal al reţelei;
    număr nongeografic - număr din cadrul Planului naţional de numerotare care nu este număr geografic. Constituie numere nongeografice, printre altele, numerele atribuite telefoniei mobile, numerele gratuite şi numerele cu tarif special;
    ofertă de referinţă - ofertă tehnică şi comercială care conţine termene şi condiţii de interconectare şi/sau acces, prin intermediul căreia un furnizor îşi asumă obligaţia de a include în orice acord de interconectare sau de acces un set minim de obligaţii puse în sarcina sa;
    permis tehnic - act ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio alocate sau asignate;
    piaţă relevantă - piaţă de produse şi/sau servicii din domeniul comunicaţiilor electronice, ale cărei caracteristici pot fi de aşa natură încît să justifice impunerea prin lege a unor obligaţii speciale preventive (ex ante) în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă pe acea piață;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Plan național de numerotare – document oficial care stabilește repartizarea resurselor de numerotare, structura șirurilor de numere utilizate în rețelele și serviciile de comunicații electronice, precum și regulile de formare la nivel național a resurselor de numerotare utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;
   
[Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
poștă electronică – orice mesaj – text, vocal sau conținînd sunete ori imagini – trimis prin intermediul unei rețele publice de comunicații electronice și care poate fi stocat în rețea sau în echipamentul terminal al destinatarului pînă la deschiderea sa de către acesta;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   punct terminal al rețelei (NTP) - punct fizic la care unui abonat i se furnizează accesul la o rețea publică de comunicații electronice. În cazul rețelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal al rețelei este identificat printr-o adresă specifică în rețea, care poate fi asociată numărului sau numelui abonatului;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    putere semnificativă - situaţie în care un furnizor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice pe o anumită piaţă relevantă, fie individual, fie împreună cu alţi asemenea furnizori, se bucură de o poziţie echivalentă unei poziţii dominante;
    radiocomunicaţii - comunicaţii electronice care se realizează prin intermediul undelor radio; undele radio reprezintă unde electromagnetice care se propagă în spaţiu fără ghidare artificială;
   
resurse de numerotare – orice numere sau coduri care servesc pentru identificarea abonaților și/sau furnizorilor;
   
[Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    resurse de spectru radio – benzi sau subbenzi de frecvenţe radio, frecvenţe şi/sau canale radio destinate utilizării în radiocomunicaţii;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
   
resurse limitate – resurse limitate ale statului din domeniul comunicațiilor electronice, care includ, fără a se limita la acestea, spectrul de frecvențe radio, resursele de numerotare și resursele tehnice asociate;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    resurse tehnice - resursele necesare pentru identificarea unor rețele publice de comunicații electronice sau a unor elemente ale rețelelor publice de comunicații electronice în vederea operării acestora sau pentru furnizarea unor servicii de comunicații electronice accesibile publicului;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    retragere a autorizării generale – radierea furnizorului din Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, cu încetarea dreptului de a furniza rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    retragere a licenței – privarea titularului de licență de dreptul de utilizare a resurselor limitate, în conformitate cu legislația în vigoare;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    reţea de comunicaţii electronice - sisteme de transmisie şi, după caz, echipamente de comutare sau rutare, precum şi alte resurse care permit transmiterea semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzînd reţele de comunicaţii prin satelit, reţele fixe (cu comutare de circuite sau comutare de pachete, inclusiv Internet) şi reţele mobile terestre, reţele de transport al energiei electrice, în cazul în care acestea sînt utilizate şi pentru transmiterea semnalelor, reţele utilizate pentru difuzarea programelor audiovizuale, reţele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul informaţiei transmise;
   
rețea publică de comunicații electronice - rețea de comunicații electronice utilizată în întregime sau în principal pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, care asigură transferul de informații între punctele terminale ale rețelei;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    reţea publică de comunicaţii electronice - reţea de comunicaţii electronice utilizată în întregime sau în principal pentru furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice;
    reţea publică de telefonie - reţea de comunicaţii electronice utilizată pentru furnizarea serviciilor de telefonie accesibile publicului şi care permite comunicarea vocală sau altă formă de comunicare, cum ar fi comunicarea prin fax sau transmiterea de date, între punctele terminale ale reţelei;
   
[Art.2 noțiunea modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    reţea de comunicaţii speciale- reţea de comunicaţii electronice destinată pentru asigurarea necesităţilor autorităţilor publice, apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice;
    roaming - posibilitate oferită utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate printr-o reţea publică de telefonie mobilă de a primi şi transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicaţii electronice atunci cînd aceştia nu se află în aria geografică de acoperire a reţelei respective, prin intermediul unei alte reţele, în urma încheierii unui acord comercial în acest sens între furnizorii de servicii implicaţi;
    selectare comparativă - procedură de acordare a licențelor prin care dreptul de utilizare a resurselor limitate este acordat primului clasat/primilor clasați în urma evaluării ofertelor depuse pe baza unui set de criterii prestabilite de natură tehnică, administrativă și/sau financiară, după caz;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    selectare competitivă - procedură de acordare a licențelor prin care dreptul de utilizare a resurselor limitate este acordat cîștigătorului unei licitații ca urmare a oferirii unei valori maxime pentru taxa de licență, avînd ca punct de pornire valoarea minimală stabilită de Guvern, asigurîndu-se, totodată, îndeplinirea unor criterii de precalificare de natură tehnică, administrativă și/sau financiară, după caz;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    servicii asociate - servicii asociate unei rețele de comunicații electronice și/sau unui serviciu de comunicații electronice, care permit și/sau asigură furnizarea de servicii prin intermediul respectivei rețele și/sau al respectivului serviciu ori dispun de acest potențial și cuprind, printre altele, conversia numerelor sau sistemele cu o funcție echivalentă, sistemele de acces condiționat și ghidurile de programe electronice, precum și serviciile de identificare, localizare și prezență;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    serviciu cu valoare adăugată – orice serviciu care necesită prelucrarea datelor de transfer sau a datelor de localizare, altele decît datele de transfer, mai mult decît este necesar în vederea transmiterii comunicării sau facturării;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    serviciu de comunicaţii electronice - serviciu furnizat, de regulă, contra plată, care constă în întregime sau în principal în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru difuzarea de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul informaţiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informaţionale (în particular, serviciile de comerţ electronic) care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice;
   
serviciu de televiziune în format mare - serviciu de televiziune care constă, în întregime sau parțial, din programe produse și editate pentru a fi difuzate pe format mare. Formatul 16:9 este formatul de referință pentru serviciile de televiziune în format mare;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    serviciu de comunicaţii electronice accesibil publicului – serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    serviciu de telefonie accesibil publicului - serviciu pus la dispoziția publicului în scopul inițierii și primirii, în mod direct sau indirect, de apeluri naționale sau de apeluri naționale și internaționale prin utilizarea unui număr ori a mai multor numere din Planul național de numerotare sau dintr-un plan internațional de numerotare;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    serviciu universal - set minim de servicii de comunicaţii electronice la un anumit nivel de calitate, disponibile tuturor utilizatorilor finali, la tarife accesibile, indiferent de localizarea lor geografică, potrivit condiţiilor naţionale specifice;
    sistem de acces condiţionat - orice măsură și/sau dispoziție tehnică care asigură că accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor audiovizuale se poate face pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    spectru de frecvenţe radio - porţiune a spectrului electromagnetic care cuprinde undele radio ale căror frecvenţe sînt situate între 9 kHz şi 3000 GHz;
    staţie de radiocomunicaţii - unul sau mai multe emiţătoare ori receptoare sau o combinaţie de emiţătoare şi receptoare, inclusiv echipamentele accesorii, necesare pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicaţii într-un amplasament sau într-o zonă de deplasare precizată;
   
subbandă de frecvenţe radio – o porţiune dintr-o bandă de frecvenţe radio cu o lărgime de bandă determinată;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
    Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe - document oficial prin care se stabileşte repartizarea benzilor de frecvenţe pentru serviciile de radiocomunicaţii şi condiţiile de utilizare a acestora şi care determină categoria benzilor de frecvenţe;
    telefon public cu plată - telefon pus la dispoziţia publicului, plata pentru utilizarea acestuia efectuîndu-se în numerar (monede, fise), prin cărţi de credit sau debit, cartele preplătite, inclusiv cartele cu utilizarea codurilor de acces;
    televiziune analogică terestră - sistem de televiziune în care traductorii de emisie generează un semnal electric (semnal video sau semnal de imagine şi sunet), ale cărui valori variază în mod continuu între două limite determinate de luminanţa minimă şi luminanţa maximă a imaginii obiectului, obţinut în benzile de frecvenţe radio VHF şi UHF;
    televiziune digitală terestră - sistem de televiziune în care transformarea directă a imaginii şi sunetului în semnale digitale (succesiune de semnale zero şi unu) şi transformarea inversă a semnalelor digitale în imagini şi sunet au loc chiar la nivelul traductoarelor lumină-semnal (la emisie) şi semnal-lumină (la recepţie) în benzile de frecvenţe radio VHF şi UHF;
   
tezaurizarea resurselor de spectru radio – acţiune de acumulare şi neutilizare a  resurselor  limitate de spectru radio, aflate în proprietatea publică a statului, de către titularul licenţei de utilizare a acestor resurse, care creează bariere la intrarea pe piaţă şi  are ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
    utilizator - persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    utilizator final - orice utilizator, cu excepţia acelora care furnizează rețele publice de comunicații electronice sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului.
   
[Art.2 noțiunea modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.3. - (1) Accesul oricărei persoane fizice sau juridice la serviciile de comunicaţii electronice accesibile publicului este garantat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în condiţii nediscriminatorii.
   
[Art.3 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Reţelele de comunicaţii electronice aparţin persoanelor fizice sau juridice cu drept de proprietate privată sau publică.
    (3) Canalele, frecvenţele radio şi resursele de numerotare sînt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului.
    (4) Domeniul de nivel superior .md în reţeaua globală Internet se consideră proprietate a statului şi nu poate fi obiect al vînzării-cumpărării sau al arendării.
    (5) Registratorul național al domeniului de nivel superior .md exercită următoarele atribuții:
    a) ține Registrul numelor din domeniul de nivel superior .md, asigură actualizarea acestuia și accesul on-line;
    b) atribuie, înregistrează, reînregistrează, retrage  numele din domeniul de nivel superior .md, modifică datele de înregistrare necesare funcționalității acestora;
    c) deține controlul asupra punctelor de indexare a domeniului de nivel superior .md în rețeaua globală internet;
    d) desemnează entitățile cu funcție de dealer și supraveghează activitatea acestora;
    e) stabilește tariful standard și grila de tarife pentru entitățile cu funcție de dealer pentru înregistrarea numelor în cadrul domeniului de nivel superior .md.
    [Art.3 al.(5) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.4. - (1) Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice este accesibilă pentru orice persoană fizică sau juridică în conformitate cu termenele, condiţiile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege.
    (2) Restricţii pot fi admise doar în situaţii legate de securitatea statului, apărare, securitatea şi sănătatea publică.
    (3) Nu vor fi acordate sau menţinute în vigoare drepturi exclusive sau speciale privind crearea sau furnizarea reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice.
    Art.5. - (1) Confidenţialitatea convorbirilor telefonice sau a altor servicii de comunicaţii electronice, efectuate/furnizate prin reţelele de comunicaţii electronice, este asigurată de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege şi de alte legi.
   (2) Persoanele care activează în domeniul comunicaţiilor electronice au obligaţia să asigure confidenţialitatea specificată la alin.(1), interzicîndu-li-se divulgarea conţinutului convorbirilor telefonice şi al altor comunicări efectuate prin reţele de comunicaţii electronice, precum şi divulgarea informaţiilor privind serviciile furnizate altor persoane decît expeditorul sau destinatarul.
    (3) Se interzice conectarea neautorizată la reţelele de comunicaţii electronice.
    (4) Se interzice accesul neautorizat la reţelele şi/sau la serviciile de comunicaţii electronice ale altor furnizori, cum ar fi:
    a) schimbarea originii apelurilor telefonice;
    b) terminaţia neautorizată a traficului telefonic;
    c) accesul neautorizat la elemente ale reţelei, la infrastructura şi la serviciile asociate, care poate implica conectarea echipamentelor prin mijloace fixe sau mobile, inclusiv accesul la bucla locală, la infrastructura şi la serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;
    d) furnizarea neautorizată a serviciilor de comunicaţii electronice, utilizînd reţelele altor furnizori;
    e) accesul neautorizat la infrastructura fizică, inclusiv la clădiri, canalizaţii şi piloni;
    f) accesul neautorizat la sistemele software, inclusiv la sistemele de suport operaţional;
    g) accesul neautorizat la sistemul de conversie a numerelor sau la sistemele care oferă funcţionalitate echivalentă;
    h) accesul neautorizat la reţelele fixe şi mobile, în special pentru roaming;
    i) accesul neautorizat la sistemele de acces condiţionat pentru serviciile de televiziune digitală;
    j) accesul neautorizat la serviciile de reţele virtuale.
    (5) Prezenta lege recunoaşte şi garantează inviolabilitatea serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi a reţelelor de comunicaţii electronice utilizate în mod legal, în baza licenţelor şi autorizaţiilor corespunzătoare. Persoanele culpabile de acces neautorizat, de sustragerea, deteriorarea sau distrugerea reţelelor de comunicaţii electronice, de confecţionarea, realizarea sau punerea la dispoziţia altei persoane a mijloacelor tehnice destinate accesului neautorizat sînt obligate să repare integral prejudiciul material cauzat.
    (6) Se interzice utilizarea resurselor limitate (canalelor, frecvenţelor radio şi resurselor de numerotare) neatribuite de către autoritatea de reglementare.
    (7) În vederea asigurării securităţii şi apărării naţionale, a securităţii publice, precum şi în cazurile de prevenire, investigare, detectare şi urmărire în justiţie a unor infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave, comunicaţiile electronice pot fi interceptate, în condiţiile legii, de către organele autorizate prin lege doar în baza autorizaţiei judecătorului de instrucţie.
    Art.6. - (1) Relaţiile din domeniul comunicaţiilor electronice nereglementate de prezenta lege se reglementează prin alte acte normative care nu contravin acesteia.
    (2) Relaţiile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice se reglementează prin convenţii şi acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte. În cazul în care convenţiile şi acordurile internaţionale conţin alte prevederi decît cele prevăzute de legislaţia Republicii Moldova, se aplică prevederile convenţiilor şi acordurilor internaţionale.
Capitolul II
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
    Art.7. - (1) Autoritatea care elaborează, promovează şi realizează politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice şi determină strategia de dezvoltare a domeniului respectiv este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, creat în condiţiile legii, denumit în continuare organul central de specialitate.
   
[Art.7 al.(1) modificat prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
    (2) Organul central de specialitate elaborează strategia de realizare a politicii în domeniul comunicaţiilor electronice în baza următoarelor principii:
    a) promovarea neutralităţii tehnologice;
    b) gestionarea transparentă şi eficientă a spectrului de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală;
    c) promovarea concurenţei efective, loiale şi echitabile în condiţiile legii;
    d) tratamentul egal al tuturor participanţilor de pe piaţă, indiferent de tipul de proprietate şi de capital;
    e) crearea condiţiilor optime pentru activitatea de întreprinzător;
    f) respectarea intereselor utilizatorilor finali.
    (3) În acest scop, organul central de specialitate:
    a) elaborează proiecte de legi în domeniul vizat şi acordă sprijin în ceea ce priveşte executarea acestor legi, stabileşte lista de acte normative necesare în acest scop;
   
a1) asigură gestionarea și planificarea spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală, în limitele atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege;
    [Art.7 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    a2) elaborează, coordonează implementarea și monitorizarea politicilor privind gestionarea domeniului de nivel superior .md;
    [Art.7 al.(3), lit.a1) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) colaborează cu organismele internaţionale de specialitate şi cu organele similare din alte state;
    c) reprezintă Guvernul în organizaţiile internaţionale, în conformitate cu împuternicirile delegate;
    d) coordonează activitatea internaţională în domeniul comunicaţiilor electronice;
    e) utilizează posibilităţile de efectuare a sondajelor;
    f) promovează serviciul universal;
    g) aprobă Planul naţional de numerotare;
    h) asigură evaluarea conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice;
    [Art.7 al.(3), lit.h) în redacția LP87 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.353]
    [Art.7 al.(3), lit.i) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.7 al.(3), lit.j) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]

    [Art.7 al.(3), lit.j) în redacția LP87 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.353]
   
k) desemnează registratorul național al domeniului de nivel superior .md;
    [Art.7 al.(3), lit.k) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    l) monitorizează activitatea registratorului național al domeniului de nivel superior .md.
    [Art.7 al.(3), lit.l) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.8. - (1) Autoritatea care reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a domeniilor menţionate şi supraveghează respectarea legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice este Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare Agenţie.
    (2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, creată în temeiul prezentei legi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, are statut de persoană juridică cu buget autonom, fiind independentă de furnizorii de reţele şi/sau servicii, de producătorii de echipamente de comunicaţii electronice, precum şi de Guvern (cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(7) al prezentului articol, la art.9 alin.(1) lit.d) şi la art.11 alin.(3)).
    (3) Agenţia îşi execută atribuţiile de reglementare în scopul implementării strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice, al asigurării furnizării serviciului universal, al interconectării şi interoperabilităţii reţelelor de comunicaţii electronice, al promovării concurenţei şi al protecţiei utilizatorului.
    (4) Prin reglementările sale, Agenţia promovează concurenţa în furnizarea reţelelor, a infrastructurii asociate şi a serviciilor de comunicaţii electronice, acţionînd în special pe următoarele direcţii:
    a) instituirea măsurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu dizabilități sau nevoi speciale, să beneficieze de posibilitatea de a alege servicii, preţuri şi calitate;
   
[Art.8 al.(4), lit.a) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) prevenirea acţiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea sau restrîngerea concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice;
    c) încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi promovarea inovaţiei;
    d) susţinerea utilizării eficiente şi asigurarea managementului raţional al resurselor limitate.
    (5) Agenţia contribuie la dezvoltarea pieţei interne a comunicaţiilor electronice, în special prin:
    a) înlăturarea barierelor în calea furnizării serviciilor şi/sau reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate;
    b) respectarea principiului nedescriminării în tratarea furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.
    (6) Agenţia promovează interesele utilizatorilor finali prin:
    a) sporirea nivelului de protecţie a utilizatorilor finali în relaţiile cu furnizorii, în special prin asigurarea existenţei unei proceduri de soluţionare a litigiilor de către un organ independent de părţile implicate în litigiu;
    b) contribuirea la ridicarea nivelului de protecţie a datelor cu caracter personal;
    c) furnizarea de informaţii clare, în special prin impunerea transparenţei tarifelor şi a condiţiilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului;
   
[Art.8 al.(6), lit.c) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    d) concentrarea eforturilor asupra satisfacerii necesităţilor păturilor socialmente vulnerabile, în special ale persoanelor cu dizabilități;
   
[Art.8 al.(6), lit.d) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    e) menţinerea de către furnizori a securităţii şi integrităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;
    f) garantarea accesului tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul Republicii Moldova la serviciul universal.
    (7) Agenţia îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza regulamentului său, elaborat în conformitate cu prezenta lege şi aprobat de Guvern.
    (8) Acţiunile întreprinse de Agenţie trebuie să fie proporţionale cu obiectivele specificate în prezentul articol.
    (9) Pentru îndeplinirea sarcinilor de reglementare prevăzute de prezenta lege, în special a celor menite să asigure o concurenţă efectivă, Agenţia va asigura neutralitatea reglementărilor sale din punctul de vedere al tehnologiei aplicate.
    Art.9. - (1) Agenţia efectuează reglementarea comunicaţiilor electronice prin:
    a) asigurarea, în limitele competenţelor sale, cu documente de reglementare şi cu standarde tehnice, în condiţiile legii şi conform strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice;
    b) implementarea regimului de autorizare generală, stabilit prin prezenta lege;
    c) reglementarea tarifelor şi preţurilor aplicate în cadrul reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    d) aprobarea, cu consultarea Guvernului, a tarifelor pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului furnizate utilizatorilor finali persoane fizice de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa de telefonie fixă relevantă;
    [Art.9 al.(1), lit.d) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    e) elaborarea, cu consultarea prealabilă a autorităţii pentru protecţia concurenţei, a metodologiei de stabilire a preţurilor sau tarifelor pentru serviciile de telefonie fixă, furnizate utilizatorilor finali de către furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa relevantă, şi publicarea acesteia;
    f) monitorizarea aplicării prevederilor legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice şi întreprinderea acţiunilor pentru prevenirea şi înlăturarea nerespectării acestor prevederi;
    g) stabilirea principiilor şi regulilor de interconectare a reţelelor şi de acces la reţele şi/sau servicii;
    h) elaborarea şi managementul Planului naţional de numerotare, reglementarea, gestionarea şi atribuirea contra plată şi în baza unor criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale a resurselor de numerotare;
    i) reglementarea și monitorizarea gestionării domeniului de nivel superior .md;
   
[Art.9 al.(1), lit.i) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
i1) elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea domeniului de nivel superior .md;
    [Art.9 al.(1), lit.i1) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    j) asigurarea, în limitele posibilităţilor tehnice, a condiţiilor egale de acces la reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată pentru toţi utilizatorii, precum şi garantarea accesului liber la transmiterea informaţiilor prin reţelele de comunicaţii electronice publice, indiferent de tipul lor de proprietate;
    k) identificarea pieţelor relevante şi elaborarea reglementărilor pentru efectuarea analizelor de piaţă;
    l) efectuarea analizelor de piaţă în situaţiile în care acestea sînt obligatorii, potrivit legii;
    m) desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă;
    n) punerea în sarcina furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă a unor cerinţe obligatorii ce ţin de asigurarea interconectării reţelelor şi accesului la reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii electronice sau de protecţia utilizatorilor;
   
n1) controlul îndeplinirii obligațiilor ex ante impuse furnizorilor de rețele de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piața relevantă;
    [Art.9 al.(1), lit.i1) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    o) crearea şi gestionarea fondului serviciului universal;
    p) controlul îndeplinirii obligaţiilor impuse furnizorilor de serviciu universal;
    q) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării concurenţei loiale şi a protecţiei utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;
    r) soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii de comunicaţii electronice şi utilizatorii finali;
    s) monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al corespunderii acestora condiţiilor autorizării generale sau licenţei; controlul respectării condiţiilor autorizării generale sau licenţei, prevederilor legilor, ale altor acte normative şi ale reglementărilor privind activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice;
   
[Art.9 al.(1), lit.s) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
s1) controlul mijloacelor radioelectronice ce emit unde electromagnetice şi sînt preconizate pentru scopuri civile;
    [Art.9 al.(1), lit.s1) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    s2) controlul conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice plasate pe piaţa internă şi/sau puse în funcţiune cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile;
    [Art.9 al.(1), lit.s2) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    t) aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în limitele competenţelor sale, conform legislaţiei în vigoare;
    [Art.9 al.(1), lit.t) în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    u) adoptarea deciziilor în chestiuni ce ţin de competenţa sa;
    v) utilizarea posibilităţilor de efectuare a sondajelor;
    w) elaborarea şi aprobarea reglementărilor interne.
    (2) În vederea executării prevederilor prezentei legi, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate, cu Consiliul Concurenţei, cu organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal şi cu alte autorităţi publice, inclusiv prin furnizarea reciprocă a informaţiilor necesare aplicării prevederilor legislaţiei privind comunicaţiile electronice, ale legislaţiei în domeniul concurenţei şi ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, asigurînd confidențialitatea informațiilor furnizate. Colaborarea dintre Agenţie şi autorităţile menţionate se efectuează conform delimitării de funcţii şi atribuţii prevăzute de lege.
     [Art.9 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    [Art.9 al.(2) în redacția LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
    Art.10. - (1) Agenţia, în limitele competenţelor sale, are dreptul:
    a) să elaboreze şi să aprobe reglementări în condiţiile legii şi conform strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice;
    b) să exercite monitorizarea și controlul asupra activității participanților la piața serviciilor de comunicații electronice și asupra modului de satisfacere a cerințelor utilizatorilor prin:
    – monitorizarea și controlul respectării obligațiilor impuse furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului prin condițiile de autorizare generală, a obligațiilor ex ante impuse furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe una sau mai multe dintre piețele relevante, în conformitate cu reglementările specifice ce țin de activitatea lor;
    – supravegherea și controlul respectării condițiilor (obligațiilor) cuprinse în licențele de utilizare a resurselor de spectru radio, de utilizare a resurselor de numerotare, în permisele tehnice, precum și a reglementărilor din domeniul utilizării acestor resurse limitate;
    – monitorizarea și controlul calității serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, a tehnologiei informației și a serviciilor ce se supun reglementărilor sale;
    [Art.10 al.(1), lit.b) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    c) să elibereze, să suspende, să retragă, parțial sau total, licențele, să elaboreze, să modifice condițiile speciale de licență, să efectueze controlul respectării acestora; să acorde, să suspende ori să retragă, parțial sau total, drepturile de furnizare a rețelelor publice de comunicații electronice sau a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului și să efectueze controlul respectării condițiilor autorizării generale conform legislației în vigoare;   
   
[Art.10 al.(1), lit.c) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
c1) să elibereze certificate de examinare pentru serviciul de radioamator în conformitate cu Regulamentul de radiocomunicații pentru serviciul de amator din Republica Moldova, elaborat și aprobat de organul central de specialitate;
    [Art.10 al.(1), lit.c1) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    d) să aibă acces la documentele ce ţin de activităţi din domeniul comunicaţiilor electronice, practicate conform autorizării generale sau licenţei, inclusiv la informaţia ce prezintă secret comercial, asigurînd confidenţialitatea acestora, în condiţiile legii;
    e) să solicite şi să obţină de la furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice informaţiile necesare, inclusiv date statistice, copii, extrase din documente, asigurînd, după caz, confidenţialitatea lor, în special pentru:
    - verificarea de la caz la caz a respectării condiţiilor de autorizare generală, de licenţă şi a altor reglementări;
    - elaborarea rapoartelor statistice trimestriale şi anuale;
    - verificarea sistematică sau de la caz la caz a respectării condiţiei privind contribuţia financiară la fondul serviciului universal, a situaţiei privind achitarea taxelor pentru eliberarea licenţelor al căror număr este limitat, privind achitarea plăţilor de reglementare şi monitorizare şi privind respectarea obligaţiilor de acces, interconectare şi serviciu universal;
    - verificarea de la caz la caz a respectării prevederilor actelor normative în cazul depunerii unei petiţii, al apariţiei unor motive speciale şi justificate sau al efectuării unei investigaţii pentru evaluarea cererii de acordare a licenţei;
    - efectuarea analizei de piaţă;
    f) să ceară furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice executarea deciziilor sale;
    g) să aplice sancţiuni contravenţionale, în limitele competenţelor sale, conform legislaţiei în vigoare;
    [Art.10 al.(1), lit.g) în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    h) să sesizeze instanţele de judecată în vederea soluţionării litigiilor;
    i) să efectueze controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice, al respectării condiţiilor autorizării generale, licenţei, prevederilor actelor normative privind activitatea din domeniul comunicaţiilor electronice.
   
