LPC76/2008
ID intern unic:  327778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 76
din  10.04.2008
pentru modificarea şi completarea
Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997
Publicat : 07.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 83     art Nr : 283
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 1 şi în cuprinsul codului, noţiunea “bloc electoral” şi reglementările referitoare la blocurile electorale se exclud.
    2.  La articolul 13:
    alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească definitivă pentru infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.”
    alineatul (2):
    după litera b) se introduce litera b1) avînd următorul cuprins:
    “b1) persoanele care, pe lîngă cetăţenia Republicii Moldova, deţin şi cetăţenia unui alt stat pentru funcţia de deputat în condiţiile art.75;”
    litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) persoanele care sînt condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească definitivă şi îşi ispăşesc pedeapsa în locuri de detenţie sau care au antecedente penale nestinse pentru comitere de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;”
    după litera c) se introduce litera d) avînd următorul cuprins:
    “d) persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărîre judecătorească definitivă.”
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor prevederi sînt:
    a) miniştrii;
    b) conducătorii autorităţilor publice centrale;
    c) preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;
    d) primarii şi viceprimarii;
    e) pretorii şi vicepretorii.”
    3. La articolul 17 alineatul (6), textul “Membrii comisiei nu pot exercita mai mult de două mandate consecutive” se exclude.
    4. La articolul 18:
    alineatul (2), se introduce în final textul: “Hotărîrile de modificare, de completare şi de abrogare a hotărîrilor adoptate anterior se adoptă în aceleaşi condiţii.”
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) avînd următorul cuprins:
    “(21) Membrii Comisiei Electorale Centrale care nu sînt de acord cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se anexează la hotărîrile respective.”
    5. La articolul 19 alineatul (1), după textul “ pot fi propuse persoane care” se introduce textul “au o vechime de cel puţin 10 ani în domeniul juridic sau al administraţiei publice şi care”.
    6. La articolul 20 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova sau dobîndire a cetăţeniei unui alt stat;”.
    7. La articolul 26 alineatul (1):
    litera k), se introduce în final textul “prin intermediul mass-mediei şi oricînd la cerere;”
    se introduce în final litera p) avînd următorul cuprins:
    “p) în caz de încălcare gravă a prezentului cod, adresează, adoptînd o hotărîre în acest sens, Curţii Supreme de Justiţie o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral respectiv. Curtea Supremă de Justiţie va examina cererea şi va emite o hotărîre asupra ei în decursul a 5 zile, dar nu mai tîrziu de ziua anterioară alegerilor.”
    8. La articolul 32 se introduce alineatul (8) avînd următorul cuprins:
    “(8) Preşedinţii consiliilor şi birourilor electorale sînt obligaţi să asigure păstrarea şi returnarea bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răspundere materială conform legislaţiei în vigoare.”
    9. La articolul 41 alineatul (2) litera a), se introduce în final textul “partidele politice pot desemna drept candidaţi atît pe membrii lor de partid, cît şi persoanele fără apartenenţa politică”.
    10. La articolul 44:
    alineatul (1):
    după textul “li se prezintă” se introduce textul “începînd cu ziua următoare zilei anunţării alegerilor şi”;
    se introduce litera h) avînd următorul cuprins:
    “h) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie.”
    alineatul (2), după textul “începerea perioadei de desemnare a candidaţilor” se introduce textul: “Intervalul de timp dintre momentul adoptării hotărîrii de stabilire a locului şi timpului primirii documentelor şi ora stabilită pentru primirea documentelor trebuie să fie de cel puţin 24 de ore.”
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) avînd următorul cuprins:
    “(31) O persoană poate candida la mai multe funcţii elective doar din partea unui singur partid.”
    11. La articolul 46, după alineatul (6) se introduce alineatul (61) avînd următorul cuprins:
    “(61) Cererea de retragere a candidatului de pe lista concurentului electoral depusă în termenul prevăzut la alin.(6) este examinată de organul abilitat al partidului în decursul a 3 zile.”
    12. La articolul 47:
    alineatul (13), textul “să stabilească localurile” se substituie cu textul “să stabilească un minim de localuri”;
    se introduce alineatul (15) avînd următorul cuprins:
    “(15) Publicitatea electorală în reţeaua internet şi prin intermediul telefoniei mobile este asimilată publicităţii electorale în presa scrisă.”
    13. La articolul 48, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Concurenţii electorali se înscriu în buletine în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic de către organul electoral respectiv.”
