LPC77/2008
ID intern unic:  327817
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 77
din  10.04.2008
pentru completarea articolului 9 din Legea nr.1264-XV
din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi
al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor,
 funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
Publicat : 13.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 84-85     art Nr : 294     Data intrarii in vigoare : 01.07.2008
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Articolul 9 din Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.991), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (4) avînd următorul cuprins:
    “(4) Comisia centrală de control, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de prezentare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, prezintă Consiliului Superior al Magistraturii copiile de pe declaraţiile judecătorilor pentru a fi plasate pe pagina lui web din internet.”
    Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2008.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr.77-XVI. Chişinău, 10 aprilie 2008.