HGO597/2008
ID intern unic:  327914
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 597
din  13.05.2008
cu privire la inventarierea şi reevaluarea reţelelor
de gaze, proprietate publică
Publicat : 20.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 88-89     art Nr : 588
    În scopul actualizării informaţiei cu privire la reţelele de gaze, proprietate publică, administrate în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, conform prevederilor Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Legii contabilităţii  nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.399), Legii nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.102 art.773), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi   şi al doilea să întreprindă în comun următoarele acţiuni:
    a) să inventarieze, conform situaţiei de la 1 mai 2008, reţelele de gaze, proprietate publică, construite integral sau parţial  cu alocări financiare de la bugetul de stat şi bugetele locale, şi  reţelele de gaze, proprietate neidentificată;
    b) să legalizeze, în modul stabilit, reţelele de gaze, proprietate neidentificată;
    c) să inventarieze,  în comun cu titularii teritoriali de licenţe pentru transportarea, furnizarea şi distribuţia gazelor naturale, terenurile aferente reţelelor de gaze, proprietate publică şi  terenurile aferente reţelelor de gaze, proprietate a titularilor teritoriali de licenţe pentru furnizarea şi distribuţia gazelor naturale;
    d) să completeze, în comun cu titularii teritoriali  de licenţe pentru transportarea, furnizarea şi distribuţia gazelor naturale, anexa la prezenta hotărîre;
    e) să prezinte, pînă la 30 iunie 2008, Ministerului Economiei şi Comerţului rezultatele inventarierii menţionate.
   2. Ministerul Economiei şi Comerţului va organiza efectuarea reevaluării reţelelor de gaze, proprietate publică, terenurilor aferente acestora şi terenurilor aferente reţelelor de gaze, proprietate a titularilor teritoriali de licenţe, pentru transportarea, furnizarea şi distribuţia gazelor naturale, conform punctului 1, cu prezentarea rezultatelor de rigoare Guvernului.
   3. Ministerul Finanţelor va înainta propuneri privind finanţarea în anul 2008 a inventarierii şi reevaluării reţelelor de gaze, proprietate publică, conform prevederilor prezentei hotărîri.
    4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va opera, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, modificările necesare în documentaţia cadastrală a obiectelor menţionate în  prezenta hotărîre.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Administraţiei Publice Locale.

    Prim-ministru                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                     Igor Dodon
    Ministrul administraţiei publice locale              Valentin Guznac
    Ministrul finanţelor                                            Mariana Durleşteanu

    Nr. 597. Chişinău, 13 mai 2008.

    Anexa
    anexa