HGA226/2008
ID intern unic:  327223
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 226
din  29.02.2008
pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la
produsele pentru construcţii
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 324
    Abrogată prin HG913 din 25.07.16, MO247-255/05.08.16 art.997

    MODIFICAT

    HG611 din 11.08.11, MO131-133/16.08.11 art.675
    HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455


    În vederea executării Hotărîrii Guvernului nr.873 din 30 iulie 2004 “Cu privire la aprobarea Programului naţional de elaborare a reglementărilor tehnice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.1046), cu completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.25, art.259), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii, conform anexei.
   2. Din Nomenclatorul produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1469 din 30 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.14), cu completările ulterioare, se exclud poziţiile tarifare cu următoarele numere de ordine: 50-57; 62-65; 80-82; 84; 90-94; 116; 117; 148-155; 169; 172.

    PRIM-MINISTRU                                                   Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                             Igor Dodon

    Nr. 226. Chişinău, 29 februarie 2008.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.226
din 29 februarie 2008
REGLEMENTAREA TEHNICĂ
cu privire la produsele pentru construcţii
I. Obiectul şi domeniul de aplicare
    1. Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii (în continuare - Reglementare tehnică) se aplică produselor pentru construcţii, conform punctelor 3 şi 4, în măsura în care li se aplică cerinţele esenţiale privind lucrările de construcţii prevăzute în punctul 9.
II. Terminologie
    2. În sensul prezentei Reglementări tehnice, următoarele noţiuni se definesc după cum urmează:
    1) agrement tehnic - document care atestă aptitudinea de utilizare a noilor produse, procedee şi echipamente în construcţie, pentru care nu sînt elaborate documente normative naţionale;
    2) construcţie (lucrare de construcţie) - produs (obiect) complex, rezultat din asamblarea, punerea în operă sau montarea mai multor produse (materiale, elemente, echipamente etc.), conform unui proiect şi unor reguli date, prin lucrări de construcţie-montaj, executate de o unitate de construcţii. Noţiunea de construcţie denumeşte, în general, două mari categorii de obiecte:
    a) clădiri;
    b) lucrări de artă (geniu civil sau lucrări inginereşti).
    O construcţie cuprinde atît părţi şi elemente structurale, cît şi nestructurale, precum şi instalaţiile aferente;
    3) controlul producţiei la locul procesului de producţie - control intern permanent al producţiei efectuat de către producător;
    4) document interpretativ - document care precizează (detaliază) cerinţele esenţiale, indicînd criteriile de performanţă asociate fiecărei cerinţe şi nivelurile (clasele) acestora (cînd este necesar şi posibil din punctul de vedere al cunoaşterii ştiinţifice şi tehnice), pe de o parte, şi metodele de corelare între aceste niveluri (clase de cerinţe şi cerinţele tehnice din standardele sau agrementele tehnice privind produsele considerate ca fiind apte pentru utilizare pe baza certificatului de conformitate), prin încorporare în construcţii, pe de altă parte, asigurînd astfel - în cazul unei concepţii şi execuţii adecvate - îndeplinirea de către construcţiile respective a cerinţelor esenţiale prescrise prin reglementările tehnice aplicabile;
    5) piaţa produselor pentru construcţii - întreaga arie acoperită de lanţul de distribuţie a produselor pentru construcţii pe teritoriul Republicii Moldova, de la persoana responsabilă pentru plasarea pe piaţă la consumatorul final, inclusiv şantierele de construcţii;
    6) produs pentru construcţii - orice produs fabricat în scopul de a fi încorporat în mod permanent într-o lucrare de construcţie, termenul desemnînd materiale, elemente şi componente, individuale sau alcătuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalaţii, plasate pe piaţă în forma în care urmează a fi încorporate, asamblate, aplicate sau instalate în construcţii prin operaţii/lucrări de construcţii;
    7) utilizare preconizată - rol sau funcţie care urmează a fi îndeplinită de produs pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale ale lucrărilor de construcţii.
III. Grupele de produse din domeniile reglementate,
supuse evaluării conformităţii

