LPC43/2008
ID intern unic:  327515
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 43
din  06.03.2008
pentru completarea Codului de executare al Republicii Moldova
nr.443-XV din 24 decembrie 2004
Publicat : 04.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 230
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic.  -  Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35, art.112), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 25, alineatul (2) se completează cu litera l) cu următorul cuprins:
    “l) să solicite instanţei judecătoreşti aplicarea faţă de debitor a interdicţiei de a părăsi ţara, în cazul în care plecarea acestuia ar face imposibilă sau dificilă executarea hotărîrii judecătoreşti.”
    2. Articolul 57 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) Încheierea instanţei de judecată prin care se dispune aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara se trimite spre executare Serviciului Grăniceri.”
    3. După articolul 57 se introduce articolul 571 cu următorul cuprins:
    “Articolul 571. Interdicţia de a părăsi ţara
    (1) Interdicţia de a părăsi ţara în termen de cel mult 3 luni se aplică doar după luarea măsurilor de asigurare necesare pentru executarea documentului executoriu cu obligaţia executorului judecătoresc de a efectua periodic, o dată la 30 de zile, un control privind necesitatea menţinerii acestei interdicţii.
    (2) Dacă este necesară menţinerea interdicţiei pe un termen mai mare, în urma unui demers motivat al executorului judecătoresc, aceasta poate fi aplicată în mod repetat, însă nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de executare.
    (3) În cazul încetării procedurii de executare sau al restituirii documentului executoriu, precum şi în cazul în care dispare necesitatea aplicării interdicţiei de a părăsi ţara, aceasta se revocă de către instanţa de judecată, la cererea executorului judecătoresc sau a părţilor.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.43-XVI. Chişinău, 6 martie 2008.