LPC35/2008
ID intern unic:  327512
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 35
din  28.02.2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1402-XIII
 din 16 decembrie 1997 privind asistenţa psihiatrică
Publicat : 04.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 228
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistenţa psihiatrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art.310) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul legii va fi “Legea privind sănătatea mentală”.
    2. În textul legii, cuvintele “sănătate psihică”  se înlocuiesc cu cuvintele “sănătate mentală”.
    3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
    persoană suferindă de tulburări psihice - persoană care suferă de o maladie psihică, persoană cu dezechilibru psihic sau insuficient dezvoltată psihic ori dependentă de alcool sau de droguri, precum şi persoană care manifestă alte dereglări ce pot fi clasificate, conform normelor de diagnostic în vigoare în practica medicală, ca tulburări psihice;
    persoană suferindă de tulburări psihice grave - persoană cu tulburări psihice care nu este în stare să înţeleagă semnificaţia şi consecinţele comportamentului său şi care necesită ajutor psihiatric imediat;
    pacient - persoană cu tulburări psihice aflată în îngrijirea unui serviciu medical;
    echipă terapeutică multidisciplinară - totalitatea profesioniştilor din domeniul sănătăţii mentale, cum sînt: medicul, inclusiv medicul psihiatru, psihologul, asistentul medical specializat, asistentul social, ergoterapeutul şi alt personal paramedical, implicaţi în asigurarea sănătăţii mentale, în acordarea asistenţei medicale, în îngrijirea persoanelor suferinde de tulburări psihice;
    personal paramedical - membri ai echipei terapeutice multidisciplinare, alţii decît medicul şi asistentul medical;
    servicii de bază - servicii de îngrijire medicală;
    servicii complementare - servicii care asigură următoarele îngrijiri de sănătate mentală şi psihiatrice: consiliere psihologică, orientare profesională, psihoterapie, alte proceduri medico-psihosociale;
    servicii comunitare - sistem de îngrijiri destinat unei anumite categorii de populaţie şi bazat pe un serviciu integrat de sănătate mentală, care include facilităţi ambulatorii, centre de criză şi staţionare de zi cu facilităţi rezidenţiale, asistenţă mobilă la domiciliu, ateliere protejate şi unităţi cu paturi în spitale de profil general şi care, prin lucrul în echipe terapeutice multidisciplinare, asigură diagnosticul precoce, tratamentul prompt, continuitatea îngrijirilor medicale, sprijinul social şi o strînsă legătură cu alte servicii medicale şi sociale comunitare, în special cu medicii de familie;
    capacitate psihică - atribut al stării psihice de a fi compatibilă cu exercitarea drepturilor civile sau a unor activităţi specifice;
    consimţămînt - acord al persoanei suferinde de tulburări psihice de a fi supusă unor proceduri de internare, diagnostic şi tratament, ce trebuie sa fie liber de orice constrîngere şi precedat de o informare completă, într-un limbaj accesibil, din care să rezulte avantajele, dezavantajele şi alternativele procedurilor respective, precum şi să fie reconfirmat, ulterior, ori de cîte ori va fi nevoie sau la iniţiativa persoanei în cauză;
    discernămînt - componentă a capacităţii psihice care se referă la o faptă anume şi din care decurge posibilitatea persoanei respective de a aprecia conţinutul şi consecinţele acestei fapte;
    pericol social - atribut al stării psihice a bolnavului sau comportament ce implică pericolul unei vătămări fizice pentru sine sau pentru alte persoane ori pericolul unor distrugeri de bunuri materiale;
    reprezentant legal - persoană desemnată, conform legislaţiei în vigoare, pentru a reprezenta interesele unei persoane suferinde de  tulburări psihice;
    reprezentant personal - persoană, alta decît reprezentantul legal, care acceptă să reprezinte interesele şi necesităţile unei persoane suferinde de tulburări psihice cu consimţămîntul acesteia;
    internare voluntară - internare la cererea sau cu consimţămîntul pacientului;
