LPC53/2008
ID intern unic:  327809
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 53
din  13.03.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 13.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 84-85     art Nr : 290
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 62:
    la alineatul (1), litera e) se exclude;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Închisoarea şi detenţiunea pe viaţă se aplică numai în calitate de pedepse principale.”
    2. La articolul 65 alineatul (4), cuvintele “ , la trimiterea într-o unitate militară disciplinară sau” se exclud.
    3. La articolul 67:
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) În cazul militarilor în termen şi militarilor cu termen redus, munca neremunerată în folosul comunităţii constă în antrenarea condamnaţilor în timpul liber de şedinţe, stabilite în conformitate cu cerinţele regulamentelor militare, la muncă, determinată de comandantul unităţii militare.”
    la alineatul (4), cuvîntul “militarilor” se înlocuieşte cu cuvintele “militarilor prin contract”;
    articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    “(6) Militarii în termen şi militarii cu termen redus condamnaţi la muncă neremunerată în folosul comunităţii execută această pedeapsă în unitatea militară.”
    4. Articolul 69 se exclude.
    5. Articolul 87 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 87. Modul determinării termenului pedepsei
                           definitive în cazul cumulării diferitelor
                           pedepse
    (1) La cumularea diferitelor pedepse principale aplicate în cazul unui concurs de infracţiuni sau al unui cumul de sentinţe, unei zile de închisoare îi corespund 2 ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.
    (2) Celelalte pedepse cumulate cu închisoarea se execută de sine stătător.”
    6. Articolul 88:
    la alineatul (1), cuvintele “ , de deţinere într-o unitate militară disciplinară” se exclud;
    la alineatul (3), cuvintele “deţinerii într-o unitate militară disciplinară,” se exclud.
    7. La articolul 90 alineatul (1), cuvintele “sau la stabilirea pedepsei de trimitere într-o  unitate militară disciplinară” se exclud.
    8. La articolul 91 alineatul (1), cuvintele “cu trimitere într-o  unitate militară disciplinară,” se exclud.
    9. Articolul 95:
    alineatul (3) se exclude;
    la alineatul (4), cuvintele “la alin.(1)-(3)” se înlocuiesc cu cuvintele “la alin.(1) şi (2)”.
    10. La articolul 111 alineatul (1), litera f) se exclude.
   11. La articolul 128 alineatul (1), cuvintele “în termen sau în bază de contract, trec pregătirea militară obligatorie sau sînt chemate la concentrări” se înlocuiesc cu cuvintele “prin contract, în termen, cu termen redus sau ca rezervişti concentraţi ori mobilizaţi”. 
    12. În titlul şi alineatul (1) ale articolului 353, cuvintele “de la pregătirea militară obligatorie sau de la concentrările rezerviştilor” se înlocuiesc cu cuvintele “cu termen redus sau ca rezervişti concentraţi ori mobilizaţi”.
    13. În sancţiunea articolului 364 alineatele (1) şi (4), articolului 366 alineatul (1), articolului 367 alineatul (1), articolului 369 alineatul (1), articolului 373 alineatul (1), articolului 374 alineatul (1), articolului 375 alineatul (1), articolului 376 alineatul (1), articolului 377 alineatul (1), articolului 379 alineatul (1), articolului 380 alineatul (1), articolului 381 alineatul (3), articolului 382 alineatul (1), cuvintele “cu trimiterea într-o unitate militară disciplinară pe un termen de pînă la 2 ani” se înlocuiesc cu cuvintele “cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore”.
    14. Articolul 369:
    din titlu, cuvintele “ , dintre persoanele care trec pregătirea militară obligatorie şi dintre rezervişti,” se exclud;
    la alineatul (1), cuvintele “ , dintre persoanele care trec pregătirea militară obligatorie şi dintre rezervişti” şi cuvintele “al pregătirii militare obligatorii şi al concentrărilor,” se exclud.
    15. Articolul 371:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Dezertarea, adică părăsirea unităţii militare, centrului de instrucţie sau locului de serviciu în scopul eschivării de la serviciul militar, de la concentrare sau mobilizare, precum şi neprezentarea din acelaşi motiv la serviciu ori la concentrare sau mobilizare în cazurile permisiei din unitatea militară sau din centrul de instrucţie, repartizării, transferării, întoarcerii din misiune, din concediu sau din instituţia curativă, săvîrşită de către un militar sau rezervist,
    se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.”
    alineatul (4) se exclude.
