LPC64/2008
ID intern unic:  327711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 64
din  27.03.2008
pentru modificarea şi completarea Legii
insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001
Publicat : 25.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 81     art Nr : 275
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 71, alineatul (1) se completează cu cuvintele “ , care va fi format, în mod obligatoriu, din reprezentanţi ai tuturor claselor de creditori”.
    2. La articolul 73 alineatul (5), textul “alin.(3)” se înlocuieşte cu textul “alin.(4)”.
    3. La articolul 80 alineatul (1), după cuvintele “adunării creditorilor,” se introduc cuvintele “a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice sau autorităţilor administraţiei publice locale (în cazul intentării procesului de insolvabilitate în privinţa întreprinderii de stat  care a fost fondată de către organul central de specialitate sau întreprinderii municipale care a fost fondată de către autoritatea administraţiei publice locale, sau întreprinderii în capitalul statutar al căreia statul deţine mai mult de 35% din pachetul de acţiuni),”.
    4. Articolul 124:
    la alineatul (1), după cuvintele “adunarea de raportare,” se introduc cuvintele “numai cu acordul expres al adunării creditorilor sau al comitetului creditorilor”, iar cuvintele” , în măsura în care adunarea creditorilor nu a hotărît altfel” se exclud;
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) În cazul în care administratorul valorifică şi/sau lichidează masa debitoare fără acordul expres al adunării creditorilor sau al comitetului creditorilor, administratorul răspunde, în conformitate cu legislaţia, pentru prejudiciul cauzat în legătură cu înstrăinarea necoordonată a masei debitoare.”
    5. La articolul 126 alineatul (1), cuvintele “un complex unic” se înlocuiesc cu cuvintele “un complex patrimonial unic doar cu acordul expres al adunării creditorilor sau al comitetului creditorilor”.
    6. În  textul legii, cuvintele “complex unic” se înlocuiesc cu cuvintele “complex patrimonial unic”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr.64-XVI. Chişinău, 27 martie 2008.