    internare nevoluntară - internare împotriva voinţei sau fără consimţămîntul pacientului;
    supraveghere prin dispensarizare - evidenţă ambulatorie a bolnavilor în scop profilactic şi curativ, efectuată de instituţiile medico-sanitare publice;
    cabinet psihiatric - serviciu, separat ori în componenţa centrului comunitar de sănătate mentală, ce oferă consultanţă medicală a medicului psihiatru, prescrie tratament şi efectuează supravegherea prin dispensarizare;
    terapie şi consiliere psihologică - asistenţă acordată de către psiholog, care constă în diagnosticarea dereglărilor psihologice, prescrierea, corijarea tratamentului şi oferirea posibilelor soluţii;
    serviciu psihoterapeutic - serviciu, separat ori în componenţa centrului comunitar de sănătate mentală, ce oferă diverse metode de psihoterapie individuală şi de grup aplicate de specialişti cu studii medicale şi/sau psihologice. Psihoterapia este o acţiune psihologică sistematică, planificată şi intenţională, care are la bază un sistem teoretic conceptual şi este exercitată de către psihoterapeut; 
    serviciu de logopedie - serviciu, separat ori în componenţa centrului comunitar de sănătate mentală, ce oferă diverse metode de înlăturare a defectelor de vorbire, aplicate de specialişti cu studii superioare în domeniul defectologiei şi/sau psihopedagogiei;
    serviciu de kinetoterapie - serviciu, separat ori în componenţa centrului comunitar de sănătate mentală, ce oferă diversă asistenţă în caz de dizabilităţi motorii, acordată de specialişti cu studii superioare în domeniul reabilitării şi/sau fizioterapiei;
    centru de criză - serviciu, separat ori în componenţa centrului comunitar de sănătate mentală, ce oferă diversă asistenţă în caz de urgenţă psihiatrică (depresie, dereglări acute de stres, tulburări anxioase şi fobii, atacuri de panică, tentative suicidare etc.);
    staţionar de zi - serviciu, separat ori în componenţa centrului comunitar de sănătate mentală, ce oferă diversă asistenţă medicală, inclusiv de psihoterapie, precum şi de reabilitare, acordată în timp de zi;
    instituţie de plasament temporar - serviciu comunitar de sănătate mentală, separat ori în componenţa centrului comunitar de sănătate mentală, ce oferă non-stop asistenţă, inclusiv locativă, în perioade dificile pentru bolnavi şi pentru familiile lor (concedii medicale, vacanţe, situaţii conflictuale etc.);
    centru de ergoterapie - serviciu de reabilitare a deficienţei sociale şi profesionale a persoanelor cu probleme de sănătate mentală, cu implicarea în anumite activităţi pedagogico-ludice, recreative, ocupaţionale, pentru prevenirea marginalizării şi pentru reintegrarea socială şi profesională a persoanelor în cauză;
    atelier protejat - centru profesional de producţie pentru persoane suferinde de tulburări psihice, destinat creării de valori într-un anumit domeniu (croitorie, lemnărit, colaj, artizanat etc.);
    locuinţă protejată - serviciu comunitar de sănătate mentală ce acordă asistenţă locativă prin oferirea de apartamente sociale, temporare sau permanente, asistate periodic de specialişti în domeniu, persoanelor suferinde de tulburări psihice  pentru a le asigura acestora condiţii de existenţă şi autonomie socială;
    echipă mobilă - serviciu comunitar de sănătate mentală ce asigură continuitatea tratamentului prin acordarea asistenţei medico-sociale la domiciliu;  
    ergoterapie - tehnică medicală care contribuie la reabilitarea socioprofesională a persoanei suferinde de tulburări psihice, oferind terapie prin muncă adaptată, reprofesionalizare, activitate profesională protejată.”
    4. După articolul 1 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:
    “Articolul 11. Asistenţa psihiatrică, socială şi juridică
  (1) Asistenţa psihiatrică include prevenirea tulburărilor psihice şi promovarea sănătăţii mentale, examinarea şi diagnosticul, tratamentul, reabilitarea şi protecţia medico-socială a persoanelor suferinde de tulburări psihice, activităţi ce se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale altor acte legislative.
    (2) Statul garantează persoanelor suferinde de tulburări psihice asistenţă socială şi juridică în corespundere cu legislaţia în vigoare.”
