LPC41/2008
ID intern unic:  327382
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 41
din  06.03.2008
pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 96-XVI
din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice
Publicat : 28.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 205
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - La articolul 4 din Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), după litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

    “c1) contractelor de imprimare a bancnotelor şi de batere a monedelor metalice, precum şi de transportare a acestora;”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.41-XVI.  Chişinău, 6 martie 2008.