HGC569/2008
ID intern unic:  327850
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 569
din  07.05.2008
 privind aprobarea completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 16.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 86-87     art Nr : 557     Data intrarii in vigoare : 01.04.2008
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (se anexează).
    2. Ministerul Finanţelor va identifica sursa de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de punerea în aplicare a prezentei Hotărîri.
    3. Prevederile prezentei Hotărîri se aplică cu începere de la 1 aprilie 2008.

    PRIM-MINISTRU                                                   Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru, ministrul economiei
    şi comerţului                                                             Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                  Mariana Durleşteanu
    Ministrul sănătăţii                                                    Larisa Catrinici

    Nr. 569. Chişinău, 7 mai 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 569 din 7 mai 2008
COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 381
 din 13 aprilie 2006

    Punctul 8 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 “Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    litera a) se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    “medicilor şi personalului medical mediu al centrelor de transfuzie a sîngelui, pentru munca prestată în condiţii de risc major pentru sănătate, în mărime de 10 la sută din salariul tarifar (de funcţie) pentru fiecare an de muncă, totodată, cuantumul maxim al sporului nu va depăşi 40 la sută din salariu”;
    se completează cu alineatul e) cu următorul cuprins:
    “e) personalului centrelor de transfuzie a sîngelui – spor lunar la salariu pentru înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii şi îndeplinirea unor sarcini de importanţă majoră, în mărime de pînă la 80 la sută din salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechimea în muncă. Volumul alocaţiilor utilizate pentru plata sporului nu poate depăşI 50 la sută din suma mijloacelor pentru plata salariilor de funcţie personalului centrelor de transfuzie a sîngelui, conform schemei de încadrare aprobate şi sporului pentru vechime în muncă”.