LPC48/2008
ID intern unic:  327639
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 48
din  07.03.2008
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova
Publicat : 15.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 76-77     art Nr : 253
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu  modificările ulterioare, se modifică  şi  se completează după cum urmează:
    1. Denumirea secţiunii 1 din capitolul IX titlul III al părţii speciale va avea următorul cuprins:
“Secţiunea 1
Dispoziţii generale privind asistenţa juridică
internaţională în materie penală”.

    2. Articolul 531:
    la alineatul (1), prima propoziţie se completează în final cu cuvintele “şi de prevederile Legii cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală”;
    la  alineatul (3), prima propoziţie se exclude.
    3. La articolul 532, în titlu cuvîntul “adresărilor” şi în text cuvintele “Adresările privitor” se substituie prin cuvîntul “cererilor” şi, respectiv, prin cuvintele “Cererile privitoare”.
    4. Articolul 533 alineatul (1):
    la punctul 1), cuvintele “transmiterea de acte” se substituie prin cuvintele “comunicarea actelor de procedură  sau a hotărîrilor judiciare”;
    punctele 2)-5) vor avea următorul cuprins:
    “2) audierea persoanelor în calitate de martor, bănuit, învinuit, inculpat, parte civilmente responsabilă;
    3) efectuarea cercetării la faţa locului, a percheziţiei, ridicarea de obiecte şi documente şi transmiterea lor peste hotare, sechestrarea, confruntarea, prezentarea spre recunoaştere, identificarea abonaţilor telefonici, interceptarea comunicărilor, efectuarea expertizelor, confiscarea bunurilor provenite din săvîrşirea infracţiunilor şi alte acţiuni de urmărire penală prevăzute de prezentul cod;
    4) citarea martorilor, experţilor sau a persoanelor urmărite de către organele de  urmărire penală sau de către instanţa de judecată;
    5) preluarea urmăririi penale la cererea unui stat străin;”
    după punctul 8) se introduce punctul 81)  cu următorul cuprins:
    “81) comunicarea cazierului judiciar;”
    5. La articolul 534, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Orice refuz privind acordarea asistenţei juridice internaţionale va fi motivat.”
    6. După articolul 535 se introduce titlul secţiunii 11  cu următorul cuprins:
“Secţiunea 11
Cererea de comisie rogatorie”.
    7. Articolul 536:
    la alineatul (1), după cuvintele “la care Republica Moldova este parte sau” se introduc cuvintele “pe cale diplomatică,”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Cererea de comisie rogatorie şi actele anexate se întocmesc în limba de stat şi se traduc în limba statului solicitat sau într-o altă limbă, potrivit prevederilor sau rezervelor la tratatul internaţional aplicabil.”
    8. La articolul 537, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu  următorul cuprins:
    “(11) La cererea de comisie rogatorie se anexează actele procesuale necesare pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală, întocmite în conformitate cu prevederile prezentului cod.”
    9. La articolul 538, cuvintele “atunci cînd executarea lui se desfăşoară în conformitate cu procedura prevăzută de prezentul cod” se exclud.
    10. Articolul 539:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    “Articolul 539.    Citarea martorilor, experţilor sau a
                                persoanelor urmărite aflate peste
                                hotarele Republicii Moldova”;

    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Martorul, expertul sau persoana urmărită, în cazul în care nu este dată în căutare, aflaţi peste hotarele Republicii Moldova, pot fi citaţi de către organul de urmărire penală pentru executarea anumitor acţiuni procesuale pe teritoriul Republicii Moldova. În acest caz, citaţia nu poate conţine somaţii de aducere forţată în faţa organului de drept.”