[Art.10 al.(1), lit.i) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Solicitarea informaţiilor şi documentelor din partea Agenţiei trebuie să fie justificată şi proporţionată cu sarcinile ce îi revin conform prezentei legi.
    (3) Pentru efectuarea controalelor planificate şi inopinate, specialiştii Agenţiei sînt împuterniciţi prin delegații de control, semnate de directorul Agenţiei sau de unul dintre directorii adjuncţi. La efectuarea controlului, specialiştii Agenţiei au acces liber în încăperile şi pe teritoriul furnizorilor de reţele şi/sau servicii, precum şi la documentaţia şi informaţia acestora, şi au dreptul să întreprindă măsuri de conservare a documentaţiei şi informaţiei în modul şi în condiţiile stabilite de lege. Procedura de control şi alte acţiuni ce ţin de aceasta sînt stabilite într-un regulament elaborat şi aprobat de Agenţie şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   
[Art.10 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(31) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. c) se exercită cu respectarea procedurii de contestare, precum și în limitele și modul stabilite în Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.10 al.(31) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) În caz de necesitate, organele afacerilor interne acordă specialiştilor Agenţiei asistenţa necesară în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    (5) Agenţia participă la lucrările organismelor internaţionale de specialitate şi de reglementare, colaborează şi se reprezintă în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, conlucrează cu autorităţi similare din alte state, inclusiv prin încheierea unor acorduri bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţie de specialitate.
    Art.11. - (1)  Agenţia este condusă de un Consiliu de administraţie, constituit din preşedintele consiliului care este şi directorul Agenţiei, numit în continuare director, şi doi membri ai consiliului - directori adjuncţi ai Agenţiei, numiţi în continuare directori adjuncţi.
    (2) Deciziile Consiliului de administraţie se adoptă cu o majoritate de voturi. Fiecare membru al Consiliului de administraţie deţine un vot.
    (3) Directorul şi directorii adjuncţi sînt desemnaţi de către Guvern pentru un termen de 4 ani.
    (4) În cazul apariţiei, din diferite motive, a unui loc vacant de director sau de director adjunct, Guvernul, în termen de o lună, desemnează un nou director sau director adjunct. Nici unul dintre membrii Consiliului de administraţie nu poate deţine funcţia mai mult de 8 ani.
    (5) Directorul, directorii adjuncţi şi angajaţii Agenţiei trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova, să aibă studii superioare, să posede calificare profesională superioară şi experienţă de muncă în domeniul comunicaţiilor electronice.
    (6) Directorul şi directorii adjuncţi pot fi eliberaţi din funcţii de către Guvern în cazul:
    a) demisiei;
    [Art.11 al.(6), lit.a) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
a1) îndeplinirii necorespunzătoare, în mod sistematic, a atribuțiilor acordate prin lege, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.11 al.(6), lit.a1) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) pierderii cetăţeniei Republicii Moldova;
    c) imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate;
    d) alegerii sau desemnării în altă funcţie;
   
d1) incompatibilității stabilite prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.11 al.(6), lit.d1) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    d2) stabilirii, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    [Art.11 al.(6), lit.d2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    d3) nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.11 al.(6), lit.d3) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    d4) dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    [Art.11 al.(6), lit.d4) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    e) condamnării la privaţiune de libertate prin hotărîre definitivă a instanţei de judecată;
    [Art.11 al.(6), lit.f) abrogată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    g) altor situaţii prevăzute de lege.
   
(61) Decizia de eliberare din funcție a directorului sau, după caz, a directorilor adjuncți se face publică la momentul emiterii acesteia. Persoana eliberată în temeiul alin. (6) lit. a1) trebuie să primească o expunere în scris a motivelor de eliberare din funcție și are dreptul de a solicita publicarea acesteia.
    [Art.11 al.(61) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (7) Directorul angajează prin concurs personalul Agenției.
    [Art.11 al.(7) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(71) Structura organizatorică, efectivul-limită și bugetul Agenției se aprobă de către Consiliul de administrație.
    [Art.11 al.(71) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (8) Directorul şi directorii adjuncţi nu sînt în drept să deţină funcţii, acţiuni şi/sau părţi sociale, să aibă cîştiguri materiale ori financiare sau să intervină pentru angajarea unei persoane, sau să negocieze angajarea sa după expirarea termenului de aflare în funcţie la întreprinderile a căror activitate este reglementată de Agenţie.
    (9) Anual, pînă în data de 30 aprilie, Agenţia publică raportul privind activitatea sa în vederea implementării strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi a reglementărilor sale, precum şi anuarul statistic privind dezvoltarea comunicaţiilor electronice în Republica Moldova în anul precedent.
    Art.12. - (1) Anual, pînă în data de 15 noiembrie, Agenţia îşi formează bugetul pentru anul următor din:
    a) plăţile de reglementare şi monitorizare;
    b) plăţile pentru utilizarea resurselor de numerotare atribuite;
   
[Art.12 al.(1), lit.b) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    c) alte surse financiare prevăzute de lege.
    (2) Bugetul Agenţiei se aprobă de către Consiliul său de administraţie în limita necesităţii asigurării unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a Agenţiei. Executarea bugetului va fi verificată printr-un audit independent, al cărui raport va fi prezentat Guvernului.
    (3) Agenţia stabileşte cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare pentru anul următor la un nivel suficient să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activităţii sale conform prezentei legi. Cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare se stabileşte în baza estimării volumului veniturilor provenite din activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice, în mărime de pînă la 0,3 la sută din volumul venitului estimat.
    (4) Anual, pînă în data de 1 noiembrie, Agenţia publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova decizia privind cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare stabilit pentru anul următor.
    (5) Plăţile de reglementare şi monitorizare se transferă de către furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice în contul curent al Agenţiei trimestrial/anual, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului/anului de gestiune. Agenţia deţine dreptul exclusiv de a utiliza mijloacele de pe contul său. Mijloacele neutilizate în anul financiar curent se transferă în bugetul anului următor. Dacă, în cursul anului financiar curent, se formează un deficit de mijloace băneşti, Agenţia are dreptul să-l compenseze din contul bugetului anului următor, corectînd corespunzător cuantumul plăţilor de reglementare şi monitorizare. Pentru cheltuielile curente ce nu pot fi acoperite din plăţile de reglementare şi monitorizare colectate, Agenţia are dreptul să contracteze împrumuturi bancare la dobînzi rezonabile. Agenţia rambursează împrumuturile din mijloacele obţinute de la plăţile de reglementare şi monitorizare colectate ulterior.
   
(51) Furnizorii care, împreună cu alți furnizori din același grup de întreprinderi, înregistrează un volum de venituri cumulativ mai mic decît cel stabilit anual prin decizia prevăzută la alin. (4) nu au obligația de achitare a plăților de reglementare și monitorizare pentru anul următor.
    [Art.12 al.(51) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (6) Anual, pînă în data de 31 martie, Agenţia prezintă Guvernului un raport financiar, care se publică în presa centrală.
   
[Art.12 al.(6) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.13. - (1) În scopul protecţiei utilizatorilor, Agenţia întreprinde următoarele acţiuni:
    a)  elaborează reglementări privind asigurarea protecţiei utilizatorilor;
    b)  examinează şi soluţionează petiţiile utilizatorilor;
    c)  colaborează cu organizaţiile ce reprezintă interesele utilizatorilor;
    d) furnizează organizaţiilor ce apără interesele utilizatorilor, precum şi utilizatorilor informaţia necesară referitoare la activitatea furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice și/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului, exceptînd cazurile în care această informaţie este confidenţială.
   
[Art.13 al.(1), lit.d) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Utilizatorii pot solicita sprijinul Agenţiei în vederea soluţionării unor probleme ce ţin de competenţa acesteia. Agenţia examinează cererile menţionate şi le soluţionează în limitele competenţelor sale.
    Art.14. - (1) Transparenţa activităţii şi a deciziilor Agenţiei este asigurată de către Consiliul său de administraţie, care, în acest scop:
    a) face publice şedinţele Consiliului de administraţie;
    b) anunţă din timp toate părţile interesate asupra ordinii de zi a şedinţei Consiliului de administraţie, asigurîndu-le, atît lor cît şi publicului larg, accesul liber la examinarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi, cu excepţia celor cu caracter confidenţial, dar, şi în acest caz, deciziile şedinţei sînt accesibile oricărei persoane interesate;
    [Art.14 al.(1), lit.c) abrogată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(11) În cazul în care Consiliul de administrație intenționează să adopte acte de reglementare ce pot avea impact asupra piețelor relevante și asupra furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, Agenția are obligația să respecte procedura de consultare publică, plasînd pe pagina sa web oficială proiectul actului de reglementare, și, la solicitarea părților interesate, să le expedieze documentul prin poșta electronică. Proiectul va fi comunicat publicului larg cu cel puțin 30 de zile înainte de data aprobării. Pentru prezentarea obiecțiilor și propunerilor se stabilește un termen de cel puțin 15 zile lucrătoare, iar pentru discutarea lor – un termen similar. Consultările publice trebuie să cuprindă atît prezentarea comentariilor la proiectele de acte ale Agenției, cît și discutarea acestor comentarii cu părțile ce le-au prezentat. Procedura de consultare publică trebuie să fie inerentă examinării oricăror probleme ce afectează sau pot afecta interesele oricărui furnizor.
    [Art.14 al.(11) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Toate persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă special constituită de Agenţie vor fi informate referitor la începerea consultării cel tîrziu la data publicării documentului.
    (3) În cazul în care Consiliul de administraţie consideră că există o nevoie urgentă de acţiuni pentru protecţia concurenţei sau pentru protecţia utilizatorilor, termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (11) poate fi redus, dar nu va fi mai mic de 10 zile lucrătoare.
   
[Art.14 al.(3) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (4) Agenţia va face accesibile pentru public rezultatele consultării, inclusiv motivele pentru care a respins obiecţiile sau propunerile prezentate de părţile interesate, cu excepţia cazurilor în care informaţia este confidenţială.
    (5)  În cazul în care litigiile dintre furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice nu pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător, ele sînt examinate de Agenţie în limitele competenţelor sale, care, la sesizarea oricăreia dintre părţi, va adopta o decizie obligatorie în vederea soluţionării litigiului, decizie care constituie un act administrativ și care poate fi atacată în contencios administrativ. Orice obligaţii impuse unei părţi de către Agenţie pentru soluţionarea unui litigiu trebuie să corespundă prevederilor prezentei legi. Decizia se va emite de către Agenţie în termen de o lună de la data sesizării. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult o lună, fapt despre care urmează a fi informate părţile implicate în litigiu.
   
[Art.14 al.(5) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (6) Agenţia, în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei, expediază spre executare părţilor implicate în litigiu decizia asupra litigiului, cu expunerea motivelor pe care se întemeiază aceasta.
    (7) Deciziile şi reglementările Agenţiei pot fi atacate în instanţa de judecată competentă.
    (8) Deciziile Agenţiei care prezintă interes public, precum şi lista licenţelor eliberate de ea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Capitolul III
REŢELELE ŞI SERVICIILE DE COMUNICAŢII
ELECTRONICE

   Art.15. - (1) Reţelele de comunicaţii electronice se creează în scopul furnizării serviciilor de comunicaţii electronice, satisfacerii necesităţilor publice şi private în domeniul comunicaţiilor electronice, prin intermediul sistemelor tehnice care trebuie să corespundă anumitor cerinţe tehnice şi de calitate.
    (2) La construirea clădirilor administrative, locuinţelor şi a altor edificii, reţelele interioare de distribuire a comunicaţiilor electronice se proiectează şi se instalează de către proprietarul imobilului.
    (3) La construirea (reconstruirea) clădirilor, drumurilor, podurilor şi altor construcţii, lucrările de instalare, de înlocuire sau de mutare a oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice se execută de către proprietarul imobilelor menţionate, cu acordul prealabil al proprietarului reţelelor de comunicaţii electronice.
    Art. 16. – (1) Importul echipamentelor de comunicații electronice se efectuează în baza unui contract de livrare, în care se indică obligatoriu cerințele reglementărilor tehnice aplicabile.
    (2) Echipamentele de comunicații electronice se pun la dispoziție pe piață numai dacă sînt conforme cu cerințele esențiale ale reglementărilor tehnice aplicabile și sînt însoțite de declarații de conformitate emise în baza rezultatelor evaluării conformității pe propria răspundere de către producător, reprezentantul său autorizat ori importator în temeiul documentației tehnice a producătorului, prin care se atestă conformitatea produselor. În cazul lipsei declarației de conformitate, produsele importate sînt supuse evaluării conformității, potrivit procedurilor aplicate produselor, în baza reglementărilor tehnice naționale aplicabile. Echipamentele de comunicații electronice trebuie să fie marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile.
    (3) Se interzic punerea la dispoziție pe piaţă şi utilizarea echipamentelor de comunicaţii electronice care nu corespund cerinţelor esenţiale, nu sînt însoţite de documentația tehnică și de declaraţia de conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în conformitate cu Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității sau care nu sînt marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile.
    (4) Toate echipamentele destinate consumatorilor pentru recepționarea semnalelor convenționale digitale de televiziune (difuzarea terestră, prin cablu, satelit sau IP, care este destinată în principal recepției fixe), care sînt comercializate, închiriate sau puse la dispoziție în oricare alt mod și care pot decoda semnalele digitale de televiziune, trebuie să permită:
    a) decodarea acestor semnale conform unui algoritm de codare, elaborat și administrat de o organizație internațională de standardizare recunoscută;
    b) reproducerea semnalelor care au fost transmise liber, cu condiția ca, în cazul în care acest echipament este închiriat, cel căruia i-a fost închiriat echipamentul să respecte contractul de închiriere aplicabil.
    [Art.16 în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    [Art.16 în redacția LP87 din 29.05.14, MO160-166/20.06.14 art.353]
    Art.17. - (1) Reţelele de comunicaţii electronice sînt protejate în condiţiile legii.
    (2) Pentru liniile de cablu, elementele de suport ale liniilor de comunicaţii electronice şi instalaţiile de comunicaţii electronice se stabileşte o zonă de protecţie în formă de fîşii de teren de-a lungul liniilor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice, a căror lăţime este de 2 m de ambele părţi.
    (3) În zonele de păduri şi în spaţiile verzi, pentru liniile de comunicaţii electronice, pe piloni se asigură crearea fîşiilor de demarcaţie, cu o lăţime de cel puţin 2 m de ambele părţi, de la firele marginale pînă la coroana arborilor.
    (4) În zona de protecţie a liniilor de cablu, a elementelor de suport ale liniilor de comunicaţii electronice şi a instalaţiilor de comunicaţii electronice, proprietarii funciari sau alte persoane pot executa lucrări de construcţie, terasament, sădire a plantaţiilor multianuale ori alte lucrări ce pot cauza daune reţelelor de comunicaţii electronice numai în baza unui acord cu proprietarul liniilor de cablu, al elementelor de suport ale liniilor sau al instalaţiilor de comunicaţii electronice.
    (5) Lucrările de construcţie, terasament, sădire a plantaţiilor multianuale şi alte lucrări care pot cauza daune reţelelor de comunicaţii speciale în zona de protecţie a liniilor de cablu, elementelor de suport ale liniilor de comunicaţii electronice şi a instalaţiilor de comunicaţii electronice ce aparţin acestor reţele se efectuează numai cu acordul administratorului reţelelor.
    (6) Regulile privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi efectuarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice se aprobă de către Guvern.
    (7) Beneficiarii proiectelor de linii de cablu şi radioreleu terestre, din momentul proiectării acestora, vor înregistra traseele liniilor la autorităţile administraţiei publice locale, ale căror teritorii sînt intersectate de aceste linii, pentru a fi protejate de prejudicii în legătură cu executarea noilor construcţii în zona de acţiune a acestora.
   
(71) Reţelele de comunicaţii electronice sînt supuse înregistrării de stat în Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară.
    [Art.17 al.(171) introdus prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 01.01.16]
    (8) Activităţile din domeniul comunicaţiilor electronice în zona de frontieră, la intersecţia liniei frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră se efectuează în conformitate cu regulamentul corespunzător, elaborat de organul central de specialitate şi aprobat de Guvern.
   
Art. 171. – (1) Furnizorul de reţele care intenţionează să efectueze activităţi de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova urmează să obțină de la Agenție autorizare generală pentru activitățile de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat.
    (2) Modul de solicitare, acordare, suspendare și de retragere a autorizării pentru activitățile de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    (3) Solicitantul care intenţionează să efectueze activități de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat va depune la Agenţie o cerere, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea activităţii, care va fi însoţită de următoarele documente:
    a) pentru activități de instalare:
    – fişa de descriere abstractă a reţelei proiectate;
    – copiile de pe contractele încheiate cu proprietarul funciar sau cu cel de imobil sau de pe hotărîrea instanţei de judecată;
    – proiectul reţelei de comunicaţii electronice care trece prin zona de frontieră, verificat şi expertizat în condiţiile legislației privind calitatea în construcţii, şi coordonatele geografice ale zonei de efectuare a lucrărilor;
    – copia certificatului de urbanism;
    – copia autorizaţiei de construire;
    b) pentru activităţi de operare, gestionare şi/sau de mentenanţă a reţelelor de comunicaţii electronice:
    – fişa de descriere abstractă a reţelei instalate;
    – schema reţelei de comunicaţii electronice instalate în zona de frontieră, însoţită de o descriere analitică, indicarea echipamentelor şi cablurilor utilizate, adresele şi coordonatele geografice ale amplasării acestora;
    – copiile de pe procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de instalare, întocmite în conformitate cu prevederile legislației;
    c) pentru activităţi de lichidare a reţelei sale de comunicaţii electronice instalate în zona de frontieră, cererea va fi însoțită de o declaraţie pe propria răspundere privind luarea măsurilor necesare în scopul asigurării calităţii şi continuităţii serviciilor de comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali în legătură cu ulterioara lichidare a reţelei respective.
    (4) În ziua înregistrării cererii și a documentelor stabilite la prezentul articol pentru primirea/reperfectarea autorizării generale, Agenția, prin intermediul ghișeului unic, va înștiința Serviciul de Informaţii şi Securitate, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul pentru Protecția Mediului şi autorităţile administraţiei publice locale din zona respectivă pentru a se asigura (cu sau fără solicitarea unei vizite de control din partea organelor în cauză) de corespunderea condițiilor prevăzute de legislație pentru tipul de activitate solicitat. În cel mult 10 zile de la data înștiințării, organele solicitate vor transmite Agenției copiile avizelor privind rezultatele verificării efectuate.
    (5) În cazul în care organele solicitate nu oferă avize în termen de 10 zile lucrătoare de la data înștiințării, survine principiul aprobării tacite.
    (6) Autorizarea pentru activitățile de instalare, operare, gestionare, mentenanță și/sau lichidare a rețelelor de comunicații electronice la frontiera de stat se eliberează de către Agenție gratis, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.
    (7) Agenţia este obligată să informeze în scris organele coordonatoare cu privire la eliberarea, refuzul de eliberare, suspendarea sau revocarea autorizării în ziua în care se ia decizia respectivă.
    [Art.171 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Art.18. - (1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice, în condițiile Legii nr. 28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.
    [Art.18 al.(1) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    [Art.18 al.(2) abrogat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Se interzice crearea şi operarea reţelelor de comunicaţii electronice susceptibile să cauzeze prejudicii sănătăţii oamenilor care locuiesc în zona de impact negativ al acestor reţele.
    (4) Se permite crearea şi operarea de reţele de comunicaţii electronice pe teritoriul ariilor naturale protejate de stat (rezervaţii naturale) numai în baza unui raport al expertizei ecologice privind lipsa impactului negativ al acestora asupra naturii.
    (5) Instalarea reţelelor de comunicaţii electronice pe orice proprietate nu modifică dreptul de proprietate asupra reţelelor de comunicaţii electronice, nici dreptul asupra proprietăţii pe care sînt instalate.
    (6) Modul de executare a lucrărilor şi de utilizare a terenurilor şi a altor bunuri imobile se stabileşte de către furnizorul de reţele de comunicaţii electronice sau, după caz, de către antreprenorul care execută lucrările de comun acord şi pe bază de contract încheiat cu proprietarul terenului ori al unui alt bun imobil. Dreptul de acces al furnizorului la reţelele sale de comunicaţii electronice va fi opozabil, în temeiul prezentei legi, şi persoanelor care vor deveni ulterior proprietari ai terenurilor sau ai altor bunuri imobile pe care sînt instalate reţelele respective. Executorul lucrărilor îşi asumă responsabilitatea pentru amenajarea aspectului exterior al terenurilor, construcţiilor, obiectivelor şi traseelor, precum şi pentru recuperarea echivalentă a prejudiciilor cauzate în procesul instalării reţelelor de comunicaţii electronice.
    (7) Pretenţiile privind nerespectarea prevederilor contractuale sau recuperarea prejudiciilor sînt înaintate spre soluţionare instanţei de judecată în termen de cel mult un an de la data finalizării lucrărilor.
    (8) În cazul necesităţii de a lichida consecinţele avariilor la reţelele de comunicaţii electronice sau al executării unor lucrări de urgenţă, deţinătorul de terenuri sau de alte bunuri imobile va permite accesul imediat al reprezentanţilor furnizorului la reţelele de comunicaţii electronice. În caz de refuz al deţinătorului de terenuri sau de alte bunuri imobile, accesul furnizorului la reţele se va efectua în baza autorizaţiei emise de autorităţile administraţiei publice locale.
    Art.19. - (1) Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice se efectuează în baza autorizării generale şi, după caz, a licenţei, prevăzute de prezenta lege.
   (2) Furnizorii de reţele publice de telefonie și/sau servicii de telefonie accesibile publicului sînt obligaţi să furnizeze reţele şi/sau servicii în conformitate cu reglementările corespunzătoare şi poartă răspundere în faţa utilizatorilor potrivit raporturilor contractuale.
   
[Art.19 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Reţelele şi/sau serviciile de comunicaţii electronice vor fi furnizate în condiţii de concurenţă, conform legii.
   
(4) Rețelele publice de comunicații electronice create pentru distribuția serviciilor de televiziune digitală trebuie să poată furniza servicii și programe de televiziune în format mare. Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice care primesc și redistribuie servicii sau programe de televiziune în format mare păstrează, la redistribuire, formatul mare.
    [Art.19 al.(4) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.20. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice și/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului au următoarele drepturi:
   
[Art.20 al.(1)  modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    a) să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice în baza autorizării generale şi, după caz, a licenţei corespunzătoare, cu respectarea condiţiilor acestora;
    b) să stabilească tarifele pentru serviciile de comunicaţii electronice în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) să stabilească procedura şi termenele de efectuare a plăţilor pentru serviciile de comunicaţii electronice;
    d) să suspende sau să înceteze furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice dacă utilizatorii finali nu-şi respectă obligaţiile specificate în contractele încheiate privind furnizarea serviciilor.
    (2) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice și/sau servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului au obligaţia să asigure:
   
[Art.20 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    a) accesul necondiţionat al tuturor utilizatorilor la serviciile corespunzătoare dacă aceştia se află în zona de activitate corespunzătoare şi dacă furnizorul dispune de echipamente autorizate de către Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio;
    b) calitatea serviciilor furnizate;
    c) conexiunea cu alte reţele de comunicaţii electronice, în condiţiile prezentei legi;
    d) securitatea personalului care exploatează reţelele de comunicaţii electronice;
    e) întreprinderea acţiunilor tehnice şi organizatorice corespunzătoare în vederea asigurării securităţii serviciilor şi protecţiei datelor personale ale utilizatorilor;
    f) oferirea prioritară a canalelor de comunicaţii electronice pentru nevoile reţelelor de comunicaţii speciale şi întreprinderea unor acţiuni urgente pentru restabilirea canalelor în caz de defectare;
    g) oferirea informaţiilor solicitate de Agenţie în termenele şi la nivelul de detaliere indicate de Agenţie, în condiţiile legii;
    h) blocarea temporară, în condiţiile legii, a posibilităţii de ascundere a identităţii liniei apelante la solicitarea scrisă a abonatului privind depistarea sursei unor apeluri maliţioase sau indecente, aplicînd proceduri transparente; stocarea şi punerea la dispoziţia solicitantului, în condiţiile legii, a datelor care permit identificarea abonatului apelant;
    i) anularea sau blocarea temporară, în absenţa acordului abonatului sau utilizatorului apelant, a posibilităţii de ascundere a identităţii liniei apelante, aplicînd proceduri transparente la procesarea datelor de localizare pentru fiecare linie în parte, pentru ca organizaţiile de urgenţă (organele locale de poliţie, pompierii, serviciul gaze şi asistenţa medicală de urgenţă sau, după caz, organizaţiile medicale care asigură asistenţa populaţiei pe plan local, precum şi alte organizaţii similare care oferă asistenţă populaţiei în cazuri de urgenţă) şi organele de drept să răspundă la asemenea apeluri;
   
j) suspendarea conexiunii abonatului sau utilizatorului, cu informarea acestuia despre motivele suspendării, în cazul în care se constată utilizarea de către acesta a echipamentului terminal neconform cu cerințele esențiale ale reglementărilor tehnice aplicabile sau care produce interferențe – pînă la înlocuirea echipamentului terminal de către abonat, pe cont propriu;
    [Art.20 al.(2), lit.j) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
k) suspendarea conexiunii abonatului sau utilizatorului, cu informarea acestuia despre motivele suspendării și cu recomandările privind soluționarea problemei, în cazul în care conexiunea este utilizată pentru activități ilicite în domeniul comunicațiilor electronice și/sau tehnologiei informației – pînă la înlăturarea cauzelor care au condus la suspendare.
    [Art.20 al.(2), lit.k) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, indiferent de tipul de proprietate, sînt obligaţi:
    a) să prezinte, în condiţiile legii, organelor împuternicite care exercită activitatea operativă de investigaţii date referitoare la utilizatori și la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului furnizate acestora;
   
[Art.20 al.(3), lit.a) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) să permită, din punct de vedere tehnic, organelor împuternicite să efectueze, în condiţiile legii, măsurile operative de investigaţii pe reţelele de comunicaţii electronice şi să prezinte în acest scop datele tehnice necesare;
    c) să păstreze toate informaţiile disponibile, generate sau procesate în procesul furnizării propriilor servicii de comunicaţii electronice, necesare pentru identificarea şi urmărirea sursei de comunicaţii electronice, identificarea destinaţiei, tipului, datei, orei şi duratei comunicaţiei, identificarea echipamentului de comunicaţii al utilizatorului sau al altui dispozitiv utilizat pentru comunicaţie, identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicaţii mobile şi să asigurare prezentarea acestor informaţii organelor împuternicite în condiţiile legii. Informaţiile ce ţin de serviciile de telefonie mobilă sau fixă vor fi păstrate o perioadă de un an, iar cele ce ţin de reţeaua Internet - de 6 luni, la expirarea cărora informațiile menționate vor fi distruse ireversibil, prin proceduri automatizate, cu excepția informațiilor și documentelor prelucrate în conformitate cu art. 624 și a celor care, conform actelor normative în vigoare, se păstrează pentru o perioadă mai îndelungată. Obligaţia de păstrare se referă inclusiv la tentativele de apel eşuate.
   