    5. La articolul 3 alineatul (2), cuvîntul “urgentă” se exclude.
    6. Articolul 5:
    la alineatul (2):
    litera a) se completează în final cu cuvintele “şi discriminarea după criteriul de sex”;
    la litera f), după cuvîntul “prealabil” se introduce textul “ , în formă    scrisă, în modul stabilit de lege,”;
    la litera h), după cuvîntul “avocatului” se introduce textul “inclusiv din oficiu, a”;
    alineatul se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    “i) la o intimitate adecvată în structurile de sănătate mentală, inclusiv la facilităţi de somn, astfel încît femeile să doarmă separat de bărbaţi.”
    la alineatul (3), textul “instituţie de psihoneurologie pentru asistenţă socială ori de instruire specială” se înlocuieşte cu textul “instituţie psihoneurologică (internat psihoneurologic, şcoală specializată, instituţie rezidenţială sau instituţie de plasament temporar etc.)”.
    7. După articolul 5 se  introduce articolul 51 cu următorul cuprins:
    “Articolul 51. Protecţia minorilor
    (1) Minorii suferinzi de tulburări psihice beneficiază de toate drepturile şi libertăţile cetăţenilor prevăzute de legislaţie. Plasarea minorilor în instituţiile de sănătate mentală prevede beneficierea de arii habituale separate de adulţi şi de un mediu asigurat, adaptat vîrstei minorilor şi necesităţilor de dezvoltare ale acestora.
    (2) Fiecare minor plasat în o instituţie de sănătate mentală trebuie să aibă un reprezentant legal care să-i exprime interesele, inclusiv consimţămîntul la tratament. În relaţiile cu instituţia medicală şi cu lucrătorii medicali, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, minorul este reprezentat de un adult în condiţiile legii. La acordarea asistenţei medicale se va ţine cont de voinţa minorului în măsura adecvată capacităţii lui de înţelegere.
    (3) Minorul suferind de tulburări psihice nu poate fi supus experimentelor, terapiei electroconvulsive, cercetărilor ştiinţifice sau didactice, fotografierii, filmării, videoimprimării şi oricărui tratament ireversibil (psihochirurgical) fără consimţămîntul lui sau al reprezentantului lui legal.”
    8. Articolul 6:
    la alineatul (1), textul “ , potrivit Listei de contraindicaţii medico-psihiatrice” se exclude, iar în final alineatul se completează cu propoziţia: “Dacă, pînă la expirarea termenului de 5 ani, persoana nu este reexaminată de un consiliu (o comisie) de expertiză medicală a vitalităţii, ea devine, în mod automat, capabilă să desfăşoare activităţile menţionate.”
    alineatul (2) se exclude.
    9. Articolul 7:
    la alineatul (2), textul “administraţia  staţionarului de psihiatrie, a casei de copii sau a  unei alte instituţii similare” se înlocuieşte cu textul “organul de tutelă şi curatelă “;
    la alineatul (3), textul  “cazurilor de urgenţă prevăzute la art.22 alin.(4) lit.a) şi” se înlocuieşte cu textul “cazului prevăzut”.
    10. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Diagnosticul tulburărilor psihice se stabileşte conform standardelor naţionale şi internaţionale unanim recunoscute şi nu poate să se bazeze numai pe faptul că persoana respinge valorile morale, culturale, politice, religioase acceptate de societate sau pe alţi factori ce nu vizează direct sănătatea ei psihică.”
    11. La articolul 12 alineatul (2), în propoziţia a doua, cuvintele “reprezentantul său” se înlocuiesc cu cuvintele “reprezentantul lui legal”.
    12. La articolul 13:
    titlul articolului va fi:
    “Articolul 13. Măsuri medicale prin constrîngere”;
    la alineatul (2), propoziţia a treia va avea următorul cuprins: “Ea poate fi declarată inaptă pentru muncă pe întreaga perioadă de spitalizare şi are dreptul la protecţie socială în conformitate cu legislaţia.”
    13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 14. Expertiza psihiatrică legală
    Expertiza psihiatrică legală în acţiunile de judecată se efectuează în temeiul şi în modul prevăzute de legislaţia în vigoare.”