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Martorul, expertul sau persoana urmărită, indiferent de cetăţenia lor, care s-au prezentat în faţa organului care i-a solicitat în urma unei citaţii în condiţiile prezentului articol nu pot fi nici urmăriţi, nici deţinuţi, nici supuşi vreunei alte limitări a libertăţii lor individuale pe teritoriul Republicii Moldova pentru fapte sau condamnări anterioare trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova.”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Imunitatea prevăzută la alin.(4) încetează în cazul în care persoana citată nu a părăsit teritoriul Republicii Moldova în termen de 15 zile de la data la care organul respectiv a chemat-o şi i-a comunicat că prezenţa ei nu mai este necesară sau a revenit ulterior în Republica Moldova. În acest termen nu se include timpul în care persoana citată nu a putut părăsi teritoriul Republicii Moldova din motive independente de voinţa sa.”
    articolul se completează cu alineatele (7) şi (8) cu următorul cuprins:
    “(7) Martorul sau expertul citat este în drept să ceară compensarea cheltuielilor pentru transport, cazare şi diurnă, suportate în legătură cu lipsa motivată de la serviciu.
    (8) Martorul audiat conform prevederilor prezentului articol beneficiază, după caz, de protecţie, în condiţiile legii.”
    11. Articolul 540:
    la alineatul (2), cuvintele “Procurorul General” şi “ministrul justiţiei” se substituie prin cuvintele “Procuratura Generală” şi, respectiv, “Ministerul Justiţiei”;
    alineatul (3) se exclude.
    12. După articolul 540 se introduce articolul  5401 cu  următorul cuprins:
    “Articolul 5401.     Percheziţia, ridicarea, remiterea de
                                obiecte sau documente, sechestrul  
                                şi confiscarea

    Comisiile rogatorii prin care se solicită efectuarea percheziţiei, ridicarea sau remiterea de obiecte ori documente, precum şi punerea sub sechestru sau confiscarea sînt executate în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.”
    13. Articolul 541:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    “Articolul 541. Condiţiile generale pentru extrădare”;
    alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    “(3) Dacă persoana a cărei extrădare se cere este urmărită penal, autoritatea competentă să examineze toate materialele necesare şi să înainteze cererea de extrădare este Procuratura Generală. Dacă persoana a cărei extrădare se cere este condamnată, autoritatea competentă este Ministerul Justiţiei. Cererea de extrădare se transmite direct organului competent al statului solicitat sau pe cale diplomatică, dacă aceasta o  prevede tratatul internaţional.
    (4) Extrădarea poate avea loc numai dacă, ca urmare a comiterii infracţiunii, se prezintă mandatul de arest ori un document cu forţă juridică similară sau decizia autorităţii competente a statului solicitant, care este executorie şi prin care se ordonă plasarea în detenţie a persoanei solicitate, precum şi descrierea legilor aplicabile.”
    alineatul (5) se exclude.
    14. Articolul 542  va avea următorul cuprins:
    “Articolul 542. Cererea de extrădare şi actele anexe
    (1) Cererea de extrădare se întocmeşte în limba de stat şi se traduce în limba statului solicitat sau într-o altă limbă, potrivit prevederilor sau rezervelor la tratatul internaţional aplicabil.
    (2) Cererea de extrădare trebuie să  conţină:
    a) denumirea şi adresa instituţiei solicitante;
    b) denumirea şi adresa instituţiei solicitate;
    c) tratatul internaţional sau acordul de reciprocitate în baza căruia se solicită extrădarea;
    d) numele, prenumele şi patronimicul persoanei a cărei extrădare se cere, informaţii privind data, locul naşterii, cetăţenia şi locul de domiciliu;
    e) descrierea faptelor imputate persoanei, indicarea locului şi datei săvîrşirii acestora, calificarea lor juridică, informaţii privind prejudiciul material cauzat;
    f) locul deţinerii persoanei în statul solicitat.
    (3) La cererea de extrădare se anexează următoarele acte în copii legalizate cu semnătură şi ştampila organului de urmărire penală, însoţite de traducerea lor conform prevederilor alin.(1):
    a) ordonanţa de punere sub învinuire sau sentinţa cu expunerea tuturor faptelor pentru care se cere extrădarea, data şi locul comiterii infracţiunii, calificarea juridică;
    b) mandatul de arest sau, după caz, încheierea instanţei de aplicare a măsurii preventive;
    c) descrierea legilor aplicabile;
    d) buletinul de identitate al persoanei sau fişa personală, sau orice alt act care îi stabileşte identitatea şi cetăţenia.