    16. La articolul 372, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Eschivarea militarului sau a rezervistului de la îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar sau de la concentrare ori mobilizare prin automutilare sau prin simularea unei boli, prin falsificarea documentelor sau prin altă înşelăciune
    se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore.”
   17. La articolul 381 alineatul (1), cuvintele “cu trimiterea într-o  unitate militară disciplinară pe un termen de pînă la 1 an” se înlocuiesc cu cuvintele “cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 60 la 240 de ore”.
   Art.II. - Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35, art.112), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 170, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    “(4) Executarea de către militarii în termen şi militarii cu termen redus a pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii se asigură de către comandantul unităţii militare.”
    2. Articolul 186:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
   “(2) În cazul condamnării militarilor în termen şi militarilor cu termen redus, executarea pedepsei muncii neremunerate în folosul comunităţii se asigură de către comandantul unităţii militare în conformitate cu prevederile prezentului cod, ale regulamentului menţionat la alin.(1) şi ale altor acte normative.”
    3. La articolul 187, după alineatele (1), (2) şi (3) se introduc alineatele (11), (21) şi (31) cu următorul cuprins:
    “(11) Instanţa de judecată trimite hotărîrea privind munca neremunerată în folosul comunităţii şi dispoziţia de executare în privinţa militarilor în termen şi militarilor cu termen redus condamnaţi comandantului  unităţii care, în cel mult 15 zile, asigură executarea pedepsei.”
    “(21) Pedeapsa se execută de către militarul în termen şi militarul cu termen redus în unitatea militară în modul stabilit de către comandantul acestei unităţi.”
    “(31) Munca neremunerată în folosul comunităţii se execută de către militarul în termen şi militarul cu termen redus de la 2 la 4 ore pe zi, în timpul liber de şedinţe, stabilite în conformitate cu cerinţele regulamentelor militare, iar ca excepţie, şi în zilele de duminică şi de sărbătoare nelucrătoare.”
    4. La articolul 188:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    “(2) Comandantul unităţii militare ţine evidenţa militarilor condamnaţi la muncă neremunerată în folosul comunităţii, explică militarului condamnat modul şi condiţiile de executare a pedepsei, controlează modul şi condiţiile de executare a pedepsei, ţine evidenţa sumară a timpului lucrat de condamnaţi, asigură prevenirea săvîrşirii de către militarii în termen şi militarii cu termen redus condamnaţi a unor noi infracţiuni, stabileşte şi înlătură cauzele şi condiţiile săvîrşirii unor noi infracţiuni.”
    5. Articolul 191 se completează cu alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
    “(3) Militarul condamnat la muncă neremunerată în folosul comunităţii este obligat să se prezinte, conform graficului stabilit, la comandantul unităţii militare, să respecte modul şi condiţiile de executare a pedepsei, regulamentele militare, să nu încalce ordinea publică, să lucreze conştiincios la obiectivele la care a fost repartizat să execute termenul de prestare a muncii neremunerate în folosul comunităţii, să informeze comandantul unităţii militare despre imposibilitatea temporară de a presta munca.
    (4) Dacă militarul condamnat la muncă neremunerată în folosul comunităţii nu execută această pedeapsă sau, în timpul executării, are o conduită necorespunzătoare manifestată prin neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin sau prin îndeplinirea lor defectuoasă, comandantul unităţii militare adresează instanţei de judecată un demers privind înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu o altă pedeapsă, în condiţiile art.67 alin.(3) din Codul penal.”
    6. Capitolul XXIII se exclude.
    7. În titlul şi alineatul (1) ale articolului 297, cuvintele “la trimitere într-o  unitate militară disciplinară sau” se exclud.
    Art.III. - La articolul 18 alineatul (8) din Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138, art.1054), cu modificările ulterioare, după cuvintele “mai mult de 10 zile,” se introduc cuvintele “termenul de executare de către militarul în termen sau militarul cu termen redus a pedepsei penale munca neremunerată în folosul comunităţii,”.
    Art.IV. - Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Marian LUPU

    Nr.53-XVI. Chişinău, 13 martie 2008.