    3. Grupele de produse supuse în mod obligatoriu evaluării conformităţii cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice sînt prezentate în tabelul 1.
     Tabelul 1
   
[Tabelul nr.1 în redacţia HG611 din 11.08.11, MO131-133/16.08.11 art.675]

IV. Grupele de produse din domeniile reglementate,
 care nu sînt supuse obligatoriu evaluării conformităţii

    4. Grupele de produse care cad sub incidenţa prezentei Reglementări tehnice, dar nu se supun obligatoriu evaluării conformităţii, sînt prezentate în tabelul 2.
    Tabelul 2
    [Tabelul nr.2 în redacţia HG611 din 11.08.11, MO131-133/16.08.11 art.675]

V. Cerinţele esenţiale pentru grupele de produse respective
    5. Cerinţele esenţiale sînt aplicabile numai lucrărilor de construcţie şi pot influenţa caracteristicile tehnice ale unui produs.
    6. Calitatea lucrărilor de construcţie constituie rezultanta caracteristicilor de comportare în exploatare a tuturor produselor de construcţii încorporate în mod permanent într-o lucrare de construcţie, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a cerinţelor esenţiale.
    7. Produsele destinate lucrărilor de construcţii sînt livrate şi utilizate, dacă au astfel de caracteristici, încît să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor esenţiale prevăzute în punctul 9.
    8. Produsele pentru construcţii trebuie să permită realizarea unor lucrări de construcţii care, ţinînd cont de aspectele economice, să satisfacă (în ansamblu şi în parte) condiţiile de utilizare şi care, din acest punct de vedere, să îndeplinească cerinţele esenţiale prevăzute în punctul 9 al prezentei Reglementări tehnice. Sub rezerva unei întreţineri normale a lucrărilor de construcţii, aceste cerinţe trebuie respectate în timpul unei durate de viaţă rezonabile din punct de vedere economic. Ca regulă generală, ele presupun că acţiunile exercitate asupra lucrării de construcţii au un caracter previzibil.
    9. Cerinţele care se aplică lucrărilor de construcţii şi care pot influenţa caracteristicile tehnice ale unui produs pentru construcţii sînt următoarele:
    9.1. Rezistenţă mecanică şi stabilitate
    Lucrarea de construcţie trebuie să fie proiectată şi construită în aşa fel încît sarcinile care sînt exercitate în timpul construirii şi utilizării acesteia să nu ducă la unul din următoarele evenimente:
    a) prăbuşirea întregii lucrări sau a unei părţi a acesteia;
    b) deformarea într-o proporţie inadmisibilă;
    c) deteriorarea altor părţi ale lucrării sau a instalaţiilor sau a dotărilor ca urmare a unor deformări importante ale elementelor de susţinere;
    d) deteriorări rezultate din evenimente accidentale disproporţionate faţă de cauza lor iniţială.
    9.2. Securitate în caz de incendiu
    Lucrarea de construcţie trebuie să fie proiectată şi construită în aşa fel încît, în caz de incendiu:
    a) stabilitatea elementelor de susţinere a lucrării să poată fi stabilită pe o perioadă determinată;
    b) apariţia şi propagarea focului şi a fumului în interiorul lucrării să fie limitate;
    c) extinderea focului către lucrările învecinate să fie limitată;
    d) persoanele să poată părăsi lucrarea fără să se accidenteze sau să li se poată acorda ajutor într-un alt mod;
    e) să fie luată în considerare securitatea echipelor de prim ajutor.
    9.3. Igienă, sănătate şi protecţia mediului
    Lucrarea de construcţie trebuie să fie proiectată şi construită în aşa fel încît să nu constituie o ameninţare pentru igiena şi sănătatea oamenilor din cauza şi prin neadmiterea:
    a) unor emanaţii de gaze toxice;
    b) prezenţei în aer a unor particule sau gaze periculoase;
    c) prezenţei mirosului specific de substanţe chimice la momentul dării în exploatare şi pe toată perioada exploatării construcţiilor;
