LPC84/2008
ID intern unic:  327888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 84
din  17.04.2008
pentru modificarea şi completarea
Codului de procedură civilă al Republicii Moldova
Publicat : 20.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 88-89     art Nr : 318
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 86 alineatul (2), după cuvintele “a actelor de transfer de proprietate,” se introduc cuvintele “precum şi la atacarea hotărîrilor judecătoreşti adoptate pe marginea acestor litigii,”.
    2. La articolul 437 alineatul (2), cuvintele “prevederile art.85 alin.(4) şi ale art.86 neavînd incidenţă” se substituie prin cuvintele “dacă cererea de recurs se impune cu taxă”.
    3. La articolul 438:
     alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Dacă cererea de recurs nu corespunde prevederilor art.437, instanţa, printr-o încheiere semnată de preşedintele sau vicepreşedintele colegiului respectiv, o restituie în termen de 5 zile. Încheierea este nesusceptibilă de atac.”
    după alineatul (2) se introduc alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    “(21) În cazul în care se solicită scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat (cu prezentarea documentelor justificative), suspendarea executării hotărîrii atacate cu recurs sau aplicarea măsurilor de asigurare, cererea de recurs nu se restituie, completul din trei judecători urmînd să se pronunţe, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, asupra demersului înaintat.
    (22) Dacă demersul privind scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat a fost respins, se dispune, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, de a nu da curs cererii, acordîndu-i-se recurentului un termen rezonabil pentru achitarea taxei de stat. Dacă recurentul îndeplineşte în termen indicaţiile din încheierea judecătorească, recursul se consideră depus la data prezentării iniţiale. În caz contrar, cererea de recurs se restituie recurentului.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr.84-XVI. Chişinău, 17 aprilie 2008.