HGA488/2008
ID intern unic:  327543
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 488
din  29.03.2008
cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor
subordonate Ministerului Justiţiei
Publicat : 04.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 465
    Abrogată prin HG644 din 10.07.18, MO256-265/13.07.18 art.704

    MODIFICAT
   
HG194 din 24.03.17, MO109-118/07.04.17 art.273
    HG210 din 26.02.16, MO49-54/04.03.16 art.240; în vigoare 04.04.16
    HG735 din 03.10.12, MO212-215/12.10.21 art.798; în vigoare 12.10.12    În scopul executării Hotărîrii Guvernului nr.163 din 15 februarie 2007 “Cu privire la optimizarea structurii Ministerului Justiţiei şi aprobarea Regulamentului privind aplicarea apostilei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.177) şi perfecţionării legislaţiei privind utilizarea raţională a mijloacelor financiare speciale ale Centrului Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la Centrul de Informaţii Juridice, conform anexei nr.1;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                                Vitalie Pîrlog
    Ministrul finanţelor                                                            Mihail Pop

    Nr. 488. Chişinău, 29 martie 2008.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.488
din  29 martie 2008
REGULAMENTUL
cu privire la Centrul de Informaţii Juridice
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Centrul de Informaţii Juridice (în continuare - Centrul) este organ administrativ public, subordonat Ministerului Justiţiei, creat în scopul perfecţionării şi dezvoltării sistemului unic de informare juridică, păstrării variantelor oficiale ale actelor legislative şi normative, acumulării, păstrării, sistematizării şi difuzării  automatizate a informaţiei din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor şi Registrul procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti, precum şi al coordonării activităţii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, implementării programelor guvernamentale de informatizare a Ministerului Justiţiei şi instanţelor judecătoreşti.
    2. Centrul este persoană juridică, cu bilanţ contabil propriu, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi cu denumirea sa în limba de stat, precum şi de cont trezorerial.
    3. Centrul conlucrează cu autorităţile publice, instanţele judecătoreşti, birourile notariale,
executorii judecătoreşti, persoanele fizice şi juridice în problemele ce ţin de competenţa sa.
   
