HGM454/2008
ID intern unic:  327462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 454
din  24.03.2008
cu privire la optimizarea participării organelor centrale de
specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi
administrative centrale la executarea angajamentelor asumate
faţă de organizaţiile internaţionale
Publicat : 01.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 66-68     art Nr : 434
    MODIFICAT
   
HG266 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.299; în vigoare 30.06.19
    HG108 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.132; în vigoare 01.03.19
    HG191 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.222
    HG421 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.510
   
HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052
    HG845 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.909
   
HG484 din 04.07.13, MO145/09.07.13 art.574
   
HG316 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.386
    HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89
    HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938
    HG865 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.935
   
HG691 din 13.09.12, MO198-204/21.09.12 art.746
    HG123 din 24.02.12, MO42-45/02.03.12 art.151
    HG694 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.765
    HG637 din 26.08.11, MO147/06.09.11 art.712
    HG583 din 29.07.11, MO128-130/05.08.11 art.653
    HG390 din 27.05.11, MO91-94/03.06.11 art.449
   
HG931 din 08.10.10, MO202-205/15.10.10 art.1025
    HG336 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.407


    În scopul optimizării participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale şi în vederea asigurării respectării Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.19-20, art. 197), cu modificările şi completările ulterioare, în contextul achitării cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale respective, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă:
    Regulile de participare a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor, inclusiv financiare, asumate faţă de organizaţiile internaţionale, conform anexei nr.1;
    Schema repartizării între organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte autorităţi administrative centrale a responsabilităţii pentru gestionarea activităţilor ce ţin de executarea angajamentelor, inclusiv financiare, asumate de Republica Moldova sau de autoritatea respectivă faţă de organizaţiile internaţionale a cărei membră este, conform anexei nr. 2;
    Lista organizaţiilor internaţionale, interparlamentare şi altor organizaţii la a căror activitate participă o autoritate publică alta decît cele ale administraţiei publice centrale ori autorităţile administrative centrale, conform anexei nr.3.
    2. Se stabileşte că, în cazul trecerii de competenţe de la o autoritate a administraţiei publice la alta, aceasta din urmă va prelua şi responsabilităţile care îi reveneau, conform Schemei menţionate mai sus, autorităţii administraţiei publice de la care competenţele respective au fost preluate.
    3. Se stabileşte că, în cazul aderării Republicii Moldova la o organizaţie internaţională, organul central de specialitate al administraţiei publice sau autoritatea administrativă centrală care va fi responsabilă pentru participarea Republicii Moldova la activitatea organizaţiei internaţionale respective, după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi al altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare, va înainta Guvernului propunerile privind completarea Schemei menţionate.
    În cazul aderării Republicii Moldova la o organizaţie internaţională, interparlamentară sau la o altă organizaţie la a cărei activitate participă o  autoritate publică alta decît cele ale administraţiei publice centrale ori autorităţile administrative centrale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va înainta Guvernului propuneri privind completarea anexei nr. 3.
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 805 din 12 iulie 2004 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Grupului de lucru pentru examinarea activităţii Republicii Moldova în cadrul organizaţiilor internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 119-122, art. 973).

    PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                           Andrei Stratan
    Ministrul finanţelor                                                              Mihail Pop

    Nr. 454. Chişinău, 24 martie 2008.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 454
din 24 martie 2008

REGULILE
de participare a organelor centrale de specialitate ale administraţiei
publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea
 angajamentelor, inclusiv financiare,
asumate faţă de organizaţiile
internaţionale

