HGM539/2008
ID intern unic:  327760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 539
din  23.04.2008
cu privire la crearea Instituţiei publice
“Agenţia Naţională Transport Auto”
Publicat : 29.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 82     art Nr : 521
    MODIFICAT
   
HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293
    HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898
    HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7


    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii și al anexei nr. 1, cuvintele „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293
    în anexa nr. 1: pe tot parcursul textului, sintagma „agenți transportatori”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „operatori de transport rutier”, la cazul gramatical corespunzător prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898
    pe tot parcursul textului hotărîrii şi al anexelor, sintagmele „Instituţia publică „Agenţia Naţională Transport Auto” şi „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, cu sintagmele „Agenţia Naţională Transport Auto” şi „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7
    În scopul executării prevederilor Legii cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31 mai 1990 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrii Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 “Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 1-4, art. 9), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se creează autoritatea administrativă Agenţia Naţională Transport Auto, aflată la autogestiune, cu statut de persoană juridică şi cu un efectiv de 124 unităţi de personal.
    [Pct.1 modificat prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293]
    [Pct.1 modificat prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    [Pct.1 în redacția HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    2. Se aprobă:
    Regulamentul Agenţiei Naţionale Transport Auto, conform anexei nr. 1;
   
Structura Agenției Naționale Transport Auto, conform anexei nr. 11;
    Organigrama Agenției Naționale Transport Auto, conform anexei nr. 12;
    Modificările şi completările ce se operează în Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.854 din 28 iulie 2006, conform anexei nr. 3.
   
Regulamentul privind uniforma şi însemnele specifice ale inspectorilor abilitaţi cu drept de control ai Agenţiei Naţionale Transport Auto, conform anexei nr. 4
    [Pct.2 modificat prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293]
    [Pct.2 modificat prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    [Pct.2 modificat prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    3. Finanţarea Agenţiei Naţionale Transport Auto se efectuează din mijloacele acumulate din plăţile pentru eliberarea autorizaţiilor prevăzute de Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    [Pct.3 în redacția HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    4. Sistemul de remunerare a muncii personalului Agenţiei Naţionale Transport Auto se stabileşte conform Hotărîrii Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară
    [Pct.4 în redacția HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    [Pct.5 exclus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    6. Ministerul Economiei și Infrastructurii, în termen de două luni, va prezenta Guvernului proiectele privind modificarea actelor legislative şi normative în domeniul transportului auto.
    [Pct.7 exclus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]

    PRIM-MINISTRU                                                  Zinaida  GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                            Igor Dodon
    Ministrul transporturilor
    şi gospodăriei drumurilor                                         Vasile Ursu
    Ministrul finanţelor                                                  Mariana Durleşteanu

    Nr. 539. Chişinău, 23 aprilie 2008.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.539
din 23 aprilie 2008
Regulamentul
Agenţiei Naţionale Transport Auto
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte forma organizatorico-juridică, atribuţiile, competenţa şi domeniul de activitate al
Agenţiei Naţionale Transport Auto (în continuare - Agenţie).
   
2. Agenţia este o autoritate publică cu statut de persoană juridică în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii, activează în baza principiilor de autogestiune şi autofinanţare, dispune de bilanţ autonom, conturi bancare, inclusiv valutare, ştampilă cu Stema de Stat şi denumirea sa în limba de stat, de formulare cu antet.
    [Pct.2 în redacția HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    [Pct.3 exclus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
   
21. În cadrul Agenției se constituie Consiliul de soluționare a disputelor, conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, ale cărui componență și regulament de activitate se aprobă de către directorul Agenției.
    [Pct.21 introdus prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293]
    4. Agenţia exercită monitorizarea şi asigură realizarea prevederilor legislaţiei, actelor normative naţionale şi actelor internaţionale în domeniul transportului auto la care Republica Moldova este parte.
    5. Denumirea deplină este:
Agenţia Naţională Transport Auto, iar denumirea prescurtată - Instituţia publică “ANTA”.
   
