OCNASA102/2008
ID intern unic:  328004
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
ORDIN Nr. 102
din  12.03.2008
cu privire la aprobarea formularelor declaraţiilor privind calcularea
şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
şi instrucţiunilor despre completarea lor
Publicat : 30.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 94-96     art Nr : 293
    Abrogat prin OCNAS263 din 03.10.14, MO339/08.11.14 art.1579

    Aprobat                                                   Înregistrat
    Casa Naţională de Asigurări Sociale         Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
    __________ Maria Borta                        ________Vitalie Pîrlog
     (semnătura)                                             (semnătura)
    nr. 102-A din 12 martie 2008                  nr. 574 din 22 mai 2008


    În scopul executării prevederilor alin. 1 art.11, precum şi pct.3 din Anexa 3 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr.271-XVI din 07 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.203-206/798 din 28.12.2007).
ORDON:
    1. Se aprobă:
    - formularul declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F4-BASS (anexa nr.1);
    - formularul declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F4-BASS(an) (anexa nr.2);
    - Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F4-BASS (anexa nr.3);
    - Instrucţiunea cu privire la modul de completare a formularului declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii F4-BASS(an) (anexa nr.4).
    2. Despre prevederile prezentului ordin, subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale urmează să informeze contribuabilii şi să-i asigure gratuit cu formularul declaraţiei.
    3. Se abrogă Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr.71-A din 22 februarie 2006 “Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (F4-BASS) şi instrucţiunii despre complectarea ei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.63-65, art.244).

     anexa nr.1

    anexa nr.2

Anexa nr.3
la ordinul Casei Naţionale
de Asigurări Sociale
nr.102-A  din 12 martie 2008

INSTRUCŢIUNEA
cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind
calcularea şi utilizarea  contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii (forma 4-BASS)