[Art.20 al.(3), lit.c) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    [Art.20 al.(3), lit.c) modificată prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
   
Art. 201. - (1) În scopul asigurării securității și integrității rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, furnizorii au obligația:
    a) de a lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a administra riscurile care pot afecta securitatea rețelelor și serviciilor. Măsurile luate trebuie să asigure un nivel de securitate corespunzător riscului identificat și să prevină sau să minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor și rețelelor interconectate, avînd în vedere cele mai noi tehnologii;
    b) de a lua măsurile necesare pentru a garanta integritatea rețelelor și pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor prin intermediul acestor rețele;
    c) de a notifica Agenția și, după caz, organele împuternicite, în cel mai scurt timp, cu privire la orice caz de încălcare a securității sau pierdere a integrității care are un impact semnificativ asupra furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    d) de a colabora între ei, după caz, pentru implementarea măsurilor prevăzute la lit. a) și b).
    (2) Măsurile minime de securitate pe care trebuie să le stabilească și să le implementeze furnizorii astfel încît să îndeplinească obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) vor viza cel puțin următoarele domenii:
    a) politica de securitate și managementul riscului;
    b) securitatea resurselor umane;
    c) securitatea și integritatea rețelelor, infrastructurii asociate și informațiilor;
    d) managementul operațiunilor;
    e) managementul incidentelor;
    f) managementul continuității afacerii;
    g) monitorizare, testare și audit.
    (3) Agenția poate informa publicul cu privire la existența cazului specificat la alin. (1) lit. c) sau poate solicita furnizorului să informeze publicul cu privire la existența acestui caz atunci cînd consideră că este în interesul publicului.
    (4) Agenția poate stabili modalitatea de implementare a prevederilor alin. (1)–(3), inclusiv în legătură cu termenele de punere în aplicare, cu respectarea procedurii de consultare publică.
    [Art.201 introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
Art. 202. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 201, Agenția poate solicita furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului:
    a) să furnizeze toate informațiile necesare evaluării securității și integrității rețelelor și serviciilor, inclusiv a politicilor interne de securitate aplicabile;
    b) să inițieze, pe cont propriu, dar nu mai des decît o dată pe an, un audit de securitate realizat de un organism calificat, independent și să transmită Agenției rezultatele auditului.
    (2) Agenția poate verifica și evalua măsurile stabilite de furnizori pentru a garanta securitatea și integritatea rețelelor și/sau serviciilor, precum și respectarea acestora în cazurile de încălcare a securității rețelelor și/sau serviciilor ori de pierdere a integrității rețelelor, avînd posibilitatea de a impune în acest sens măsuri care vor viza stabilirea politicilor, strategiilor, proceselor și procedurilor de asigurare a securității și integrității rețelelor, infrastructurii asociate și informațiilor, resurselor umane, de asemenea poate verifica și evalua managementul operațiunilor, incidentelor, continuității afacerii și procesul de monitorizare.
    [Art.202 introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.21. - (1) Serviciile de comunicaţii electronice se furnizează contra plată, conform tarifelor stabilite, inclusiv cu plata în avans. Tarifele trebuie să fie nediscriminatorii, rezonabile şi stabilite în baza costurilor de furnizare, oferind tuturor locuitorilor ţării posibilitatea de a beneficia de servicii de comunicaţii electronice.
    (2) Furnizorul cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă nu are dreptul să condiţioneze furnizarea în condiţii mai avantajoase a serviciilor de comunicaţii electronice în cadrul acestei pieţe de achiziţionarea de către beneficiarul acestor condiţii a unor produse sau servicii oferite de acesta sau de un alt furnizor afiliat acestuia.
   
(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice accesibile publicului care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru furnizarea serviciilor în alte domenii ale economiei, în condițiile legii, au obligația:
    a) să țină contabilitatea separată a costurilor pentru activitățile aferente furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în scopul determinării tuturor elementelor de cost și de venit, cu baza lor de calcul și metodologia detaliată aplicată la repartizarea costurilor, inclusiv informația detaliată privind activele fixe și costurile structurale; sau
    b) să efectueze separarea structurală între activitățile aferente furnizării de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului și activitățile din alte sectoare ale economiei naționale.
    [Art.21 al.(3) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.22. - Tarifele, modul şi condiţiile de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sînt făcute publice.
    [Art.22 modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
Capitolul IV
REGIMUL DE AUTORIZARE GENERALĂ ŞI LICENŢIERE
    Art.23. - (1) Furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului este supusă regimului de autorizare generală în conformitate cu prevederile prezentei legi, fără vreo decizie sau vreun alt act administrativ.
   
[Art.23 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și de retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.23 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor speciale de comunicaţii electronice şi furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice exclusiv pentru necesităţi proprii nu sînt supuse regimului de autorizare generală prevăzut de prezenta lege.
   
(21) Agenții economici care desfășoară activități de proiectare și execută lucrări de construcție a rețelelor de comunicații electronice nu sînt supuși regimului de autorizare generală.
    [Art.23 al.(21) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice urmează să depună la Agenţie o notificare, în urma depunerii căreia aceasta îşi poate începe activitatea. Notificarea va conţine un minimum de informaţii necesare pentru a asigura ţinerea de către Agenţie a Registrului public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi va fi însoţită de fişa de descriere abstractă a reţelei şi/sau serviciului, care va face parte integrantă din notificare. Pînă la realizarea notificării, persoana nu are dreptul de a furniza rețele de comunicații electronice sau servicii de comunicații electronice, cu excepția celor prevăzute la alin. (2).
    [Art.23 al.(3) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (4) Notificarea se consideră realizată în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul notificării. În cazul în care nu sînt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (3), Agenţia, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data depunerii notificării, va cere în scris persoanei ce a transmis notificarea îndeplinirea acestora.
   
[Art.23 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Transmiterea notificării şi a documentelor către sediul Agenţiei pentru a beneficia de regimul de autorizare generală se efectuează în unul din următoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al furnizorului ori al persoanei care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură;
    b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;
    c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură electronică bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv.
   
[Art.23 al.(5), lit.c) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (6) Este considerată dată a depunerii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare a corespondenţei al Agenţiei, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată sau data primirii înscrisului în formă electronică.
   
[Art.23 al.(6) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (7) Agenţia, în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea notificării, va elibera o declaraţie informativă tip ce confirmă înscrierea persoanei fizice sau juridice în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cît şi condiţiile autorizării generale, care detaliază drepturile privind furnizarea reţelelor sau serviciilor, inclusiv de drepturile de instalare a echipamentelor, de negociere a interconectării, de obţinere a accesului sau interconectării în vederea facilitării exercitării acestor drepturi în raport cu organele administraţiei publice de toate nivelele sau în raport cu alţi furnizori de reţele şi/sau servicii şi obligaţiile respective ale furnizorului de reţea şi/sau serviciu.
   
[Art.23 al.(7) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(71) În cazul în care Agenția nu a eliberat declarația informativă tip în termenul prevăzut la alin. (7) și nu a solicitat îndeplinirea cerințelor în termenul prevăzut la alin. (4), survine principiul aprobării tacite și se consideră că persoana fizică sau juridică este înscrisă în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.
   
[Art.23 al.(71) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (8) Orice modificare a datelor incluse în notificarea iniţială trebuie să fie notificată Agenţiei în termen de 10 zile.
    (9) Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care au intenţia de a-şi sista activitatea sînt obligaţi să notifice Agenţia şi să informeze utilizatorii asupra acestui fapt cu cel puţin 30 de zile înainte de data sistării activităţii.
    (10) Persoana care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute la alin.(3) şi (4) este autorizată să furnizeze doar tipurile de reţele şi/sau servicii indicate în notificare, avînd toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege şi expuse în condiţiile autorizării generale.
    (11) Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a utiliza aceste reţele pentru difuzarea sau retransmisia programelor audiovizuale numai după parcurgerea procedurilor de autorizare prevăzute de legislaţia din domeniul audiovizualului.
    (12) Agenţia elaborează şi actualizează nomenclatorul tipurilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi formularul-tip al notificării, care include informaţia ce urmează a fi comunicată de persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice pentru a beneficia de regimul de autorizare generală. Aceste informaţii sînt grupate în următoarele categorii:
    a) datele necesare pentru identificarea furnizorului şi comunicarea eficientă cu acesta;
    b) descrierea abstractă a tipurilor de reţele sau servicii pe care persoana intenţionează să le furnizeze;
    c) data estimativă a începerii activităţii.
    (13) Condițiile de autorizare generală stabilesc drepturile și obligațiile furnizorului de rețele și de servicii de comunicații electronice.
    [Art.23 al.(13) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (14) Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului are următoarele drepturi:
    1) privind furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului:
    a) să furnizeze acele tipuri de rețele publice de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice accesibile publicului pe care le-a indicat în notificarea realizată;
    b) să utilizeze, în scopul furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, rețeaua proprie sau rețeaua unui alt furnizor, autorizat în condițiile prezentei legi, pe bază de contract încheiat cu acest furnizor;
    c) să pună rețeaua sa la dispoziția doar unui alt furnizor autorizat în condițiile prezentei legi și, după caz, ale legislației din domeniul audiovizualului;
    d) să solicite și să obțină licențe de utilizare a resurselor limitate (canale radio, frecvențe radio, resurse de numerotare) și a resurselor tehnice (coduri ale punctelor de semnalizare, coduri de rutare), în scopul furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, conform procedurii de licențiere stabilite de legislația în vigoare;
    2) privind accesul pe proprietăți:
    a) să instaleze, cu acordul scris al proprietarului terenului sau al unui alt bun imobil, în condițiile legii, rețele de comunicații electronice în, pe, deasupra ori sub teritoriul proprietăților funciare, podurilor, străzilor, tunelurilor, clădirilor, colectoarelor, zonelor închise, pădurilor și/sau apelor;
    b) să stabilească, pe bază de contract încheiat cu proprietarul terenului ori al unui alt bun imobil, modul de executare a lucrărilor de construcție și instalare a rețelelor de comunicații electronice și modul de utilizare a terenurilor și a altor bunuri imobile necesare furnizării acestor rețele;
    c) să efectueze lucrări de instalare, operare, gestionare, mentenanță și lichidare a rețelei de comunicații electronice în zona de frontieră, la intersecția liniei frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare;
    3) privind accesul și interconectarea:
    a) să solicite spații tehnologice de colocare și resurse tehnice necesare și suficiente pentru amplasarea și conectarea echipamentelor aferente rețelelor sale publice de comunicații electronice, în scopul interconectării cu rețeaua publică de comunicații electronice a unui alt furnizor, autorizat în condițiile prezentei legi, sau în scopul obținerii accesului cu ridicata la infrastructura de rețea sau a accesului cu ridicata în bandă largă;
    b) să furnizeze spații tehnologice de colocare și resurse tehnice necesare pentru amplasarea și conectarea echipamentelor aferente rețelelor publice de comunicații electronice ale altor furnizori de rețele și servicii de comunicații electronice, la solicitarea acestora;
    c) să negocieze și să încheie  un acord de interconectare și/sau de acces cu orice alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare;
    4) privind serviciul universal:
    să fie desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întreg teritoriul Republicii Moldova sau în unele zone ale acesteia, în condițiile legii;
    5) privind activitățile conexe:
    a) să stabilească și/sau să aplice tarife pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului pe care le furnizează, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare;
    b) să stabilească procedura și termenele de efectuare a plăților pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului pe care le furnizează, în conformitate cu legislația în vigoare;
    c) să suspende sau să înceteze furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului dacă utilizatorii finali nu respectă obligațiile specificate în contractele încheiate sau condițiile planurilor tarifare emise în acest sens;
    d) să facă public, în condițiile legii, registrul abonaților săi utilizatori finali ai serviciilor de telefonie vocală, care  conține datele de identificare și numerele de telefon ale acestora, în formă scrisă, electronică sau în orice altă formă;
    e) să furnizeze, în condițiile legii,  registrul abonaților, serviciile de informații și serviciile de relații cu clienții în scopul oferirii utilizatorilor săi a diverselor informații despre rețeaua sa, serviciile furnizate și utilizatorii săi.
    [Art.23 al.(14) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (15) Furnizorul de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului are următoarele obligații:
    1) privind accesul și interconectarea:
    la solicitarea unui alt furnizor autorizat în condițiile prezentei legi, să negocieze un acord de interconectare, în condiții conforme cu obligațiile impuse de Agenție în temeiul art. 44–48, în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    2) privind utilizarea frecvențelor radio și a resurselor de numerotare:
    a) să utilizeze frecvențele radio și resursele de numerotare, în cazul în care acestea sînt necesare pentru furnizarea rețelei publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, doar în baza licențelor corespunzătoare, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege;
    b) în cazul utilizării frecvențelor radio supuse doar regimului de autorizare generală, să asigure respectarea condițiilor și obligațiilor principale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, stabilite la art. 24 alin. (2) și (3);
    3) privind protecția mediului, planurile de urbanism și amenajare a teritoriului:
    a) să obțină, la etapele de proiectare, instalare și operare a rețelelor publice de comunicații electronice, toate documentele de autorizare necesare prevăzute de actele normative în vigoare privind protecția sănătății populației, protecția mediului și protecția antiincendiară;
    b) să obțină toate documentele de autorizare necesare prevăzute de legislația privind autorizarea executării și calitatea construcției obiectelor aferente infrastructurii asociate a rețelelor de comunicații electronice (clădirilor, pilonilor, tranșeelor, diferitelor suporturi pentru cabluri/echipamente etc.), asigurarea calității cărora este reglementată de actele normative din domeniul construcțiilor;
    c) să respecte, pe întreaga durată de desfășurare a activității, planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, conform reglementărilor în vigoare;
    4) privind retransmisia programelor audiovizuale prin rețelele publice de comunicații electronice:
    să utilizeze rețelele sale și/sau rețelele interconectate în scopul furnizării serviciilor de difuzare sau retransmisie a programelor audiovizuale în condițiile legislației din domeniul audiovizualului;
    5) privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal:
    a) să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în condițiile legii, confidențialitatea convorbirilor telefonice și/sau a altor servicii de comunicații electronice furnizate prin rețelele publice de comunicații electronice gestionate;
    b) să nu divulge informațiile privind serviciile de comunicații electronice furnizate și cele aferente serviciilor în cauză altor persoane decît utilizatorului final al acestor servicii și persoanelor împuternicite în mod expres, în conformitate cu legislația în vigoare, să obțină asemenea informații;
    c) să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform cerințelor legislației în vigoare, protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor cărora le furnizează servicii de comunicații electronice accesibile publicului;
    d) la solicitarea autorităților competente, să contribuie, în condițiile legii, la identificarea rețelelor de comunicații electronice în care au fost inițiate sau prin intermediul cărora au fost transmise apelurile, precum și la identificarea originii apelului;
    6) privind protecția utilizatorilor:
    a) să pună la dispoziția publicului informații clare, precise și actualizate privind prețurile și tarifele aplicate, precum și privind condițiile de furnizare și utilizare a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    b) să asigure dreptul utilizatorului final de a încheia contract în formă scrisă privind furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, conform cerințelor legislației în vigoare din domeniul comunicațiilor electronice și din domeniul protecției consumatorilor;
    c) să ofere, la solicitare, fiecărui abonat cu care a fost încheiat în formă scrisă un contract de furnizare a serviciilor sau fiecărui utilizator identificat în prealabil de către furnizor ca fiind posesorul legal al cartelei preplătite factura detaliată care să permită abonatului sau utilizatorului respectiv să verifice corespondența dintre obligația sa de plată și serviciile efectiv furnizate;
    d) să nu refuze neîntemeiat accesul utilizatorilor la rețeaua sa și, implicit, la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului furnizate prin rețeaua în cauză;
    e) să utilizeze în interiorul rețelei sale sistemul de facturare, amplasat pe teritoriul Republicii Moldova, pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului furnizate utilizatorilor finali, cu excepția serviciilor de roaming internațional;
    f) să nu aplice plăți sau tarife pentru serviciile contractate și/sau alte modificări la clauzele contractuale anterior convenite fără informarea în scris a utilizatorilor finali abonați, în prealabil, cu cel puțin 30 de zile pînă la data aplicării noilor plăți sau tarife și/sau a noilor clauze contractuale;
    g) să asigure calitatea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului și continuitatea furnizării acestora, conform reglementărilor în vigoare;
    h) să remedieze, în termenele stabilite conform reglementărilor în vigoare, deranjamentele tehnice în rețeaua de comunicații electronice care au condus la diminuarea calității serviciilor sau la întreruperea furnizării acestora;
    7) privind informarea Agenției:
    a) să prezinte Agenției, conform reglementărilor în vigoare, rapoarte trimestriale și/sau anuale privind datele statistice tehnice și financiare ce țin de furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    b) să prezinte Agenției, conform reglementărilor în vigoare, rapoarte/ situații financiare privind venitul provenit din activitatea în domeniul comunicațiilor electronice;
    c) să ofere Agenției informația solicitată, în termenele și la nivelul de detaliere indicate de Agenție, în condițiile legii;
    d) să informeze Agenția despre data efectivă a lansării furnizării rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, în scris, în termen de pînă la 7 zile după lansare;
    e) să asigure accesul liber al personalului Agenției la documentația și informația necesare în scopul monitorizării și efectuării, în limita competențelor și în conformitate cu legislația în vigoare, a controlului respectării prevederilor actelor normative privind activitatea din domeniul comunicațiilor electronice și al protecției utilizatorilor;
    8) privind interceptarea legală a comunicațiilor electronice și asigurarea confidențialității:
    a) să prezinte, în condițiile legii, organelor împuternicite care exercită activitatea specială de investigații informații despre utilizatori și despre serviciile de comunicații electronice accesibile publicului furnizate acestora;
    b) să permită, din punct de vedere tehnic, efectuarea, în condițiile legislației în vigoare, a măsurilor speciale de investigații pe rețelele de comunicații electronice de către organele împuternicite în acest sens;
    c) să păstreze, conform cerințelor legislației în vigoare, toate informațiile disponibile, generate sau procesate în cadrul furnizării propriilor servicii de comunicații electronice, necesare pentru identificarea și urmărirea sursei de comunicații electronice, pentru identificarea destinației, tipului, datei, orei și duratei comunicației, pentru identificarea echipamentului de comunicații al utilizatorului sau a altui dispozitiv utilizat pentru comunicație, pentru identificarea coordonatelor echipamentului terminal de comunicații mobile, de asemenea să asigure prezentarea acestor informații organelor împuternicite, în condițiile legislației în vigoare;
    d) să asigure confidențialitatea operațiunilor de interceptare printr-un sistem propriu de măsuri organizatorice, tehnice și procedurale, conform cerințelor actelor normative în vigoare;
    9) privind securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor:
    a) să întreprindă măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind asigurarea securității și integrității rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului împotriva accesului neautorizat, inclusiv privind asigurarea inviolabilității secretului corespondenței, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare;
    b) să informeze utilizatorii săi finali, precum și Agenția, în situația în care ia cunoștință de apariția unui risc de încălcare a securității și integrității rețelei publice de comunicații electronice prin intermediul căreia se furnizează serviciile de comunicații electronice accesibile publicului;
    c) să asigure securitatea personalului propriu care operează/deservește rețeaua publică de comunicații electronice, precum și securitatea datelor cu caracter personal, în condițiile legislației și reglementărilor în vigoare;
    10) privind achitarea plăților:
    a) să achite Agenției plata de reglementare și monitorizare, stabilită în conformitate cu prezenta lege, conform procedurii  și condițiilor stabilite de Agenție;
    b) să achite plățile pentru resursele de numerotare atribuite pentru utilizare în rețeaua publică de comunicații electronice, conform reglementărilor în vigoare;
    c) să asigure efectuarea, conform prezentei legi, a contribuțiilor la fondul serviciului universal stabilite de actele normative ale Guvernului;
    11) privind condițiile tehnice ale furnizării rețelelor:
    a) să efectueze introducerea și/sau punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor de comunicații electronice în conformitate cu Legea nr. 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;
    b) să utilizeze, pentru interconectarea la nivel național și internațional, numai resursele tehnice alocate de Agenție, în condițiile stabilite de actele normative în vigoare;
    c) să mențină integritatea rețelei publice de comunicații electronice;
    d) să întocmească, să țină și, anual, să actualizeze un dosar tehnic al rețelei publice de comunicații electronice (în format electronic sau pe suport de hîrtie), care va cuprinde, în funcție de tipurile de rețele furnizate, informații privind:
    – arhitectura rețelei, liniile și sistemele de transmisie, sistemele de comutare și sistemele de semnalizare;
    – planurile și dimensionarea rețelelor de transport și acces/distribuție, inclusiv informațiile generale privind rutarea traficului;
    – buletinele de măsurători ale nivelurilor de semnal, atenuărilor, ratei erorilor, precum și ale altor parametri tehnici relevanți în propria rețea;
    – modul de realizare a protecției electrice a liniilor de transmisie și a echipamentelor din rețea;
    – descrierea sistemelor de administrare a rețelei și de măsurare a traficului;
    – situația defecțiunilor/deranjamentelor în rețea, statistica rezultată, precum și măsurile pentru asigurarea furnizării rețelei în condițiile respective;
    – măsurile referitoare la asigurarea efectuării apelurilor de urgență;
    – datele referitoare la sistemul software utilizat;
    – autorizările și avizele necesare construirii rețelei.
    [Art.23 al.(15) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (16) Agenția elaborează, actualizează și modifică, în conformitate cu prezenta lege, nomenclatorul tipurilor de rețele și servicii de comunicații electronice supuse regimului de autorizare generală.
    [Art.23 al.(16) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (17) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au dreptul să activeze pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Agenția are dreptul să impună anumite condiții prevăzute de lege pentru unele regiuni, orașe, sate sau pentru anumite rețele de comunicații electronice.
    [Art.23 al.(17) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.24. - (1) Licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este actul administrativ prin care Agenţia acordă unui furnizor, autorizat în condiţiile art.23, dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvenţe sau canale radio în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice, pentru o perioadă limitată,cu respectarea anumitor parametri tehnici. Nu este necesară obţinerea licenţei pentru canalele şi frecvenţele radio menţionate la alin.(4) al prezentului articol. Utilizarea frecvenţelor sau canalelor radio este permisă numai după obţinerea licenţei în condiţii care să asigure exploatarea lor eficientă.
   
[Art.24 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și de retragere a licenței de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.21 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) La solicitarea licenţei de utilizare a canalului sau frecvenţei radio, Agenţia are dreptul să verifice posibilitatea respectării de către solicitant a condiţiilor aferente unor astfel de drepturi. În acest scop, solicitantului i se pot cere informaţii care ar demonstra capacitatea sa de a respecta aceste condiţii. În cazul în care informaţiile respective nu sînt prezentate, solicitarea dreptului de a utiliza canale sau frecvenţe radio poate fi respinsă.
   
(21) Atunci cînd acordă dreptul de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, Agenția precizează dacă dreptul în cauză poate fi cesionat de către titular, precum și condițiile cesionării.
    [Art.24 al.(21) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Condițiile generale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio sînt următoarele:
    a) canalele și frecvențele radio – resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului – nu pot fi obiect al vînzării-cumpărării sau înstrăinării în alt mod;
    b) canalele și frecvențele radio pot fi utilizate de către titularul licenței doar pentru furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și/sau serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, precum și a produselor și serviciilor legate direct de furnizarea rețelelor și serviciilor pentru care i-au fost atribuite conform condițiilor generale ale licenței și, după caz, conform condițiilor speciale-tip de licență emise de Agenție pentru benzi specifice de frecvențe radio;
    c) licența, canalele sau frecvențele radio incluse în licență nu pot fi transferate în mod direct între furnizori fără acordul Agenției, exprimat în conformitate cu procedura stabilită în condițiile art. 29.
    [Art.24 al.(3) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (31) La exercitarea drepturilor ce decurg din licență, titularul licenței are următoarele obligații principale privind utilizarea canalelor sau frecvențelor radio:
    a) să asigure utilizarea efectivă, rațională și eficientă a canalelor sau frecvențelor radio care fac obiectul licenței, în conformitate cu legislația în vigoare și condițiile speciale-tip de licență pentru benzi specifice de frecvențe radio;
    b) să lanseze serviciile de comunicații electronice, cu utilizarea canalelor sau frecvențelor radio alocate prin licențe, într-un termen ce nu va depăși 12 luni de la data eliberării licenței;
    c) să limiteze expunerea populației la efectele cîmpurilor electromagnetice generate de rețea în conformitate cu nivelurile maxime admisibile stabilite de legislația în vigoare, cu suportarea cheltuielilor aferente;
    d) să nu efectueze bruiajul altor rețele de comunicații electronice instalate și operate legal pe teritoriul Republicii Moldova și să evite interferențele dăunătoare, respectînd cerințele tehnice definite în deciziile, recomandările și rapoartele Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații/Comitetului Comunicații Electronice emise în acest sens;
    e) în cazul apariției interferențelor dăunătoare, cauzate de titularul licenței și atribuite justificat acestuia, să se conformeze deciziilor emise de către organul central de specialitate în baza sesizărilor tehnice ale Centrului Național pentru Frecvențe Radio, prin care se impun măsurile necesare pentru înlăturarea acestora, cu suportarea cheltuielilor aferente;
    f) să respecte prevederile deciziilor, recomandărilor și rapoartelor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații, aplicabile benzilor de frecvențe care fac obiectul licenței;
    g) să se conformeze condițiilor și cerințelor impuse de organul central de specialitate în vederea respectării tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și a deciziilor și recomandărilor Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații referitoare la utilizarea canalelor sau frecvențelor radio care fac obiectul licenței;
    h) să nu utilizeze stațiile de radiocomunicații care nu corespund normelor maximal admisibile de emisie a cîmpurilor electromagnetice, stabilite de legislația și reglementările în vigoare, și parametrilor tehnici coordonați cu Centrul Național pentru Frecvențe Radio, de asemenea să nu utilizeze stațiile care provoacă perturbații în funcționarea altor stații și rețele de radiocomunicații ce funcționează legal;
    i) să respecte parametrii tehnici ai stației de radiocomunicații pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale prin eter (servicii de programe radio sau televiziune) stabiliți în proiectul tehnic al stației radio, aprobat de Centrul Național pentru Frecvențe Radio, și în buletinul de măsurători întocmit de Centrul Național pentru Frecvențe Radio;
    j) să respecte condițiile speciale-tip de licență emise de Agenție pentru benzi specifice de frecvențe radio.
    [Art.24 al.(31) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (32) Titularul licenței are următoarele obligații privind furnizarea rețelei publice de comunicații electronice:
    a) să utilizeze, la instalarea rețelei, echipamente care corespund standardelor aplicabile;
    b) să adopte un bun sistem de inginerie la instalarea, operarea și controlul rețelei, care să asigure o calitate superioară a serviciului, ținînd cont de parametrii de calitate stabiliți conform reglementărilor emise în acest sens, precum și o minimizare a potențialului de interferențe dăunătoare, cauzate de furnizorul rețelei, cu alte sisteme de radiocomunicații care operează în benzi de frecvențe conforme cu Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe și atribuite legal;
    c) să furnizeze rețeaua publică de comunicații electronice cu respectarea recomandărilor și standardelor tehnologiilor de acces radio terestru aplicabile, după caz, a condițiilor speciale-tip de licență emise de Agenție pentru benzi specifice de frecvențe radio,  actelor normative, reglementărilor și standardelor tehnice în vigoare, aferente canalelor sau frecvențelor radio utilizate, precum și activității desfășurate în vederea furnizării rețelei respective.
    [Art.24 al.(32) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (33) Agenția stabilește condițiile speciale-tip în care titularul licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio își poate exercita acest drept.
    [Art.24 al.(33) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (34) Condițiile speciale-tip ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio trebuie să fie obiectiv justificate în raport cu tipul de rețea sau de serviciu care urmează a fi furnizat, transparente, nediscriminatorii și proporționale.
    [Art.24 al.(34) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (35) Condițiile speciale-tip ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pot să prevadă:
    a) tipul de rețea sau de serviciu ori tehnologia, conținutul sau programele audiovizuale pentru a căror difuzare sau retransmitere se acordă dreptul de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio;
    b) condițiile care să asigure utilizarea efectivă, rațională și eficientă a canalelor sau frecvențelor radio, inclusiv, dacă este cazul, cerințele de acoperire cu rețele și servicii;
    c) cerințele tehnice și operaționale necesare pentru evitarea interferențelor dăunătoare și pentru limitarea expunerii populației la efectele cîmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerințe sînt diferite față de cele incluse în autorizarea generală;
    d) durata pentru care se acordă dreptul de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio;
    e) dreptul de a cesiona dreptul de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio și condițiile de cesionare;
    f) obligațiile asumate de titularul licenței prin oferta înaintată la concurs, declarată cîștigătoare;
    g) obligațiile care decurg din tratatele internaționale privind utilizarea canalelor sau frecvențelor radio;
    h) după caz, obligațiile care decurg din utilizarea cu caracter experimental sau ocazional a canalelor sau frecvențelor radio.
    [Art.24 al.(35) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (36) Condițiile speciale-tip ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pot fi modificate de Agenție doar cu acordul titularului licenței.
    [Art.24 al.(36) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (37) Dacă este necesar, Agenția acordă titularului licenței un termen în vederea executării acțiunilor ce derivă din modificarea condițiilor speciale-tip ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, care trebuie să fie proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestor modificări.
    [Art.24 al.(37) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (4) În cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic și, în special, atunci cînd riscul producerii interferențelor dăunătoare este redus, Agenția poate stabili anumite categorii de canale și/sau frecvențe radio ori echipamente radio a căror utilizare este permisă:
    a) în baza regimului de autorizare generală, fără obținerea unei licențe de utilizare a canalelor și/sau frecvențelor radio sau a permisului tehnic;
    b) fără obținerea unei licențe de utilizare a canalelor și/sau frecvențelor radio sau a permisului tehnic și fără a fi supuse regimului de autorizare generală.
    [Art.24 al.(4) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(41) Organul central de specialitate, prin decizia sa, stabilește condițiile armonizate de utilizare pentru fiecare categorie de canale și/sau frecvențe radio ori echipamente radio dintre cele menționate la alin. (4).
    [Art.24 al.(41) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (42) Agenția include condițiile armonizate de utilizare, stabilite pentru fiecare categorie de canale și/sau frecvențe radio ori echipamente radio conform alin. (41), în condițiile speciale de autorizare generală sau, după caz, în condițiile speciale-tip de licență.
    [Art.24 al.(42) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (5) Numărul licenţelor de utilizare ce urmează a fi eliberate nu va fi limitat, cu excepţia cazurilor cînd limitarea este necesară pentru utilizarea eficientă a resurselor limitate sau pentru evitarea interferențelor dăunătoare alefrecvenţelor radio.
   