    d) migraţiei substanţelor chimice cu efect toxic pentru organismul omului, excluzînd cumularea lor şi acţiunea cancerigenă, mutagenă şi alergică. Migraţia substanţelor chimice este reglementată de normativele Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova reieşind din recepturile materialelor;
    e) stimulării dezvoltării microflorei (îndeosebi patogene);
    f) depăşirii nivelului cîmpului electrostatic la suprafaţa materialelor polimerice în condiţiile exploatării încăperii stabilit de normativele Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova (15,0 kv/m);
    g) emisiei de radiaţii periculoase.
    Activitatea specifică efectivă (Aef) a radionuclizilor naturali în materiale şi produse pentru construcţii utilizate la construcţia edificiilor locative, de menire social-culturală sau industrială nu trebuie să depăşească 300 Bq/kg;
    h) poluării sau contaminării apei sau a solului;
    i) defectelor de evacuare a apelor, fumului sau a deşeurilor solide sau lichide;
    j) prezenţei umidităţii în anumite părţi ale lucrării sau în suprafeţele interioare ale lucrării;
    k) utilizării deşeurilor de substanţe radioactive la producerea materialelor.
    9.4. Siguranţă în exploatare
    Lucrarea de construcţie trebuie să fie proiectată şi construită în aşa fel încît utilizarea sau funcţionarea ei să nu prezinte riscuri inacceptabile de accidente cum ar fi prăbuşirile, căderile, şocurile, arderile, electrocutările, rănirile în urma unor explozii.
    9.5. Protecţie contra zgomotului
    Lucrarea de construcţie trebuie să fie proiectată şi construită în aşa fel încît zgomotul perceput de către persoane aflate permanent în ea sau de către persoane aflate în apropiere să fie menţinut la un nivel la care să nu fie periclitată sănătatea acestora şi să le permită să doarmă, să se odihnească şi să lucreze în condiţii satisfăcătoare.
    9.6. Economie de energie şi izolare termică
    Lucrarea de construcţie, ca şi instalaţiile de încălzire, de răcire şi de aerare, trebuie astfel proiectate şi construite încît consumul de energie necesar pentru utilizarea lucrării să fie moderat avînd în vedere condiţiile climatice locale, fără să se aducă totuşi atingere confortului termic al locuitorilor.
    10. Măsurile menţionate în punctul 9.3 vor fi asigurate la etapele avizării saniatrice a noilor produse şi materiale utilizate în construcţii şi la etapele certificării igienice a importului de materiale, substanţe conform legislaţiei sanitare în vigoare şi nomenclatorului produselor supuse certificării igienice.
    [Pct.10 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
    11. Avizarea şi certificarea sanitară va fi o parte componentă a certificării conformităţii şi agrementării tehnice a materialelor utilizate în construcţii.
    [Pct.11 modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
    12. Lucrărilor de construcţii asupra căror pot influenţa caracteristicile tehnice ale unui produs pentru construcţii le pot fi aplicate una, mai multe sau toate cerinţele esenţiale. Ele trebuie să fie respectate în timpul unei durate de viaţă rezonabilă din punct de vedere economic.
    13. Aplicarea cerinţelor esenţiale lucrărilor de construcţii asupra căror pot influenţa caracteristicile tehnice ale unui produs pentru construcţii după natura şi utilizarea lui în construcţii este prezentată în tabelul 3.
 
Tabelul 3
 
Nr.
crt.
Denumirea grupelor de produse pentru construcţii
Cerinţele esenţiale
 
9.1
 
9.2
 
9.3
 
9.4
 
9.5
 
9.6
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Piatră naturală şi agregate pentru construcţii
 
+
 
-
 
+
 
+
 
-
 
 -
2.
Lianţi minerali şi organici
+
-
+
+
-
-
3.
Mortare şi betoane
+
-
+
+
-
 -
4.