6. Sediul Agenţiei se află în Republica Moldova, MD-2001, municipiul Chişinău, str. Aleea Gării, nr.6.
    [Pct.6 modificat prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    [Pct.6 în redacția HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
II. Atribuţiile Agenţiei
    7. Principalele atribuţii ale Agenţiei sînt:
    1) implementarea prevederilor şi cerinţelor acordurilor internaţionale şi convenţiilor în domeniul transportului auto la care Republica Moldova a aderat, a actelor legislative şi normative naţionale ce reglementează activitatea transportului auto de mărfuri şi călători;
    2) monitorizarea procesului de comandare, primire, eliberare şi perfectare a autorizaţiilor multilaterale CEMT (Conferinţa Europeană a Miniştrilor de Transport), utilizate de către
operatori de transport rutier autohtoni şi elaborarea dărilor de seamă pentru prezentarea acestora către Secretariatul CEMT;
    3) monitorizarea procesului de editare, efectuare a schimbului de autorizaţii internaţionale unitare cu ţările străine în conformitate cu acordurile bilaterale şi eliberarea acestora
operatori de transport rutier din Republica Moldova;
    4) verificarea şi sistematizarea informaţiei privind utilizarea autorizaţiilor internaţionale unitare de către
operatori de transport rutier autohtoni;
   
5) eliberarea autorizațiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate ale operatorilor de transport rutier licențiați conform legii şi stabiliţi în Programul de transport rutier, aprobat/coordonat de către organul central de specialitate;
   
[Pct.7 subpct.5) în redacția HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    6) admiterea operatori de transport rutier autohtoni la efectuarea transporturilor internaţionale ocazionale de călători, conform cerinţelor Acordului INTERBUS şi ţinerea Registrului respectiv;
    7) eliberarea carnetelor INTERBUS şi carnetelor foaie de parcurs (CFP) pentru ţările străine care nu au aderat la Acordul INTERBUS;
    8) monitorizarea
şi controlul îndeplinirii de către operatori de transport rutier străini pe teritoriul Republicii Moldova şi a transportatorilor autohtoni care efectuează transporturi internaţionale, a condiţiilor acordurilor internaţionale AETR (Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele) şi INTERBUS (Acordul privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul);
   
[Pct.7 subpct.8) modificat prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    9) comandarea, eliberarea şi monitorizarea utilizării cartelelor pentru tahografele digitale de către persoanele fizice şi juridice, în cazurile prevăzute de lege;
    10) monitorizarea
şi controlul respectării de către operatori de transport rutier a prevederilor şi cerinţelor acordurilor internaţionale ADR (Acordul european referitor la traficul rutier internaţional de mărfuri periculoase) şi ATP (Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse alimentare perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi), Regulamentului transportului mărfurilor periculoase pe teritoriul Republicii Moldova;
   
[Pct.7 subpct.10) modificat prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    11) participarea la comisiile de atestare a experţilor ADR, staţiilor de control tehnic, conducătorilor auto, managerilor etc.;
    12) eliberarea certificatelor de conformitate CEMT în baza rapoartelor de verificare eliberate de către
staţiile de inspecție tehnică specializate;
   
[Pct.7 subpct.12) modificat prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    13) eliberarea blanchetelor certificatelor de agreare ADR, certificatelor pentru condiţiile controlului tehnic şi certificatelor de corespundere a remorcilor şi semiremorcilor cerinţelor tehnice pentru camion sigur;
   
14) monitorizarea și controlul procesului tehnologic efectuat de către operatorii de transport rutier, operatorii care desfășoară activități conexe transportului rutier, precum și a centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie;
   
[Pct.7 subpct.14) în redacția HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    [Pct.7 subpct.14) modificat prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    15) combaterea transportului ilicit de călători şi monitorizarea activităţii staţiilor de testare, în comun cu reprezentanţii instituţiilor de resort şi asociaţiilor patronale;
   
[Pct.7 subpct.16) exclus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    17) eliberarea actelor în conformitate cu Nomenclatorul permiselor şi certificatelor,
conform legii;
   