[Pct.3 modificat prin HG735 din 03.10.12, MO212-215/12.10.21 art.798; în vigoare 12.10.12]
II. SARCINILE PRINCIPALE ALE CENTRULUI
    4. Sarcinile principale ale Centrului sînt:
    a) crearea şi dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică;
    b) coordonarea activităţii în domeniul  implementării reţelei de computere şi băncii  de  date în domeniul informaţiei juridice;
   c) implementarea mijloacelor de informatizare şi crearea condiţiilor pentru asigurarea informaţională a autorităţilor administraţiei publice şi instanţelor judecătoreşti, precum şi a persoanelor fizice şi juridice;
    d) ţinerea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrului gajului bunurilor mobile, Registrului dosarelor succesorale şi testamentelor şi Registrului procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti, asigurarea înscrierii şi accesului la informaţiile incluse în aceste registre;
   e) asigurarea păstrării informaţiei şi prevenirea accesului neautorizat la datele conţinute în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor şi Registrul procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti;
    f) administrarea paginilor web www.justice.gov.md şi www.justice.md şi subdomenurilor serverelor de poştă electronică, Internet, comunicaţii, reţelelor de calculatoare ale Ministerului Justiţiei; reţelei de comunicaţii a sistemului judiciar;
    g) prestarea serviciilor informaţionale.
III. FUNCŢIILE CENTRULUI
    5. În conformitate cu  sarcinile care îi  revin, Centrul  exercită următoarele funcţii:
    1) în domeniul creării şi dezvoltării sistemului integrat de informare juridică şi  tehnologiilor informaţionale în domeniul justiţiei:
    a) asigură ţinerea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova prin dezvoltarea, actualizarea, păstrarea integrităţii şi menţinerea în stare de funcţionare a acestuia;
    b) coordonează activitatea de integrare a  informaţiei  juridice  în sistemul informaţional al Republicii Moldova;
    c) elaborează şi promovează recomandările metodice privind dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică şi a tehnologiilor informaţionale în domeniul justiţiei;
    d) întreprinde măsuri de asigurare a protecţiei datelor introduse în Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova şi a integrităţii lor;
    e) organizează ţinerea documentaţiei necesare pentru funcţionarea Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova;
    f) dezvoltă baza tehnică şi cea de program ale Registrului de stat al actelor juridice al Republicii Moldova;
    g) acordă autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice şi juridice accesul la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova, inclusiv prin intermediul paginii web www.justice.md;
    h) asigură asistenţă juridică informaţională organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi instanţelor judecătoreşti, acordă asistenţă metodologică şi de instruire în vederea exploatării sistemului unic de stat de prelucrare a informaţiei juridice;
    i) organizează colaborarea cu organele care adoptă, promulgă, aprobă, ratifică şi depozitează acte juridice, inclusiv internaţionale, stabileşte metodele de colectare şi schimb al actelor şi informaţiilor juridice;
    j) participă la elaborarea proiectelor actelor normative în ceea ce priveşte înregistrarea gajului, dosarelor succesorale şi testamentelor, procedurile de executare;
    k) asigură, în condiţiile legii, accesarea şi păstrarea informaţiei din Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor şi Registrul procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti;
    l) administrează, întreţine, perfecţionează şi dezvoltă baza tehnică şi cea de program ale Registrului gajului bunurilor mobile, Registrului procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti şi a Registrului dosarelor succesorale şi testamentelor;
    m) întreprinde măsuri de asigurare a protecţiei datelor introduse în Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul procedurilor de executare a hotărîrilor judecătoreşti şi Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor, a integrităţii lor, precum şi de prevenire a accesului neautorizat la acestea, utilizarea ilegală, difuzarea, modificarea sau nimicirea lor;
    n) efectuează şi prezintă Ministerului Justiţiei dări de seamă statistice;
    2) în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor:
    o) elaborează proiecte de cercetări  în  domeniul  implementării  şi exploatării sistemului  informaţional de comunicaţii  între  instanţele judecătoreşti;
    p) administrează serverele de poştă electronică, Internet, comunicaţii ale Ministerului Justiţiei;
    q) administrează pagina web oficială www.justice.gov.md a Ministerului Justiţiei;
    r) administrează pagina web www.justice.md, prin intermediul căreia se acordă accesul la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova;
    s) administrează reţelele de comunicaţii ale sistemului judiciar;
    t) contribuie la instruirea utilizatorilor tehnologiilor informaţionale în domeniul justuţiei;
    u) coordonează activitatea de constituire a unui sistem informaţional unitar în domeniul justiţiei şi de implementare a programelor guvernamentale de informatizare în instanţele judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei;
    v) ţine evidenţa şi asigură controlul asupra utilizării mijloacelor semnăturii digitale de către Ministerul Justiţiei.
IV. DREPTURILE CENTRULUI
    6. În scopul realizării sarcinilor şi funcţiilor care îi revin, Centrul dispune de următoarele drepturi:
    a)  posedă şi administrează bunurile transmise, precum şi cele acumulate în urma activităţii desfăşurate, în conformitate cu sarcinile şi funcţiile Centrului;
    b) primeşte asistenţă tehnică şi financiară de la organismele internaţionale, donatorii externi şi interni, folosind-o în scopul realizării sarcinilor sale;
    c) prestează servicii informaţionale conform listei şi tarifelor aprobate de Guvern;
    d)  solicită şi primeşte de la autorităţile administraţiei publice informaţia necesară pentru a-şi exercita funcţiile;
    e) înaintează, în termenul şi formatul stabilit de executorul primar de buget, propuneri privind veniturile şi cheltuielile de la buget şi privind mijloacele speciale;
    f) deleagă specialişti ai Centrului  pentru examinarea şi soluţionarea problemelor ce ţin de domeniul său de activitate;
    g) elaborează şi aprobă regulamente, instrucţiuni şi proceduri în domeniul său de activitate;
    h) efectuează munca de diseminare a informaţiei juridice;
    i) desfăşoară activitate editorială;
    j)  încheie contracte cu persoane juridice şi fizice.
V. PATRIMONIUL CENTRULUI
    7. Patrimoniul Centrului se constituie din mijloacele fixe transmise cu drept de administrare operativă, precum şi din mijloacele financiare reflectate în bilanţ.
    8. Asigurarea financiară a activităţii Centrului se efectuează de la bugetul de stat (inclusiv cu mijloacele provenite de la donatori), prin intermediul Ministerului Justiţiei.
    9. Mijloacele financiare alocate din bugetul de stat se cheltuiesc în conformitate cu devizul anual al Centrului, aprobat  de Ministerul Justiţiei.
    10. Centrul ţine evidenţa contabilă conform legislaţiei în vigoare. Controlul şi  revizia  activităţii Centrului sînt efectuate de organele împuternicite, conform legislaţiei.
VI. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII CENTRULUI
    11. Activitatea Centrului se desfăşoară  în conformitate cu programele de activitate ale Ministerului Justiţiei.
    12. Centrul este condus de director. Numirea în şi eliberarea din funcţie a directorului şi adjuncţilor săi se efectuează de către ministrul justiţiei.
    Structura Centrului şi personalul scriptic se aprobă de către ministrul justiţiei.
   