    (4) Suplimentar, la cererea de extrădare a persoanei condamnate se anexează date cu privire la partea neexecutată din pedeapsă.
    (5) La cererea  organului abilitat al statului solicitat, Procuratura Generală transmite orice informaţii suplimentare care ar putea servi drept probe în confirmarea acuzării aduse persoanei a cărei extrădare se cere.”
    15. Articolul 544:
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    “(7) Demersul de extrădare se soluţionează de către judecătorul de instrucţie din cadrul judecătoriei aflate în raza teritorială a Ministerului Justiţiei, cu participarea procurorului, a reprezentantului Ministerului Justiţiei (în cazul extrădării persoanelor condamnate), a persoanei a cărei extrădare se cere şi a apărătorului acesteia ales sau numit din oficiu. Demersul de extrădare a persoanei arestate se soluţionează de urgenţă. Examinarea demersului de extrădare se face în modul prevăzut de lege. Instanţa de judecată nu este competentă să se pronunţe asupra temeiniciei urmăririi sau condamnării pentru care autoritatea străină cere extrădarea.”
    articolul se completează cu alineatele (8) şi (9) cu următorul cuprins:
    “(8) În cazul în care constată că sînt îndeplinite condiţiile pentru extrădare, instanţa de judecată admite, printr-o hotărîre, cererea de extrădare, dispunînd totodată menţinerea stării de arest preventiv pînă la predarea persoanei extrădabile. Dacă instanţa constată că nu sînt îndeplinite condiţiile pentru extrădare, respinge cererea şi dispune punerea în libertate a persoanei a cărei extrădare se cere. Hotărîrea se redactează în cel mult 24 de ore de la pronunţare şi este transmisă Procuraturii Generale sau Ministerului Justiţiei.
    (9) Hotărîrea judecătorească asupra extrădării poate fi atacată cu recurs de către procuror, precum şi de către persoana extrădată sau avocatul ei, în termen de 10 zile de la pronunţare, la Curtea de Apel Chişinău. Recursul se judecă conform prevederilor secţiunii a 2-a din capitolul IV titlul II partea specială a prezentului cod. Hotărîrea judecătorului de instrucţie, devenită definitivă, se expediază Procuraturii Generale şi Ministerului Justiţiei pentru executare sau pentru informarea statului solicitant.”
    16. Articolul 545:
    alineatul (1) se completează cu propoziţia: “În cazul în care persoana arestată consimte la extrădarea sa conform procedurii simplificate, prezentarea unei cereri oficiale de extrădare şi a actelor indicate la art.542 din prezentul cod nu este necesară.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Judecătorul de instrucţie de la instanţa competentă va examina, într-o şedinţă de judecată cu participarea procurorului, a persoanei a cărei extrădare se cere şi a avocatului ei, datele de identificare a persoanei extrădabile, o va informa despre dreptul ei la o procedură simplificată de extrădare şi despre efectele juridice ale acesteia, apoi va consemna declaraţia făcută, care va fi semnată de toţi participanţii la şedinţă.”
    alineatul (5) se exclude.
    17. Articolul 546:
    la alineatul (3), cuvintele “executată în privinţa persoanei extrădate” se substituie prin cuvintele “aplicată persoanei extrădabile aflate sub urmărire penală sau condamnate”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) În cazul în care Republica Moldova refuză extrădarea, la cererea statului solicitant, se examinează posibilitatea preluării activităţii de urmărire penală faţă de persoana cetăţean al Republicii Moldova sau apatrid.”
    18. Articolul 547:
    la alineatul (1):
    cuvintele “Procurorul General” şi “ministrul justiţiei” se substituie prin cuvintele “Procuratura Generală” şi, respectiv, “Ministerul Justiţiei”, iar după cuvîntul “arestarea” se introduc cuvintele “preventivă a”;
    alineatul se completează cu propoziţia: “Termenul aflării persoanei sub arest preventiv nu poate depăşi 180 de zile din momentul reţinerii şi pînă la predarea părţii solicitante.”