[Art.24 al.(5) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (6) Limitarea numărului de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio ce urmează a fi eliberate se poate face numai cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) asigurarea concurenţei şi a unui maximum de beneficii pentru utilizatori;
    b) acordarea tuturor părţilor interesate, inclusiv utilizatorilor, a oportunităţii de a-si exprima opiniile referitoare la decizia de limitare.
    (7) Agenţia va publica decizia de limitare a numărului de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, însoţită de motivaţia corespunzătoare.
    (8) Agenţia va lansa invitaţia de depunere a cererilor pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în conformitate cu procedura stabilită.
    (9) Agenţia va analiza decizia de limitare a numărului de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio anual sau în urma primirii unei cereri motivate din partea unei persoane interesate, pentru a stabili dacă această limitare mai este justificată.
    (10) În cazul în care consideră că noile canale sau frecvenţe radio întrunesc condiţiile necesare pentru eliberarea de licenţe, Agenţia are obligaţia să aducă la cunoştinţa publicului acest lucru şi să lanseze invitaţia de depunere a cererilor.
   
(101) La declarația pentru eliberarea/prelungirea licenței se anexează, în original sau în copie, cu prezentarea originalelor pentru verificare, documentele prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și următoarele documente:
    a) după caz, avizul privind asignarea canalului sau a frecvenței radio, care include rezultatul selectării, calculului și coordonării canalului sau frecvenței radio solicitate spre utilizare, cu excepția cazului în care canalul sau frecvența radio este expusă la concurs sau se solicită în baza invitației de depunere a cererilor pentru eliberarea licențelor de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, lansată în temeiul deciziei de limitare a numărului de licențe de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio;
    b) după caz, licența de emisie sau autorizația de retransmisie, în copie, eliberată de autoritatea competentă din domeniul audiovizualului;
    c) procura pentru persoana împuternicită, dacă declarația pentru eliberarea/ prelungirea licenței și/sau alte documente prezentate sînt semnate în numele solicitantului de o altă persoană decît administratorul (conducătorul) întreprinderii.
    [Art.24 al.(101) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (102) Declarația pentru eliberarea/prelungirea licenței, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licențiere, nu se înregistrează în cazul în care:
    a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are atribuțiile corespunzătoare;
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerințelor prezentului articol.
    [Art.24 al.(102) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (103) Declarația pentru eliberarea licenței se consideră a fi realizată în situația în care au fost îndeplinite toate cerințele ce țin de transmiterea, forma și conținutul declarației și documentelor necesare prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și de prezenta lege.
    [Art.24 al.(103) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (104) În cazul respectării cerințelor ce țin de transmiterea, forma și conținutul declarației pentru eliberarea licenței, dar și în cazul rezultatelor pozitive ale verificării datelor expuse în aceasta, Agenția, în termen de 30 de zile de la data depunerii declarației respective, adoptă decizia privind eliberarea licenței. Această prevedere nu se aplică în cazul licențelor eliberate prin concurs.
    [Art.24 al.(104) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (105) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înștiințarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenței, nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau, în cazul în care licența este eliberată gratis, nu s-a prezentat la Agenție pentru a i se elibera licența perfectată, Agenția este în drept să anuleze decizia privind eliberarea licenței sau să adopte decizia privind recunoașterea licenței ca fiind nevalabilă.
    [Art.24 al.(105) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (106) Prelungirea și reperfectarea licenței se efectuează în condiții similare procedurii de eliberare a licenței, iar suspendarea, reluarea valabilității și retragerea licenței se efectuează în condițiile prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
    [Art.24 al.(106) introdus prin
LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (11) Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este de 5 ani de la data eliberării (incluzînd şi termenul pentru care a fost suspendată licenţa), cu excepţia:
    a) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio eliberate în situaţia în care numărul licenţelor este limitat, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani;
    b) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru în benzile de frecvențe care nu cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte privind implementarea televiziunii digitale terestre, care se eliberează pentru termenul de valabilitate a licenţelor de emisie sau a autorizaţiilor de retransmisie;
    [Art.24 al.(11), lit.b) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    c) licențelor de utilizare a frecvențelor radio eliberate pentru rețelele destinate unor experimentări și testări ale rețelelor publice de comunicații electronice sau unor transmisii ocazionale ale serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni;
    [Art.24 al.(11), lit.c) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    d) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 5 ani;
   
e) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio eliberate în situaţia în care numărul licenţelor este limitat, pentru care termenul de valabilitate, stabilit de Guvern, este mai mic de 5 ani.
    [Art.24 al.(11), lit.e) introdusă prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
    (12) La expirarea perioadei de valabilitate, licențele pot fi reînnoite pentru perioade similare în condițiile legii, cu excepția licențelor de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pentru televiziunea analogică terestră în benzile de frecvențe care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte privind implementarea televiziunii digitale terestre.
    [Art.24 al.(12) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(121) În situația prevăzută la alin. (12), Agenția informează titularul licenței cu privire la modificările ce trebuie operate în vederea conformării la legislația în vigoare și îi acordă acestuia un termen corespunzător pentru implementarea acestor modificări, care va fi proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a modificărilor.
    [Art.24 al.(121) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (122) Prelungirea termenului de valabilitate a licenței de utilizare a resurselor de spectru radio, acordată prin concurs, este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență al cărei cuantum se stabilește de către Guvern. Atunci cînd se analizează posibilitatea de a prelungi valabilitatea licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, trebuie, printre altele:
    a) să fie luată în considerare, în mod corespunzător, nevoia de a crește la maximum beneficiile pentru utilizatori și de a stimula concurența;
    b) să fie acordată posibilitatea de exprimare a opiniilor cu privire la această măsură tuturor părților interesate, inclusiv utilizatorilor și consumatorilor.
    [Art.24 al.(122) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (13) În cazul în care numărul de licențe este limitat, licențele de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio se eliberează persoanelor juridice prin concurs (printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă), organizat și desfășurat conform unor criterii de selectare transparente, nediscriminatorii și proporționale, în condițiile și termenele stabilite de Agenție, sau prin încredințare directă, dacă dreptul oferit este o evoluție succesivă pentru rețeaua deja construită și furnizată în mod autorizat.
    [Art.24 al.(13) în redacția LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (14) La eliberarea prin încredinţare directă a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat, se depune o cerere la care se anexează planul de afaceri, care include descrierea abstractă a reţelei şi/sau serviciului, indicii de calitate şi condiţiile de furnizare a serviciului, capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului de a realiza proiectul propus şi de a îndeplini condiţiile licenţei.
    (15) La eliberarea prin concurs (printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă) a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat, la actele menţionate la alin. (14) se anexează şi alte documente şi informaţii prevăzute de caietul de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea concursului, elaborat și aprobat de către Agenție.
    [Art.24 al.(15) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (16) Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru furnizorii reţelelor şi/sau posturilor de radio sau de televiziune în benzile de frecvențe care nu cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte privind implementarea televiziunii digitale terestre se eliberează de către Agenţie în baza cererii depuse, la care se anexează licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie în copie.
   
[Art.24 al.(15) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (17) Deciziile privind eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio vor fi luate şi făcute publice cît de curînd posibil după primirea cererii complete, dar nu mai tîrziu de 6 săptămîni, excepţia fiind licenţele care se eliberează prin concurs, printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.
   
(18) Termenele menționate la alin. (17) pot fi modificate de Agenție dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui tratat internațional la care Republica Moldova este parte privind utilizarea spectrului de frecvențe radio.
    [Art.24 al.(18) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(19) Agenția respinge/refuză declarația pentru eliberarea licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio în următoarele cazuri:
    a) declarația este incompletă sau incorectă;
    b) nu există canale sau frecvențe radio disponibile;
    c) nu sînt îndeplinite condițiile tehnice sau legale din domeniul comunicațiilor electronice;
    d) solicitantul nu a achitat în totalitate plățile stabilite de Agenție, inclusiv eventuale penalități de întîrziere aferente acestora, precum și taxele stabilite de Guvern pentru licențele al căror număr este limitat;
    e) împotriva solicitantului a fost pronunțată o încheiere judecătorească definitivă și irevocabilă privind intrarea în insolvabilitate;
    f) solicitantul este în stare de dizolvare sau de lichidare.
    [Art.24 al.(19) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   Art.25. - (1) Agenţia eliberează licenţe de utilizare a resurselor de numerotare în baza unei cereri justificate în acest sens, luînd în considerare natura serviciului, respectarea condițiilor de utilizare a resurselor de numerotare, inclusiv a condițiilor speciale-tip de licență stabilite de Agenție pentru categorii specifice de resurse de numerotare prevăzute în Planul național de numerotare, necesitatea obţinerii resurselor de numerotare, poziţia pe piaţă a solicitantului şi asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor de numerotare.
   
[Art.25 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(11) Licența de utilizare a resurselor de numerotare stabilește condițiile în care titularul acesteia poate exercita dreptul prevăzut la alin. (1).
    [Art.25 al.(11) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (12) Titularul licenței are următoarele obligații:
    1) să utilizeze resursele de numerotare prevăzute în licență sau, după caz, transferate prin procedura de portare doar pentru furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, conform destinației și în formatul prevăzut de Planul național de numerotare;
    2) să transmită în mod direct utilizatorilor finali numere din blocurile de numere atribuite prin licență în scopul furnizării către aceștia a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului;
    3) să utilizeze eficient resursele de numerotare atribuite prin licență, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    4) să asigure o perioadă de nefuncționalitate de minimum 60 de zile înainte de a retransmite un număr altui utilizator;
    5) să nu modifice numărul transmis abonatului decît în cazuri justificate și în condițiile stabilite de Agenție;
    6) să asigure abonaților următoarele drepturi:
    a) de a utiliza numărul transmis, în condițiile stabilite de furnizorul de rețele publice de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice accesibile publicului și de Agenție;
    b) de a solicita modificarea numărului transmis în cazul în care aceștia sînt apelați din greșeală sau abuziv, în mod frecvent;
    c) de a include numărul într-un registru al abonaților, atunci cînd există o obligație în temeiul art. 69, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    7) să informeze abonații despre următoarele obligații cu privire la utilizarea numerelor care le-au fost transmise:
    a) să utilizeze numerele doar în formatul în care le-au fost transmise;
    b) să utilizeze numărul numai pentru serviciile pentru care le-a fost transmis;
    c) să nu retransmită numerele;
    8) să asigure abonaților proprii accesul la serviciile de informații și la serviciile de relații cu clienții;
    9) să asigure apelarea în mod gratuit a serviciilor de urgență la numerele 901, 902, 903 și 904, iar după implementarea Serviciului național unic pentru apeluri de urgență – la numărul 112;
    10) să implementeze și să realizeze portabilitatea numerelor în conformitate cu reglementările adoptate de Agenție;
    11) să nu transfere altor furnizori în mod direct resursele de numerotare atribuite, cu excepția portabilității numerelor;
    12) să nu ruteze apelurile către numerele pentru care a fost suspendat sau retras dreptul de utilizare;
    13) să transmită Agenției anual, pînă la data de 31 ianuarie, raportul privind utilizarea în anul precedent de gestiune a resurselor de numerotare atribuite;
    14) să achite plățile pentru resursele de numerotare atribuite de către Agenție, în termenele stabilite și conform tarifelor stabilite;
    15) să activeze toate blocurile de numere atribuite prin licență în termen de cel mult 12 luni de la data atribuirii acestora și să notifice în acest sens Agenția în termen de 30 de zile de la data activării resurselor de numerotare;
    16) să nu înstrăineze resursele de numerotare din Planul național de numerotare care îi sînt atribuite prin licență sau care îi sînt transferate prin procedura de portare;
    17) să respecte condițiile speciale-tip de licență emise pentru categorii specifice de resurse de numerotare.
    [Art.25 al.(12) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (13) La declarația pentru eliberarea/prelungirea licenței se anexează, în original sau în copie, cu prezentarea originalelor pentru verificare, documentele prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și:
    a) previziunile de creștere a gradului de utilizare a resurselor de numerotare în următoarele 12 luni, însoțite de justificarea acestor previziuni (ritmul de creștere din ultima perioadă, lansarea unor noi tipuri de servicii, extinderea ariei de furnizare a serviciilor);
    b) pentru solicitările ulterioare de alocare a unor blocuri suplimentare de numere – gradul de utilizare a resurselor de numerotare alocate (în cazul numerelor geografice – pentru aceeași arie geografică de utilizare);
    c) în vederea alocării de numere pentru furnizarea de servicii de către furnizorii de rețele mobile virtuale – dovada începerii negocierilor relevante cu un furnizor de rețele publice de comunicații electronice mobile cu privire la furnizarea accesului la rețeaua acestuia.
    [Art.25 al.(13) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (14) Declarația pentru eliberarea/prelungirea licenței, inclusiv depusă prin intermediul serviciului e-licențiere, nu se înregistrează în cazul în care:
    a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are atribuțiile corespunzătoare;
    b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerințelor prezentului articol.
    [Art.25 al.(14) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (15) Declarația pentru eliberarea licenței de utilizare a resurselor de numerotare se consideră a fi realizată în situația în care au fost îndeplinite toate cerințele ce țin de transmiterea, forma și conținutul declarației și documentelor necesare prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător și de prezenta lege.
    [Art.25 al.(15) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (16) În cazul respectării cerințelor ce țin de transmiterea, forma și conținutul declarației pentru eliberarea licenței, dar și în cazul rezultatelor pozitive ale verificării datelor expuse în aceasta, Agenția, în termen de 30 de zile de la data depunerii declarației respective, adoptă decizia privind eliberarea licenței. Această prevedere nu se aplică în cazul licențelor eliberate prin concurs.
    [Art.25 al.(16) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (17) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înștiințarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea licenței, nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei pentru eliberarea acesteia sau nu s-a prezentat la Agenție pentru a i se elibera licența perfectată, Agenția este în drept să anuleze decizia privind eliberarea licenței sau să adopte decizia privind recunoașterea licenței ca fiind nevalabilă.
    [Art.25 al.(17) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (18) Prelungirea și reperfectarea licenței se efectuează în condiții similare procedurii de eliberare a licenței, iar suspendarea, reluarea valabilității și retragerea licenței se efectuează în condițiile prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
    [Art.25 al.(18) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (19) Agenția respinge  declarația pentru eliberarea licenței de utilizare a resurselor de numerotare în următoarele cazuri:
    a) solicitantul nu are calitatea de furnizor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului;
    b) solicitantul nu îndeplinește condițiile de alocare și de utilizare a resurselor de numerotare prevăzute în reglementările relevante ale Agenției sau solicitantul nu dispune de capacitatea tehnică de a implementa resursele de numerotare solicitate;
    c) solicitantul are datorii restante aferente plății de utilizare a resurselor de numerotare alocate anterior, stabilite de Agenție, precum și eventuale penalități de întîrziere aferente acestora;
    d) data la care se estimează că resursele de numerotare vor fi activate depășește termenul prevăzut pentru activarea resurselor de numerotare;
    e) resursele de numerotare solicitate au fost alocate altui furnizor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sau resursele de numerotare respective nu pot fi alocate.
    [Art.25 al.(19) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Decizia de eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare de valoare economică excepţională va fi luată în urma unor consultări publice. Aceste licențe vor fi eliberate prin concurs, printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă, stabilită de Agenție în caietul de sarcini privind organizarea și desfășurarea concursului, în mod deschis, transparent, proporțional și nediscriminatoriu.
   
[Art.25 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Deciziile privind eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare vor fi luate şi făcute publice cît de curînd posibil după primirea cererii complete, dar nu mai tîrziu de 3 săptămîni în cazul resurselor de numerotare care au fost alocate din Planul naţional de numerotare, cu excepţia licenţelor care se eliberează prin concurs, printr-o procedură de selectare competitivă sau comparativă, pentru care termenul este de cel mult 6 săptămîni.
    (4) Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare este de 10 ani de la data eliberării (incluzînd şi termenul pentru care a fost suspendată licenţa), cu excepţia:
    a) licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare, eliberate titularilor de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în situaţia în care numărul acestora este limitat, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani;
    b) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 10 ani.
    (5) La expirarea perioadei de valabilitate, licenţele pot fi reînnoite pentru perioade similare în condiţiile legii.
    Art.26.
   
[Art.26 al.(1) abrogat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   (2) Tipurile de rețele de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice, formularele-tip ale notificării și declarației informative vor fi stabilite în Regulamentul privind regimul autorizării generale în domeniul comunicațiilor electronice, elaborat și aprobat de Agenție și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.26 al.(2) în redacție prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    [Art.26 al.(3) abrogat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (4) Obligaţiile speciale, impuse furnizorilor, privind accesul şi interconectarea sau serviciul universal vor fi separate juridic de drepturile şi obligaţiile ce rezultă din autorizarea generală, în care se vor face referinţe la criteriile şi procedurile privind impunerea unor astfel de obligaţii speciale.
    Art.27. - (1) Înscrierea în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, eliberarea licenţelor, a copiilor şi duplicatelor acestora, reperfectarea şi modificarea licenţelor se efectuează gratis.
    (2) Taxe se percep pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat. Aceste taxe se stabilesc de către Guvern şi se transferă la bugetul de stat.
    (3) Taxele şi plăţile pentru utilizarea canalelor, frecvenţelor radio sau a resurselor de numerotare, pentru instalarea echipamentelor în, pe, deasupra sau sub obiectivele proprietate publică sau privată vor reflecta nevoia de utilizare optimă a acestor resurse şi vor fi obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale în raport cu scopul intenţionat, luînd în considerare obiectivele politicilor de dezvoltare a pieţei comunicaţiilor electronice.
   
[Art.26 al.(3) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.28. - (1)  Refuzul de a elibera licenţa sau refuzul de a înscrie furnizorul în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice va fi argumentat şi poate fi atacat de solicitant în instanţa de judecată în termen de 6 luni din data primirii refuzului.
    (2) Dreptul de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice sau de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio sau resurselor de numerotare se consideră acordat sau, după caz, reînnoit dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de prezenta lege.
    Art.29. - (1) Titularii licențelor de utilizare a resurselor limitate pot cesiona (transfera) sau închiria dreptul de utilizare conferit prin licență unui alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice autorizat în condițiile legii.
    [Art.29 al.(1) în redacție prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(11) Procedura de cesionare sau închiriere a dreptului de utilizare a resurselor limitate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului se stabilește de Agenție.
    [Art.29 al.(11) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (12) Licențele de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio ori de utilizare a resurselor de numerotare pot fi cesionate, integral sau parțial, numai cu acordul prealabil al Agenției și numai cu asumarea tuturor obligațiilor decurgînd din acestea, precum și cu respectarea condițiilor prevăzute în licențe cu privire la cesionarea drepturilor acordate. Orice acord avînd ca obiect cesionarea (transferarea) drepturilor acordate prin licență încheiat fără acordul prealabil al Agenției este nul de drept. Cesionarea dreptului de utilizare a resurselor limitate se aduce la cunoștința publicului de către Agenție prin intermediul paginii sale web oficiale.
    [Art.29 al.(12) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (13) Cesionarea integrală a licenței se efectuează prin cesionarea de către cedent a drepturilor și obligațiilor de utilizare a tuturor resurselor limitate specificate în licență, iar cesionarea parțială a licenței se efectuează prin cesionarea drepturilor și obligațiilor de utilizare a unor resurse limitate specificate în licență.
    [Art.29 al.(13) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (14) Furnizorii pot cesiona  sau închiria altor furnizori autorizați, în conformitate cu condițiile de licență și procedurile stabilite de Agenție, drepturi individuale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio în benzile a căror utilizare este armonizată la nivel internațional sau comunitar.
    [Art.29 al.(14) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (15) Pentru benzile de frecvențe radio neprevăzute la alin. (14), Agenția, de asemenea, poate prevedea posibilitatea ca furnizorii să cesioneze sau să închirieze drepturi individuale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio altor furnizori autorizați, în conformitate cu procedura stabilită în temeiul alin. (14).
    [Art.29 al.(15) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (16) Condițiile aferente drepturilor individuale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio se aplică în continuare în urma cesionării sau închirierii dacă Agenția nu stabilește dispoziții contrare.
    [Art.29 al.(16) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (17) Agenția poate decide că dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazurile în care furnizorul a obținut inițial gratuit dreptul individual de utilizare a resurselor de spectru radio.
    [Art.29 al.(17) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (18) Agenția se asigură că:
    a) intenția unui furnizor de a cesiona sau închiria drepturile de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio prevăzute la alin. (14), precum și transferul  efectiv al acestora se notifică în conformitate cu procedura stabilită în temeiul alin. (14);
    b) cesionarea sau închirierea de drepturi de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio nu va avea ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, constatate printr-un act al Consiliului Concurenței, ori tezaurizarea resurselor de spectru radio;
    c) cesionarea sau închirierea de drepturi de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio nu va conduce la schimbarea destinației și condițiilor de utilizare a resurselor cesionate.
    [Art.29 al.(18) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (19) În cazul în care utilizarea frecvențelor radio a fost armonizată la nivel internațional sau comunitar, orice astfel de transfer (cesionare, închiriere) se conformează utilizării astfel armonizate.
    [Art.29 al.(19) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (110) Agenția va identifica benzile de frecvențe pentru care licențele de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pot fi cesionate sau închiriate între furnizori, de asemenea va preciza condițiile de cesionare.
    [Art.29 al.(110) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune în benzile de frecvențe care nu cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte privind implementarea televiziunii digitale terestre pot fi cesionate unui terţ în baza deciziei Agenţiei, cu respectarea următoarelor condiţii:
   
[Art.29 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    a) titularul licenţei de utilizare a canalelor sau frecventelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune, cu excepția rețelelor de televiziune digitală terestră, deţine licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie care a fost cesionată aceluiaşi terţ;
   
[Art.29 al.(2), lit.a) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) noul titular îşi asumă toate obligaţiile stabilite prin licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune sau prin autorizarea generală.
    (3) La eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2), sau a resurselor de numerotare, Agenţia specifică faptul dacă aceste licenţe pot fi cesionate unor terţi la iniţiativa titularului licenţei şi stabileşte condiţiile de cesionare.
   
(4) Agenția poate solicita cesionarului, anterior cesionării dreptului, îndeplinirea anumitor condiții care să conducă la respectarea obiectivelor stabilite la acordarea inițială a dreptului. În cuprinsul licențelor de utilizare a resurselor de spectru radio ori de utilizare a resurselor de numerotare cesionate se păstrează data expirării din licența cedentului.
    [Art.29 al.(4) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (5) Agenția va refuza emiterea acordului prealabil cu privire la cesionarea licenței de utilizare a resurselor limitate în  următoarele cazuri:
    a) cesionarea licenței ar avea ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, constatate printr-un act al Consiliului Concurenței, și/sau schimbarea destinației de utilizare a resurselor limitate care fac obiectul licenței ori tezaurizarea resurselor de spectru radio;
    b) cedentul și/sau solicitantul are restanțe la plata de reglementare și monitorizare, la achitarea resurselor limitate (frecvențe/canale radio și/sau resurse de numerotare),  la alte plăți aferente licenței ce urmează a fi cesionată și/sau altor licențe eliberate de către Agenție, la prezentarea rapoartelor anuale sau, după caz, trimestriale;
    c) în urma cesionării licenței de utilizare a resurselor limitate se schimbă condițiile de utilizare a canalelor/frecvențelor radio sau a resurselor de numerotare cedate, astfel încît pot rezulta probleme de natură operațională pentru alți furnizori de rețele publice de comunicații electronice și/sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului.
    [Art.29 al.(5) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
Art. 291. - (1) Condițiile speciale ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio pot fi modificate la inițiativa Agenției, potrivit competențelor ce îi revin în conformitate cu legislația în vigoare, prin informarea titularului licenței cu privire la modificările ce trebuie operate și prin acordarea unui termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporțional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora, în cazurile impuse de:
    a) evitarea interferențelor dăunătoare;
    b) implementarea obiectivelor de armonizare la nivel european și cooperarea internațională privind utilizarea resurselor de spectru radio; 
    c) respectarea tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte referitoare la utilizarea resurselor de spectru radio.
    (2) Modificarea, în baza unei cereri din partea titularului, a condițiilor speciale ale licenței  ce țin de canalele sau frecvențele radio acordate (inclusiv a parametrilor tehnici, a condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în licență ori care rezultă din extinderea rețelei publice de comunicații electronice) se realizează de către Agenție în baza documentației tehnice care justifică modificările și care însoțește în mod obligatoriu cererea titularului, în termen de 6 săptămîni (care include și perioada de experimentare) de la primirea documentelor.
    (3) În urma modificării condițiilor speciale ale licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, eliberarea noii licențe se va realiza după depunerea, în original, a licenței anterioare.
    [Art.291 introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
Art. 292. – (1) Agenția poate modifica condițiile speciale ale licenței de utilizare a resurselor de numerotare, din oficiu sau la cererea titularului, dacă:
    a) aceasta este necesar pentru respectarea obligațiilor Republicii Moldova ce decurg din tratatele internaționale sau din calitatea de membru într-o organizație internațională;
    b) aceasta este necesar pentru asigurarea apărării, securității naționale sau a ordinii publice;
    c) s-a modificat Planul național de numerotare;
    d) titularul renunță la dreptul de utilizare a unor resurse de numerotare prevăzute în licență;
    e) se cesionează parțial licența;
    f) se modifică formatul unor resurse de numerotare prevăzute în licență.
    (2) În urma modificării prevederilor licenței de utilizare a resurselor de numerotare, eliberarea noii licențe se va realiza după depunerea, în original, a licenței anterioare.
    (3) Atunci cînd eliberează licențele de utilizare a resurselor de numerotare, Agenția precizează dacă licențele în cauză pot fi cesionate (transmise) de către titular și în ce condiții.
    [Art.292 introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.30. - (1) În cazul în care titularul licenţei sau persoana care activează în cadrul regimului de autorizare generală încalcă condiţiile licenţei, ale autorizării generale şi/sau prevederile legilor şi/sau ale altor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice, Agenţia aplică sancţiuni administrative în modul stabilit de lege şi emite o decizie privind încetarea încălcării şi/sau luarea unor măsuri de remediere a consecinţelor ei. Titularul licenţei sau persoana care activează în cadrul regimului de autorizare generală poate ataca decizia Agenţiei în instanţa de judecată. Intentarea acţiunii nu suspendă executarea deciziei Agenţiei pe durata examinării cauzei în instanţa de judecată, cu excepţia cazului în care instanţa decide altfel.
    (2) Agenţia asigură informarea publicului cu privire la modul de achitare a taxei pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în cazul în care numărul licenţelor este limitat.
    (3) Agenţia publică informaţia privind licenţele eliberate, procedura de eliberare a licenţelor prin concurs şi datele statistice referitoare la licenţe.
    