Produse din mortare şi betoane pentru construcţii

 
+
 
-
 
+
 
+
 
-
 
 -
5.
Produse ceramice pentru construcţii
 
+
 
-
 
+
 
+
 
-
 
-
6.
Produse din lemn pentru construcţii
 
+
 
+
 
+
 
+
 
-
 
 -
7.
Produse din sticlă
 
+
-
+
+
-
 
-
8.

Produse din masă plastică

+
+
+
+
-
-
9.

Materiale pentru izolaţii (hidrofuge, termice, fonice şi anticorozive)

 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
+
10.
Produse din metal pentru construcţii
 
+
 
-
 
+
 
+
 
-
 
-
11.

Materiale pentru finisaje din polimeri, adezivi, chituri, tapete etc.

 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
-
 
 
-
Notă:
„+” - aplicarea cerinţei esenţiale la produse este obligatorie;
„-” - aplicarea cerinţei esenţiale la produse nu este obligatorie.

    14. Cerinţele esenţiale trebuie să fie precizate în documente interpretative destinate stabilirii legăturilor necesare între cerinţele esenţiale de la punctele 9 -11 şi documentele normative în sensul punctului 15.
    15. Se consideră că satisfac condiţiile de utilizare acele produse care permit lucrărilor pentru care sînt utilizate, cu condiţia că acestea din urmă să fie corect proiectate şi construite, să satisfacă cerinţele esenţiale prevăzute în punctele 9-11 şi că aceste produse să poarte marca naţională de conformitate SM, să fie însoţite de declaraţia de conformitate şi să deţină agrement tehnic în construcţii în cazurile menţionate de lege şi să fie conforme cu:
    a) standardele naţionale armonizate, incluse în lista standardelor conexe;
    b) standardele naţionale aplicabile, incluse în lista standardelor conexe, pentru domeniile în care nu sînt adoptate standardele europene armonizate;
    c) agrementul tehnic pentru produs, în cazuri prevăzute de lege.
    16. Agrementul tehnic este acordat:
    a) pentru produsele pentru care nu există nici standarde naţionale, care adoptă standardele europene armonizate, nici standarde naţionale aplicabile şi pentru care nu poate fi elaborat standard;
    b) pentru produsele care fac derogare într-un mod semnificativ de la standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate sau de la standardele naţionale aplicabile. Derogările nu vor fi în defavoarea     cerinţelor de calitate şi securitate.
    17. Lista standardelor naţionale conexe se aprobă de autoritatea de reglementare, cu avizarea Organismului Naţional de Standardizare, şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi în Monitorul construcţiilor.
    18. Atunci cînd un producător sau reprezentantul autorizat al acestuia nu a aplicat sau a aplicat parţial standardele şi agrementele tehnice în sensul punctului 15, produsul trebuie să facă obiectul unei declaraţii de conformitate conform punctelor 24.2.2 şi 24.2.3.
VI. Procedurile de evaluare a conformităţii
    19. Furnizorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, poartă răspundere şi trebuie să ateste că produsele sînt conforme cu cerinţele esenţiale stabilite în capitolul V.
    20. Metode de control al conformităţii
    20.1. Conformitatea produselor trebuie evaluată numai în raport cu standardele şi agrementele tehnice în sensul punctului 15, utilizîndu-se proceduri de evaluare a conformităţii elaborate pe baza unor metode de control şi evaluare specifice acestui domeniu, potrivit prevederilor prezentei Reglementări tehnice indicate în continuare la punctele 20.2, 20.3, 21-29.
    20.2. În scopul evaluării conformităţii produsului, producătorul este obligat să utilizeze cerinţele unui document normativ din Lista standardelor conexe elaborată de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Producătorul are dreptul să aleagă din Lista standardelor conexe un document normativ aplicabil în funcţie de particularităţile de producere a acestuia.
    20.3. Metodele specifice pentru evaluarea conformităţii produselor în baza standardelor şi agrementelor tehnice în sensul punctului 15 sînt indicate în continuare. Cerinţele prevăzute pentru produsul sau grupa de produse determină alegerea metodelor pentru o procedură dată, precum şi combinarea acestora, în conformitate cu criteriile de la punctele 22, 25 şi 26:
    a) încercări iniţiale de tip ale produsului realizate de către producător sau de către un organism de evaluare a conformităţii desemnat;