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Arestul preventiv al persoanei extrădabile poate fi înlocuit printr-o altă măsură preventivă la cererea procurorului sau de către instanţa de judecată din oficiu, în conformitate cu legislaţia procesuală în vigoare, în următoarele cazuri:
    a) starea de sănătate a persoanei nu-i permite aflarea în regim de detenţie, fapt confirmat printr-un certificat medical;
    b) persoana şi familia sa îşi au domiciliul stabil în Republica Moldova şi nu există temeiuri de a considera că aceasta se va eschiva de la procedura de extrădare.”
    la alineatul (2), prima propoziţie va avea următorul cuprins: “În caz de urgenţă, persoana a cărei extrădare se cere poate fi arestată înainte de primirea cererii de extrădare, în baza unui mandat de arestare pe un termen de 18 zile, care poate fi prelungit pînă la 40 de zile, în urma unui demers al Procuraturii Generale sau la cererea statului străin ori a instanţei internaţionale, dacă solicitarea conţine date despre mandatul de arestare ori despre hotărîrea definitivă adoptată în privinţa acestei persoane şi asigurarea că cererea de extrădare va fi expediată ulterior.”
    19. În titlul articolului 548, cuvîntul “condiţionată” se substituie prin cuvîntul “temporară”.
    20. Articolul 549:
    la alineatul (2), cuvintele “tratatul bilateral nu prevede” se substituie prin cuvintele “tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
    “(4) În caz de forţă majoră care împiedică predarea sau primirea persoanei extrădabile, statul interesat va informa despre aceasta celălalt stat. Ambele state se vor pune de acord asupra unei noi date de predare, conform dispoziţiilor prezentului articol.”
    21. După articolul 549 se introduc articolele  5491 şi 5492 cu următorul cuprins:
    “Articolul 5491. Tranzitul
    (1) Republica Moldova poate acorda tranzitul unei persoane extrădate pe teritoriul său în cazul în care este vorba despre o infracţiune care ar permite extrădarea conform legislaţiei Republicii Moldova. Nu se acordă tranzitul în cazul în care persoana este cetăţean al Republicii Moldova.
    (2) Tranzitul este acordat în modul prevăzut la art.545 alin.(1), la cererea statului interesat, la care se anexează cel puţin mandatul de arestare preventivă sau mandatul de executare a pedepsei închisorii care a justificat extrădarea.
    (3) Cererea de tranzit este soluţionată de către Procuratura Generală sau, după caz, de către Ministerul Justiţiei.
    (4) Decizia Procuraturii Generale sau a Ministerului Justiţiei este comunicată imediat statului solicitant sau, după caz, Ministerului Afacerilor Interne pentru organizarea supravegherii tranzitului persoanei extrădate.
    (5) În cazul tranzitului aerian, atunci cînd nu este prevăzută o aterizare pe teritoriul Republicii Moldova, este suficientă o notificare transmisă de autoritatea competentă a statului solicitant Ministerului Justiţiei.      
    (6) Extrădatul în tranzit rămîne în stare de arest preventiv în perioada şederii sale pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 5492. Solicitarea extrădării de către Republica
                            Moldova

    În cazul în care Republica Moldova solicită extrădarea de la autorităţile competente ale altor state, se aplică, corespunzător, prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ale art.541-543, ale art.546 alin.(4) şi ale art.5491 din prezentul cod şi prevederile legislaţiei naţionale procesuale.”
    22. Articolul 550 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    “(5) Obiectele şi alte valori vor fi predate doar în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate de instanţa de judecată competentă.”
    23. La articolul 556 alineatul (2), cuvintele “reprezentantului ministrului justiţiei” se substituie prin cuvintele “reprezentantului Ministerului Justiţiei”.
    24. La articolul 557 alineatul (1) punctele 1) şi 2), cuvîntul “decizia” se substituie prin cuvîntul “încheierea”.
    25. La articolul 559, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) La soluţionarea demersului participă obligatoriu reprezentantul Ministerului Justiţiei sau, după caz, al Procuraturii Generale, condamnatul şi apărătorul acestuia. Instanţa poate examina demersul şi în lipsa condamnatului în cazul în care acesta se află în detenţie pe teritoriul unui stat străin.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.48-XVI. Chişinău, 7 martie 2008.