Art. 301. - (1) Suspendarea, reluarea valabilității și retragerea licenței se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
    (2) Suplimentar prevederilor alin. (1), dreptul oferit prin licență sau prin autorizarea generală poate fi retras, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare:
    a) în cazul existenței unei notificări sau cereri din partea titularului. Furnizorul desemnat ca furnizor de serviciu universal nu poate renunța, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile pentru care a fost desemnat;
    b) în cazul neînlăturării în termenul stabilit a circumstanțelor ce au condus la suspendarea dreptului prevăzut în autorizarea generală sau în licență;
    c) de la data intrării în proces de insolvabilitate în condițiile legii;
    d) dacă decizia este necesară pentru respectarea obligațiilor care decurg dintr-un tratat internațional la care Republica Moldova este parte, după caz, cu acordarea unor drepturi de utilizare a unor resurse limitate echivalente, atunci cînd există condițiile tehnice și resursele de spectru disponibile;
    e) dacă, pe parcursul a 3 luni de la data notificării menționate la lit. a), nu este posibilă comunicarea documentelor de către Agenție la adresa indicată de furnizor în notificare;
    f) în cazul depistării unor date neautentice în documentele prezentate Agenției în scopul notificării și/sau eliberării licenței;
    g) în cazul nerespectării pentru a doua oară a deciziei privind încetarea aceleiași încălcări și/sau luarea unor măsuri de înlăturare a acelorași încălcări ale obligațiilor stabilite de actele normative ori fixate în condițiile autorizării generale sau licenței;
    h) în cazul neachitării, în termen de 90 de zile de la data scadenței și primirii unei somații corespunzătoare din partea Agenției, a plăților de reglementare și monitorizare, a plăților pentru resursele de numerotare prevăzute de prezenta lege;
    i) în cazul în care titularul licenței modifică destinația utilizării resurselor de spectru radio ori a resurselor de numerotare care fac obiectul licenței;
    j) în scopul evitării tezaurizării resurselor de spectru radio sau resurselor de numerotare, manifestată prin neutilizarea resurselor limitate la nivelul alocării stabilit în condițiile de licență, atunci cînd măsura este necesară pentru asigurarea unei concurențe efective pe piață sau pentru eliminarea, la intrarea pe piață,  a unor bariere care au ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței.
    (3) La suspendarea/retragerea dreptului de furnizare a rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice ori a licenței se va lua în considerare ca măsura să fie proporțională cu încălcarea, cu gradul de pericol social concret al faptei (dacă fapta reprezintă o amenințare gravă și imediată la adresa apărării, securității naționale, ordinii sau sănătății publice), cu perioada de timp în care obligația legală a fost încălcată, dacă încălcările pot determina/provoca daune semnificative concurenței sau fapta poate crea probleme grave de natură economică sau operațională altor furnizori de rețele ori de servicii de comunicații electronice sau utilizatorilor.
    (4) Autorizarea generală sau licența își pierde valabilitatea în următoarele cazuri:
    a) furnizorul de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului a notificat Agenția, în condițiile prezentei legi, în vederea sistării furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice. Furnizorul desemnat ca furnizor de serviciu universal nu poate renunța, pe perioada desemnării, la dreptul de a furniza serviciile pentru care a fost desemnat;
    b) solicitantul licenței, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înștiințarea despre adoptarea deciziei privind acordarea licenței, nu a prezentat documentul ce confirmă achitarea taxelor respective sau nu s-a prezentat la Agenție pentru a i se elibera licența perfectată;
    c) la retragerea lor;
    d) la lichidarea titularului licenței și radierea acestuia din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    e) la data intrării în vigoare a noii licențe eliberate titularului licenței, care o înlocuiește pe cea precedentă;
    f) titularul licenței nu a utilizat, într-o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni, niciunul/niciuna dintre canalele sau frecvențele radio ori resursele de numerotare alocate prin licență;
    g) ca urmare a cesionării integrale a licenței de utilizare a resurselor limitate în conformitate cu art. 29;
    h) dacă, în urma reorganizării titularului licenței, întreprinderea este preluată de o persoană care nu are calitatea de furnizor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului și nu depune o cerere de reperfectare a licenței în termen de 30 de zile din momentul înregistrării întreprinderii noi.
    (5) Furnizorul este obligat, în decurs de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere sau de la data pierderii valabilității autorizării generale ori a licenței de utilizare a resurselor limitate, să depună la Agenție formularul, în original, al actului retras.
    (6) În cazul retragerii sau pierderii valabilității autorizării generale ori a licenței de utilizare a resurselor limitate, plățile pentru reglementare și monitorizare, taxele pentru utilizarea resurselor limitate sau taxele pentru eliberarea licențelor, orice alte plăți prevăzute de prezenta lege nu se restituie.
    (7) Agenția publică informația privind licențele suspendate sau retrase.
    [Art.301 introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   Art.31.
   
[Art.31 al.(1) abrogat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    [Art.31 al.(1) modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
     [Art.31 al.(2) abrogat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
[Art.31 al.(3) abrogat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    [Art.31 al.(3) modificat prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
    (4) Agenţia suspendă sau revocă dreptul de furnizare a reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice sau dreptul de utilizare a resurselor limitate cu adresarea ulterioară, în curs de 3 zile lucrătoare, în instanţa de judecată. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea sau revocarea este anulată.
    (5) Persoanele cărora li s-a revocat dreptul de a furniza reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice li se revocă şi licenţele de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio sau a resurselor de numerotare pentru serviciul sau reţeaua respectivă şi nu mai pot beneficia de autorizare generală pentru acelaşi tip de reţea sau serviciu ori de licenţa de utilizare a canalelor, frecvenţelor radio şi/sau a resurselor de numerotare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an de la data revocării.
   
Art. 311. – (1) Introducerea de noi tehnologii în reţelele de comunicaţii electronice, modernizarea şi/sau extinderea reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate vor fi notificate, în mod obligatoriu, Serviciului de Informaţii şi Securitate pînă la inițierea activităților menționate.
    (2) Procedura notificării constă în depunerea la Serviciul de Informaţii şi Securitate a descrierii detaliate a caracteristicilor tehnice ale obiectului notificării.
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, Serviciul de Informaţii şi Securitate confirmă primirea notificării și ia act de implementarea noilor tehnologii în reţelele de comunicaţii electronice ori de modernizarea şi/sau extinderea reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurii asociate.
    [Art.311 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul V
REGIMUL JURIDIC AL SPECTRULUI DE
FRECVENŢE RADIO

    Art.32. - (1) Spectrul de frecvenţe radio este o resursă limitată aflată în proprietatea publică a statului, avînd o importantă valoare socială, culturală și economică.
   
[Art.32 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   (2) Reglementarea utilizării spectrului de frecvente radio este dreptul exclusiv al statului şi se realizează în condiţiile legii, prin efectuarea unor măsuri economice, organizatorice şi tehnice menite să asigure gestionarea și utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe radio pentru necesităţile persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor administraţiei publice, apărării, securităţii naţionale, asigurării ordinii publice şi să accelereze implementarea tehnologiilor noi de radiocomunicaţii.
   
[Art.32 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(21) Planificarea strategică, coordonarea și armonizarea cu țările membre ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații și în cadrul altor organizații internaționale la care Republica Moldova este parte a modului de utilizare a resurselor de spectru radio sînt realizate de către organul central de specialitate. În acest scop, precum și în scopul optimizării utilizării resurselor de spectru radio și al evitării interferențelor dăunătoare, se ține seama de aspectele economice, de siguranță, de sănătate, de interes public, de libertate de exprimare, culturale, științifice, sociale și tehnice ale politicilor comunitare, precum și de diferitele interese ale comunităților de utilizatori ai acestor resurse limitate.
    [Art.32 al.(21) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (22) Organul central de specialitate promovează armonizarea utilizării resurselor de spectru radio, ținînd cont de necesitatea de a asigura utilizarea efectivă și eficientă a acestora și în folosul consumatorului, prin realizarea unor economii de scară și prin interoperabilitatea serviciilor.
    [Art.32 al.(22) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (23) Organul central de specialitate realizează gestionarea eficientă a resurselor de spectru radio destinate rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    [Art.32 al.(23) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Gestionarea spectrului de frecvenţe radio în Republica Moldova se efectuează cu respectarea următoarelor principii:
    a) atribuirea benzilor de frecvenţe radio în conformitate cu atribuirile internaţionale şi europene;
    b) asignarea canalelor şi frecvenţelor radio în conformitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
    c) asignarea canalelor şi frecvenţelor radio conform licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio sau a permisului tehnic, după caz;
    d) utilizarea benzilor, canalelor şi frecvenţelor radio în baza licenţei sau a permisului tehnic;
    e) asigurarea obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii;
   
f) neadmiterea tezaurizării resurselor de spectru radio.
    [Art.32 al.(3), lit.f) introdusă prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
    Art. 33. – (1) Documentul care stă la baza gestionării spectrului de frecvențe radio este Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe. Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe trebuie să răspundă priorităților naționale și să fie în concordanță cu atribuirea benzilor de frecvențe stabilită de organismele competente ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
    (2) Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe se aprobă de către Comisia de stat pentru frecvențe radio. Componența și regulamentul comisiei se aprobă de către Guvern.
    (3) Revizuirea Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe se efectuează cel puțin o dată la 4 ani.
   
[Art.33 în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.34. - (1) Spectrul de frecvenţe radio include următoarele categorii de utilizare a benzilor de frecvenţă radio:
    a) utilizare guvernamentală (apărarea şi securitatea naţională, comunicațiile guvernamentale, protecţia civilă, poliţia);
   
[Art.33 al.(1), lit.a) modificată LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) utilizare neguvernamentală;
    c) utilizarea partajată a categoriilor de la lit.a) şi b).
    (2) Centrul Național pentru Frecvențe Radio, în care organul central de specialitate deține calitatea de fondator, asigură gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală.
    [Art.34 al.(2) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Alocarea și asignarea canalelor sau frecvențelor radio pentru utilizare neguvernamentală sau partajată, în special pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice, sînt atribuții ale Agenției, care aprobă și publică regulamentele corespunzătoare.
    [Art.34 al.(4) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
Art. 341. – (1) În scopul asigurării unei utilizări eficiente a spectrului de frecvențe radio și al asigurării compatibilității electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații, Centrul Național pentru Frecvențe Radio ține evidența stațiilor de radiocomunicații, canalelor și frecvențelor radio și acordă următoarele servicii:
    a) planificarea, selectarea, calcularea și coordonarea canalelor și/sau frecvențelor radio în conformitate cu Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe;
    b) asigurarea compatibilității electromagnetice a stațiilor de radiocomunicații;
    c) măsurarea parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de monitorizare a frecvențelor radio și evaluare a parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații de utilizare neguvernamentală;
    d) măsurarea și evaluarea acoperirii teritoriale și a acoperirii drumurilor publice naționale cu rețele și stații de radiocomunicații;
    e) elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectarea stațiilor de radiocomunicații la compartimentul radiotehnic și expertiza proiectelor;
    f) încercări de certificare a echipamentelor la compatibilitatea electromagnetică, la securitate și la conformarea cu cerințele privind utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio, precum și încercări de evaluare a corespunderii cerințelor tehnice de limitare a expunerii populației la efectele cîmpurilor electromagnetice;
    g) certificarea produselor de comunicații electronice.
    (2) Modul de monitorizare a frecvențelor radio și de evaluare a parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații de utilizare neguvernamentală se stabilește prin Regulamentul cu privire la modul de monitorizare a frecvențelor radio și evaluare a parametrilor tehnici de emisie ai stațiilor de radiocomunicații de utilizare neguvernamentală, elaborat de Centrul Național pentru Frecvențe Radio și aprobat de organul central de specialitate. Metodologia de calcul al tarifelor aplicate de Centrul Național pentru Frecvențe Radio se aprobă de către organul central de specialitate și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (3) Centrul Național pentru Frecvențe Radio asigură asistența tehnică necesară pentru efectuarea controlului prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. i) și j).
    (4) Centrul Național pentru Frecvențe Radio asigură coordonarea internațională și internă, notificarea benzilor de frecvențe, canalelor sau frecvențelor radio în conformitate cu Regulamentul radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
    [Art.34 1 introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art. 342. - (1) Spectrul de frecvențe radio poate fi utilizat prin intermediul oricărei tehnologii disponibile pentru fiecare tip de serviciu de radiocomunicații stabilit în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe și în conformitate cu prevederile deciziilor și recomandărilor relevante ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.
    (2) Agenția se asigură că toate tipurile de tehnologii utilizate pentru serviciile de comunicații electronice pot fi utilizate în benzile de frecvențe radio declarate disponibile pentru serviciile de radiocomunicații în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe și în conformitate cu prevederile deciziilor și recomandărilor relevante ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații. În coordonare cu organul central de specialitate, Agenția poate să prevadă, temeinic justificat, restricții proporționale și nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de tehnologii de acces fără fir sau de rețele de comunicații radio utilizate pentru servicii de comunicații electronice accesibile publicului atunci cînd acest lucru este necesar pentru:
    a) evitarea interferențelor dăunătoare;
    b) protejarea sănătății publice împotriva cîmpurilor electromagnetice;
    c) asigurarea calității tehnice a serviciului;
    d) asigurarea maximizării utilizării în comun a frecvențelor radio;
    e) asigurarea utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radio;
    f) asigurarea îndeplinirii unui obiectiv de interes general în conformitate cu alin. (5).
    (3) Spectrul de frecvențe radio poate fi utilizat pentru furnizarea oricărui tip de serviciu de radiocomunicații stabilit în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe și în conformitate cu prevederile deciziilor și recomandărilor relevante ale Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.
    (4) Agenția se asigură că toate tipurile de servicii de comunicații electronice pot fi furnizate cu utilizarea benzilor de frecvențe radio declarate disponibile conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe. În coordonare cu organul central de specialitate, Agenția  este în drept să stabilească, temeinic justificat, restricții proporționale și nediscriminatorii în ceea ce privește tipurile de servicii de comunicații electronice care urmează  să fie furnizate, inclusiv dacă este necesar pentru a îndeplini o cerință în conformitate cu reglementările privind radiocomunicațiile ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
    (5) Măsurile care impun furnizarea unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului într-o bandă de frecvențe specifică, disponibilă pentru serviciile de comunicații electronice accesibile publicului, se motivează în scopul de a garanta îndeplinirea unui obiectiv de interes general, definit în conformitate cu legislația în vigoare, precum:
    a) siguranța vieții;
    b) promovarea coeziunii sociale, regionale sau teritoriale;
    c) evitarea utilizării ineficiente a frecvențelor radio;
    d) promovarea diversității culturale și lingvistice și a pluralismului mediatic prin furnizarea serviciilor de televiziune și radio.
    (6) O măsură care interzice furnizarea oricărui alt serviciu de comunicații electronice accesibil publicului într-o bandă de frecvențe specifică poate fi prevăzută numai atunci cînd este justificată de necesitatea protejării serviciilor de siguranță a vieții. Agenția poate extinde, în mod excepțional, această măsură în scopul îndeplinirii altor obiective de interes general definite în conformitate cu cerințele prevăzute de deciziile și recomandările Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.
    (7) În vederea asigurării respectării principiilor prevăzute la alin. (1) și alin. (3), Agenția revizuiește periodic necesitatea restricțiilor menționate la alin. (2) și (4) și face publice rezultatele acestor revizuiri.
    (8) Agenția poate adopta măsurile prevăzute la alin. (2) și (4) în urma parcurgerii procedurii de consultare publică prevăzute de legislația în vigoare.
    (9) Fără a aduce atingere prevederilor legilor speciale și ținînd seama de circumstanțele naționale relevante, Agenția poate stabili norme în scopul prevenirii tezaurizării resurselor de spectru radio, în special prin impunerea unor termene stricte pentru exploatarea efectivă a drepturilor de utilizare de către titularul acestor drepturi și prin aplicarea de sancțiuni, inclusiv sancțiuni financiare sau retragerea drepturilor de utilizare, în cazul nerespectării acestor termene. Normele respective se stabilesc și se aplică în mod proporțional, nediscriminatoriu și transparent.
    [Art.34 2 introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.35. - (1) Se interzice exploatarea staţiilor de radiocomunicaţii care nu corespund normelor de emisie, parametrilor tehnici specificaţi în licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio ori în permisul tehnic sau care provoacă perturbaţii în funcţionarea altor staţii şi reţele de radiocomunicaţii.
    (2) Intreconectarea reţelelor de comunicaţii electronice ale furnizorilor autohtoni şi ale celor din alte ţări în vederea furnizării reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice cu utilizarea frecvenţelor radio se efectuează în baza acordului dintre furnizori, a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi a permisului tehnic, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) Dreptul de utilizare a frecvenţelor radio pentru comunicaţiile electronice poate fi cesionat între furnizorii de reţele şi/sau servicii cu condiţia să nu distorsioneze concurenţa, nici să nu ducă la schimbarea destinaţiei şi a condiţiilor de utilizare a frecvenţelor radio cesionate. Intenţia de cesionare a dreptului de utilizare a frecvenţelor radio urmează a fi notificată Agenţiei, cesionarea urmînd a fi realizată conform procedurilor stabilite de Agenţie.
    Art.36. - (1) Permisul tehnic (cu avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio) pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, în cazul în care eliberarea licenţei de utilizare a canalelor şi frecvenţelor radio nu este prevăzută de lege, se eliberează de către Agenţie, în termen de 10 zile din momentul depunerii cererii, în baza cererii-tip a solicitantului şi cu condiţia că au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul următoarelor documente:
    a) avizul privind asignarea canalului sau a frecvenţei radio, eliberat de către Centrul Național pentru Frecvențe Radio, care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare;
   
[Art.36 al.(1), lit.a) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) proiectul tehnic al mijloacelor radioelectrice, aprobat de Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio;
    c) certificatul de conformitate a mijloacelor radioelectronice de emisie, eliberat de organul de certificare a produselor din domeniul telecomunicaţiilor, în copie;
    d) avizul de coordonare a amplasamentului mijloacelor radioelectrice, eliberat de serviciul sanitar-epidemiologic, în copie;
    e) procesul-verbal al măsurărilor tehnice, întocmit de Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio.
   
(11) Termenul de valabilitate a permisului tehnic se stabilește după cum urmează:
    a) pentru stații de radioreleu utilizate în cadrul rețelelor de comunicații electronice mobile celulare terestre – 15 ani;
    b) pentru stații de radiocomunicații pentru radioamatori – 3 ani;
    c) pentru alte tipuri de stații de radiocomunicații – 5 ani.
    [Art.36 al.(11) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (12) Modificarea datelor incluse în permisul tehnic eliberat se realizează de către Agenție prin eliberarea unui permis tehnic nou, fără modificarea termenului de valabilitate a acestuia.
    [Art.36 al.(12) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (13) Transmiterea către Agenție a cererii pentru eliberarea permisului tehnic și a documentelor anexate se efectuează în unul dintre următoarele moduri:
    a) prin depunere personală sau de către un reprezentant legal al solicitantului, sub luare de semnătură;
    b) prin serviciul de trimiteri poștale recomandate cu confirmare de primire;
    c) prin poșta electronică, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate.
    [Art.36 al.(13) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (14) Cererea și setul complet de documente anexate se înregistrează în Registrul de evidență a cererilor și permiselor tehnice pentru utilizarea stațiilor de radiocomunicații.
    [Art.36 al.(14) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Asignarea canalelor sau frecvenţelor radio pentru staţiile de radiocomunicaţii utilizate pentru nevoile statului - apărarea şi securitatea naţională, asigurarea ordinii publice, prevenirea situaţiilor excepţionale şi lichidarea efectelor lor - se efectuează de către organele statale corespunzătoare.
    (3) Asignarea canalelor şi frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe cu utilizare partajată se efectuează în baza unui acord între utilizatorii guvernamentali şi utilizatorii neguvernamentali. Negocierile din partea utilizatorilor neguvernamentali sînt purtate de către Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio.
    (4) Canalele şi frecvenţele radio se asignează pentru un termen stabilit, care poate fi prelungit la cererea utilizatorului şi nu constituie proprietate a acestuia.
    (5) Pentru satisfacerea nevoilor statului - apărarea şi securitatea naţională, asigurarea ordinii publice, prevenirea situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora în cazul perturbaţiilor iremediabile, organul central de specialitate este în drept sa modifice pentru utilizatorul neguvernamental benzile de frecvenţe radio, iar ulterior, Agenţia modifică canalele sau frecvenţele radio asignate şi informează despre aceasta utilizatorii.
    (6) Nominalul canalului sau frecvenţei radio poate fi schimbat pe durata depistării şi înlăturării sursei de perturbaţie.
    (7) Plata pentru frecvenţa asignată utilizatorilor neguvernamentali se achită Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio.
    (8) Pentru asigurarea compatibilităţii electromagnetice a staţiilor de radiocomunicaţii, utilizatorul este obligat să încheie un contract cu Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio.
    Art.37. - (1) Refuzul de eliberare a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi a permisului tehnic pentru activitatea aferentă utilizării benzilor de frecvenţe radio, canalelor sau frecvenţelor radio poate fi admis în următoarele cazuri:
    a) nu există canale sau frecvenţe disponibile;
    b) nu se respectă cerinţele de compatibilitate electromagnetică;
    c) canalele sau frecvenţele radio solicitate nu corespund Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
    d) obiectul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio sau al permisului tehnic nu corespunde cu actele normative sau cu condiţiile tehnice.
    (2) Refuzul de asignare a canalelor sau frecvenţelor radio utilizatorilor neguvernamentali poate avea următoarele temeiuri:
    a) necorespunderea benzilor de frecvenţe radio, canalelor sau frecvenţelor radio solicitate cu Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe;
    b) necorespunderea parametrilor de emisie şi/sau recepţie ai staţiilor de radiocomunicaţii declaraţi de utilizator cu cerinţele standardelor şi normelor tehnice privind asigurarea compatibilităţii electromagnetice;
    c) incompatibilitatea electromagnetică cu staţiile de radiocomunicaţii aflate în exploatare şi cu cele planificate;
    d) existenţa unui rezultat negativ al procedurii de coordonare internaţională a utilizării benzilor de frecvenţă, canalelor sau frecvenţelor radio, în cazul în care această procedură este prevăzută de Regulamentul radiocomunicaţiilor al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor;
    e) lipsa înregistrării în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.
    Art.38. - (1) Permisul tehnic poate fi suspendat din cauza neconformităţii tehnice pe o perioadă necesară înlăturării neconformităţii, dar care nu va depăşi o lună.
    (2) Permisul tehnic se anulează:
    a) în baza cererii depuse de utilizatorul spectrului de frecvenţe radio;
    b) la utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii în scopuri ilegale sau care aduc prejudicii persoanelor fizice, societăţii sau statului;
    c) la lichidarea persoanei juridice, a întreprinderii individuale;
    d) în cazul depăşirii termenelor stabilite de remediere a neconformităţii care a servit drept temei de suspendare a permisului tehnic;
   
e) în cazul neutilizării mai mult de 6 luni a resurselor de spectru radio asignate.
    [Art.38 al.(2), lit.e) introdusă prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
   
f) în cazul neîndeplinirii a cel puțin uneia dintre prevederile art. 36 alin. (7) și (8)
    [Art.38 al.(2), lit.f) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    g) în cazul modificării Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe.
    [Art.38 al.(2), lit.g) introdusă prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) La expirarea termenului de valabilitate a licenţei sau a permisului tehnic, în caz de reînnoire a acestora, termenul pentru care au fost asignate benzile de frecvenţe radio, canalele sau frecvenţele radio şi pentru care a fost autorizată utilizarea mijloacelor radioelectronice de emisie poate fi prelungit la cererea utilizatorului benzilor, canalelor sau frecvenţelor radio.
     [Art.39 abrogat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
Capitolul VI
ACCESUL LA REŢELELE PUBLICE DE COMUNICAŢII
ELECTRONICE
ŞI LA INFRASTRUCTURA ASOCIATĂ,
PRECUM
ŞI INTERCONECTAREA ACESTORA
    Art.40. - (1) Prezentul capitol stabileşte cadrul de reglementare a relaţiilor între furnizorii de reţele, între furnizorii de servicii şi între furnizorii de reţele şi cei de servicii privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice, la infrastructura și serviciile asociate, precum și privind interconectarea și interoperabilitatea acestora.
   
[Art.40 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) În prezentul capitol sînt stipulate drepturile şi obligaţiile furnizorilor privind interconectarea sau accesul la reţelele furnizate de către aceştia sau la infrastructura asociată.
    (3) Scopul cadrului de reglementare stabilit în condiţiile prezentului capitol rezidă în promovarea concurenţei, asigurarea interconectării şi a interoperabilităţii reţelelor şi protecţia utilizatorilor.
    (4) Prevederile prezentului capitol nu sînt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.
    (5) Încheierea acordurilor de acces și interconectare, precum și negocierea condițiilor tehnice și comerciale ale acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentei legi. Procedura de acces la rețelele publice de comunicații electronice și/sau serviciile de comunicații electronice accesibile publicului, la infrastructura și serviciile asociate, precum și procedura de interconectare a rețelelor se stabilesc în Regulamentul cu privire la acces și interconectare, elaborat și aprobat de Agenție și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.40 al.(5) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.41. - (1) Pentru a asigura furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, orice furnizor:
   
[Art.41 al.(1) modificat LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    a) are dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii electronice, interconectată cu reţeaua oricăruia dintre cei doi furnizori conform termenelor şi condiţiilor impuse de Agenţie;
   
[Art.41 al.(1), lit.a) modificată LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) are obligaţia, la solicitarea unui furnizor autorizat în condiţiile legii, de a negocia, conform termenelor şi condiţiilor impuse de Agenţie, un acord de interconectare cu solicitantul în cauză în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii electronice, interconectată cu reţeaua oricăreia dintre părţi.
   