I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta instrucţiune stabileşte modul de completare a declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare declaraţia F 4-BASS) şi este elaborată în baza următoarelor acte normative:
    1) Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08 iulie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 6 ianuarie 2000 nr.1-4).
    2) Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anului respectiv.
    3) Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr.289-XV din 22 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 10 septembrie 2004 nr. 168-170), a altor acte normative în vigoare.
    2. Declaraţia F 4-BASS  se prezintă de către plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare plătitori),  persoane fizice şi juridice, care au persoane angajate în baza contractului individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestaţii de servicii.
    3. Formularul declaraţiei F 4-BASS este de două tipuri:
    1) iniţială - este destinată pentru a declara calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii perioadei de gestiune corespunzătoare pentru prima dată;
    2) corectată - este destinată pentru corectarea datelor declarate anterior prin declaraţia “iniţială” unde s-au comis greşeli. Se completează diferenţa între datele corecte şi cele greşite cu semnul  “ -” sau  semnul  “ +” . 
    4. Declaraţia F 4-BASS se întocmeşte în lei şi bani şi se prezintă trimestrial, în două exemplare, în termenele prevăzute de Legea bugetului de asigurări sociale de stat anuală.
    5. Structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare CTAS) sînt împuternicite să primească declaraţia F4-BASS de la toţi plătitorii, indiferent de forma juridică de organizare şi genul de activitate.
    6.  Un exemplar al declaraţiei F4-BASS rămîne la CTAS, iar al doilea, se restituie plătitorului cu menţiunea “Primit la data”, pentru a confirma faptul prezentării declaraţiei în termenele stabilite.
    7.  Nu se admit modificări şi completări în declaraţia F 4-BASS. În caz de depistare în formularul F 4-BASS a unor divergenţe, greşeli şi/sau erori semnificative, CTAS cere prezentarea repetată a declaraţiei cu introducerea modificărilor şi corectărilor corespunzătoare.
    8. Cerinţele de bază la completarea declaraţiei F 4-BASS sînt plenitudinea şi veridicitatea datelor înscrise. Reflectarea datelor în declaraţia F 4-BASS se face în baza evidenţei contabile.
II. Modul de completare a declaraţiei F 4-BASS
    9. În formularul declaraţiei F-4BASS se indică în mod obligatoriu:
    1) perioada gestionară- se indică perioada calendaristică de raportare stabilită;
    2) denumirea completă a plătitorului - se indică denumirea completă a plătitorului, conform certificatului eliberat de instituţia, organul administrativ care a efectuat înregistrarea;
    3) adresa juridică - se indică adresa juridică completă conform certificatului de înregistrare;
    4) tipul declaraţiei - se bifează coloana sub tipul declaraţiei respective;
    5) codul  fiscal  - se indică corespunzător certificatul de atribuire a codului fiscal;
    6) numărul  înregistrării la CNAS - se indică numărul de înregistrare atribuit fiecărui plătitor de către Casa Naţională de Asigurări Sociale;
    7) codul  statistic a localităţii conform CUATM - se indică codul unic de identificare a localităţii, unde este înregistrat sediul central al plătitorului şi luat la evidenţă de CTAS, conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);
    8) grupa de  activitate principală conform CAEM - se indică numărul prevăzut în grupele 01.1-01.4 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărîrea “Moldova Standard” nr.694-ST din 09.02.2000;
    9) numele, prenumele, semnăturile conducătorului şi contabilului şef, telefonul de contact - se indică numele conducătorului şi contabilului şef, semnăturile acestora şi se aplică ştampila plătitorului şi numărul telefonului de contact.
    10. Declaraţia  F 4-BASS constă din 3 tabele:
    1) Tabelul nr.1 “Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii”.
    2) Tabelul nr.2 “Calculul şi  utilizarea contribuţiilor”.
    3) Tabelul nr.3  “Indemnizaţii de asigurări sociale stabilite şi plătite”.
    11.  TABELUL nr. 1 Calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
    Indicii pentru toate rîndurile se reflectă în dependenţă de tariful stabilit. Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se stabileşte anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat conform categoriei plătitorilor şi persoanelor asigurate.
    Tabelul se completează în modul următor:
    1) coloana 4 Numărul asiguraţilor conform categoriilor de plătitori total - se indică  numărul mediu scriptic de salariaţi în unităţi pentru perioada de gestiune respectivă conform indicilor stabiliţi în raportul statistic nr. 1-m (lunar), aprobat prin ordinul nr. 87 din 29.07.2004 al Departamentului statistică şi sociologie al Republicii Moldova, numărul  întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilor privaţi, care activează în baza licenţei obţinută  în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare;
    2) coloana 5 inclusiv pensionari - se indică numărul pensionarilor conform datelor evidenţei personalului întreprinderii respective; 
