LPC49/2008
ID intern unic:  327252
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 49
din  07.03.2008
pentru modificarea articolului 24 din Legea nr.64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 18.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 184
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 24 punctul 1) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, poziţia “Ministerul Industriei şi Infrastructurii” se exclude.
    Art.II. - Guvernul, în termen de 6 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.


    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.49-XVI. Chişinău, 7 martie 2008.