LPC61/2008
ID intern unic:  327642
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  21.03.2008
pentru completarea Legii nr.780-XV din 27 decembrie
 2001 privind actele legislative
Publicat : 15.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 76-77     art Nr : 255
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.36-38, art.210), cu modificările ulterioare,  se completează  după cum  urmează:
    1. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Concepţiile şi strategiile de stat pe direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului se aprobă prin acte legislative care, de regulă, fac parte din categoria legilor ordinare.”
    2. După articolul  13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:
    “Articolul 131. Documentele de politici
    (1) Documentele de politici abordează problemele existente într-un domeniu, definesc instrumentele de soluţionare a acestora şi impactul aşteptat asupra statului şi societăţii.
    (2)  Documentele de politici pe direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului ce se aprobă de Parlament sînt:
    a) concepţia;
    b) strategia.
    (3) Concepţia reprezintă un sistem de idei generale orientate spre tratarea/interpretarea multilaterală a problemelor economice, sociale, juridice, ştiinţifice, tehnice etc., reflectă modul de a percepe sau ansamblul de opinii, idei cu privire la problemele ce ţin de dezvoltarea unui sau mai multor domenii sau sectoare în ansamblu. Concepţia va include:
    a) descrierea situaţiei  şi definirea detaliată a problemei;
    b) instrumentele şi căile de soluţionare a problemei, indicarea documentelor de politici şi a actelor legislative relevante pentru soluţionarea problemelor abordate în concepţia respectivă;
    c) evaluarea impacturilor (social, economic etc.), inclusiv pentru cazurile în care problema nu va fi soluţionată.
    (4) Strategia reprezintă un document într-o anumită politică care cuprinde direcţia orientativă de activităţi pentru un termen mediu (4-7 ani) sau lung  (8-15 ani), avînd drept scop identificarea modalităţii şi mecanismului de realizare a obiectivelor în problemele abordate. Strategia va include:
    a) descrierea situaţiei şi definirea problemelor care necesită implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare;
    b) măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate;
    c) obiectivele generale şi specifice şi etapele de implementare.
    (5) Concepţiile şi strategiile pe direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului se elaborează de Guvern şi se transmit Parlamentului spre aprobare.”
    Art.II. - Guvernul, în termen de 3  luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

   
PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.61-XVI. Chişinău, 21 martie 2008.