[Pct.7 subpct.17) modificat prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    18) organizarea şi participarea la comisiile mixte, în limitele competenţei;
    19) monitorizarea şi implementarea prevederilor protocoalelor şedinţelor comisiilor mixte desfăşurate;
    20) acordarea asistenţei informaţionale şi logistice
Ministerului Economiei și Infrastructurii în monitorizarea pieţei transportului auto;
    21) reprezentarea
Ministerului Economiei și Infrastructurii în relaţiile cu transportatorii străini pe teritoriul republicii şi transportatorii autohtoni în organele de stat ale altor state, precum şi conlucrarea cu organismele similare din alte state;
    22) reprezentarea şi apărarea intereselor
operatorilor de transport rutier autohtoni în relaţiile cu organele similare din alte state;
    23) desfăşurarea sondajelor şi efectuarea analizei tendinţelor de dezvoltare a transportului internaţional.
    24) monitorizarea și controlul, în trafic și la sediu, de către inspectorii împuterniciți, asupra îndeplinirii de către operatorii de transport rutier autohtoni și străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova a prevederilor legislației naționale și acordurilor internaționale din domeniu la care Republica Moldova este parte, precum și a întreprinderilor care prestează activități conexe transporturilor rutiere și a centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie;
    [Pct.7 subpct.24) în redacția HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    [Pct.7 subpct.24) introdus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    25) eliberarea autorizaţiilor, autorizațiilor de transport rutier de persoane şi certificatelor pentru prestarea serviciilor de transport rutier sau activităţilor conexe acestora, conform legislaţiei în vigoare;
    [Pct.7 subpct.25) modificat prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    [Pct.7 subpct.25) introdus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    26) monitorizarea şi controlul activităţii de transport rutier şi activităţilor conexe acesteia, care se efectuează în trafic şi/sau la sediile operatori de transport rutier şi/sau la sediile de desfăşurare a activităţilor, inclusiv conexe acestora, conform legislaţiei în vigoare, de către inspectorii împuterniciţi în acest scop prin deciziile conducerii Agenţiei;
    [Pct.7 subpct.26) introdus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    27) conlucrarea cu autorităţile similare din cadrul altor state, inclusiv pentru încheierea acordurilor bilaterale de colaborare, schimb de experienţă şi informaţii de specialitate;
    [Pct.7 subpct.27) introdus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    28) aplicarea sancţiunilor contravenţionale, în limitele competenţei, conform legii;
    [Pct.7 subpct.28) introdus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    29) monitorizarea şi controlul respectării efectuării pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise.
    [Pct.7 subpct.29) introdus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
   
30) eliberează certificatele de competenţă profesională în urma frecventării unor cursuri de calificare iniţială/periodică în cadrul centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie, finalizate cu o examinare sub formă de test-grilă, conform prevederilor din Codul transporturilor rutiere;
    [Pct.7 subpct.30) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    31) autorizează întreprinderile care prestează activități conexe transporturilor rutiere, precum și centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională;
    [Pct.7 subpct.31) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    32) aplică măsura de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului rutier, prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;
    [Pct.7 subpct.32) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    33) întocmeşte procese-verbale de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare;
    [Pct.7 subpct.33) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    34) exercită controlul asupra respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier, în trafic şi la sediile operatorilor de transport auto;
    [Pct.7 subpct.34) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    35) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depăşeşte 3,5 tone;
    [Pct.7 subpct.35) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    36) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane, contra cost;
    [Pct.7 subpct.36) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    37) exercită controlul transportului rutier naţional şi internaţional de mărfuri, precum şi a modului de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional, în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor, conform prevederilor din Codul transporturilor rutiere;
    [Pct.7 subpct.37) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
   
38) exercită controlul de stat în domeniul siguranței ocupaționale în unitățile de producere și de prestări servicii a căror activitate este reglementată în principal de legislația din domeniul transporturilor rutiere;
    [Pct.7 subpct.38) introdus prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293]
    39) exercită controlul protecției consumatorilor în domeniul transportului rutier în trafic național și internațional.
    [Pct.7 subpct.39) introdus prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293]
III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
    8. Agenţia are următoarele drepturi şi obligaţii:
   