    b) încercări pe eşantioane prelevate de la locul procesului de producţie, în conformitate cu un plan de încercări prescris, de către producător sau de către un organism de evaluare a conformităţii desemnat;
    c) încercări prin sondaj pe eşantioane prelevate de la locul procesului de producţie, de pe piaţă sau dintr-un şantier de către producător sau de către un organism de evaluare a conformităţii desemnat;
   d) încercări pe eşantioane prelevate dintr-un lot pregătit pentru livrare sau deja livrat, de către producător sau de către un organism de evaluare a conformităţii desemnat;
    e) controlul intern al procesului de producţie;
    f) inspecţia iniţială a locului procesului de producţie şi a controlului intern al procesului de producţie de către un organism de evaluare a conformităţii desemnat;
    g) supravegherea, aprecierea şi evaluarea continuă a controlului intern al procesului de producţie de către un organism de evaluare a conformităţii desemnat.
   21. Este necesar ca elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de către producător să fie consemnate sistematic sub formă de reguli şi proceduri scrise. Această documentaţie asupra sistemului de control al producţiei asigură o înţelegere comună a garanţiilor de calitate şi permite verificarea obţinerii caracteristicilor cerute pentru un produs, precum şi eficacitatea sistemului de control al producţiei.
    22. Evaluarea conformităţii în cazul unui produs presupune:
    a) că producătorul dispune, la locul procesului de producţie, de un sistem de control intern al producţiei care permite asigurarea conformităţii producţiei cu standardele şi agrementele tehnice, în sensul punctului 15, pertinente, sau
    b) că, pentru anumite produse menţionate în standardele şi agrementele tehnice, în sensul punctului 15, pertinente, în afara sistemului de control intern al producţiei aplicat la locul procesului de producţie, un organism de evaluare a conformităţii desemnat a intervenit în evaluarea şi supravegherea procesului de producţie sau chiar a produselor.
    23. Sistemul de control intern al procesului de producţie exercitat permanent de producător trebuie să conţină toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător, documentate în mod sistematic sub forma unor politici şi proceduri scrise. Documentaţia scrisă asupra sistemului de control intern al procesului de producţie trebuie să asigure stabilirea corespunderii cu elementele aplicabile ale unui sistem de management al calităţii, selectate pe baza standardului internaţional ISO 9001, şi să permită verificarea realizării caracteristicilor cerute pentru produs şi a modului efectiv de operare a sistemului de control intern al procesului de producţie.
    24. Proceduri de evaluare a conformităţii
    Procedurile de evaluare a conformităţii produselor se definesc în funcţie de repartizarea sarcinilor între producător şi organismele de evaluare a conformităţii desemnate.
    24.1. Certificarea de conformitate a produsului de către un organism de evaluare a conformităţii desemnat:
    1) Sarcinile producătorului:
    a) controlul intern al producţiei la locul procesului de producţie;
    b) încercări complementare ale unor eşantioane prelevate de la locul procesului de producţie de către producător în conformitate cu un plan de încercări prescris.
    2) Sarcinile organismului de evaluare a conformităţii desemnat:
    a) încercări iniţiale de tip ale produsului;
    b) inspecţia iniţială a locului procesului de producţie şi a controlului intern al producţiei la locul procesului de producţie;
    c) supravegherea continuă, evaluarea şi acceptarea controlului intern al producţiei la locul procesului de producţie;
    d) eventual, încercări prin sondaj ale unor eşantioane prelevate de la locul procesului de producţie, de pe piaţă sau de pe şantier.
    24.2. Declaraţia de conformitate a produsului de către producător se va baza pe următoarele sarcini:
    24.2.1. Prima posibilitate:
    1) Sarcinile producătorului:
    a) încercări de tip iniţiale ale produsului;
    b) controlul producţiei la locul procesului de producţie;