[Art.41 al.(1), lit.b) modificată LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Informaţiile obţinute pînă la, în timpul sau după finalizarea negocierilor privind acordurile de acces şi interconectare trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate şi nu pot fi divulgate unui terţ, care ar obţine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv filialelor, persoanelor afiliate sau partenerilor furnizorului de reţele sau servicii care deţine informaţiile respective.
    Art.42. - (1) Agenţia este obligată să întreprindă toate măsurile necesare pentru a încuraja şi a asigura, în condiţiile prezentei legi, accesul şi interconectarea în condiţii adecvate, cu respectarea principiilor eficienţei economice, promovării concurenţei şi maximizării beneficiului utilizatorului final.
    (2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin.(1) vizează în special:
    a) impunerea de obligaţii furnizorilor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, după caz, obligaţia de a asigura interconectarea reţelelor acestora, dacă impunerea în cauză este necesară pentru asigurarea conectivităţii între utilizatorii finali;
    b) impunerea de obligaţii furnizorilor de a asigura accesul la elementele infrastructurii asociate în condiţii echitabile şi rezonabile, dacă impunerea în cauză este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor audiovizuale.
    (3) Prin impunerea unui furnizor a obligaţiilor de a asigura accesul în condiţiile art.47, Agenţia stabileşte condiţii tehnice sau operaţionale fezabile, în conformitate cu standardele naţionale sau europene, care urmează a fi îndeplinite de către furnizorul sau beneficiarii accesului, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcţionării normale a reţelei.
    (4) Obligaţiile şi condiţiile impuse în conformitate cu alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.
    (5) Agenţia are dreptul să stabilească, la solicitarea uneia dintre părţi, în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (4), condiţiile în care se realizează interconectarea sau accesul în lipsa acordului părţilor.
    (6) Agenţia are dreptul să intervină în orice timp, din proprie iniţiativă sau la solicitarea oricăreia dintre părţile aflate în proces de negociere şi încheiere a acordului de interconectare sau acces, pentru a asista şi facilita negocierea acordului în cauză.
    Art.43. - (1) În cazul în care, în urma unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, un furnizor este desemnat ca avînd putere semnificativă pe o piaţă relevantă, Agenţia impune acestuia, în modul stabilit, una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
    a) asigurarea transparenţei ce ţine de interconectarea reţelelor sau de accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociată;
    b) publicarea ofertei de referinţă;
    c) neadmiterea discriminării în legătură cu interconectarea sau accesul;
    d) evidenţa contabilă separată;
    e) furnizarea înregistrărilor contabile;
    f) asigurarea accesului la unele elemente specifice ale reţelei şi la infrastructura asociată şi utilizarea acestora;
    g) recuperarea investiţiilor, controlul tarifelor şi fundamentarea lor în funcţie de costuri;
    h) prezentarea tuturor informaţiilor care au stat la baza stabilirii tarifelor şi ajustarea acestor tarife.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) trebuie să fie, în funcţie de specificul problemei identificate, proporţionale şi justificate şi sînt impuse numai după consultarea părţilor interesate, în condiţiile legii.
    (3) În cazul în care, pe baza unei analize de piaţă realizate în condiţiile legii, Agenţia stabileşte că pe o anumită piaţă relevantă există concurenţă efectivă, ea retrage sau modifică în mod corespunzător obligaţiile impuse. La efectuarea analizei de piaţă, Agenţia, după caz, solicită colaborarea autorităţii pentru protecţia concurenţei.
    (4) Agenţia, cu cel puţin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligaţii impuse unui anumit furnizor, trebuie să aducă această intenţie la cunoştinţa persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau de acces cu furnizorul respectiv, pentru a le permite să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat.
    Art.44. - (1) Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţii de asigurare a transparenţei în legătură cu interconectarea reţelelor sau cu accesul la aceste reţele ori la infrastructura asociată. Aceste obligaţii includ aducerea la cunoştinţa publicului a anumitor informaţii: specificaţii tehnice, caracteristici ale reţelei, condiţii de furnizare şi utilizare, informaţii contabile şi tarifele aplicate, cu excepţia informaţiilor cu caracter confidenţial.
    (2) În cazul în care unui furnizor i-au fost impuse obligaţii de neadmitere a discriminării, Agenţia impune acestuia obligaţia de a publica o ofertă de referinţă suficient de detaliată, pentru a se asigura că solicitanţii nu vor trebui să plătească pentru resursele ce nu sînt necesare serviciului pe care l-au solicitat. Agenţia are dreptul să impună modificări la această ofertă de referinţă.
    (3) Oferta de referinţă cuprinde o descriere detaliată pentru fiecare dintre elementele reţelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesităţilor pieţei, condiţiile tehnice şi comerciale, informaţii referitoare la specificaţiile tehnice, caracteristicile reţelei, condiţiile de furnizare şi utilizare, informaţiile contabile şi tarifele practicate, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste elemente.
    (4) Agenţia stabileşte informaţiile ce urmează a fi aduse la cunoştinţa publicului, nivelul de detaliu cerut şi modalitatea de publicare, cu excepţia informaţiilor cu caracter confidenţial.
    Art.45. - Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţii de neadmitere a discriminării în legătură cu interconectarea reţelelor sau accesul la aceste reţele şi la infrastructura asociată, prin care să se asigure, în special, de faptul că furnizorii:
    a) oferă condiţii echivalente, în circumstanţe echivalente, altor furnizori de servicii echivalente;
    b) pun la dispoziţia terţilor servicii şi informaţii în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea şi preţul, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, persoanelor afiliate sau partenerilor lor.
    Art.46. - (1) Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţii privind evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne, pentru anumite activităţi care au tangenţă cu interconectarea reţelelor de comunicaţii electronice şi/sau cu accesul la aceste reţele şi/sau la infrastructura asociată.
    (2) Agenţia are dreptul să impună unui furnizor integrat pe verticală asigurarea transparenţei tarifelor angro şi a preţurilor de transfer intern, pentru a îndeplini obligaţiile de neadmitere a discriminării, impuse în conformitate cu prevederile art.45, sau pentru a împiedica subvenţionarea încrucişată abuzivă.
    (3) Pentru îndeplinirea obligaţiilor de asigurare a transparenţei şi neadmitere a discriminării, Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţia de a furniza, la solicitare, înregistrări contabile, inclusiv date privind veniturile încasate de la terţi.
    (4) În scopul promovării unei pieţe deschise şi competitive, Agenţia publică informaţiile contabile obţinute în condiţiile legii, respectînd normele privind secretul comercial.
    Art.47. - (1) Agenţia impune furnizorilor cu putere semnificativă pe o piaţă relevantă obligaţia de a permite accesul la unele elemente specifice ale reţelei şi la infrastructura asociată şi utilizarea acestora, în special în cazul în care se consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze cu efect similar ar conduce la împiedicarea creării unei pieţe de comerţ cu amănuntul competitive şi durabile sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) pot viza:
    a) acordarea către un terţ a dreptului de acces la elementele specifice ale reţelei sau la infrastructura asociată, inclusiv de acces la bucla locală;
    b) negocierea cu orice furnizor care solicită accesul;
    c) neretragerea dreptului de acces deja acordat, cu excepţia cazurilor în care furnizorul a comis încălcările prevăzute la alin.(3) şi (4) ale art.5 sau a încălcat condiţiile acordului privind accesul şi/sau interconectarea;
    d) acordarea accesului liber la interfeţe tehnice, protocoale sau la alte tehnologii esenţiale, indispensabile pentru interoperabilitatea sistemelor, inclusiv a celor virtuale;
    e) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a spaţiilor ori a echipamentelor, inclusiv a clădirilor, canalizaţiilor şi pilonilor;
    f) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea serviciilor de reţele inteligente sau a serviciului de roaming în reţelele mobile destinate utilizatorilor finali;
    g) interconectarea reţelelor sau a elementelor acestora.
    (3) În cazul în care preconizează impunerea obligaţiilor menţionate la alin. (1), în special în cazul în care evaluează că aceste obligaţii sînt proporţionale cu obiectivele stabilite la art.8, Agenţia trebuie să ia în considerare următorii factori:
    a) viabilitatea tehnică şi economică a utilizării sau instalării unor infrastructuri alternative, avînd în vedere ritmul de evoluţie a pieţei şi ţinînd cont de natura şi tipul interconectării sau accesului în cauză;
    b) fezabilitatea furnizării accesului solicitat, ţinînd cont de capacitatea disponibilă;
    c) investiţia iniţială realizată de proprietarul infrastructurii, avînd în vedere riscurile aferente investiţiei;
    d) necesitatea promovării concurenţei pe termen lung;
    e) existenţa anumitor drepturi de proprietate intelectuală;
    f) asigurarea securităţii reţelelor, serviciilor şi a personalului.
    Art.48. - (1) În cazul în care analiza de piaţă indică lipsa unei concurenţe efective, care presupune că furnizorul în cauză este capabil să menţină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau să reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, Agenţia are dreptul, în conformitate cu prevederile art.43, să-i impună obligaţii referitoare la recuperarea investiţiilor şi controlul tarifelor, inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri, precum şi obligaţii privind evidenţa contabilă separată la furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligaţiilor, Agenţia ia în considerare investiţia făcută de furnizorul în cauză şi permite realizarea unui venit rezonabil din capitalul investit, ţinînd seama de riscurile asociate acestei investiţii.
    (2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare, impuse în condiţiile alin. (1), trebuie să promoveze eficienţa economică şi concurenţa şi să maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop, Agenţia ţine cont de tarifele practicate pe pieţele concurenţiale comparabile.
    (3) În cazul în care un furnizor are obligaţia să îşi fundamenteze tarifele în funcţie de costuri, el trebuie să demonstreze că tarifele respective sînt determinate prin suplimentarea la costuri a unei rate rezonabile a venitului obţinut din investiţii. În vederea calculării costului furnizării eficiente a serviciilor, Agenţia poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, conform legii, altele decît cele utilizate de furnizor. Agenţia este în drept să ceară unui furnizor toate informaţiile ce au stat la baza stabilirii tarifelor şi să impună, după caz, ajustări ale acestor tarife.
    (4) În cazul în care controlul tarifelor se efectuează prin impunerea implementării evidenţei contabile separate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicîndu-se cel puţin principalele categorii în care sînt grupate costurile şi regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligaţiilor de implementare a evidenţei contabile separate a costurilor se supune auditului anual, efectuat de către un auditor independent, al cărui raport urmează a fi publicat în condiţiile stabilite de Agenţie.
    Art.49. - (1) Agenţia impune furnizorului cu putere semnificativă pe piaţa furnizării de buclă locală obligaţia de a publica o ofertă de referinţă pentru accesul la bucla locală.
    (2) Oferta de referinţă, efectuată în condiţiile alin. (1), trebuie să corespundă Regulamentului cu privire la interconectare.
    (3) Ofertei de referinţă, efectuate în condiţiile alin. (1), îi sînt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 44 alin. (2)-(4).
    Art. 50. - Obligaţiile ce revin unui furnizor desemnat ca avînd putere semnificativă pe o piaţă relevantă rămîn în vigoare pînă în momentul în care Agenţia, în baza unei analize de piaţă, stabileşte că există o concurenţă efectivă pe piaţa în cauză.
Capitolul VII
IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA PIEŢELOR RELEVANTE.
DESEMNAREA FURNIZORILOR CU PUTERE SEMNIFICATIVĂ
PE PIEŢELE RELEVANTE

    Art.51. - (1) Agenţia, în baza principiilor stabilite de legislaţia privind protecţia concurenţei, identifică pieţele relevante şi efectuează analize de piaţă pe aceste pieţe în scopul determinării faptului dacă piaţa relevantă este suficient de competitivă şi al impunerii, menţinerii, modificării ori retragerii obligaţiilor speciale preventive (ex ante). În acest scop, Agenţia elaborează, aprobă şi publică Regulamentul privind identificarea şi analiza pieţelor relevante din domeniul comunicaţiilor electronice şi desemnarea furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe aceste pieţe (denumit în continuare - Regulament), care va defini:
   
[Art.51 al.(1) modificat LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    a) metodologia şi criteriile de identificare a pieţelor relevante, ale căror caracteristici pot justifica impunerea de către Agenţie a unor obligaţii speciale preventive în sarcina furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă (care pot fi supuse unei reglementări ex ante);
   
[Art.51 al.(1), lit.a) modificată LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
a1) piața relevantă atît la nivelul serviciilor de comunicații electronice, cît și la nivel geografic (aria geografică în care aceste servicii se furnizează);
    [Art.51 al.(1), lit.a1) introdusă LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) criteriile şi regulile în baza cărora Agenţia efectuează analiza pieţelor relevante identificate şi determină dacă unul sau mai mulţi furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice au putere semnificativă pe o anumită piaţă relevantă (determinarea situației concurențiale pe aceste piețe și, eventual, evaluarea puterii semnificative pe aceste piețe în vederea impunerii, menținerii, modificării ori retragerii obligațiilor ex ante prevăzute de prezenta lege).
   
[Art.51 al.(1), lit.b) modificată LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Agenţia identifică pieţele relevante luînd în considerare circumstanţele naţionale specifice şi asigurînd un mediu competitiv al acestora. Lista pieţelor relevante se publică de către Agenţie.
    (3) La elaborarea Regulamentului, la identificarea pieţelor relevante şi la efectuarea analizei situaţiei de pe aceste pieţe, Agenţia consultă, după caz, Consiliul Concurenţei.
   Art.52. - (1) Agenția adoptă decizii privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe piețele relevante.
    [Art.52 al.(1) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Atunci cînd un furnizor de rețele de comunicații electronice și/sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului are putere semnificativă pe o anumită piață (prima piață), el poate fi desemnat de asemenea ca avînd putere semnificativă pe o altă piață, strîns legată de prima (a doua piață), în cazul în care legăturile dintre cele două piețe sînt de așa natură încît să permită utilizarea puterii de pe prima piață ca pîrghie pe a doua piață, consolidînd astfel puterea pe piață a furnizorului. În consecință, măsurile corective avînd rolul de a preveni utilizarea unei asemenea pîrghii pot fi aplicate pe a doua piață în temeiul art. 44–46 sau art. 48, iar în cazul în care astfel de măsuri corective se dovedesc insuficiente, pot fi impuse măsuri corective în temeiul art. 54.
    [Art.52 al.(2) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Agenţia publică şi prezintă Consiliului Concurenţei, în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării, deciziile ce conţin identificarea pieţelor relevante, desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante şi impunerea obligaţiilor speciale în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele relevante.
    [Art.52 al.(3) în redacția LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
   
Art. 521. - (1) Atunci cînd Agenția ajunge la concluzia că obligațiile impuse în temeiul art. 44–48 nu au condus la realizarea unei concurențe efective și că există în continuare probleme importante și persistente legate de concurență, identificate în legătură cu furnizarea la nivel angro pe anumite piețe de servicii de acces, aceasta poate, ca măsură excepțională, impune furnizorilor integrați pe verticală obligația de a transfera activitățile aferente furnizării la nivel angro a unor servicii de acces relevante unei întreprinderi independente, care va furniza servicii de acces tuturor furnizorilor în mod nediscriminatoriu.
    (2) Atunci cînd Agenția intenționează să impună obligația separării funcționale, aceasta înaintează către Consiliul Concurenței o propunere care cuprinde:
    a) elemente de probă ce justifică concluziile Agenției, astfel cum se menționează la alin. (1);
    b) o evaluare motivată care demonstrează că nu există sau există foarte puține șanse de a avea o concurență efectivă și durabilă la nivelul infrastructurii într-un interval rezonabil de timp;
    c) o analiză a impactului preconizat asupra Agenției, asupra întreprinderii, în special asupra forței de muncă a întreprinderii separate, asupra domeniului comunicațiilor electronice ca întreg și asupra stimulentelor pentru investiții într-un domeniu ca întreg, în special în ceea ce privește necesitatea asigurării coeziunii sociale și teritoriale, precum și a impactului asupra altor părți interesate, în special a impactului preconizat asupra concurenței și a efectelor potențiale pe care aceasta le-ar avea pentru consumatori;
    d) o analiză a motivelor care justifică faptul că această obligație ar reprezenta modalitatea cea mai eficientă de a pune în aplicare măsurile corective menite să înlăture problemele privind concurența sau deficiențele de piață identificate.
    (3) Proiectul măsurii menționate la alin. (1) cuprinde următoarele elemente: 
    a) natura și nivelul exact de separare, menționîndu-se în special statutul juridic al entității comerciale separate;
    b) identificarea activelor entității comerciale separate și a serviciilor care urmează să fie furnizate de respectiva entitate;
    c) forma de conducere aleasă pentru a asigura independența personalului angajat de către entitatea comercială separată și structura de acordare a stimulentelor corespunzătoare;
    d) normele pentru garantarea respectării obligațiilor;
    e) normele pentru garantarea transparenței procedurilor operaționale, în special față de celelalte părți interesate;
    f) un program de monitorizare pentru garantarea respectării obligațiilor, inclusiv publicarea unui raport anual. 
    (4) Ca urmare a deciziei Consiliului Concurenței privind proiectul de măsură, Agenția efectuează o analiză coordonată a diferitelor piețe asociate rețelei de acces în conformitate cu procedura prevăzută la art. 51–53. Pe baza acestei analize, Agenția impune, menține, modifică sau retrage obligații în conformitate cu art. 14.
    (5) Un furnizor căruia i-a fost impusă separarea funcțională poate face obiectul oricărora dintre obligațiile stabilite la art. 44–48 pe orice piață specifică pe care a fost desemnat ca avînd o putere semnificativă în conformitate cu art. 52–53.
    [Art.521 introdus LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art. 522. - (1) Furnizorii care au fost desemnați ca avînd o putere semnificativă pe una sau mai multe piețe relevante în conformitate cu art. 52–53 informează Agenția în prealabil și cu celeritate, pentru a permite acesteia să evalueze efectul tranzacției avute în vedere, cînd intenționează să își transfere activele rețelei locale de acces sau o parte importantă a acestora unei entități separate din punct de vedere juridic, deținută de altcineva, sau cînd intenționează să înființeze o entitate comercială separată pentru a le asigura tuturor furnizorilor cu amănuntul, inclusiv propriilor sale unități de vînzare cu amănuntul, furnizarea de produse de acces echivalente. Furnizorii informează Agenția cu privire la orice schimbare a intențiilor lor, precum și cu privire la rezultatul final al procesului de separare.
    (2) Agenția evaluează efectul tranzacției planificate asupra obligațiilor reglementare existente în temeiul prezentei legi. În acest scop, Agenția efectuează o analiză coordonată a diferitelor piețe asociate rețelei de acces în conformitate cu procedura prevăzută la art. 52–53. Pe baza acestei analize, Agenția impune, menține, modifică sau retrage obligații în conformitate cu art. 14.
    (3) Entitatea comercială separată din punct de vedere juridic și/sau operațional poate face obiectul obligațiilor stabilite la art. 44–48 pe orice piață specifică pe care a fost desemnată ca avînd putere semnificativă în conformitate cu art. 52–53.
    [Art.522 introdus LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.53. - (1) Agenția efectuează analiza piețelor relevante în termen de 3 ani de la stabilirea unei măsuri anterioare privind piețele respective, în scopul constatării existenței concurenței efective pe aceste piețe. În mod excepțional, această perioadă poate fi prelungită cu cel mult 3 ani atunci cînd Agenția a notificat Consiliul Concurenței privind propunerea de prelungire, motivată corespunzător, iar Consiliul Concurenței nu a ridicat obiecții în termen de o lună de la notificare. Constatarea că pe piaţa relevantă există o concurenţă efectivă este echivalentă cu constatarea că nici unul dintre furnizorii care activează pe această piaţă nu are putere semnificativă pe piaţa respectivă. Agenţia stabileşte existenţa concurenţei efective bazîndu-se pe analiza pieţei relevante realizată în conformitate cu Regulamentul, consultînd Consiliul Concurenţei. În urma unei asemenea analize, Agenţia are dreptul să impună, să menţină, să modifice sau să revoce obligaţiile faţă de furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice.
   
[Art.53 al.(1) modificat LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Dacă în urma unei analize de piaţă se stabileşte că pe piaţa relevantă respectivă există concurenţă efectivă, Agenţia nu impune şi nu menţine nici o obligaţie specială sau le revocă în cazul în care acestea există. Cu cel puţin 30 de zile înainte de revocarea oricăror obligaţii impuse unui furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, Agenţia trebuie să aducă această intenţie la cunoştinţa persoanelor care pot fi afectate prin luarea acestei măsuri, pentru a le permite să se adapteze la noile condiţii.
    (3) Dacă în urma unei analize de piaţă se stabileşte că pe piaţa relevantă respectivă nu există concurenţă efectivă, Agenţia, în corespundere cu Regulamentul, stabileşte furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care, potrivit art.52, au putere semnificativă pe această piaţă. În acest caz, Agenţia este în drept să impună acestor furnizori una sau mai multe obligaţii din categoria celor menţionate în prezenta lege.
    (4) Măsurile prevăzute la alin.(2) şi (3) din prezentul articol se aplică în condiţiile prevăzute la art.14 alin.(1)-(4).
    (5) Agenţia face publică lista furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe pieţele relevante.
    Art.54. - (1) Dacă în urma unei analize de piaţă, realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului, se stabileşte că pe o anumită piaţă relevantă de furnizare a serviciilor cu amănuntul nu există concurenţă efectivă, iar obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile art.44-49 nu sînt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art.8, Agenţia, în scopul protecţiei utilizatorilor finali şi al promovării unei concurenţe efective pe piețele cu amănuntul, impune furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care au putere semnificativă pe piaţa respectivă una sau mai multe dintre următoarele obligaţii, care interzic:
   
[Art.54 al.(1) modificat LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    a) aplicarea preţurilor excesive în raport cu costurile pe care le implică furnizarea serviciilor;
    b) aplicarea preţurilor sub costurile pe care le implică furnizarea serviciilor, ce poate avea ca efect limitarea accesului pe piaţă sau restrîngerea concurenţei;
    c) favorizarea nejustificată a unor utilizatori finali în comparaţie cu alţii în cadrul aceleiaşi categorii de utilizatori finali;
    d) gruparea serviciilor în mod abuziv.
    (2) Obligaţiile impuse conform alin.(1) trebuie să corespundă esenţei problemei identificate, proporţionale şi justificate, avînd în vedere obiectivele prevăzute la art.8.
    (3) În acest scop, Agenţia întreprinde una sau mai multe dintre următoarele acţiuni:
    a) stabilirea plafoanelor tarifare sau a formulelor de control al creşterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amănuntul;
    b) stabilirea măsurilor de control al tarifelor cu amănuntul;
    c) stabilirea măsurilor de orientare a tarifelor spre costuri sau aplicarea tarifelor practicate pe pieţele comparabile.
    (4) Agenţia impune furnizorilor de reţele şi/sau servicii cu putere semnificativă pe piaţă, ale căror tarife sînt supuse controlului său, obligaţia de a realiza evidenţa contabilă separată a costurilor, necesară pentru exercitarea controlului. Agenţia stabileşte formatul şi metodologia evidenţei contabile separate a costurilor, în conformitate cu actele normative.
   
[Art.54 al.(4) modificat LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (5) Furnizorii de reţele şi/sau servicii specificaţi la alin.(4) au obligaţia de a supune verificării din partea unui auditor independent modul de realizare a evidenţei contabile separate a costurilor, în condiţiile stabilite de Agenţie.
   
[Art.54 al.(5) modificat LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (6) Furnizorii de reţele şi/sau servicii menţionaţi la alin.(4) publică anual, în condiţiile stabilite de Agenţie, o declaraţie privind realizarea evidenţei contabile separate a costurilor.
    
[Art.54 al.(6) modificat LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(7) Fără a aduce atingere prevederilor art. 72 alin. (2) lit. a) și art. 73, Agenția nu impune obligațiile stabilite în prezentul articol pe o piață relevantă dacă stabilește că există o concurență efectivă pe piața respectivă.
    [Art.54 al.(7) introdus LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.55. - Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice accesibile publicului care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive pentru furnizarea serviciilor în alte domenii ale economiei, în condiţiile legii, au obligaţia:
   
[Art.55 modificat LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    a) să ţină evidenţa contabilă separată pentru activităţile aferente furnizării serviciilor şi/sau reţelelor de comunicaţii electronice cu scopul de a determina toate elementele de cost şi de venit, cu baza lor de calcul şi metodologia detaliată aplicată la repartizarea costurilor, inclusiv informaţia detaliată privind activele fixe şi costurile structurale, sau
    b) să efectueze separarea structurală între activităţile ce ţin de furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice şi activităţile din alte sectoare ale economiei naţionale.
   
[Art.56 abrogat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
[Art.57 abrogat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
Capitolul VIII
DREPTURILE UTILIZATORILOR FINALI
    Art.58. -
(1) În cazul abonării la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului și/sau la servicii constînd în furnizarea conexiunii (accesului) la o rețea publică de comunicații electronice, utilizatorii finali care solicită acest lucru au dreptul la un contract încheiat în formă scrisă cu furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului și/sau de conexiune (acces), care va conține, într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă, cel puțin următoarele clauze esențiale:
    a) datele de identitate și adresa furnizorului de servicii;
    b) serviciile furnizate, în special:
    – asigurarea sau nu a accesului la servicii de urgență și la informațiile privind localizarea apelantului și/sau orice limitare a furnizării serviciilor de urgență în conformitate cu art. 64;
    – informațiile legate de orice alte condiții care limitează accesul la servicii și aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci cînd aceste condiții nu sînt interzise de legislația în vigoare;
    – nivelul minim de calitate a serviciilor oferite, în special timpul necesar pentru conectarea inițială, și, după caz, alți indicatori de calitate ai serviciului, astfel cum sînt definiți de Agenție;
    – informații cu privire la orice proceduri aplicate de furnizor pentru măsurarea și modelarea traficului în așa fel încît să se evite utilizarea conexiunii la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum și informații cu privire la modul în care aceste proceduri ar putea influența calitatea serviciilor;
    – tipurile de servicii de întreținere și reparații oferite și tipurile de servicii de asistență pentru clienți, precum și metodele de contactare a acestor servicii;
    – orice restricții impuse de furnizor privind utilizarea echipamentului terminal furnizat;
    c) atunci cînd există o obligație în temeiul art. 69, opțiunile abonatului privind înscrierea sau nu a datelor sale cu caracter personal într-un registru al abonaților și datele vizate;
    d) informații despre prețurile și tarifele practicate, mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile și cheltuielile pentru întreținere, metodele de plată puse la dispoziție și orice diferențe de costuri implicate de metodele de plată;
    e) durata contractului și condițiile de reînnoire și de încetare a serviciilor și a contractului, inclusiv:
    – orice utilizare sau durată minimă necesară pentru a beneficia de condiții promoționale;
    – orice cheltuieli privind portabilitatea numerelor și a altor identificatori;
    – orice costuri datorate la încetarea contractului, inclusiv orice recuperare a costurilor în ceea ce privește echipamentul terminal;
    f) eventualele compensații și formule de rambursare care se aplică în cazul în care nu sînt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor, prevăzute de contract;
    g) metodele de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor;
    h) tipul de acțiune care poate fi adoptat de către furnizor ca răspuns la incidentele sau amenințările și vulnerabilitățile privind securitatea sau integritatea.
    [Art.58 al.(1) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(11) În cazul serviciilor furnizate în baza cartelelor preplătite, condițiile generale privind furnizarea acestora se pun la dispoziția utilizatorilor finali la momentul achiziționării serviciilor și conțin informațiile corespunzătoare clauzelor minime prevăzute la alin. (1).
    [Art.58 al.(11) introdus LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (12) Agenția poate solicita ca în contracte să fie incluse toate informațiile menționate la art. 59 alin. (2), relevante pentru serviciile furnizate, care ar putea fi furnizate de către autoritățile publice competente cu privire la utilizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice pentru a se implica în activități ilegale sau pentru a disemina conținuturi dăunătoare, precum și cu privire la mijloacele de protecție împotriva riscurilor la adresa siguranței personale, a vieții private și a datelor cu caracter personal.
    [Art.58 al.(12) introdus LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Furnizorul de servicii
de comunicații electronice accesibile publicului este obligat să informeze în scris utilizatorul final abonat despre modificările în condiţiile contractului cu cel puţin o lună înainte de intrarea în vigoare a acestora, inclusiv despre dreptul acestuia de a rezilia contractul încheiat, fără a fi penalizat, în cazul în care nu acceptă noile condiţii, cu excepţia cazului în care se stabilesc condiţii mai favorabile pentru utilizator.
   