Gestionarea resurselor financiare, precum şi a resurselor umane ale Centrului se asigură de Ministerul Justiţiei.
    [Pct.12 alineat în redacţia HG735 din 03.10.12, MO212-215/12.10.21 art.798; în vigoare 12.10.12]
    13. Directorul Centrului:
    a) conduce activitatea Centrului şi poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
    b) delimitează şi repartizează atribuţiile angajaţilor Centrului;
    c) încadrează şi eliberează din funcţie angajaţii Centrului;
    d) acţionează fără procură în numele Centrului, reprezintă interesele Centrului  în  relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu organismele internaţionale, precum şi cu persoanele juridice şi fizice;
    e) administrează mijloacele financiare şi proprietatea Centrului, în limitele drepturilor acordate de prezentul Regulament;
    f) încheie contracte;
    g) eliberează procuri, deschide conturi;
    h) emite ordine şi dă indicaţii executorii pentru toţi angajaţii Centrului, în limitele competenţei;
    i) aplică sancţiuni de ordin disciplinar şi material faţă de angajaţii Centrului, care au încălcat disciplina de muncă şi regimul de lucru, în limitele competenţei;
    j) înaintează spre examinare la şedinţele Colegiului Ministerului Justiţiei chestiuni ce ţin de activitatea Centrului;
    k) prezintă Ministerului Justiţiei rapoarte privind activitatea Centrului;
    l) soluţionează şi alte chestiuni ce ţin de activitatea Centrului.
VII. REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA CENTRULUI
    14. Centrul poate fi reorganizat şi lichidat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.488
din 29 martie 2008

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG210 din 26.02.16, MO49-54/04.03.16 art.240; în vigoare 04.04.16]
    2. Hotărîrea Guvernului nr.241 din 6 martie 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate  şi serviciilor prestate, contra plată, de subdiviziunile şi instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei şi tarifelor la acestea, precum şi a regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.43-46, art.284), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în titlu, alineatele doi şi trei ale punctului 1 ale hotărîrii, în titlurile anexelor nr.1 şi 2, cuvintele “de subdiviziunile şi instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei” şi  “ale instituţiilor subordonate şi subdiviziunilor Ministerului Justiţiei” se substituie, respectiv, prin cuvintele “de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia” şi “ale Ministerului Justiţiei şi instituţiilor subordonate ale acestuia”;
    2) la anexa nr. 1:
    a) în coloanele unu şi trei din tabele se exclud cuvintele “şi tipului”, “tipului” şi cifrele “65”, “168”, “41”, “4”, “7”, “62”, “105”, “171”, “100”,  “170”;
    b) capitolul  I:
    titlul capitolului va avea următorul cuprins:
    “I. Aparatul central al Ministerului Justiţiei”;
    titlul punctului 2) va avea următorul cuprins:
    “2)  Direcţia notariat şi avocatură”;
    c) capitolul II:
    punctul 1) va avea următorul cuprins:
1) Centrul de Informaţii Juridice
Codul categoriei