    14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 16. Tipurile de asistenţă garantată de stat
    (1) Tipurile de asistenţă psihiatrică garantată de stat:
    a) asistenţă psihiatrică de urgenţă;
    b) asistenţă consultativă, terapeutică, psihoprofilactică, de reabilitare în condiţii extraspitaliceşti şi  de staţionar;
    c) toate tipurile de expertiză psihiatrică, constatarea incapacităţii temporare de muncă;
    d) asistenţă psihiatrică  în caz de calamitate  naturală  şi  de catastrofă;
    e) asistenţă comunitară în domeniul sănătăţii mentale.
    (2) Tipurile de asistenţă socială garantată de stat:
    a) consultanţă şi suport la plasarea în cîmpul muncii;
    b) consultanţă şi suport la instituirea tutelei;
    c) protecţia socială a invalizilor şi bătrînilor suferinzi de tulburări psihice, îngrijirea lor în condiţiile legii;
    d) instruirea invalizilor şi minorilor suferinzi de tulburări psihice în vederea obţinerii abilităţilor de autodeservire, de viaţă în comunitate, de încadrare în cîmpul muncii.
    (3) Tipuri de asistenţă specializată garantată de stat:
    a) acordarea de consultaţii în probleme de drept şi alte tipuri de asistenţă juridică în instituţiile de psihiatrie şi de psihoneurologie;
    b) stabilirea pentru unităţi a cotelor obligatorii de locuri pentru plasarea în cîmpul muncii a persoanelor suferinde de tulburări psihice;
    c) aplicarea metodelor de stimulare economică a unităţilor de stat şi private care oferă locuri de muncă  persoanelor suferinde de tulburări psihice.
    (4) Pentru asigurarea  persoanelor suferinde de tulburări psihice cu asistenţă psihiatrică şi pentru protecţia lor socială, statul:
    a) organizează instruirea generală şi profesională a minorilor suferinzi de tulburări psihice;
    b) creează întreprinderi curative de producţie sub formă de ateliere, secţii şi sectoare speciale, cu condiţii de muncă favorabile pentru terapie prin muncă, pentru însuşirea de  profesii şi încadrarea în muncă la aceste întreprinderi inclusiv a  invalizilor suferinzi de tulburări  psihice. La realizarea producţiei proprii, aceste ateliere, secţii, sectoare se scutesc de plata taxei pe valoarea adăugată conform legislaţiei în vigoare;
    c) dezvoltă servicii sociale integrate pentru persoanele suferinde de tulburări psihice;
    d) creează instituţii care acordă asistenţă de sănătate mentală extraspitalicească, inclusiv la domiciliu;
    e) întreprinde măsuri de altă natură pentru oferirea de sprijin social persoanelor suferinde de tulburări psihice.
    (5) Toate tipurile de asistenţă psihiatrică şi de protecţie socială a persoanelor suferinde de tulburări psihice sînt asigurate de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile  administraţiei publice locale, conform competenţelor stabilite prin lege, cu participarea societăţii civile (asociaţii ale bolnavilor, rudelor etc.).
    (6) Asociaţiile obşteşti pot participa, conform legislaţiei în vigoare, la completarea asistenţei psihiatrice, juridice, sociale etc., acordate de către stat.”
    15. La articolul 17, textul “se face din fondul ocrotirii sănătăţii, fondul de asigurare medicală şi din alte surse neinterzise de lege” se exclude, iar în final articolul se completează cu textul “, se efectuează din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale prestate în cadrul Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul respectiv, mijloacelor obţinute din prestarea serviciilor cu plată neincluse în Programul unic, altor surse obţinute în corespundere cu legislaţia în vigoare (granturi, sponsorizări, donaţii etc.), mijloacelor bugetului de stat, în corespundere cu legea bugetului de stat pe anul respectiv”.
    16. Articolul 18  se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) Asistenţa specializată de sănătate mentală se realizează prin intermediul:
    a) centrelor comunitare de sănătate mentală;
    b) cabinetelor psihiatrice, de terapie şi consiliere psihologică, serviciilor psihoterapeutice, de logopedie, de kinetoterapie;
    c) centrelor de criză;
    d) spitalelor de psihiatrie;
    e) staţionarelor de zi şi instituţiilor de plasament temporar;
    f) secţiilor de psihiatrie din spitalele de profil general; 
    g) centrelor de ergoterapie;
    h) atelierelor şi locuinţelor protejate;
    i) echipelor mobile.”