1) să elibereze, să suspende, să retragă, parţial sau total, autorizaţii, permise de activitate pe rută şi certificate, conform legii
    [Pct.8 subpct.1) în redacția HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    2) să participe la lucrările organismelor internaţionale din domeniul său de activitate;
    3) să încheie contracte, conform competenţei, cu persoane juridice şi fizice atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi după hotarele ei;
    4) să perfecteze şi să elibereze documentele necesare transportatorilor auto pentru efectuarea traficului de marfuri şi călători, în conformitate cu legislaţia;
   
5) să emită prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate în urma controalelor efectuate;
    [Pct.8 subpct.5) în redacția HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
   
6) să aibă acces (inspectorii aflaţi în exerciţiu), conform legislaţiei în vigoare, la sediile întreprinderilor/operatorilor de transport rutier și operatorilor ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier care sînt supuși controlului;
    [Pct.8 subpct.6) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    7) să solicite şi să obţină de la operatorii de transport rutier licenţiaţi documentele ce ţin de activităţile din domeniul transporturilor rutiere prevăzute în art. 48 din Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014, asigurînd confidenţialitatea acestora, conform legislaţiei în vigoare;
    [Pct.8 subpct.7) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    8) să solicite şi să obţină de la operatorii de transport rutier licenţiaţi şi/sau de la întreprinderile ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, și/sau de la centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie, informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
    [Pct.8 subpct.8) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    9) să oprească vehiculele rutiere care circulă pe drumurile publice şi execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control;
    [Pct.8 subpct.9) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    10) să solicite operatorilor de transport rutier şi/sau întreprinderilor ce desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, și/sau centrelor de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţie executarea deciziilor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după asigurarea dreptului de contestare, conform legislaţiei în vigoare;
    [Pct.8 subpct.10) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    11) activitatea Agenției este monitorizată de către organul central de specialitate.
    [Pct.8 subpct.11) introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
IV. Activitatea economico-financiară a Agenţiei
   
9. Bugetul Agenţiei se elaborează de Agenţie, se coordonează cu Ministerul Economiei și Infrastructurii şi se aprobă de Guvern. Mijloacele neutilizate din devizul aprobat de către Guvern în anul financiar curent se transferă în bugetul anului următor.
    Veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi ocazionale de călători, conform articolului 2 alineatul (1) litera c) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, ce nu vor constitui  bugetul anual al Agenţiei, se transferă în fondul rutier, pînă la data de 20 decembrie a anului curent.
    Anual, pînă la data de 30 martie, Agenţia prezintă Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Ministerului Finanţelor raportul său de activitate şi raportul financiar pe anul precedent, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    Bugetul Agenției, pentru anul următor, se aprobă anual de Guvern, pînă la data 15 noiembrie, în limitele necesităţilor de asigurare a unei activităţi conforme şi a independenţei financiare a Agenției.
    [Pct.9 modificat prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    [Pct.9 în redacția HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    10. Ministerul Economiei și Infrastructurii transmite Agenţiei drepturile de gestiune operativă a proprietăţii de stat.
V. Organizarea activităţii Agenţiei
   
11. Agenţia este condusă de un director, numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului.
    [Pct.11 în redacția HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    12. Directorul are doi directori adjuncți, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor, la propunerea acestuia.
   
