HGM475/2008
ID intern unic:  327526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 475
din  26.03.2008
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind
punerea  în aplicare a Regulamentului Sanitar
Internaţional  în Republica Moldova
Publicat : 04.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 455
    MODIFICAT
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
   
HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455


NOTĂ:
În tot textul hotărîrii și al planului, cuvintele „Ministerul Sănătății”, la orice caz gramatical, se substituie prin cuvintele „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la cazul gramatical corespunzător prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214

    În scopul îndeplinirii angajamentelor Republicii Moldova privind prevenirea răspîndirii la nivel naţional şi internaţional a riscurilor pentru sănătatea publică şi comerţul internaţional, determinate de agenţi biologici, chimici şi radiologici, în corespundere cu prevederile Regulamentului Sanitar Internaţional (2005), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional (2005) în Republica Moldova (se anexează).
    2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale:
    va desemna Punctul Focal Naţional pentru notificarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi va aproba regulamentul lui de funcţionare;
    va asigura şi va coordona elaborarea, implementarea şi monitorizarea standardelor de identificare, informare, confirmare, notificare şi organizare a măsurilor de răspuns în cazul evenimentelor de sănătate publică  supuse raportării, conform prevederilor Regulamentului Sanitar Internaţional (2005);
    va prezenta anual Guvernului, pînă la data de 1 aprilie, pe baza informaţiei primite de la ministere şi alte autorităţi administrative centrale, rapoarte referitoare la realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional (2005) în Republica Moldova.
    3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, în limita competenţei:
    vor organiza executarea prevederilor Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional (2005) în Republica Moldova;
    vor prevedea anual, în limita mijloacelor aprobate, alocaţii pentru realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional (2005) în Republica Moldova;
    vor informa Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anual, pînă la data de 1 martie, referitor la realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional (2005) în Republica Moldova.
    4. Serviciul Grăniceri şi Serviciul Vamal se desemnează drept autorităţi competente pentru menţinerea principalelor capacităţi necesare în aeroporturi, porturi şi puncte de trecere a frontierei, în corespundere cu prevederile Regulamentului Sanitar Internaţional (2005).
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsuri pentru elaborarea şi aprobarea planurilor anuale de acţiuni de prevenire şi răspuns în caz de urgenţe de sănătate cu semnificaţie internaţională, cauzate de agenţi biologici, chimici şi radiologici.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    Prim-ministru                                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                             Ion Ababii
    Ministrul agriculturii  şi industriei alimentare                 Anatolie Gorodenco
    Ministrul afacerilor interne                                              Gheorghe Papuc

    Nr. 475. Chişinău, 26 martie 2008.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 475
din 26 martie 2008


PLANUL DE ACŢIUNI
privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar
Internaţional (2005)
în Republica Moldova
     planul
    [Planul modificat prinHG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Planul modificat prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]