LPC44/2008
ID intern unic:  327637
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 44
din  06.03.2008
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 15.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 76-77     art Nr : 251
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. -  La articolul  20011 din Codul cu privire la contravenţiile administrative, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 29 martie 1985 (Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985,  nr. 3, art.47), cu modificările ulterioare, cuvintele “de pînă la cincizeci unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere - pînă la” se substituie prin cuvintele “de la cincizeci  la o sută cincizeci unităţi convenţionale şi persoanelor cu funcţii de răspundere -  de la două sute la”.
    Art.II. - La articolul 320 alineatul (2) din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, textul “de pînă la 500” se substituie prin textul “de la 250 la 500”.
    Art.III. - Codul de procedură penală al  Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 45, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Instanţa ierarhic superioară comună soluţionează conflictul de competenţă conform regulilor pentru prima instanţă. În toate cazurile, termenul de soluţionare a conflictului de competenţă nu va depăşi 7 zile de la data înregistrării cauzei în instanţa ierarhic superioară.”
    2. La articolul 345 alineatul (1), prima frază se completează în final cu textul “ , care va începe în cel mult 20 de zile de la data repartizării cauzei, cu excepţia infracţiunilor flagrante”.
    3. La articolul 399, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În cazul redactării sentinţei, copia de pe sentinţa redactată se înmînează, imediat după semnarea acesteia, inculpatului arestat, iar celorlalte părţi li se comunică în scris semnarea sentinţei redactate şi, la cererea acestora, li se înmînează copia.”
    4. La articolul 402, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Termenul de apel este de 15 zile de la data pronunţării sentinţei integrale sau, în cazul înaintării cererii în condiţiile art.399 alin.(2), de la data înmînării copiei de pe sentinţa redactată, dacă legea nu dispune altfel.”
    5. Articolul 414 se completează cu  alineatul (4) cu următorul cuprins: 
    “(4) În cazul sesizării de către părţi a nerespectării termenului rezonabil de judecare a cauzei de către instanţa de fond, instanţa de apel se expune şi asupra nerespectării acestui termen.”
    6. La articolul 435 alineatul (2), cuvintele “chestiunile complementare prevăzute în art.416,” se substituie prin cuvintele “chestiunile prevăzute la art.414 alin.(4) şi art.416,”.
    Art.IV. -  La articolul 22 alineatul (1) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art.946),  cu modificările ulterioare, după litera f) se introduce litera f1) cu următorul cuprins:
    “f1) încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură;”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.44-XVI.  Chişinău, 6 martie 2008.