    14. La articolul 49 alineatul (2), după textul “numărului de alegători” se introduce textul: “Pe fiecare buletin se aplică două numere, care corespund numărului de ordine al circumscripţiei şi numărului de ordine al secţiei de votare respective.”
    15. La articolul 51:
    alineatul (1), textul “efectuarea alegerilor” se substituie cu textul “efectuarea votării”;
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) avînd următorul cuprins:
    “(11) La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare suspendat conform alin.(1) nu poate fi reluat în timp de 2 ore, votarea se consideră suspendată pe un termen ce nu va depăşi 2 săptămîni, iar Comisia Electorală Centrală, în termen de 3 zile, va adopta o hotărîre privind data reluării votării suspendate. Procesul de votare se reia în aceleaşi condiţii juridice.”
    16. La articolul 52 alineatul (3) se operează modificări în textul variantei în limba rusă.
    17. La articolul 53, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Votarea se efectuează în baza următoarelor acte de identitate:
    a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de însoţire în care se indică domiciliul sau reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare;
    b) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu;
    c) paşaportul de tip ex-sovietic modelul anului 1974 fără număr de identificare de stat (IDNP) cu menţiunile: “valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu - pentru persoanele care au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente religioase;
    d) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia Republicii Moldova, domiciliul titularului;
    e) paşaportul pentru intrare - ieşire din ţară, livretul de marinar, în cazul alegerilor Parlamentare sau în cazul referendumului naţional, în secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Moldova;
    f) livretul militar pentru ostaşii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).”
    18. La articolul 54, alineatul (5) se exclude.
    19. La articolul 55 alineatul (4), după textul “pentru ca acesta să voteze” se introduce textul: “Cererile pot fi făcute în scris sau oral, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 15.00 în ziua votării.”
    20. La articolul 57 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    “a) în care numărul de identificare al circumscripţiei şi numărul de identificare al biroului de votare nu corespund cu cel al circumscripţiei şi al biroului de votare respectiv;”.
    21. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) avînd următorul cuprins:
    “(21) În cazul dezacordului cu rezultatele preliminare, pînă la validarea rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor.”
    22. La articolul 62 alineatul (2):
    litera a), textul “buletinele anulate, buletinele nevalabile” se exclude;
    litera b), după textul “buletinele valabile” se introduce textul “buletinele nevalabile şi buletinele anulate,”.
    23. La articolul 65, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile (inacţiunile) şi hotărîrile consiliilor şi birourilor electorale, acţiunile (inacţiunile) concurenţilor electorali în organele electorale, respectînd ierarhia sistemului organelor electorale, şi în instanţele de judecată.”
    24. La articolul 69:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    se introduc alineatele (2), (3) şi (4) avînd următorul cuprins:
    “(2) Pentru încălcarea prevederilor prezentului cod, Comisia Electorală Centrală poate aplica sau poate solicita aplicarea faţă de concurenţii electorali a următoarelor sancţiuni:
    a) avertismentul;
    b) anularea înregistrării.
    (3) Avertismentul se aplică prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, iar anularea înregistrării, prin hotărîre judecătorească definitivă.
    (4) Avertismentul se aplică pentru încălcarea prevederilor prezentului cod, cu excepţia celor prevăzute la art.70 şi 71.”
    25. La articolul 86 alineatul (2) litera a), cifra “4” se substituie cu cifra “6”.
    26. La articolul 93 alineatul (2), după textul “buletinele de vot” se introduce textul “în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive,”.
    27. La articolul 119 alineatul (1), textul “din ziua efectuării alegerilor locale generale” se substituie cu textul “din ziua validării rezultatelor alegerilor locale”.
    28. La articolul 128 se introduce în final textul: “Modificarea listelor de candidaţi se efectuează în condiţiile art.80, care se aplică în modul corespunzător.”
    29. La articolul 134 alineatul (2), după textul “în primul tur de scrutin” se introduce textul: “Aceşti doi candidaţi se înscriu în buletinele de vot în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate în primul tur de scrutin.”
    30. La articolul 138:
    alineatul (2), după textul “buletinele de vot” se introduce textul “în baza unei hotărîri judecătoreşti definitive”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Votarea repetată se efectuează în strictă conformitate cu prevederile capitolelor 9 şi 10 şi se consideră valabilă indiferent de numărul alegătorilor care au participat la votare.”
    31. La articolul 139 alineatul (1), litera d) se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.76-XVI. Chişinău, 10 aprilie 2008.