[Pct.12 modificat prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    [Pct.12 modificat prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
    13. Directorul Agenţiei:
    1) efectuează conducerea activităţii instituţiei şi organizează lucrul conform legislaţiei;
    2) poartă răspundere pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor atribuite Agenţiei, asigură executarea legilor, hotărîrilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi indicaţiilor ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor, inclusiv respectarea prezentului Regulament;
    3) delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile
directorilor adjuncți, şefilor subdiviziunilor din cadrul Agenţiei;
   
[Pct.13 subpct.3) modificat prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    4) propune ministrului transporturilor şi gospodăriei drumurilor spre aprobare schema de încadrare şi modificări în statele de funcţiuni ale Agenţiei;
    5) poartă răspundere personală pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare ale Agenţiei, pentru integritatea bunurilor materiale, autenticitatea indicilor economici;
    6)
aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul Agenției, iar alte tipuri de regulamente, instrucţiuni și proceduri pentru buna organizare și desfășurare a activității Agenției vor fi aprobate conform modului stabilit de Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.627);
   
[Pct.13 subpct.6) în redacția HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    7) angajează şi concediază din funcţie salariaţii Agenţiei în conformitate cu prevederile legislaţiei;
    8) emite ordine şi dispoziţii ce ţin de atribuţiile Agenţiei, iar în lipsa acesteia, ordinele sînt emise, în numele directorului, de către unul din
directorii adjuncți, căruia i-a fost delegat acest drept;
   
[Pct.13 subpct.8) modificat prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
   
81) asigură funcționalitatea Consiliului de soluționare a disputelor;
    [Pct.13 subpct.81) introdus prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293]
    9) reprezintă interesele Agenţiei în relaţiile cu organele de stat, cu persoanele juridice şi fizice din republică şi din alte state, cu autorităţile şi organismele internaţionale şi cu autorităţile similare din alte ţări;
    10) adoptă decizia referitor la aplicarea amenzilor şi sancţiunilor în conformitate cu atribuţiile stipulate, cu procedura şi modul stabilit în lege;
    11) exercită şi alte împuterniciri prevăzute de legislaţie.
   
[Pct.14 abrogat prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293]
    [Pct.14 introdus prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]
   
15. Directorul, directorii adjuncți și şefii subdiviziunilor poartă răspundere, în limitele împuternicirilor atribuite, pentru deciziile luate şi pentru activitatea subdiviziunii.
    [Pct.15 introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    16. Angajaţii Agenţiei deţin legitimaţii de serviciu speciale, iar angajații abilitați cu drept de control, aflîndu-se în exerciţiul funcţiunii, poartă uniformă de modelul stabilit (conform anexei nr. 4 la hotărîre), cu însemnele specifice corespunzătoare.
    [Pct.16 introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
    17. În cadrul Agenţiei pot fi create comisii şi grupuri de lucru, care se convoacă pentru abordarea şi soluţionarea unor chestiuni specifice. În activitatea comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi specialişti din diverse domenii şi reprezentanţi ai organizaţiilor patronale reprezentative.
    [Pct.17 introdus prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]
Anexa nr. 11
la Hotărîrea Guvernului
nr. 539 din 23 aprilie 2008

STRUCTURA
Agenției Naționale Transport Auto
    Director
    Consiliul de soluționare a disputelor
    Directori adjuncți
    Direcția control rutier, autogări și protecția consumatorului
    Direcția control și audit al siguranței rutiere
    Serviciul control și siguranță ocupațională
    Direcția management instituțional
    Secția juridică
    Serviciul resurse umane
    Secția financiar-administrativă
    Serviciul managementul documentelor și controlul executării
    Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor
    Serviciul audit intern
    Direcția relații internaționale și protocol
    Serviciul analiză, evaluare a riscurilor și planificare a controalelor
    Direcția servicii publice
    Direcția înregistrare, evidență și analiză a utilizării actelor permisive
    Secția programe de transport
   
[Anexa nr.11 introdusă prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293]

    anexa nr.12
    [Anexa nr.12 introdusă prin HG258 din 28.03.18, MO108-112/30.03.18 art.293]

    [Anexa nr.2 exclusă prin HG1 din 03.01.14, MO4-8/10.01.14 art.7]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.539
din 23 aprilie 2008

Modificările şi completările ce se operează în
Regulamentul transporturilor
auto de călători şi bagaje,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854
din 28 iulie 2006
    Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 28 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 124 - 125, art. 910), se modifică şi se completează după cum urmează:     la punctul 6, sintagma “autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate” se substituie cu sintagma “organului abilitat”;
    la punctele 43-48, sintagma “organul de specialitate al administraţiei publice centrale” se substituie cu sintagma “organul abilitat de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale” la cazul respectiv.


Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 539
din 23 aprilie 2008
REGULAMENT
privind uniforma şi însemnele specifice ale inspectorilor abilitați
cu drept de control ai Agenţiei Naţionale Transport Auto
    1. În timpul exercitării atribuţiilor de monitorizare şi control, inspectorii Agenţiei au obligaţia să poarte uniforma de serviciu cu însemnele specifice, precum şi echipamentul de protecţie, în cazul controlului în trafic.
    2. Au dreptul la uniformă de serviciu cu însemne specifice inspectorii din cadrul Agenției Naționale Transport Auto (în continuare – Agenţie) care efectuează inspecţia şi controlul asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora (în continuare – inspectori ai Agenţiei).
    3. În timpul exercitării inspecţiei şi controlului asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, inspectorii Agenţiei au obligaţia de a purta uniforma de serviciu cu însemnele specifice, precum şi echipamentul de protecţie, în cazul efectuării acţiunilor de control în trafic.
    4. Uniforma de serviciu cu însemnele specifice poate fi purtată şi pe drumul de la domiciliu la locul de muncă, în timpul deplasărilor efectuate în interesul serviciului în diferite misiuni, la mitinguri, festivităţi, precum şi pe durata frecventării unor cursuri de perfecţionare profesională.
    5. Sînt interzise scoaterea din ţară a uniformei de serviciu cu însemnele specifice/echipamentului de protecţie, cu excepţia cazurilor în care există o solicitare, aprobată de conducerea Agenţiei, precum şi purtarea acesteia/acestuia în locuri şi în condiţii ce ar putea prejudicia prestigiul instituţiei.
    6. Uniforma de serviciu cu însemnele specifice şi echipamentul de protecţie se acordă gratuit inspectorilor Agenţiei, costul acestora fiind suportat de către Agenţie.
    7. Agenţia are obligaţia să ţină evidenţa acordării uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi a echipamentului de protecţie inspectorilor Agenţiei, potrivit Listei obiectelor incluse în setul de uniformă şi a însemnelor specifice ale inspectorilor abilitați cu drept de control ai Agenţiei din prezentul Regulament.
    8. Evidenţa prevăzută la alin. (7) se ţine pe luni, începînd cu data acordării acestora.
    9. Pe durata suspendării din funcţie se interzice utilizarea uniformei de serviciu cu însemnele specifice, precum şi a echipamentului de protecţie. Perioada suspendării din funcţie nu se include în calculul duratei normate de folosinţă a componentelor uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi a echipamentului de protecţie.
    10. În cazul în care inspectorul Agenţiei pierde dreptul de a efectua inspecţia şi controlul asupra transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, uniforma de serviciu cu însemnele specifice şi echipamentul de protecţie vor fi predate instituţiei, indiferent dacă durata normată de folosinţă este îndeplinită sau nu.
    11. Inspectorii Agenţiei sînt obligaţi să întreţină uniforma de serviciu cu însemnele specifice, precum şi echipamentul de protecţie în stare corespunzătoare, să le folosească în mod îngrijit şi să respecte cu stricteţe ţinuta impusă de portul acesteia.
    12. În cazul deteriorării, pierderii sau distrugerii din cauze obiective a uniformei de serviciu cu însemnele specifice/echipamentului de protecţie, se va putea acorda o nouă uniformă de serviciu cu însemnele specifice/un nou echipament de protecţie înainte de expirarea duratei normate de folosinţă, obligatoriu cu avizul conducerii instituţiei.
    13. În cazul deteriorării, pierderii sau distrugerii uniformei de serviciu cu însemnele specifice/echipamentului de protecţie din cauze subiective (utilizare defectuoasă, neglijenţă față de uniforma de serviciu cu însemnele specifice/echipamentul de protecţie), se poate acorda o nouă uniformă de serviciu cu însemnele specifice, cu plata diferenţei de valoare stabilite proporţional cu durata normată de folosinţă neconsumată pentru uniforma veche.
    14. Este interzisă modificarea uniformei de serviciu cu însemnele specifice şi a echipamentului de protecţie sau înlocuirea componentelor acestora cu alte articole de îmbrăcăminte care nu sînt cuprinse în prezentul Regulament.
    15. La uniformă este permisă purtarea încălțămintei de tip închis, tip pantofi şi cizme de culoare neagră.
    16. Lista obiectelor din setul de uniformă al inspectorilor Agenției include:
