LPC13/2008
ID intern unic:  327204
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 13
din  14.02.2008
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 161
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1086-XIV din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.144-145, art.1056), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (2), după cuvintele “contravenţiile administrative,”  se introduc cuvintele “a avocatului parlamentar,”.
    2. La articolul 15 alineatul (3), după  cuvintele “reprezentanţilor lor,” se introduc cuvintele “precum şi a avocatului parlamentar,”.
    3. La articolul 34 alineatul (4), după cuvintele “Agentului guvernamental” se  introduc cuvintele “şi a avocatului parlamentar”.
    Art.II. - La articolul 10 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, după alineatul (3) se introduce  alineatul  (31) cu următorul cuprins:
    “(31)  Sarcina probaţiunii neaplicării torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante îi revine autorităţii în a cărei custodie se află persoana privată de libertate, plasată la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori consimţămîntul său tacit.”
    Art.III. - Codul de executare al Republicii Moldova  nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35, art.112), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 178 alineatul (1), litera e) se completează în final cu cuvintele “ , membrii consiliului consultativ şi alte persoane care îi însoţesc”.
    2. La articolul 251 alineatul (3), după  cuvîntul “procurorul” se introduc cuvintele “şi avocatul parlamentar”.
    3. La articolul 298 alineatul (4), după cuvîntul “procurorului,” se introduc cuvintele “avocatului parlamentar,”.
    Art.IV. - La articolul 12 alineatul (4) din Legea nr.263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.867), după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:
    “c1) la solicitarea avocatului parlamentar şi a membrilor consiliului consultativ creat de Centrul pentru Drepturile Omului, în scopul asigurării protecţiei persoanelor împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante;”
    Art.V. - La articolul 13 alineatul (4) din Legea nr.264-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.172-175, art.839), după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:
    “c1)  la cererea avocatului parlamentar şi a membrilor consiliului consultativ creat de Centrul pentru Drepturile Omului, în scopul asigurării protecţiei persoanelor împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante;”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr.13-XVI. Chişinău, 14 februarie 2008.