    c) eventual, încercări ale unor eşantioane prelevate de la locul procesului de producţie în conformitate cu un plan de încercări prescris.
    2) Sarcinile organismului de evaluare a conformităţii desemnat:
    certificarea controlului producţiei la locul procesului de producţie conform următoarelor criterii:
    a) inspecţia iniţială a locului procesului de producţie şi a controlului producţiei la locul procesului de producţie;
    b) eventual, supravegherea şi efectuarea permanentă a controlului producţiei la locul procesului de producţie.
    24.2.2. A doua posibilitate:
    a) încercări de tip iniţiale ale produsului efectuate de către un laborator desemnat;
    b) controlul producţiei la locul procesului de producţie efectuat de un organism de evaluare a conformităţii desemnat.
    24.2.3. A treia posibilitate:
    a) încercări de tip iniţiale ale produsului efectuate de către producător;
    b) controlul producţiei la locul procesului de producţie efectuat de un organism de evaluare a conformităţii desemnat.
    25. Procedurile prevăzute în punctul 22 se aplică unui produs sau unui grup de produse determinate în conformitate cu prevederile speciale indicate în punctele 20 şi 24, în funcţie de:
    a) importanţa produsului faţă de cerinţele esenţiale şi, mai ales, cele care se referă la sănătate şi securitate;
    b) natura produsului;
    c) influenţa pe care variabilitatea caracteristicilor produsului o poate avea asupra capacităţii produsului de a îndeplini funcţia pentru care a fost proiectat;
    d) existenţa probabilă a unor defecte de fabricaţie a produsului.
    26. În fiecare din cazurile enumerate în punctul 25, se alege procedura care să fie compatibilă cu securitatea.
    27. În caz de fabricare cu bucata (şi nu în serie), este suficientă o declaraţie de conformitate potrivit punctului 24.2.3, în afară de cazul în care există dispoziţii contrare prevăzute de standardele şi agrementele tehnice în sensul punctului 15, pentru produsele care au implicaţii importante pentru sănătate şi securitate.
    28. Aplicabilitatea procedurilor de evaluare a conformităţii de la punctul 24 asupra anumitor produse sau grupe de produse este stabilită prin decizie sau regulament aparte.
    29. Procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în punctul 24, care conduc la rezultate pozitive, se finalizează cu întocmirea unui document care este, după caz:
    a) în situaţiile prevăzute în punctul 22 litera a), o declaraţie de conformitate pentru produs, întocmită de către producător sau reprezentantul său autorizat, în urma aplicării procedurilor de evaluare a conformităţii indicate în punctele 24.2.1, 24.2.2 şi 24.2.3; sau 
    b) în situaţiile prevăzute la punctul 22 litera b), un certificat de conformitate pentru produs, eliberat de către un organism de certificare desemnat, în urma aplicării procedurilor de evaluare a conformităţii indicate în punctele 24.1 şi 24.2.
   30. Declaraţia de conformitate a producătorului sau certificatul de conformitate conferă producătorului sau furnizorului dreptul de a aplica marca naţională de conformitate SM.
    31. Certificatul de conformitate trebuie să conţină următoarele:
    a) numele şi adresa organismului de certificare;
    b) denumirea, adresa şi marca de identificare a producătorului;
    c) descrierea materialului (tip, identificare, utilizare etc.);
    d) cerinţele din documentul normativ pe care le satisface materialul;
    e) numărul certificatului;
    f) condiţiile şi durata de validitate a certificatului, dacă este cazul;
    g) numele şi calitatea persoanei abilitate să semneze certificatul.
    32. Declaraţia de conformitate trebuie să conţină următoarele:
    a) denumirea, adresa şi marca de identificare a producătorului;
    b) descrierea materialului (tip, identificare, utilizare etc.);
    c) cerinţele din documentul normativ pe care le satisface materialul;
    d) condiţiile speciale de utilizare a materialului;
    e) numărul declaraţiei;
    f) numele şi adresa organismului desemnat, dacă este cazul;
    g) numele şi calitatea persoanei abilitate să semneze declaraţia în numele producătorului.
VII. Criterii pentru organisme de evaluare a conformităţii
care se desemnează pentru activitatea în domeniul respectiv