    1) uniforma pentru bărbaţi:
    - căciulă gri-închis;
    - șapcă gri-închis de fiecare zi;
    - costum de vară gri-închis din semilînă, format din bluzon şi pantaloni;
    - scurtă de iarnă gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu glugă detaşabil de culoare gri-închisă şi cu fermoar sau cu cinci nasturi;
    - bluzon gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu fermoar sau cu cinci nasturi;
    - cravată gri-închis;
    - cămăşi cu mîneci lungi şi scurte, azurii şi gri;
    - tricouri cu mîneci scurte, azurii și gri;
    - pantofi negri din piele naturală, cu talpa din cauciuc poros;
    - cizme scurte negre din piele naturală, cu talpa turnată, îmblănite;
    - ciorapi negri de iarnă;
    - ciorapi gri de vară;
    - curea neagră din piele naturală pentru pantaloni;
    - pulover gri-închis sau gri închis, tricotat;
    - fular gri-închis sau gri, tricotat;
    - mănuşi negre din piele naturală;
    2) uniforma pentru femei:
    - căciulă gri-închis;
    - șapcă gri-închis de fiecare zi;
    - costum de vară gri-închis din semilînă, format din bluzon şi fustă;
    - scurtă de iarnă gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu glugă detaşabil de culoare gri-închisă şi cu fermoar sau cu cinci nasturi;
    - bluzon gri-închis din ţesătură cu conţinut de bumbac şi poliester, cu fermoar sau cu cinci nasturi;
    - bluze cu mîneci lungi şi scurte, albe şi gri;
    - tricouri cu mîneci scurte, azurii și gri;
    - cravată gri-închis;
    - pantofi negri cu toc din piele naturală, cu talpă de toval, în set cu elastic profilactic;
    - cizme cu toc din piele naturală, îmblănite;
    - fular/eșarfă gri-închis sau gri din mătase;
    - pulover gri-închis, tricotat;
    - dresuri de vară de culoarea pielii;
    - dresuri negre de iarnă;
    - mănuşi negre din piele;
    - curea neagră din piele,
    3) însemne specifice:
    - acoperămînt pentru cap – cocardă de chipiu de tip sport şi căciulă cu diametrul de 50 mm, ce are forma de scut rotund, în mijlocul căreia, pe un fundal albastru, este imprimat simbolul corporativ;
    - ecusonul de mînecă – are forma de scut, înălţimea de 95 mm şi lăţimea de 70 mm, pe care este imprimat simbolul corporativ, plasat pe mîneca partea exterioară a mînecii stîngi de la scurta de iarnă, bluzon, cămaşă, tricou, la distanţă de 12 cm de la punctul superior al mînecii;
    4) tresele distinctive – dungi galbene-aurii, plasate pe mînecă, la distanţa de 1 cm deasupra nasturilor, după cum urmează:
    a) pentru funcția de șef al Direcției de control – o dungă lată;
    b) pentru funcția de șef adjunct al Direcției de control – o dungă lată şi două înguste;
    c) pentru funcția de inspector principal – trei dungi înguste;
    d) pentru funcția de inspector superior – două dungi înguste;
    e) pentru funcția de inspector – o dungă îngustă.
    17. Inspectorii abilitați cu drept de control sînt obligaţi să-şi exercite funcţiile de serviciu numai în uniforma desemnată.
    18. Dotarea echipelor de control şi a autovehiculelor antrenate în activitățile de control din cadrul Agenţiei presupune asigurarea cu:
    1) echipament suplimentar de protecţie pentru inspector (vestă de vară și scurtă de iarnă reflectorizantă cu inscripția „ANTA”, baston reflectorizant);
    2) generator de curent alternativ cu tensiunea de 220V-240V;
    3) proiectoare pentru iluminarea locului controlului;
    4) calculator portabil de tip laptop cu programe informatice specializate pentru control şi acces la bazele de date necesare desfăşurării activităţii de control, dispozitiv de conectare la internet şi multifuncţională scanner-copiator-imprimantă;
    5) lampă cu lumină ultravioletă;
    6) aparat foto şi cameră de filmat și/sau PC-Tablet dotare 3G/4G;
    7) accesorii birotică, colecţie de legislaţie specifică şi norme/proceduri de efectuare a controlului specific;
    8) trusă medicală;
    9) alte echipamente necesare facilitării efectuării controlului.
    19. Inscripţionarea autovehiculelor de control va cuprinde următoarele elemente:
    a) simbolul corporativ „ANTA” – în faţă şi în părţile laterale;
    b) inscripţiile „CONTROL TRAFIC„ şi „ANTA” – în spatele autovehiculului;
    c) dungi înclinate la 45° de culoare gri reflectorizant care alternează cu dungi de culoare albastră reflectorizantă – pe uşile din spate şi pe părţile laterale.