    3) coloana 6 Baza de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii corespunzător tarifelor -  se reflectă suma totală a salariului calculat şi a altor recompense fără scăderea sumelor impozitelor şi a altor obligaţii, cu excepţia tipurilor de drepturi şi venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii stipulate în anexa  legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuală;
    4)  Suma calculată
    a) coloana 7 contribuţii datorate de angajator - se determină prin următorul calcul:
    col.6 rînd.101, 102, 103 x tariful contribuţiei corespunzătoare col.4 rînd 104 x tariful contribuţiei
    Notă: rîndurile 102, 102a, 102b  -  tariful 20% şi inclusiv 16% şi 4% - datele se completează de către angajatorii din agricultură (persoane fizice şi juridice) care practică exclusiv activităţile enunţate în grupele 01.1- 01.4 din CAEM (CRM 007-2000), aprobat prin Hotărîrea “Moldova Standard” nr. 694-ST din 09.02.2000, pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii;
    b) coloana 8 suma contribuţiilor individuale - se determină prin următorul calcul:
    (col.4 rînd.105- col.5 rînd.105) x tariful contribuţiei col.6 rînd.106 x tariful contribuţiei;
    c) coloana 9 Total- se determină prin următorul calcul:
    col.7 + col.8;
    d) rîndul 107 Total - se determină prin următorul calcul:
    pentru col.6  rînd.107 = rînd.101 + rînd.102 + rînd.103
    pentru col. 7-8 rînd.107 = rînd.101 + rînd.102 - rînd.102b+ rînd.103 + rînd.104 + rînd.105 + rînd.106.
    12. TABELUL nr. 2 Calculul şi utilizarea contribuţiilor  de asigurări sociale de stat obligatorii
    1) Se completează datele pentru lunile trimestrului de gestiune în modul următor:
    a) coloana 3 Contribuţii datorate de angajator - se reflectă suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, datorate în mod obligatoriu de angajator pentru fiecare lună a trimestrului conform tarifului stabilit;
    b) coloana 4 Contribuţii individuale - se reflectă suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat, datorate în mod obligatoriu conform tarifului stabilit pentru fiecare lună a trimestrului conform tarifului stabilit;
    c)  coloana  5  Indemnizaţii de asigurări sociale de stat stabilite şi plătite - se reflectă suma indemnizaţiilor de asigurări sociale stabilite şi plătite la locul principal de muncă pentru fiecare lună a trimestrului;
    d) coloana  6 Total contribuţii - se determină prin următorul calcul:
    col.4 + col.5
    e) coloana 7 Total contribuţii spre plată - se determină prin următorul calcul:
    (col.3 - col.5) + col.4
    g)  rîndul 204 Total- se determină prin următorul calcul:
    rînd 204  = rînd 201 + rînd 202 + rînd 203
    rînd 204 col.3 = rînd 107 col.7
    rînd 204 col.4 = rînd 107 col.8
    rînd 204 col.5 = rînd 306 col.6
    rînd 204 col.6 = rînd 107 col.9.
    13.  Tabelul nr.3  Indemnizaţii de asigurări sociale stabilite şi plătite
    1) Se înscrie informaţia privind tipurile de indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă stabilite şi plătite în trimestrul de gestiune la locul principal de muncă persoanelor angajate prin contract individual de muncă, completînd în modul ce urmează:
    a) coloana 3 rînd. 301-306 - se reflectă numărul real de zile pentru concediu medical calculat şi plătit;
    b) coloana 4 rînd. 301-306 - se reflectă  numărul beneficiarilor cărora li s-a calculat şi plătit indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă;
    c) coloana 5 rînd. 301-306 - se reflectă suma indemnizaţiilor calculate;
    d) coloana 6 rînd. 301-306 - se reflectă suma indemnizaţiilor calculate şi plătite;
    e) rîndul 301 Îndemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în caz de boală sau traumatism - se reflectă  suma indemnizaţiilor respective;
    f) rîndul 302 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale - se reflectă  cheltuielile legate de indemnizaţiile pentru accidentele produse în timpul îndeplinirii de către angajaţi a obligaţiilor de serviciu pe teritoriul unităţii (instituţiei, organizaţiei) sau la alt loc de muncă, precum şi în timpul deplasării lor la serviciu cu mijloacele unităţii (instituţiei, organizaţiei), în conformitate cu prevederile art. 14 al  Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756 din 24.12.99;
    g) rîndul 302a *din care plătite din mijloacele angajatorului - se reflectă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă survenită din cauza unui accident de muncă sau unei boli profesionale se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice, din mijloacele angajatorului. Aceste îndemnizaţii se conţin în rîndul 302, însă se scad la determinarea sumei îndemnizaţiilor suportate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat;
    h) rîndul 303 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu îngrijirea bolnavilor - se reflectă indemnizaţiile respective;
    i) rîndul 304 Indemnizaţii de maternitate - se reflectă indemnizaţiile respective;
    j) rîndul 305 Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în alte cazuri - se reflectă  suma indemnizaţiilor respective;
    l) rîndul 306  Total indemnizaţii - se determină prin următorul calcul:
    rînd. 306 = rînd. 301 + rînd. 302 - rînd. 302a + rînd. 303 + rînd. 304 + rînd. 305
    rînd.306 col.6 = rînd. 204 col.5
    2) La literele a), b), c), d)  col. 3, 4, 5, 6 se indică indemnizaţiile stabilite conform Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl nr.909-XII din 30.01.92 şi Legii cu privire la veterani nr.190-XV din 08.05.03.
    3) Modalitatea calculării indicilor rîndurilor 301-306 se aplică pentru coloanele 3, 4, 5 şi 6 ale tabelei.