    33. Pentru efectuarea procedurilor de evaluare a conformităţii, se desemnează organisme de evaluare a conformităţii.
    34. Cerinţele ce urmează a fi îndeplinite de organismele de evaluare a conformităţii pentru a fi recunoscute de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor în vederea desemnării sînt stabilite în articolul 21 al Legii nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformităţii produselor.
    35. Autoritatea competentă pentru desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii este Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    36. Desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii se face în baza propunerilor organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor al Republicii Moldova.
    37. Procedura de desemnare a organismelor de evaluare a conformităţii în domeniul produselor pentru construcţii şi modelul autorizaţiei de desemnare se elaborează şi se aprobă de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
   38. Lista organismelor de evaluare a conformităţii desemnate în domeniul produselor pentru construcţii se aprobă de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    39. Evaluarea iniţială şi supravegherea sistematică a organismelor de evaluare a conformităţii desemnate se efectuează conform regulilor prevăzute în Sistemul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    40. Mijloacele de măsurare utilizate în laboratoarele de încercări desemnate în domeniul produselor pentru construcţii trebuie să fie adecvate, legalizate, verificate metrologic în modul stabilit în Sistemul Naţional de Metrologie, potrivit cerinţelor legislative şi actelor normative în vigoare.
VIII. Regulile de aplicare a mărcii naţionale
 de conformitate SM