    17. La articolul 20:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Stabilirea diagnosticului afecţiunii psihice şi recomandarea tratamentului ţin de competenţa exclusivă a medicului psihiatru sau a comisiei de medici psihiatri.”
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Decizia privind aplicarea măsurilor medicale prin constrîngere este de competenţa instanţei de judecată şi se adoptă ţinîndu-se cont de opinia comisiei de medici psihiatri.”
    18. La articolul 21, alineatul (1) se completează în final cu textul “ , ţinînd cont de solicitările pacientului, în măsura adecvată capacităţii lui de înţelegere”.
    19. Articolul 22:
    la alineatul (2), ultima propoziţie va avea următorul cuprins: “La efectuarea examenului psihiatric se va  ţine cont, în toate cazurile, de voinţa persoanei, inclusiv în cazul în care persoana este minoră sau incapabilă, în măsura adecvată capacităţii ei de înţelegere.”
    la alineatul (4), litera b) se exclude;
    după alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu următorul cuprins:
    “(41) În cazul prevăzut la alin.(4) lit.c), medicul psihiatru,  în  temeiul  hotărîrii judecătoreşti, decide efectuarea examenului psihiatric fără consimţămîntul persoanei sau al reprezentantului ei legal.”
    alineatul (6) se completează în final cu textul “ , cu excepţia cazului specificat la alin.(7)”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    “(7) La solicitarea unui examen psihiatric anonim, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(4), se întocmeşte o documentaţie medicală specială cifrată.”
    20. Articolul 23 se exclude.
    21. Articolul 24:
    la alineatul (1), textul “în  baza unei cereri argumentate, conform art.22 alin.(4)” se exclude;
    la alineatul (2), textul “şi de  alte persoane” se înlocuieşte cu textul “(organul abilitat al administraţiei publice locale, procuratură, poliţie, serviciul de pompieri)”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Motivarea solicitării examenului psihiatric fără liberul consimţămînt se autentifică prin semnăturile persoanelor menţionate la alin.(2), cu specificarea propriilor date de identitate, cu descrierea circumstanţelor care au condus la solicitarea unui astfel de examen, cu specificarea datelor de identitate ale persoanei în cauză şi a antecedentelor medicale cunoscute.”
    la alineatul (4), textul “lit.b) şi c)” se înlocuieşte cu textul “lit.c)”;
    la alineatul (5):
    în prima propoziţie, cuvintele “domiciliul persoanei” se înlocuiesc cu cuvintele “staţionarul medical”;
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins: “În termen de 3  zile de la data primirii cererii corespunzătoare, instanţa judecătorească decide asupra efectuării examenului psihiatric.”
    22. Articolul 25:
    la alineatul (1), textul “sau de supraveghere prin dispensarizare” se înlocuieşte cu textul “de supraveghere prin dispensarizare, de psihoterapie sau ergoterapie”;
    la alineatul (2), textul “la solicitarea persoanei sau cu liberul ei consimţămînt” se înlocuieşte cu textul “cu liberul consimţămînt al persoanei”;
    la alineatul (3), textul “examene periodice efectuate de medicul psihiatru” se înlocuieşte cu textul “examene medicale psihiatrice periodice”.
    23. La articolul 26:
   alineatul (2) se completează în final cu următorul text: “Decizia privind  supravegherea  prin dispensarizare se revizuieşte cel puţin o dată la 3 ani. La solicitarea pacientului sau a reprezentantului lui legal, decizia în cauză poate fi revizuită o dată la 12 luni calendaristice.”
    la alineatul (3), după cuvîntul “stabilirea” se introduce cuvîntul “ , menţinerea”;
    la alineatul (4), textul “ , la cererea sau cu liberul consimţămînt al persoanei ori la cererea  sau cu consimţămîntul reprezentantului ei legal, se acordă sub formă curativă consultativă” se înlocuieşte cu textul “se acordă sub toate formele”, iar textul “ , la art.23 şi 24” se înlocuieşte cu textul “şi la art.24”.
    24. La articolul 28:
    litera a) va avea următorul cuprins:
    “a) pericolul social direct;”
    litera b) se exclude.