[Art.58 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Dacă utilizatorul final abonat a fost informat în scris despre modificările în condiţiile contractului propuse de furnizor şi nu este de acord cu acestea, el este în drept să rezilieze contractul încheiat fără a fi penalizat.
   
(4) Contractele încheiate între consumatori și furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului nu prevăd o perioadă contractuală inițială mai mare de 24 de luni.
    [Art.58 al.(4) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (5) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului oferă utilizatorilor finali posibilitatea de a încheia un contract cu o durată de cel mult 12 luni.
    [Art.58 al.(5) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.59. - (1) Pentru a oferi utilizatorilor finali posibilitatea de a decide asupra alegerii reţelelor sau serviciilor, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului au obligaţia de a pune la dispoziţia publicului informaţii transparente, comparabile, adecvate și actualizate privind prețurile și tarifele aplicabile, privind toate obligațiile legate de rezilierea unui contract și informații privind condițiile standard pentru obținerea accesului și utilizarea serviciilor furnizate utilizatorilor finali, privind  celelalte condiții de furnizare a rețelelor și serviciilor. Aceste informații se pun la dispoziția utilizatorilor într-o formă clară, completă și ușor accesibilă.
    [Art.59 al.(1) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Informaţiile prevăzute la alin.(1) trebuie să includă:
    a) denumirea şi adresa, alte date de identificare a furnizorului de reţele şi servicii;
    b) tipurile de
rețele publice și servicii accesibile publicului oferite de furnizor;
   
[Art.59 al.(2), lit.b) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    c) tarifele de conectare, utilizare, deservire, precum şi facilităţile tarifare şi schemele tarifare speciale;
    d) tipurile de servicii de deservire tehnică acordate;
    e) condiţiile contractuale standard, inclusiv durata minimă a contractului;
    f) procedura de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de reţele şi servicii şi utilizatorii finali;
    g) după caz, drepturile privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.
    (3) Agenţia încurajează expunerea pe paginile web, în ghidurile interactive sau difuzarea prin intermediul altor mijloace a informaţiilor în vederea asigurării posibilităţii utilizatorilor finali de a face evaluări independente ale costului variantelor alternative de utilizare.
   
(4) Agenția are dreptul de a obliga furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului să publice informațiile prevăzute la alin. (1). Agenția poate stabili conținutul și forma informațiilor prevăzute la alin. (1) printr-un regulament elaborat și aprobat de aceasta și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.59 al.(4) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (5) Agenția poate obliga furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului:
    a) să ofere informații despre tarifele aplicabile abonaților privind orice număr sau serviciu supus unor condiții speciale de tarifare. Cu privire la anumite categorii de servicii, Agenția poate solicita ca astfel de informații să fie furnizate imediat înaintea conectării apelului (realizării conexiunii);
    b) să informeze abonații cu privire la orice schimbare de acces la serviciile de urgență sau la informațiile privind localizarea apelantului în cadrul serviciului la care sînt abonați;
    c) să informeze abonații cu privire la orice schimbare a condițiilor care limitează accesul la servicii și aplicații și/sau utilizarea acestora, atunci cînd aceste condiții nu sînt interzise de legislație;
    d) să furnizeze informații cu privire la orice proceduri aplicate de furnizor pentru măsurarea și gestionarea traficului în așa fel încît să se evite utilizarea conexiunii (unor segmente de rețea) la capacitate maximă sau aglomerarea acesteia, precum și la modul în care aceste proceduri ar putea influența calitatea serviciului;
    e) să informeze abonații privind dreptul acestora de a decide dacă includ sau nu datele lor cu caracter personal într-un registru al abonaților atunci cînd există o obligație în sensul art. 69, precum și, în cazul în care abonații optează pentru includere, de a stabili datele cu caracter personal ce vor fi incluse, în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    f) să informeze cu regularitate abonații cu dizabilități privind detaliile produselor și serviciilor care le sînt destinate.
    [Art.59 al.(5) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (6) Agenția, dacă consideră oportun, poate promova măsuri de autoreglementare sau de coreglementare înaintea impunerii vreunei obligații prevăzute la alin. (5).
    [Art.59 al.(5) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art. 60. – (1) După luarea în considerare a opiniilor părților interesate, Agenția are dreptul să solicite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului să publice, pentru utilizatorii finali, informații comparabile, adecvate și actualizate privind calitatea serviciilor acestora și privind măsurile adoptate pentru a asigura un acces echivalent pentru utilizatorii finali cu dizabilități. Înainte de publicare, aceste informații sînt transmise, la cerere, Agenției.
    (2) Agenția are dreptul să specifice, printre altele, indicatorii care trebuie măsurați cu privire la calitatea serviciilor, precum și conținutul, forma și metoda de publicare a informațiilor, inclusiv posibilele mecanisme de certificare a calității, pentru a asigura accesul utilizatorilor finali, inclusiv al celor cu dizabilități, la informații complete, comparabile, certe și ușor de folosit.
    (3) Pentru a preveni degradarea serviciului și obstrucționarea sau încetinirea traficului în rețele, Agenția poate să impună unui furnizor sau furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului un set minim de cerințe privind calitatea serviciului.
    [Art.60 în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
Art. 601. - (1) Agenția are dreptul de a stabili, dacă este necesar, cerințele care trebuie respectate de către furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, astfel încît utilizatorii cu dizabilități:
    a) să poată avea un acces la servicii de comunicații electronice echivalent celui de care beneficiază majoritatea utilizatorilor finali; și
    b) să beneficieze de posibilitatea de a opta între furnizorii și serviciile disponibile pentru majoritatea utilizatorilor finali.
    (2) Pentru a putea să adopte și să pună în aplicare măsuri specifice pentru utilizatorii finali cu dizabilități, Agenția încurajează punerea la dispoziție a echipamentului terminal care să ofere funcțiile și serviciile necesare.
    [Art.601 introdus prin  LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.61. - (1) Furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de
servicii de telefonie accesibile publicului sînt obligaţi să ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea reţelelor respective la punctele fixe şi, în caz de perturbare gravă a funcţionării reţelei sau în caz de forţă majoră, împreună cu organele abilitate să asigure restabilirea şi funcţionarea reţelei în anumite puncte fixe determinate de către autorităţile publice.
   
[Art.61 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Furnizorii de servicii de telefonie accesibile publicului sînt obligaţi să ia măsurile necesare pentru a asigura accesul neîntrerupt la serviciile de urgenţă.
   
[Art.61 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.62. - (1) Toţi abonaţii serviciilor de telefonie accesibile publicului au dreptul de a fi incluşi în registrul abonaţilor, accesibil în cadrul furnizării serviciului universal.
   
[Art.62 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Furnizorii de servicii de telefonie accesibile publicului au obligaţia de a oferi, în mod gratuit, abonaţilor posibilitatea de a decide dacă şi care dintre datele lor cu caracter personal vor fi sau nu incluse în registrul public al abonaţilor.
   
[Art.62 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Toţi utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie accesibile publicului au dreptul de acces la serviciile de informaţii privind abonaţii, accesibile în cadrul furnizării serviciului universal, şi la serviciile de relaţii cu clienţii.
   
[Art.62 al.(3) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (4) Numerele de telefon ale abonaţilor serviciilor de telefonie accesibile publicului pot fi prezentate de către furnizorii serviciilor de comunicaţii electronice, la solicitare, instituţiei de stat abilitate, pentru a fi incluse în baza de date de stat (Registrul de stat al populaţiei şi Registrul unităţilor de drept) şi utilizate conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
   
[Art.62 al.(4) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
Capitolul VIII1 
PROTEJAREA CONFIDENȚIALITĂȚII ÎN DOMENIUL
COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE
    Art. 621. - (1) Prezentul capitol stabilește condițiile specifice de garantare a protecției drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului, în special a dreptului la confidențialitate și la respectarea vieții private în domeniul prelucrării de date cu caracter personal în sfera comunicațiilor electronice.
    (2) Prezentul capitol se aplică prelucrării de date cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicații electronice accesibile publicului prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, inclusiv al rețelelor publice de comunicații electronice care susțin dispozitive de colectare de date și de identificare.
    (3) Prevederile prezentului capitol se aplică în coroborare cu prevederile legislației în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
    (4) Prezentul capitol nu se aplică prelucrărilor datelor cu caracter personal efectuate:
    a) în cadrul acțiunilor în domeniul apărării și securității naționale, desfășurate în condițiile stabilite de lege;
    b) în cadrul acțiunilor de prevenire, cercetare, urmărire a infracțiunilor și de menținere a ordinii publice, precum și al altor activități în domeniul procedurii penale, desfășurate în condițiile stabilite de lege.
    (5) În sensul prezentului capitol, termenul utilizator înseamnă orice persoană fizică ce folosește (beneficiază de) un serviciu de comunicații electronice accesibil publicului,  în scopuri profesionale sau personale, fără a fi în mod necesar abonat la serviciul respectiv.
    Art. 622. - (1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sînt obligați să ia măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea protejării securității serviciilor lor. Dacă este necesar, furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului vor lua aceste măsuri împreună cu furnizorii de rețele publice de comunicații electronice în privința securității rețelei. Aceste măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat și proporțional riscurilor existente, avînd în vedere posibilitățile tehnice moderne și costurile implementării acestor măsuri.
    (2) Măsurile adoptate în corespundere cu alin. (1) trebuie să respecte cel puțin următoarele condiții:
    a) să garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate și în scopurile prevăzute de lege;
    b) să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale și împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite;
    c) să asigure punerea în aplicare a politicii de securitate elaborate de furnizor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (3) Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (în continuare în acest capitol - organ de control) poate verifica măsurile luate de furnizori în conformitate cu alin. (1) și poate emite recomandări cu privire la cele mai bune practici privind nivelul de securitate care trebuie atins prin aceste măsuri.
    (4) În cazul existenței riscului de încălcare a securității rețelei, furnizorii de servicii de comunicații electronice sînt obligați să informeze abonații despre acest risc. În cazul în care acest risc depășește domeniul de aplicare a măsurilor pe care le pot lua furnizorii, aceștia au obligația de a informa abonații despre soluțiile posibile, inclusiv despre costurile implicate.
    (5) În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului notifică organul de control, fără întîrzieri nejustificate, despre respectiva încălcare.  
    (6) Atunci cînd încălcarea securității datelor cu caracter personal ar putea aduce atingere datelor cu caracter personal sau vieții private a unui abonat ori a unui utilizator, furnizorul notifică abonatul sau utilizatorul, fără întîrzieri nejustificate, despre respectiva încălcare.
    (7) Notificarea prevăzută la alin. (6) nu este necesară dacă furnizorul a demonstrat organului de control  că a aplicat măsuri tehnice de protecție adecvate și că respectivele măsuri au fost aplicate datelor afectate de încălcarea securității. Astfel de măsuri de protecție trebuie să asigure faptul că datele devin neinteligibile pentru persoanele care nu sînt autorizate să le acceseze.
    (8) Fără a aduce atingere obligației furnizorului de a notifica abonații și utilizatorii, în cazul în care furnizorul nu a notificat încă abonatul sau utilizatorul despre încălcarea securității datelor cu caracter personal, organul de control poate, după analizarea posibilelor efecte negative ale încălcării, să îi solicite să facă acest lucru.
    (9) Notificarea prevăzută la alin. (6) va cuprinde cel puțin o descriere a naturii încălcării securității datelor cu caracter personal și punctele de contact ale furnizorului unde pot fi obținute mai multe informații și va recomanda măsuri de atenuare a posibilelor efecte negative ale acestei încălcări. Notificarea prevăzută la alin. (5) va cuprinde, suplimentar, o descriere a consecințelor încălcării securității datelor cu caracter personal, precum și a măsurilor propuse sau adoptate de furnizor în vederea înlăturării acestor consecințe.
    (10) Organul de control stabilește circumstanțele în care furnizorii sînt obligați să notifice despre încălcări ale securității datelor cu caracter personal, formatul unei astfel de notificări și modalitățile în care se va face notificarea.
    (11) Furnizorii sînt obligați să țină evidența tuturor încălcărilor securității datelor cu caracter personal, care trebuie să cuprindă o descriere a situației în care a avut loc încălcarea, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse, astfel încît organul de control să poată verifica dacă au fost respectate obligațiile puse în sarcina furnizorilor potrivit alin. (5)–(9). Evidența va include numai informațiile necesare în acest scop. 
    Art. 623. - (1) Confidențialitatea comunicărilor și a datelor de transfer aferente transmise prin intermediul unei rețele publice de comunicații electronice sau unor servicii de comunicații electronice accesibile publicului este garantată și se asigură prin prevederile Constituției Republicii Moldova, ale tratatelor la care Republica Moldova este parte referitoare la drepturile fundamentale ale omului, ale prezentei legi, precum și ale altor acte legislative.
    (2)  Se interzice ascultarea, înregistrarea, stocarea sau alt tip de interceptare sau supraveghere a comunicărilor și a datelor de transfer aferente de către alte persoane decît utilizatorul final (utilizatori care participă la comunicare) fără acordul utilizatorului în cauză, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în temeiul art. 6212.
    (3) Prevederile alin. (1) și (2) nu interzic stocarea tehnică necesară pentru transmisia comunicării care nu aduce atingere principiului confidențialității.
    (4)  Prevederile alin. (1) și (2) nu împiedică înregistrarea autorizată prin lege a comunicărilor și a datelor de transfer aferente în cursul desfășurării procedurilor judiciare în scopul furnizării dovezii unei tranzacții comerciale sau pentru alte comunicări comerciale.
    (5) Stocarea de informații sau dobîndirea accesului la informațiile deja stocate în echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator este permisă doar cu condiția ca abonatul sau utilizatorul în cauză să-și dea consimțămîntul, în acest sens, după ce a primit informații clare și complete, în conformitate cu legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, cu privire la scopurile prelucrării.
    (6) Prevederile alin. (5) nu împiedică stocarea sau accesul tehnic cu unicul scop de a efectua transmisia comunicării printr-o rețea de comunicații electronice sau în cazul în care acest lucru este strict necesar în vederea furnizării unui serviciu al societății informaționale cerut în mod expres de către abonat sau utilizatorul final.
    Art. 624. - (1) Datele de transfer referitoare la abonați și utilizatori finali, prelucrate și stocate de către furnizorul rețelei publice de comunicații electronice sau al serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, trebuie șterse sau transformate în date anonime de îndată ce nu mai sînt necesare transmiterii comunicării, fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), (3) și (5) din prezentul articol sau prevederilor art. 6212 alin. (1).
    (2) Datele de transfer necesare facturării serviciilor oferite abonatului sau plății conexiunii pot să fie prelucrate. Prelucrarea lor este permisă doar pînă la sfîrșitul perioadei în care factura poate fi contestată prin lege sau plata poate fi urmărită.
    (3) În scopul comercializării de servicii de comunicații electronice sau al furnizării de servicii cu valoare adăugată, furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului poate prelucra datele menționate la alin. (1), în măsura și pe durata de timp necesare comercializării sau furnizării acestor servicii, dacă abonatul sau utilizatorul vizat și-a dat, în prealabil, consimțămîntul în acest sens. Utilizatorii și abonații au posibilitatea de a-și retrage consimțămîntul pentru prelucrarea datelor de transfer în orice moment printr-o cerere scrisă adresată furnizorului sau în alt mod permis de legislație.
    (4) Furnizorul de servicii trebuie să informeze utilizatorii și abonații despre tipurile de date de transfer care sînt prelucrate și despre durata prelucrării în scopurile menționate la alin. (2) și, înaintea obținerii consimțămîntului, în scopurile menționate la alin. (3).
    (5)  Prelucrarea de date de transfer în conformitate cu alin. (1)–(4) trebuie limitată la persoanele care, sub autoritatea furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, acționează în vederea facturării sau pentru gestionarea traficului, pentru serviciul de relații cu clienții, detectarea fraudelor, promovarea serviciilor de comunicații electronice ori pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată, precum și la prelucrarea strict necesară scopului respectivei activități.
    (6) Prevederile alin. (1)–(3) și (5) se aplică fără a aduce atingere posibilității pe care o au organele competente de a cere să fie informate despre datele de transfer conform legislației în vigoare pentru soluționarea litigiilor, în special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.
    Art. 625. - (1) Abonații au dreptul de a primi facturi fără detaliere.
    (2) În vederea echilibrării dreptului abonaților de a primi facturi detaliate cu dreptul lor la confidențialitate, furnizorii asigură metode alternative de plată și de comunicare care respectă mai mult dreptul la confidențialitate al respectivilor abonați sau utilizatori (care permit accesul anonim sau strict privat la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului), între altele dreptul la viață privată al utilizatorilor apelanți și al abonaților apelați.
    (3) Informațiile minime prezentate în cadrul facturilor detaliate sînt stabilite de Agenție.
    Art. 626. - (1) În cazul în care este oferită prezentarea identificării liniei apelante, furnizorul de servicii trebuie să ofere utilizatorului apelant posibilitatea de a împiedica identificarea liniei apelante în mod simplu și gratuit, la fiecare apel. Abonatul apelant trebuie să aibă această posibilitate pentru fiecare linie, indiferent de țara de destinație a apelului.
    (2) În cazul în care este oferită prezentarea identificării liniei apelante, furnizorul de servicii trebuie să ofere abonatului apelant posibilitatea ca, prin mijloace simple și în mod gratuit pentru o utilizare rezonabilă a acestei funcții, să împiedice prezentarea identificării liniei apelante pentru apelurile care intră, indiferent de țara de origine a acestora.
    (3) În cazul în care este oferită prezentarea identificării liniei apelante și dacă identificarea liniei apelante este prezentată înaintea stabilirii legăturii, furnizorul de servicii trebuie să ofere abonatului apelat posibilitatea ca, prin mijloace simple, să respingă apelurile care intră dacă prezentarea identificării liniei de apel a fost restricționată de utilizatorul sau abonatul apelant, indiferent de țara de origine a apelurilor.
    (4) În cazul în care este oferită prezentarea identificării liniei conectate, furnizorul de servicii trebuie să ofere abonatului apelat posibilitatea ca, prin mijloace simple și în mod gratuit, să împiedice prezentarea identificării liniei conectate către utilizatorul apelant, indiferent de țara de origine a apelurilor.
    (5) În cazul în care este oferită prezentarea  identificării liniei apelante și/sau conectate, furnizorul de servicii de comunicații electronice accesibile publicului are obligația de a informa publicul despre aceasta și despre posibilitățile existente în conformitate cu alin. (1)–(4).
    Art. 627. - (1)  Datele de localizare, altele decît datele de transfer, referitoare la abonați sau utilizatori ai rețelelor publice de comunicații electronice sau ai serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului pot fi prelucrate doar dacă sînt anonime sau cu consimțămîntul  în acest sens al utilizatorilor sau abonaților respectivi, în măsura și pe perioada cît sînt necesare furnizării unui serviciu cu valoare adăugată. Furnizorul de servicii trebuie să informeze utilizatorii și abonații, înainte de obținerea consimțămîntului lor, despre tipul de date de localizare, altele decît datele de transfer, care vor fi prelucrate, despre scopul și durata prelucrării și dacă datele respective vor fi transmise unor terțe părți în scopul furnizării de servicii cu valoare adăugată. Utilizatorii sau abonații trebuie să aibă în orice moment posibilitatea de a-și retrage acordul pentru prelucrarea datelor de localizare, altele decît datele de transfer.
    (2)  În cazul în care a fost obținut consimțămîntul utilizatorului sau abonatului pentru prelucrarea datelor de localizare, altele decît datele de transfer, utilizatorul sau abonatul trebuie să continue să aibă posibilitatea, prin mijloace simple și în mod gratuit, să refuze temporar prelucrarea acestor date la fiecare conectare la rețea sau la fiecare transmisie a unei comunicări.
    (3)  Prelucrarea de date de localizare, altele decît datele de transfer, în conformitate cu alin. (1) și (2) trebuie limitată la persoanele care acționează sub autoritatea furnizorului rețelei publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice accesibile publicului ori a terței părți care furnizează serviciul cu valoare adăugată, precum și la prelucrarea strict necesară furnizării serviciului cu valoare adăugată respectiv.
    Art. 628. – (1) Furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau al unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului poate deroga de la prevederile art. 626 referitoare la oferirea posibilității de a împiedica identificarea liniei apelante:
    a) temporar, la cererea unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive. În acest caz, datele care permit identificarea abonatului apelant vor fi păstrate și puse la dispoziție de către furnizorul rețelei publice de comunicații electronice sau al serviciului de comunicații electronice accesibil publicului în condițiile legii;
    b) pentru fiecare linie, în vederea soluționării de către serviciile specializate de urgență, recunoscute în condițiile legii, cum ar fi poliția, asistența medicală de urgență sau pompierii, a situațiilor ce le sînt semnalate prin apeluri de urgență.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau al unui serviciu de comunicații electronice accesibil publicului poate deroga de asemenea de la prevederile art. 627 referitoare la obținerea consimțămîntului abonatului sau utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor de localizare.
    (3) Derogările prevăzute la alin. (1) și (2) sînt permise în condițiile stabilite de organul de control, cu consultarea Agenției.
    (4) Prevederile prezentului articol se aplică în cazul abonaților conectați la comutatoare digitale și, dacă este tehnic posibil și nu se presupune un efort economic disproporționat, în cazul abonaților conectați la comutatoare analogice.
    Art. 629. - Furnizorul rețelei publice de comunicații electronice sau al serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului are obligația să asigure că orice abonat sau utilizator are posibilitatea, prin mijloace simple și gratuite, să blocheze transferul automat de apeluri de la o terță parte către echipamentul terminal al abonatului.
    Art. 6210. - (1) Furnizorii care pun la dispoziția publicului registre ale abonaților asigură că abonații serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sînt informați, în mod gratuit și înainte de a fi incluși în vreun registru, despre scopul sau scopurile unui registru imprimat sau electronic al abonaților, accesibil publicului sau care poate fi consultat prin serviciile de informații, în care pot fi incluse datele lor personale, și despre orice utilizare posibilă ulterioară existentă în baza funcțiilor de căutare incluse în versiunea electronică a registrului.
    (2) Furnizorii care pun la dispoziția publicului registre ale abonaților asigură că abonații au posibilitatea să hotărască dacă datele lor personale se includ într-un registru public al abonaților și, în cazul afirmativ, în ce măsură aceste date sînt relevante pentru scopul registrului enunțat de furnizor, precum  și să verifice, să corecteze sau să retragă astfel de date. Neincluderea într-un registru public al abonaților, verificarea, corectarea sau retragerea de date personale din acest registru trebuie să fie gratuite.
    (3) Pentru orice alt scop al unui registru public, altul decît căutarea detaliilor de contact ale persoanelor în funcție de nume sau de un minimum de alți identificatori, furnizorul care pune la dispoziția publicului un registru al abonaților este obligat să obțină consimțămîntul abonatului.
    (4) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică abonaților persoane fizice și persoane juridice.
    Art. 6211. - (1) Folosirea sistemelor de apelare și comunicare automate, fără intervenție umană (mașini de apelare automată), a faxurilor sau a poștei electronice în scopuri de promovare (publicitate) directă este permisă numai în legătură cu acei abonați sau utilizatori care și-au dat în prealabil consimțămîntul.
    (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică obține de la clienții săi datele de contact electronic pentru poșta electronică, în contextul vînzării unui produs sau a unui serviciu, în conformitate cu legislația în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, aceeași persoană fizică sau juridică poate folosi respectivele date de contact electronic pentru promovarea directă a propriilor produse sau servicii similare, cu condiția ca respectivilor clienți să li se ofere, în mod clar și distinct, posibilitatea de a se opune, într-un mod simplu și gratuit, folosirii datelor lor de contact electronic în momentul culegerii acestora și cu ocazia fiecărui mesaj ulterior, în cazul în care clientul nu a refuzat inițial utilizarea acestor date în scopurile indicate.
    (3) Comunicările nesolicitate în scopul promovării directe, în alte cazuri decît cele menționate la alin. (1) și (2), nu sînt permise fără consimțămîntul abonaților sau utilizatorilor în cauză. Neacordarea unui asemenea consimțămînt nu poate implica cheltuieli suplimentare sau majorate pentru abonat sau utilizator.
    (4)  Este interzisă în orice caz trimiterea de mesaje electronice în scopuri de promovare directă de produse sau servicii cu ascunderea identității expeditorului în numele căruia se face comunicarea sau cu indicarea unei identități false a acestuia, cu încălcarea regimului juridic al comunicărilor comerciale, reglementat de legislația din domeniul comerțului electronic, fără indicarea unei adrese valabile la care destinatarul să poată trimite o cerere de încetare a trimiterii de astfel de comunicări, sau trimiterea de mesaje care încurajează destinatarii să viziteze site-uri care contravin regimului juridic al comunicărilor comerciale.
    (5) Prevederile alin. (1) și (3) se aplică abonaților sau utilizatorilor persoane fizice și persoane juridice.
    (6) Orice persoană fizică sau juridică afectată în mod negativ de încălcările prevederilor prezentului articol și care are, în consecință, un interes legitim de a pune capăt sau de a interzice astfel de încălcări, inclusiv un furnizor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului care își protejează interesele sale legitime comerciale, poate iniția proceduri legale în instanțele judecătorești împotriva unor astfel de încălcări.
    (7) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului care, prin neglijență, contribuie la încălcarea prevederilor prezentului articol poartă răspundere, conform legislației în vigoare, față de orice persoană fizică sau juridică afectată în mod negativ de încălcările respective și care are, în consecință, un interes legitim de a pune capăt sau de a interzice astfel de încălcări.
    Art. 6212. - (1) Sfera de aplicare a drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 623, 624, 626 și 627 se restrînge în cazul în care restrîngerea lor constituie o măsură necesară, corespunzătoare și proporțională în cadrul unei societăți democratice pentru apărarea, securitatea națională, siguranța publică sau pentru prevenirea, investigarea, detectarea și urmărirea penală a unor fapte penale sau a folosirii neautorizate a sistemelor de comunicații electronice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale legislației în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal și ale altor acte legislative.
    (2) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului stabilesc proceduri interne pentru a răspunde solicitărilor de accesare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor pe baza prevederilor legislației în vigoare adoptate în conformitate cu alin. (1). Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului oferă autorității competente, la solicitare, informații despre procedurile respective, numărul de solicitări primite, justificarea legală invocată și răspunsul lor.
    [Capitolul VIII1 introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
Capitolul IX
NUMEROTAREA
    Art.63. -
(1) Resursele de numerotare și resursele tehnice asociate care se atribuie serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului şi reţelelor publice de comunicaţii electronice sînt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului.
    [Art.63 al.(1) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Resursele de numerotare și resursele tehnice asociate care se atribuie serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului și reţelelor publice de comunicaţii electronice sînt gestionate de către Agenţie în conformitate cu Planul naţional de numerotare şi cu recomandările organismelor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi sînt atribuite contra plată conform tarifelor stabilite şi aprobate de Agenţie.
    [Art.63 al.(2) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3)  Planul naţional de numerotare se elaborează de către Agenţie, în conformitate cu recomandările organismelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, şi se aprobă de către organul central de specialitate.
   