   41. Marca naţională de conformitate SM se utilizează conform Regulilor referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.395 din 17 aprilie 2006.
    42. Marca naţională de conformitate SM nu poate fi aplicată decît după eliberarea documentului care atestă conformitatea produsului cu prezenta Reglementare tehnică.
    43. Furnizorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în Republica Moldova, aplică marca naţională de conformitate SM pe produs, pe o etichetă ataşată acestuia, pe ambalaj sau pe documentele comerciale însoţitoare.
   44. Marca naţională de conformitate SM trebuie să fie însoţită de numărul de identificare al organismului de certificare sau al laboratorului de încercări desemnat, antrenate în procesul evaluării conformităţii.
IX. Informaţia pentru consumator
    45. Informarea consumatorilor poate fi realizată prin elemente de identificare şi prin indicarea caracteristicilor acestora, care se înscriu la vedere şi explicit pe produs, etichetă, ambalaj sau în cartea tehnică, în instrucţiunile de exploatare ori în altă documentaţie de însoţire a produsului, serviciului, după caz, în funcţie de destinaţia acestora şi trebuie să conţină următoarele:
    a) denumirea produsului;
    b) denumirea şi marca producătorului/importatorului, adresa (numărul de telefon, după caz);
    c) indicativul documentului normativ;
    d) masa sau volumul;
    e) principalele caracteristici calitative;
    f) compoziţia, aditivii folosiţi (după caz);
    g)
domeniul de utilizare, instrucţiuni de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare;
    [Pct.45 lit.g) în redacţia HG611 din 11.08.11, MO131-133/16.08.11 art.675]
    h) denumirea ţării producătoare;
    i)
termenul de valabilitate (după caz);
    [Pct.45 lit.i) în redacţia HG611 din 11.08.11, MO131-133/16.08.11 art.675]
    j) data fabricării;
    k) marca naţională de conformitate urmată de numărul de identificare al organismului de evaluare a conformităţii desemnat.
    46. Toate informaţiile, inclusiv cele verbale, referitoare la produsele, serviciile oferite consumatorilor, documentaţia de însoţire, precum şi contractele încheiate trebuie să fie prezentate în limba moldovenească sau în limba moldovenească şi în una dintre limbile de circulaţie internaţională.
    47. Orice alte marcaje sînt aplicate pe produs, pe o etichetă ataşată ambalajului sau pe documentele comerciale însoţitoare, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea ori lizibilitatea mărcii de conformitate SM şi să nu inducă în eroare asupra semnificaţiei lor.
X. Cerinţele specifice privind supravegherea pieţei
    48. Sînt plasate pe piaţă şi utilizate în scopurile prevăzute numai produsele care corespund prevederilor reglementărilor tehnice şi poartă marca naţională de conformitate SM, sînt însoţite de declaraţia de conformitate şi deţin agrement tehnic în construcţii, în cazurile prevăzute de lege.
    49. Produsele de la capitolul IV trebuie să corespundă cerinţelor esenţiale de la capitolul V.
    Verificarea respectării cerinţelor esenţiale de la capitolul V se face de autorităţile de reglementare şi autorităţile cu funcţii de supraveghere a pieţei.
   50. Autoritatea de supraveghere a pieţei privind corespunderea produselor pentru construcţii prezentei Reglementări tehnice este autoritatea de reglementare de specialitate în domeniul construcţiilor.
   51. În cazul în care se constată că pentru produsele de construcţii plasate pe piaţă nu se respectă prevederile prezentei Reglementări tehnice, autoritatea de supraveghere a pieţei aplică măsuri conform legii.
    52. Încălcarea prevederilor prezentei Reglementări tehnice atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, administrativă sau penală, după caz, în temeiul şi modul stabilit de lege.
    53. Orice persoană fizică sau juridică care plasează pe piaţă produse marcate cu marca naţională de conformitate SM sau însoţite de declaraţia de conformitate ori de agrement tehnic în construcţii este obligată, la cererea autorităţii de supraveghere a pieţei respective, să prezinte documentele, prevăzute de actele legislative, ce atestă rezultatele evaluării conformităţii produsului.
    54. Persoana responsabilă de plasarea pe piaţă a produsului trebuie să pună la dispoziţie autorităţii de supraveghere a pieţei, suplimentar, documentaţia tehnică conţinînd rapoartele de încercări care atestă conformitatea.
    55. Documentaţia tehnică trebuie să conţină:
    a) descrierea generală a produsului;
    b) proiecte de execuţie, planuri de producere, specificaţii ale componentelor şi scheme de încercări, dacă este cazul;
    c) descrieri şi explicaţii necesare pentru înţelegerea desenelor şi specificaţiilor şi a modului de funcţionare a produsului;
    d) lista standardelor conexe care conferă prezumţia conformităţii cu cerinţele esenţiale, aplicate integral sau parţial, precum şi descrieri ale soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale din reglementările tehnice aplicabile, în cazul în care nu s-au aplicat aceste standarde;
    e) rezultate ale calculelor de proiectare şi ale verificărilor efectuate;
    f) rapoarte de încercări, cu indicarea factorilor nocivi, nivelurilor reale şi maximal admisibile ale acestora;
    g) certificat de conformitate, dacă este cazul.
    56. Atunci cînd autoritatea de supraveghere a pieţei constată că marca naţională de conformitate SM a fost aplicată în mod nejustificat ori în mod necorespunzător pe un produs sau a fost incorect utilizată, inclusiv în ceea ce priveşte documentele aferente, persoana responsabilă de plasarea pe piaţă este obligată să aducă produsul în conformitate cu cerinţele privind marcarea pînă la o dată convenită de comun acord cu autoritatea din domeniu.
    57. În situaţii de natura celor prevăzute în punctul 56, autoritatea de supraveghere a pieţei are următoarele obligaţii:
    a) să informeze în scris, în termen de 72 ore, organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniu despre orice astfel de măsură, indicînd motivele măsurii adoptate;
    b) să comunice în scris părţii implicate, de îndată, măsura luată, motivele pe care se bazează aceasta, demersurile legale ce pot fi întreprinse de partea implicată şi termenele disponibile pentru iniţierea acestora;
    c) să informeze Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor referitor la aplicarea ilegală a mărcii naţionale de conformitate SM.
XI. Responsabilităţi
    58. Comercializarea produselor care nu respectă prevederile capitolelor V şi VI reprezintă încălcarea prezentei Reglementări tehnice şi se sancţionează potrivit actelor legislative în vigoare.
XII. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    59. Prezenta Reglementare tehnică intră în vigoare la un an de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.