Denumirea serviciilor

 
Termenul de executare
Tariful
serviciului, lei
001
 
 

Imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova

 
În ziua depunerii cererii
 
0,75 pentru o pagină
001

Confirmarea veridicităţii şi autentificarea textului, inclusiv modificat, al actului juridic extras din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova

În 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii

27,00 pentru un act
001

Reproducerea (instalarea) la computerul beneficiarului, persoană fizică sau juridică privată, a unui exemplar al bazei oficiale de date juridice compilată din Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova

În termen de 10 zile lucrătoare după confirmarea plăţii, conform contractului

1250,00
001

Adaptarea (actualizarea) unui exemplar al bazei oficiale de date juridice, reproduse la computerul beneficiarului, persoană fizică sau juridică privată

Conform contractului şi graficului convenit cu beneficiarul

35,00
 

Accesul activ la Registrul gajului bunurilor mobile, Registrul dosarelor succesorale şi testamentelor:

 
 
001
a)      conectarea la registru
 
150,00
001
b) abonamentul lunar la registru
 
120,00
 

Accesul pasiv la Registrul gajului bunurilor mobile:

 
 
001
b)     conectarea la registru
 
150,00
001
b) abonamentul lunar la registru
 
1500,00”;
 
    punctul 3)  se exclude;
    d) în titlul capitolului III, cuvîntul “ subdiviziunilor” se exclude;
    3) anexa nr.2:
    la punctul 1, cuvintele “de către subdiviziunile şi instituţiile subordonate Ministerului Justiţiei” se substituie prin cuvintele “Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia”;
    la punctul 3, cuvintele “ subdiviziunilor respective ale” se exclud;
    la punctul 8, cuvîntul “subdiviziune” se substituie cu cuvintele “unitate structurală a ministerului”;
    4) anexa nr. 3 se exclude;
    5) la anexa nr. 4 punctul 1, cuvintele “Regulamentului cu privire la colectarea, actualizarea şi difuzarea actelor juridice din etalonul Băncii Oficiale de date juridice “InfoLex” în mediul Internet, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.334 din 18 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art.436)” se substituie cu cuvintele “Hotărîrii Guvernului nr.849 din 27 iunie 2002 “Cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.95, art.946), Hotărîrii Guvernului nr.1381 din 7 decembrie 2006 “Cu privire la Registrul de stat al actelor juridice al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.189-192, art.1475)”;
    6) la anexa nr.5 punctul 2 va avea următorul cuprins:
    “2. Prezentul Regulament stabileşte modul de acumulare şi administrare a mijloacelor speciale ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei şi subdiviziunilor acestuia.”
    [Pct.3 abrogat prin HG194 din 24.03.17, MO109-118/07.04.17 art.273]
    4. În anexa nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 “Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 153-156, art. 1188), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele “Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor” se exclud.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.488
din 29 martie 2008
LISTA
hotărîrilor Guvernului  care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.563 din 18 iunie 1999 “Cu privire la crearea Centrului de Informaţii Juridice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.67-69, art.609).
    2. Punctul 3 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 605 din 23 iunie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.89-91, art.667).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1019 din 3 octombrie 2005 “Cu privire la Centrul de evidenţă a gajului, actelor notariale şi a debitorilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.132-134, art.1093).
    4. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 159 din 13 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.31-34, art.206).