LPM273/2007
ID intern unic:  327797
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 273
din  07.12.2007
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 84-85     art Nr : 288
    MODIFICAT
   
LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664
    LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840; în vigoare 01.01.09

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.   
    Art.I. - La articolul 4 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările ulterioare, alineatul al doilea va avea următorul cuprins:
    “Membri ai Guvernului pot fi numai persoanele care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliul în ţară.”
    Art.II. - La articolul 19 din Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modificările ulterioare, alineatul unu se completează cu următoarea propoziţie: “Pentru funcţiile care prevăd acces la secretul de stat pot fi angajate numai persoane care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova.”
    Art.III. - La articolul 19 din Legea nr.106-XIII din 17 mai 1994 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.5), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    “f) deţinerea cetăţeniei altui stat.”
    Art.IV. - La articolul 14 din Legea nr. 312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    “(6) În calitate de membri ai Curţii de Conturi pot fi numite persoane care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, au studii superioare economice sau juridice şi a căror calificare profesională şi experienţă de lucru din ultimii 10 ani sînt corespunzătoare pentru realizarea sarcinilor Curţii de Conturi.”
    Art.V. - Legea nr.317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.8, art.86), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (1), textul “cetăţeanul Republicii Moldova care are” se înlocuieşte cu textul “persoana care deţine exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară, are”.
    2. La articolul 35 alineatul (2), textul “trebuie să aibă” se înlocuieşte cu textul “trebuie să deţină exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, să aibă domiciliul în ţară,”.
    [Art.VI abrogat prin LP158-XVI din 04.07.08, MO230-232/23.12.08 art.840;  în vigoare 01.01.09]
    Art.VII. - La articolul 6 din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art. 946), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
    textul “cetăţeanul Republicii Moldova, domiciliat permanent pe teritoriul ei, care” se înlocuieşte cu textul “persoana care deţine exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi”;
    la litera b), cuvîntul “licenţiat” se înlocuieşte cu cuvîntul “licenţiată”;
    la litera f), cuvîntul “apt” se înlocuieşte cu cuvîntul “aptă”.
    Art.VIII. - La articolul 23 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările ulterioare, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) Candidaţi la funcţia de membru al Consiliului de administraţie pot fi persoanele care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, au reputaţie ireproşabilă şi o experienţă de muncă de 10 ani în domeniul financiar şi monetar şi pentru numirea în funcţie nu au obstacolele specificate la art.27.”
    Art.IX. - Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.81, art.667), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) În calitate de membri ai Comisiei Electorale Centrale pot fi propuse persoane care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, au o reputaţie ireproşabilă şi aptitudini pentru exercitarea activităţilor electorale.”
    2. Articolul 75 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 75. Candidaţii la funcţia de deputat în Parlament
    (1) Candidaţi la funcţia de deputat în Parlament pot fi persoanele cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, deţin cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară şi întrunesc condiţiile prevăzute de prezentul cod.
    (2) La momentul înregistrării sale în calitate de candidat la funcţia de deputat, persoana care deţine cetăţenia altui stat declară, pe proprie răspundere, deţinerea cetăţeniei altui stat sau faptul depunerii documentelor pentru obţinerea cetăţeniei altui stat.
    (3) La momentul validării mandatului de deputat, persoana specificată la alin.(2) trebuie să confirme documentar renunţarea sau iniţierea procedurii de renunţare la cetăţenia altui stat ori retragerea cererii privind obţinerea cetăţeniei altui stat.
    (4) Nedeclararea deţinerii cetăţeniei altui stat la momentul înregistrării în calitate de candidat la funcţia de deputat sau dobîndirii acesteia în perioada exercitării mandatului este considerată temei pentru anularea validării mandatului de deputat de către Curtea Constituţională la sesizarea Comisiei Electorale Centrale.”
    Art.X. - La articolul 12 din Legea nr.1457-XIII din 28 ianuarie 1998 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.12-13, art. 54), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat se încadrează din rîndul persoanelor care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova şi au domiciliul în ţară.”
    Art.XI. - Articolul 12 din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.22-23, art. 91), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    “Art.12. - În funcţia de membru al Consiliului de administraţie poate fi desemnată persoana care deţine exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi o vechime în muncă de cel puţin 10 ani în domeniile financiar, economic sau bancar.”
    Art.XII. - La articolul 14 alineatul (2) din Legea nr.753-XIV din 23 decembrie 1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.156, art.764), cu modificările ulterioare, textul “încadraţi în serviciul militar cetăţeni ai Republicii Moldova, apţi” se înlocuieşte cu textul “încadrate persoane care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, sînt apte”.
    Art.XIII. - Articolul 25 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se completează în final cu textul “, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege”.
    Art.XIV. - La articolul 6 din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:
    “i) să exercite o funcţie în organele vamale care prevede acces la secretul de stat, în cazul deţinerii cetăţeniei altui stat.”
    Art.XV. - La articolul 3 din Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.996), cu modificările ulterioare, textul “ales orice cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot care” se înlocuieşte cu textul “aleasă persoana cu drept de vot, care deţine exclusiv cetăţenia Republicii Moldova,”.
    Art.XVI. - La articolul 10 alineatul (1) litera a) din Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.20, art.80), cu modificările ulterioare, cuvîntul “are” se înlocuieşte cu cuvintele “deţine exclusiv”.
    Art.XVII. - La articolul 13 din Legea nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.668), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    “g) să exercite o funcţie în organele Centrului care prevede acces la secretul de stat, în cazul deţinerii cetăţeniei altui stat.”
    Art.XVIII. - La articolul 19 din Legea nr. 118-XV din 14 martie 2003 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.73-75, art.328), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
    textul “numit cetăţeanul Republicii Moldova, domiciliat pe teritoriul ei, care” se înlocuieşte cu textul “numită persoana care deţine exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, are domiciliul în ţară şi”;
    la litera a), cuvîntul “licenţiat” se înlocuieşte cu cuvîntul “licenţiată”;
    la litera c) , cuvîntul “numit” se înlocuieşte cu cuvîntul “numită”;
    la litera f), cuvîntul “apt” se înlocuieşte cu cuvîntul “aptă”.
    Art.XIX. - La articolul 10 din Legea Serviciului de Stat de Curieri Speciali nr.402-XV din 2 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.4), alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) În serviciu se angajează persoane care deţin exclusiv cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, au studii superioare sau medii speciale, care, conform pregătirii lor profesionale şi stării sănătăţii, sînt capabile să îndeplinească obligaţiile ce revin colaboratorului serviciului.”
    Art.XX. - La articolul 49 alineatul (1) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), textul “Consiliul raional alege” se înlocuieşte cu textul: “Preşedinte al raionului poate fi numai persoana care are acces la secretul de stat. Consiliul raional alege”.
     [Art.XXI abrogat prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Marian LUPU

    Nr.273-XVI. Chişinău, 7 decembrie 2007.