(31) Planul național de numerotare poate fi modificat în scopul asigurării disponibilității suficiente a resurselor de numerotare ori al adaptării la evoluția serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor rezultate din tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.63 al.(31) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (32) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au obligația să implementeze, pe cont propriu, modificările operate în Planul național de numerotare.
    [Art.63 al.(32) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (33) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului au obligația de a respecta Planul național de numerotare, precum și condițiile licenței de utilizare a resurselor de numerotare.
    [Art.63 al.(33) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (34) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului nu au dreptul să transmită/asigneze resursele de numerotare din Planul național de numerotare furnizorilor sau utilizatorilor de peste hotarele Republicii Moldova pentru utilizare permanentă în afara teritoriului Republicii Moldova și/sau să permită utilizarea permanentă a acestor resurse în afara teritoriului Republicii Moldova sub orice formă.
    [Art.63 al.(34) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (35) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului nu au dreptul să înstrăineze resursele de numerotare din Planul național de numerotare care îi sînt atribuite de către Agenție prin licență sau care îi sînt transferate prin procedura de portare.
    [Art.63 al.(35) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (36) Se interzice comercializarea/transmiterea/asignarea pe teritoriul Republicii Moldova a resurselor de numerotare de orice formă incluse în planurile naționale de numerotare ale altor țări și/sau utilizarea permanentă a acestor resurse pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.63 al.(36) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (4) Agenţia gestionează resursele de numerotare respectînd principiile obiectivităţii, transparenţei, proporţionalităţii şi accesului nediscriminatoriu la aceste resurse şi asigură tratamentul egal al tuturor furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului.
    (5) Utilizarea resurselor de numerotare din cadrul Planului naţional de numerotare fără autorizarea Agenţiei este interzisă şi se sancţionează conform
legislației în vigoare.
   
[Art.63 al.(5) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (6) Procedura de administrare şi gestionare a resurselor de numerotare este stabilită prin actele de reglementare elaborate şi aprobate de către Agenţie şi care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (7) Cerinţele actelor de reglementare privind utilizarea resurselor de numerotare sînt obligatorii spre executare pentru toţi furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice din Republica Moldova. 
   
(8) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului cărora li s-a acordat dreptul de utilizare a anumitor numere sau blocuri de numere au obligația să nu facă nicio discriminare față de alți furnizori de servicii de comunicații electronice accesibile publicului în ceea ce privește secvențele de numere utilizate pentru accesul la serviciile lor.
    [Art.63 al.(8) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (9) Resursele de numerotare și resursele tehnice asociate nu pot face obiectul protecției dreptului de proprietate intelectuală sau industrială.
    [Art.63 al.(9) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (10) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului interconectați asigură comunicarea, în mod transparent, către furnizorul căruia îi transmite traficul preluat a tuturor informațiilor de semnalizare care le-au fost comunicate în legătură cu traficul preluat, inclusiv a celor referitoare la datele de identificare a liniei care apelează.
    [Art.63 al.(10) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (11) Dreptul de utilizare a resurselor tehnice necesare furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau operării rețelelor publice de comunicații electronice se acordă numai de către Agenție, care stabilește procedura de eliberare, modificare, retragere și cesionare a dreptului de utilizare a codurilor de identificare, semnalizare și rutare, fără a se limita la acestea, de asemenea stabilește drepturile și obligațiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse tehnice.
    [Art.63 al.(11) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art. 64. – (1) Furnizorii care furnizează utilizatorilor finali un serviciu de comunicații electronice pentru efectuarea apelurilor naționale către un număr sau mai multe numere din Planul național de numerotare au obligația să ofere utilizatorilor finali ai unor asemenea servicii, inclusiv utilizatorilor de telefoane publice cu plată și de terminale telematice destinate persoanelor cu dizabilități de auz sau vorbire, posibilitatea de a apela serviciile de urgență gratuit și fără să fie necesară utilizarea unui mijloc de plată, formînd numărul european unic pentru apelurile de urgență 112 și numerele naționale pentru apelurile de urgență, stabilite de Agenție în corespundere cu Planul național de numerotare.
    (2) Cadrul de implementare a comunicațiilor electronice de urgență și obligațiile furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului sînt stabilite de Legea nr. 174/2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
    (3)  Numărul unic pentru apeluri de urgență 112 se atribuie Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
    [Art.64 în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.65. - (1)
În conformitate cu Programul de implementare a portabilităţii numerelor în Republica Moldova, elaborat de Agenție și aprobat de organul central de specialitate, Agenţia impune furnizorilor de servicii de telefonie accesibile publicului, inclusiv de telefonie publică mobilă, obligaţia de a le asigura abonaţilor proprii, la solicitare, portabilitatea numărului, care constă în posibilitatea de a-şi păstra numărul de telefon indiferent de furnizorul de serviciu:
    [Art.65 al.(1) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    a) în cazul numerelor geografice - la o adresă fixă;
    b) în cazul numerelor nongeografice - la orice adresă.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul transferului de numere între reţelele de telefonie fixă şi reţelele de telefonie mobilă.
    (3) Agenţia impune furnizorilor obligaţii vizînd orientarea spre costuri a tarifelor de interconectare pentru serviciul de portabilitate a numerelor, astfel încît plăţile impuse abonaţilor să nu descurajeze utilizarea acestei oportunităţi.
   
(4) Agenţia poate impune furnizorilor de servicii de telefonie accesibile publicului obligaţia de a publica informaţii detaliate referitoare la tarifele aplicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor.
    [Art.65 al.(4) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (5) Agenţia nu stabileşte tarife cu amănuntul pentru portabilitatea numerelor, pentru a nu limita concurenţa.
   
(6) Agenția poate stabili condițiile de realizare a procesului de portare a numerelor, ținînd cont de legislația în vigoare privind contractele, de fezabilitatea tehnică și de necesitatea de a menține continuitatea serviciului pentru abonat. În acest sens, pentru a reduce la minimum riscul portării utilizatorilor către un alt furnizor fără consimțămîntul acestora, Agenția impune măsuri nediscriminatorii și proporționale privind procedura de portare, inclusiv sancțiuni în condițiile legii, fără a provoca o diminuare a atractivității procedurii pentru utilizatori.
    [Art.65 al.(6) în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
   
(7) Portarea numerelor și activarea ulterioară a acestora sînt executate într-un termen cît mai scurt. În orice caz, pierderea serviciului în timpul procesului de portare nu trebuie să depășească o zi lucrătoare.
    [Art.65 al.(7) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (8) Agenția va ține cont de măsurile adecvate pentru a asigura protecția utilizatorilor/abonaților pe parcursul procesului de portare și pentru a se asigura că aceștia nu sînt transferați la un alt furnizor contrar voinței lor.
    [Art.65 al.(8) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (9) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului sînt obligați să ofere compensații (despăgubiri) corespunzătoare utilizatorilor în cazul întîrzierilor survenite la portarea numărului sau în cazul portării abuzive efectuate de aceștia sau în numele lor.
    [Art.65 al.(9) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
     (10) Fără a aduce atingere niciunei perioade contractuale minime, procedurile și condițiile de încetare a contractului de furnizare a serviciului de comunicații electronice accesibil publicului nu trebuie să acționeze ca un mijloc disuasiv în ceea ce privește schimbarea furnizorilor de servicii de comunicații electronice accesibile publicului.
    [Art.65 al.(10) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
Capitolul X
SERVICIUL UNIVERSAL
    Art.66. - (1) Accesul la serviciul universal este dreptul tuturor locuitorilor Republicii Moldova de a beneficia de setul minim de servicii de comunicaţii electronice de un anumit nivel de calitate şi la preţuri accesibile, independent de amplasarea lor geografică.
    (2) Serviciile incluse în setul minim al serviciului universal sînt următoarele:
    a) accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice la un punct fix
și furnizarea de servicii telefonice;
   
[Art.66 al.(2), lit.a) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) serviciul de informaţii privind abonaţii şi punerea la dispoziţie a registrelor abonaţilor;
    c) accesul la telefoanele publice cu plată
sau la alte puncte publice de acces la serviciile de telefonie, inclusiv accesul gratuit la serviciile de urgenţă.
   
[Art.66 al.(2), lit.c) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Acţiunile, responsabilii şi termenele de implementare a serviciului universal sînt prevăzute în Programul naţional de implementare a serviciului universal pe termen lung, elaborat de către organul central de specialitate în baza prevederilor ce ţin de implementarea serviciului universal expuse în politica şi strategia de dezvoltare a comunicaţiilor electronice, ţinîndu-se cont de tehnologiile folosite preponderent de utilizatorii finali şi de fezabilitatea tehnologică, şi aprobat de Guvern.
    (4) Condiţiile şi procedura de furnizare a serviciului universal, de desemnare a furnizorilor de serviciu universal şi mecanismul de finanţare şi compensare a costului net al furnizării serviciului universal se stabilesc în Regulamentul privind serviciul universal, elaborat şi aprobat de Agenţie şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Art.67. - (1) Agenţia desemnează, prin concurs, unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care să furnizeze unul sau mai multe elemente ale serviciului universal în anumite zone sau pe întreg teritoriul Republicii Moldova, utilizînd proceduri eficiente, obiective, transparente şi nediscriminatorii. Procedurile stabilite asigură furnizarea serviciului universal în mod rentabil şi sînt folosite ca mijloace de determinare a costului net al furnizării serviciului universal, conform art. 75.
   
(11) În cazul cînd un furnizor de serviciu universal desemnat conform alin. (1) intenționează să transfere o parte importantă din activele rețelelor de acces local sau toate aceste active către o entitate juridică diferită, aparținînd altui proprietar, furnizorul este obligat să informeze în prealabil Agenția în condițiile stabilite de aceasta. Agenția evaluează efectele tranzacției asupra furnizării accesului la un punct fix și a serviciilor de telefonie în temeiul art. 68 și poate impune, modifica sau retrage anumite obligații în conformitate cu prezenta lege, astfel încît să se asigure respectarea obligațiilor privind serviciul universal.
    [Art.67 al.(11) introdus prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) În cazul lipsei participanţilor la concurs, Guvernul, la propunerea Agenţiei, desemnează furnizorii obligaţi să furnizeze serviciul universal, respectînd principiile eficienţei, obiectivităţii, transparenţei şi nediscriminării.
    (3) Dacă Agenţia consideră că furnizarea serviciului universal reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorii desemnaţi să furnizeze serviciul universal, obligaţia de furnizare a serviciului universal se impune unui furnizor numai după stabilirea mecanismului de finanţare şi/sau compensare a costului net al furnizării serviciului universal, conform art.76.
   
Art. 68. – (1) Agenţia desemnează furnizorii ce vor furniza serviciul universal conform prevederilor art. 66 alin. (2) lit. a), astfel încît toate cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul şi conectarea la un punct fix la reţelele publice de comunicaţii electronice să fie satisfăcute de cel puţin un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice.
    (2) Conexiunea furnizată trebuie să le ofere utilizatorilor finali posibilitatea de a efectua apeluri vocale, naţionale şi internaţionale, comunicări prin fax şi comunicări de date la o rată de transfer suficientă pentru a permite accesul funcţional la internet, avînd în vedere tehnologiile utilizate de majoritatea abonaților și posibilitățile tehnice.
    (3) Agenția desemnează furnizorii ce vor furniza serviciul universal conform prevederilor art. 66 alin. (2) lit. a), astfel încît toate cererile rezonabile de furnizare a unui serviciu de telefonie accesibil publicului prin conectarea la rețeaua publică de telefonie, serviciu care permite efectuarea și primirea de apeluri naționale și internaționale, să fie satisfăcute de cel puțin un furnizor de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice accesibile publicului.
    [Art.68 în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.69. - (1) Agenţia desemnează furnizorii serviciului universal conform prevederilor art.66 alin.(2) lit.b), astfel încît:
    a) să fie pus la dispoziţia utilizatorilor finali, la solicitare, cel puţin un registru al abonaţilor în formă tipărită, electronică sau în ambele forme. Registrul urmează a fi actualizat periodic, cel puţin o dată la 3 ani, iar forma acestuia se aprobă în prealabil de către Agenţie;
    b) să fie pus la dispoziţia utilizatorilor finali, inclusiv a utilizatorilor de telefoane publice cu plată, cel puţin un serviciu de informaţii privind abonaţii.
    (2) Registrul abonaţilor şi serviciul de informaţii privind abonaţii, prevăzute la alin.(1), cuprinde numerele de telefon şi datele cu caracter personal ale tuturor abonaţilor la
servicii de telefonie accesibile publicului, respectînd legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.
   
[Art.69 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi să pună la dispoziţie utilizatorilor finali registrele abonaţilor sau să furnizeze servicii de informaţii privind abonaţii, în condiţiile alin.(1) şi (2), au obligaţia să respecte principiul de nediscriminare faţă de datele ce le-au fost puse la dispoziţie de către furnizorii de servicii de telefonie accesibile publicului.
   
[Art.69 al.(3) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.70. - (1) Agenţia impune furnizorilor de serviciu universal desemnaţi să furnizeze serviciile prevăzute la art.66 alin.(2) lit.c) obligaţii de asigurare cu telefoane publice cu plată sau cu alte puncte publice de acces la serviciile de telefonie pentru a satisface necesităţile rezonabile ale utilizatorilor finali în ceea ce priveşte acoperirea geografică, numărul de telefoane instalate în funcţie de densitatea populaţiei, accesibilitatea acestor telefoane pentru utilizatorii cu dizabilități şi calitatea serviciilor.
   
[Art.70 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Agenţia nu impune obligaţiile prevăzute la alin.(1) pe întreg teritoriul ţării sau pe o parte a acestuia în cazul în care consideră că serviciile prevăzute la alin.(1) sau alte servicii comparabile sînt suficient de accesibile.
    (3) Furnizorii de serviciu universal care operează telefoane publice cu plată au obligaţia să ofere utilizatorilor finali posibilitatea de a efectua, în mod gratuit şi fără a folosi vreun mijloc de plată, apeluri de urgenţă de la aceste telefoane,
formînd numărul european unic pentru apelurile de urgență 112 și numerele naționale pentru apelurile de urgență prevăzute în Planul naţional de numerotare.
   
[Art.70 al.(3) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art. 71. - (1) Cu excepția situației în care cap. VIII prevede cerințe care au un efect echivalent, Agenția are dreptul să adopte măsuri specifice pentru a se asigura că accesul utilizatorilor finali cu dizabilități la serviciile identificate la art. 68 alin. (3) și la art. 69, precum și disponibilitatea acestor servicii sînt la un nivel echivalent celui de care beneficiază ceilalți utilizatori finali. În acest scop, Agenția evaluează nevoia generală și cerințele specifice, inclusiv sfera de aplicare și forma concretă a acestor măsuri specifice, pentru utilizatorii finali cu dizabilități.
    (2) Agenția poate lua măsuri pentru a asigura ca utilizatorii finali cu dizabilități să poată beneficia de oferta de servicii disponibilă pentru majoritatea utilizatorilor finali.
    [Art.71 în redacție LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    Art.72. - (1) Agenţia monitorizează evoluţia şi nivelul tarifelor cu amănuntul pentru utilizatorii finali ai serviciilor din setul minim al serviciului universal, ţinînd cont de nivelul general al preţurilor şi al veniturilor utilizatorilor.
    (2) Agenţia impune următoarele obligaţii furnizorilor de serviciu universal:
    a) să ofere utilizatorilor finali tarife speciale sau pachete tarifare diferite de cele practicate în condiţii comerciale normale, în scopul asigurării persoanelor cu venituri mici şi a altor categorii de persoane socialmente vulnerabile cu
servicii de telefonie accesibile publicului;
   
[Art.72 al.(2), lit.a) modificată prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    b) să se conformeze anumitor plafoane tarifare, să aplice tarife unice, inclusiv prin stabilirea unor medii pe zone geografice pe întreg teritoriul ţării, precum şi alte scheme similare, luînd în considerare condiţiile specifice.
    (3) Guvernul stabileşte categoriile de persoane cu venituri mici şi alte categorii de persoane socialmente vulnerabile care beneficiază de serviciul universal şi de opţiunile tarifare sau pachetele tarifare specificate la alin.(2).
    (4) Condiţiile în care utilizatorii finali beneficiază de tarifele prevăzute la alin.(2) trebuie să fie transparente şi date publicităţii. Ele sînt aplicate în mod nediscriminatoriu de către furnizorii de serviciu universal cărora li s-a impus obligaţia de a aplica asemenea tarife. Agenţia impune modificarea sau renunţarea la schemele tarifare specifice.
    Art.73. - (1) Furnizorii de serviciu universal nu au dreptul de a impune abonaţilor obligaţii de plată a unor servicii şi/sau facilităţi suplimentare faţă de cele din sfera serviciului universal, pe care au obligaţia să le furnizeze conform art.68- 72, decît în cazul în care acestea sînt necesare furnizării serviciilor şi/sau facilităţilor din sfera serviciului universal.
    (2) Furnizorii de serviciu universal sînt obligaţi să asigure, la solicitare, următoarele facilităţi (astfel încît abonaţii să poată monitoriza şi controla cheltuielile legate de plata tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal şi să evite deconectarea nejustificată):
    a) facturarea detaliată de tip standard;
    b) restricţionarea selectivă, gratuită a iniţierii de apeluri de un anumit tip sau către anumite tipuri de numere;
    c) modalităţi de plată în avans;
    d) plata eşalonată a tarifelor pentru conectarea la reţeaua publică de telefonie fixă.
    (3) Abonaţii au dreptul la informaţii suplimentare faţă de cele prevăzute la alin.(2) lit.a) în mod gratuit sau la un tarif rezonabil. Apelurile gratuite iniţiate de către abonat, inclusiv apelurile de urgenţă, nu vor fi incluse în factura detaliată.
    Art.74. - (1) Agenţia stabileşte parametrii de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi metodele de evaluare a respectării acestora. Agenţia stabileşte parametri de calitate suplimentari pentru a furniza persoanelor cu
dizabilități servicii incluse în sfera serviciului universal. Aceşti parametri vor fi stabiliţi ţinînd cont de standardele naţionale.
   
[Art.74 al.(1) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (2) Furnizorii de serviciu universal sînt obligaţi să prezinte Agenţiei şi să publice informaţii, adecvate şi actualizate, în mod periodic, dar cel puțin o dată pe an, privind respectarea parametrilor de calitate pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care au obligaţia să le furnizeze.
   
[Art.74 al.(2) modificat prin LP135 din 07.07.17, MO301-315/18.08.17 art.515]
    (3) Agenţia stabileşte forma şi modul de prezentare şi publicare a informaţiilor prevăzute la alin.(2) pentru ca utilizatorii finali să beneficieze de informaţii complete, comparabile şi accesibile.
    (4) Agenţia impune furnizorilor de serviciu universal atingerea unor obiective de performanţă privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sînt obligaţi să le furnizeze. La stabilirea acestor obiective, Agenţia respectă procedura de consultare prevăzută la art.14.
    (5) Pentru a asigura exactitatea şi comparabilitatea datelor prezentate de către furnizorii de serviciu universal, Agenţia solicită verificarea acestora de către un organ independent, însă nu mai des decît o dată pe an.
    Art.75. - (1) Dacă Agenţia consideră că furnizarea serviciului universal reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorii desemnaţi să furnizeze serviciul universal, ea va calcula costul net al furnizării acestor servicii recurgînd la una din următoarele metode:
    a) va calcula, în conformitate cu metodologia elaborată de Agenţie şi aprobată de Guvern, costul net al îndeplinirii obligaţiilor de furnizare a serviciului universal, luînd în considerare toate avantajele comerciale ce pot fi obţinute de furnizorul de serviciu universal în procesul furnizării serviciilor din sfera serviciului universal;
    b) va utiliza costul net stabilit în urma aplicării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    (2) Costul net de furnizare a serviciului universal este calculat ca diferenţă între costul serviciului unui furnizor desemnat avînd obligaţii de furnizare a serviciului universal şi costul serviciului aceluiaşi furnizor fără obligaţii de furnizare a serviciului universal.
    (3) Informaţiile contabile şi orice alte informaţii utilizate pentru calcularea costului net al serviciului universal, conform prevederilor alin.(1) lit.a), vor fi verificate de Agenţie sau de un auditor independent, aprobat de Agenţie. Rezultatele calculului costului net vor fi făcute publice.
    (4) Costurile nete care rezultă din îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a serviciului universal vor fi compensate furnizorului în cazul în care obligaţiile serviciului universal pot fi îndeplinite numai suportînd pierderi sau la un cost ce nu se încadrează în standardele comerciale normale.
    (5) Calculul costului net al anumitor aspecte specifice obligaţiilor de furnizare a serviciului universal se efectuează separat, pentru a evita calculul dublu al avantajelor directe sau indirecte şi al costurilor. Costul total net al obligaţiilor de furnizare a serviciului universal pentru un furnizor corespunde sumei costurilor nete ale fiecărei componente a acestor obligaţii, luînd în considerare orice avantaj nerealizat. Agenţia are responsabilitatea de a verifica acest calcul.
    Art.76. - (1) În cazul în care, pe baza determinării costului net în conformitate cu prevederile art.75, se constată că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, Agenţia decide, la solicitarea furnizorului de serviciu universal, finanţarea şi/sau compensarea costului net astfel determinat.
    (2) Pentru a finanţa şi/sau a compensa furnizorilor de serviciu universal costurile nete de furnizare a serviciului universal se creează fondul serviciului universal gestionat de Agenţie.
    (3) Fondul serviciului universal se constituie din contribuţiile obligatorii ale furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice şi din alte mijloace permise de lege. Mijloacele fondului serviciului universal vor fi utilizate exclusiv pentru compensarea costurilor nete ale obligaţiei de furnizare a serviciului universal.
    (4) Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice vor fi obligaţi să efectueze contribuţii obligatorii către fondul serviciului universal, a căror valoare nu va depăşi 1,0% din volumul anual al veniturilor provenite din furnizarea serviciilor şi/sau reţelelor de comunicaţii electronice. Anual, pînă în data de 1 noiembrie, Guvernul aprobă şi publică cota de contribuţii obligatorii pentru anul următor. Cota de contribuţii obligatorii care urmează a fi vărsate în fondul serviciului universal se stabileşte reieşind din sarcinile prevăzute de Programul naţional de implementare a serviciului universal şi din costurile nete ale furnizării serviciului universal, determinate de Agenţie. Furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu un volum de venituri mai mic decît cel stabilit anual de către Agenţie pot fi absolviţi de obligaţia achitării contribuţiilor la fondul serviciului universal.
    (5) Modalitatea de finanţare şi/sau compensare a costului net al îndeplinirii obligaţiilor de furnizare a serviciului universal, precum şi procedurile şi termenele de efectuare a plăţilor către fondul serviciului universal vor fi stabilite de Agenţie, cu respectarea principiilor transparenţei, minimei atingeri aduse concurenţei, proporţionalităţii şi nediscriminării. Agenţia va face public mecanismul de finanţare şi/sau compensare a costului net stabilit.
    (6) În cazul în care fondul serviciului universal va fi aplicat, Agenţia publică un raport anual în Monitorul Oficial al Republicii Moldova privind costul net calculat al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, contribuţiile efectuate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, precum şi avantajele comerciale care au fost realizate de furnizorul de serviciu universal în procesul furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.
    (7) La finanţarea şi/sau compensarea costului net al îndeplinirii obligaţiilor de furnizare a serviciului universal se va utiliza un mecanism transparent şi neutru de colectare a contribuţiilor, care să evite pericolul dublei impuneri a încasărilor şi defalcărilor furnizorilor.
Capitolul XI
RESPONSABILITĂŢI
    Art.77. – Persoanele fizice şi juridice care încalcă prevederile prezentei legi poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
   
[Art.77 în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
Capitolul XII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art.78. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia capitolului IV, care va intra în vigoare după 6 luni de la data publicării prezentei legi, şi a prevederii de la art.20 alin.(3) lit.c), care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2010.
    (2) Legea telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentei legi, cu excepţia prevederilor ce ţin de modul de licenţiere a genurilor de activitate din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, care se abrogă după 6 luni de la data publicării prezentei legi.
    (3) Prevederile de la art.8 alin.(1) pct.43)-46) şi art.18 alin.(6) din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate se abrogă după 6 luni de la data publicării prezentei legi.
    (4) Licenţele pentru genurile de activitate stabilite în Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate, licenţele tehnice şi deciziile de atribuire a resurselor de numerotare eliberate în temeiul Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 îşi păstrează valabilitatea pînă la expirarea termenului pentru care au fost eliberate, iar deţinătorii acestora au obligaţia de a respecta prevederile prezentei legi.
   
(41) Prevederile art. 24 alin. (11) lit. e) sînt valabile pînă la 31 decembrie 2014.
    [Art.78 al.(41) introdus prin LP40 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.243]
    (5) Pînă la efectuarea analizei pieţelor relevante, în scopurile prevăzute de prezenta lege, Agenţia va considera drept furnizori de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa relevantă pe agenţii economici desemnaţi de Consiliul Concurenţei ca avînd situaţie dominantă pe piaţa respectivă din domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii, în scopul impunerii obligaţiilor prevăzute de prezenta lege.
    (6) După intrarea în vigoare a regimului de autorizare generală, titularii de licenţe care au obligaţii faţă de bugetul de stat privind achitarea taxelor sau plăţilor pentru licenţele eliberate le achită conform condiţiilor în vigoare la data eliberării licenţelor.
    (7) După intrarea în vigoare a regimului de autorizare generală, canalele şi frecvenţele radio asignate şi resursele de numerotare atribuite pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv cele asignate şi atribuite conform condiţiilor de licenţă, se consideră valabile pînă la expirarea termenului de asignare sau atribuire a acestora.
    (8) După intrarea în vigoare a regimului de autorizare generală, licenţele tehnice eliberate în temeiul Legii telecomunicaţiilor nr.520-XIII din 7 iulie 1995 pot fi cesionate terţilor în conformitate cu prevederile art.29 alin. (2) din prezenta lege.
    (9) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică se reorganizează în Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).
    (10) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, întreprinderea Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor se reorganizează în Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio, întreprindere cu autonomie financiară.
    Art.79. - Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr.241-XVI. Chişinău, 15 noiembrie 2007.