    1. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte autorităţi administrative centrale, incluse în Schema repartizării între organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte autorităţi administrative centrale a responsabilităţii pentru gestionarea activităţilor ce ţin de executarea angajamentelor, inclusiv financiare, asumate de Republica Moldova sau de autoritatea respectivă faţă de organizaţiile internaţionale a cărei membră este, participă la activitatea organizaţiilor internaţionale a căror membră este Republica Moldova în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale încheiate în cadrul acestor organizaţii internaţionale, precum şi în conformitate cu actele naţionale de aderare.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene exercită, în conformitate cu legislaţia în vigoare, coordonarea generală a participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la activitatea organizaţiilor internaţionale şi ţine evidenţa centralizată a organizaţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Pentru examinarea oricăror aspecte legate de participarea Republicii Moldova la organizaţiile internaţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene poate convoca şedinţe ad-hoc cu participarea factorilor de răspundere din cadrul altor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi altor autorităţi administrative centrale.
    3. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte autorităţi administrative centrale, conform Schemei sus-menţionate:
    a) asigură îndeplinirea angajamentelor care rezultă din calitatea de membru a Republicii Moldova sau a autorităţii respective la organizaţiile internaţionale;
    b) folosesc posibilităţile oferite de organizaţiile internaţionale în scopul realizării intereselor politice, economice, sociale, ecologice sau de alt gen ale Republicii Moldova, urmăresc respectarea drepturilor Republicii Moldova care reies din calitatea sa de membru al organizaţiilor internaţionale şi îndeplinirea de către alţi membri ai organizaţiilor internaţionale a obligaţiilor lor care privesc interesele Republicii Moldova;
    c) întreprind acţiuni pentru a asigura achitarea la timp a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale (conform anexei nr. 2 litera b) şi anexei nr. 3 litera b)), negociază posibilitatea micşorării cotei de membru, stabilind mecanismul de achitare a datoriilor existente;
    d) studiază eficienţa participării Republicii Moldova în calitate de membru al organizaţiilor internaţionale, apreciază oportunitatea participării în continuare la aceste structuri.
    4. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte autorităţi administrative centrale, după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, asigură prezentarea anuală în adresa Ministerului Finanţelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a propunerilor de buget la capitolul achitării cotelor de membru şi a datoriilor existente la organizaţiile internaţionale a căror membră este Republica Moldova.
    5. Ministerul Finanţelor, în baza propunerilor de buget menţionate în punctul 4, asigură includerea în proiectul bugetului de stat pentru anul următor a mijloacelor de plată a cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale a căror membră este Republica Moldova, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.
    6. Ministerul Finanţelor va asigura achitarea la timp a cotizaţiilor de membru, precum şi a datoriilor la organizaţiile internaţionale a căror membră este Republica Moldova, în limita alocaţiilor prevăzute de legea bugetului de stat pe anul respectiv (potrivit anexei nr. 2 litera a) şi anexei nr. 3 litera a)).
    7. În scopul evitării penalităţilor, organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte autorităţi administrative centrale urmăresc ca achitarea cotizaţiilor şi a datoriilor să fie efectuată în termen.
    8. Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte autorităţi administrative centrale asigură controlul asupra achitării cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale în cazul în care aceste cheltuieli sînt finanţate din mijloace provenite de la organizaţii nebugetare sau din alte mijloace nebugetare, informînd ulterior Ministerul Finanţelor.

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG266 din 29.05.19, MO178-184/31.05.19 art.299; în vigoare 30.06.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG108 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.132; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG191 din 28.02.18, MO68-76/02.03.18 art.222]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG421 din 12.06.17, MO190-200/16.06.17 art.510]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG969 din 10.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1052]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG845 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.909]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG484 din 04.07.13, MO145/09.07.13 art.574]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG316 din 30.05.13, MO122-124/07.06.13 art.386]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG51 din 16.01.13, MO15-17/22.01.13 art.89]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG865 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.935]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG123 din 24.02.12, MO42-45/02.03.12 art.151]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG694 din 20.09.11, MO156-159/23.09.11 art.765]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG637 din 26.08.11, MO147/06.09.11 art.712]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG390 din 27.05.11, MO91-94/03.06.11 art.449]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG931 din 08.10.10, MO202-205/15.10.10 art.1025]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG336 din 03.05.10, MO68-69/07.05.10 art.407]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG793 din 02.12.09, MO174-176/04.12.09 art.875]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG868 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.938]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG691 din 13.09.12, MO198-204/21.09.12 art.746]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG583 din 29.07.11, MO128-130/05.08.11 art.653]