Anexa nr.4
la ordinul Casei Naţionale
de Asigurări Sociale
nr.102-A  din 12 martie 2008
INSTRUCŢIUNEA
cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind
calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

 (forma 4-BASS(an))
I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta instrucţiune stabileşte modul de completare a declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (în continuare declaraţia F4-BASS(an)) şi este elaborată în baza următoarelor acte normative:
    1) Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08 iulie 1999 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova din 6 ianuarie 2000 nr.1-4).
    2) Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anului respectiv.
    2. Declaraţia F4-BASS(an) se prezintă de către plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare plătitori), persoanele fizice ce îşi organizează şi desfăşoară activitatea pe cont propriu - întreprinzătorii individuali, avocaţii şi notarii privaţi, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare şi care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă.
    3. Formularul declaraţiei F4-BASS(an) este de două tipuri:
    1) iniţială - este destinată pentru a declara calculul şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii perioadei de gestiune corespunzătoare pentru prima dată;
    2) corectată - este destinată pentru corectarea datelor declarate anterior prin declaraţia “iniţială” unde s-au comis greşeli. Se completează diferenţa între datele corecte şi cele greşite cu semnul  “ -” sau  semnul  “ +” . 
    4. Declaraţia F4-BASS(an) se întocmeşte în lei şi bani, se prezintă anual în două exemplare, în termenele prevăzute de Legea bugetului de asigurări sociale de stat anuală.
    5. Structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale (în continuare CTAS) sînt împuternicite să primească declaraţia F4-BASS(an) de la toţi plătitorii, indiferent de forma juridică de organizare şi genul de activitate.
    6. Un exemplar al declaraţiei F4-BASS(an)  rămîne la CTAS, iar al doilea, se restituie plătitorului cu menţiunea “Primit la data”, pentru a confirma faptul prezentării declaraţiei în termenele stabilite.
    7. Nu se admit modificări şi completări în declaraţie F4-BASS(an). În caz de depistare în formularul F4-BASS(an) a unor divergenţe, greşeli şi/sau erori semnificative, CTAS cere prezentarea repetată a declaraţiei cu introducerea modificărilor şi corectărilor corespunzătoare.
    8. Cerinţele de bază la completarea declaraţiei F4-BASS(an) sînt plenitudinea şi veridicitatea datelor înscrise.
II. Modul de completare a declaraţiei F4-BASS
(an)

    9. În formularul declaraţiei F4-BASS(an) se indică în mod obligatoriu:
    1) perioada gestionară - se indică perioada calendaristică de raportare stabilită;
    2) denumirea completă a plătitorului  - se indică denumirea completă a plătitorului, conform certificatului eliberat de instituţia, organul administrativ care a efectuat înregistrarea;
    3) adresa juridică - se indică adresa juridică completă conform certificatului de înregistrare;
    4) tipul declaraţiei - se bifează coloana sub tipul declaraţiei respective;
    5) codul fiscal  - se indică corespunzător certificatului de atribuire a codului fiscal;
    6) numărul  înregistrării la CNAS - se indică numărul de înregistrare atribuit fiecărui plătitor de către Casa Naţională de Asigurări Sociale;
    7) codul  statistic a localităţii conform CUATM - se indică codul unic de identificare a localităţii, unde este înregistrat sediul central al plătitorului şi luat la evidenţă de CTAS, conform clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM);
    8) numele, prenumele, semnăturile conducătorului şi telefonul de contact - se indică numele conducătorului, semnătura acestuia, numărul telefonului de contact şi se aplică ştampila plătitorului.
    10. Declaraţia  F-4BASS (an) se constituie dintr-un  tabel, care  se completează în modul următor:
    1) coloana 3 Numărul întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilor, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege - se indică numărul  întreprinzătorilor individuali, avocaţilor şi notarilor privaţi, care activează în baza licenţei obţinută  în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare;
    2) coloana 4 inclusiv pensionari - se indică numărul pensionarilor conform datelor evidenţei personalului întreprinderii respective;
    3) coloana 5 Suma contribuţiilor calculate - se determină prin următorul calcul:
    (col.3 - col.4) x rata lunară, egală cu tariful în mărimea  taxei  fixe, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, împărţit la 12 luni;
    4) rîndul 13 Total - se determină prin următorul calcul:
    rînd.13 = suma rîndurilor 1-12.