    25. Articolul 29 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) Pentru protejarea personalului instituţiilor medicale aflat în contact nemijlocit cu persoanele suferinde de tulburări psihice şi pentru limitarea influenţei negative asupra lui a activităţii profesionale se prevăd următoarele măsuri:
    a) asigurarea de către conducătorii instituţiilor a unui număr suficient de personal conform normativelor în vigoare;
    b) stabilirea prin lege a facilităţilor de odihnă, de salarizare, de asigurare cu pensii etc. pentru lucrătorii din domeniul sănătăţii mentale;
    c) instituirea de către Ministerul Sănătăţii a unei structuri specializate pentru examinarea plîngerilor împotriva personalului medical şi pentru reprezentare, în caz de necesitate, a intereselor personalului instituţiilor de sănătate mentală în acţiunile de judecată.”
    26. Articolul 30:
    la alineatul (1), textul “În  primele şase  luni, aceşti” se înlocuieşte cu textul “De asemenea, aceşti”, iar ultima propoziţie se exclude; 
    alineatul (2) se completează în final cu textul “sau, după caz, organul de drept”.
    27. La articolul 32 alineatul (3), textul “Judecătorul  sancţionează  aflarea” se înlocuieşte cu textul “La primirea cererii de spitalizare în staţionarul de psihiatrie fără liberul consimţămînt, judecătorul decide din oficiu asupra aflării”.
    28. La articolul 33, alineatul (3) se completează în final cu textul “sau, după caz, a altor persoane interesate (reprezentantul asociaţiei obşteşti care apără interesele persoanelor suferinde de tulburări psihice, avocatul)”.
    29. Articolul 34:
    în titlul articolului şi la alineatul (2), cuvîntul “judecătorului” se exclude;
    la alineatul (3), cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “15” , cuvîntul “contestată” se înlocuieşte cu cuvîntul “atacată”, iar textul “sau de procuror” se înlocuieşte cu textul “ , de procuror sau de alţi participanţi la proces”.
    30. La articolul 35 alineatul (2), textul “În primele 6 luni, persoana” se înlocuieşte cu cuvîntul “Persoana”, iar ultima propoziţie se exclude.
    31. Articolul 36:
    alineatul (3):
    partea introductivă se completează în final cu textul
    ” , cu înscrierea argumentelor în documentaţia medicală”;
    alineatul se completează cu  litera f) cu următorul cuprins:
    “f) să aibă acces la documentaţia medicală din staţionarul respectiv referitoare la starea propriei sănătăţi.”
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) Persoana internată în instituţia de profil psihiatric poate fi privată de dreptul de a participa la alegeri numai în baza hotărîrii judecătoreşti, la propunerea comisiei de medici din instituţia respectivă.”
    32. La articolul 37:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Ministerul Sănătăţii instituie o comisie independentă pentru supravegherea şi controlul respectării drepturilor omului, examinarea plîngerilor bolnavilor, inclusiv ale celor cu tulburări psihice.”
    la alineatul (2), cuvîntul “Serviciul” se înlocuieşte cu  textul “Comisia specificată la alin.(1)”.
    33. Articolul 38:
    la litera f), cuvîntul “controleze” se înlocuieşte cu  cuvîntul “verifice”;
    litera g) se exclude.
    34. În titlul şi în textul articolului 40, cuvintele “de asistenţă socială” se exclud.
    35. În titlul şi în textul articolului 41, cuvintele “de instruire specială” se exclud.
    36. În titlul şi în textul articolelor 42 şi 43, cuvintele “de asistenţă socială sau de instruire specială” se exclud.
    37. În titlul capitolului V, în titlul şi în textul articolului 44, cuvintele “Controlul asupra” se înlocuiesc cu cuvintele “Supravegherea şi controlul”.
    38. La articolul 45 alineatul (1), textul “ale medicilor psihiatri, alte asociaţii obşteşti” se exclude.
    39. Articolul 46:
    la alineatul (2), propoziţia a doua se exclude;
    alineatul (3) se exclude.
    40. La articolul 47 alineatul (1), textul “şi de prezentul articol” se înlocuieşte cu textul “şi de prezenta lege”;
    41. Articolul 48:
    la alineatul (1), cifra “10” se înlocuieşte cu cifra “15”;
    alineatul (4) se exclude.
    Art.II. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege, va elabora şi va adopta, în baza acesteia, actele normative aferente;
    - va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 35-XVI. Chişinău, 28 februarie 2008.