Anexă
la Regulamentul privind uniforma şi
însemnele specifice ale inspectorilor
abilitați cu drept de control ai Agenţiei
Naționale Transport Auto

LISTA

obiectelor incluse în setul de uniformă şi a însemnelor specifice

ale inspectorilor abilitați cu drept de control

ai Agenţiei Naţionale Transport Auto

Unitatea de măsură
Prevederile

cantitatea
durata (luni)

Uniforma pentru bărbați

Pantaloni de vară de lucru

bucată
2
24

Pantaloni de iarnă de lucru

bucată
2
24

Cămaşă cu mînecă lungă

bucată
3
24

Cămaşă cu mînecă scurtă

bucată
3
24

Tricou cu mînecă scurtă

bucată
5
24
Bluzon
bucată
1
36

Scurtă de iarnă cu glugă

bucată
1
36
Şapcă
bucată
2
24
Căciulă
bucată
1
24
Pantofi
perechi
1
12
Cizme
perechi
1
24
Cravată (gri-închis)
bucată
2
24
Ciorapi de vară
perechi
4
12
Ciorapi de iarnă
perechi
1
12
Curea
bucată
1
24
Pulover (gri-închis)
bucată
1
24
Fular
bucată
2
36
Mănuşi de piele
perechi
1
24
Uniforma pentru femei

Fustă de vară de lucru

bucată
2
24

Pantaloni de iarnă de lucru

bucată
2
24

Bluze cu mînecă lungă

bucată
3
24

Bluze cu mînecă scurtă

bucată
3
24

Tricou cu mînecă scurtă

bucată
5
24
Bluzon
bucată
1
36

Scurtă de iarnă cu glugă

bucată
1
36
Şapcă
bucată
2
24
Căciulă
bucată
1
24
Pantofi
perechi
1
12
Cizme
perechi
1
24
Cravată (gri-închis)
bucată
2
24
Dresuri de vară
perechi
4
12
Dresuri de iarnă
perechi
1
12
Curea
bucată
1
24
Pulover (gri-închis)
bucată
1
24
Fular/eșarfă
bucată
2
36
Mănuşi de piele
perechi
1
24
Însemnele specifice
Ecuson
bucată
4
24
Cocardă
bucată
2
2

Emblemă 100/80

bucată
19
24
Emblemă 50/40
bucată
3
24
Echipamentul de protecţie

Vestă de vară reflectorizantă

bucată
1
36

Scurtă de iarnă reflectorizantă

bucată
1
36

Baston reflectorizant

bucată
1
36
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG806 din 29.10.15, MO302-305/06.11.15 art.898]