LPM89/2008
ID intern unic:  328045
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 89
din  24.04.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 06.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 366     Data intrarii in vigoare : 01.07.2008
    MODIFICAT
   
LP102 din 28.05.10, MO135-137/03.08.10 art.476; în vigoare 01.01.12

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1001), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, textul “juridică profesională” se substituie cu textul “juridică calificată”.
    2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 6. Acordarea asistenţei juridice garantate de
                          stat
    Condiţiile, volumul şi modul de acordare de către avocaţi a asistenţei juridice garantate de stat se stabilesc prin Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.”
    3. La articolul 22 alineatul (1),  litera b) va avea următorul cuprins:
    “b) încălcării sistematice de către avocat a condiţiilor de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;”.
    4. La articolul 32 alineatul (2), litera h) se exclude.
    5. La articolul 35 alineatul (1):
    litera d) va avea următorul cuprins:
    “d) desemnează  membrii Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, precum şi alte persoane în vederea exercitării funcţiilor Baroului în domeniul asistenţei juridice garantate de stat;”
    litera  e) se exclude.
    6. La articolul 46:
    alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    “a) să acorde asistenţă juridică calificată conform contractului încheiat cu clientul sau cu oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat;”
    alineatul (2) litera b), textul “anchetator penal” se exclude;
    alineatul (3), cuvîntul “acuzatului” se substituie prin cuvîntul  “inculpatului”.
    7. La articolul 54:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Statul asigură avocaţilor retribuirea asistenţei juridice acordate în conformitate cu Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.”
    alineatele (4) şi (5) se exclud.
    Art.II. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (5), textul “numit din oficiu” se substituie cu textul “a unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.”
    2. La articolul 17:
    alineatul (1), textul “numit din oficiu” se substituie cu textul  “de un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”;
    alineatul (3), textul  “numit din oficiu” se substituie cu textul “a unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) În cazul în care bănuitul, învinuitul, inculpatul nu au mijloace de a plăti apărătorul, ei sînt asistaţi gratuit de cîte un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.”
    3. La articolul 57 alineatul (2), punctul  14) va avea următorul cuprins:
    “14) solicită oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat în cauza penală în cazurile prevăzute de prezentul cod;”.
    4. La articolul 58 alineatul (4) punctul 2), la articolul 60 alineatul (1) punctul 18), la articolul 64 alineatul (2) punctul 5), la articolul 66 alineatul (2) punctul 5), la articolul 229 alineatul (2), textul “avocat din oficiu” se substituie cu textul “avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    5. La articolul 67:
    alineatul (3), textul “iar avocaţii numiţi din oficiu - din momentul numirii lor din oficiu de către organul de urmărire penală sau de instanţă ori la solicitarea acestor organe din momentul numirii lor de către biroul de avocaţi” se exclude;
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    “(31) Avocatul care acordă asistenţă juridică garantată de stat dobîndeşte calitatea de apărător în momentul în care coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat emite decizie privind acordarea asistenţei juridice calificate. Decizia privind acordarea asistenţei juridice calificate se aduce la cunoştinţă, după caz, solicitantului, organului de urmărire penală sau instanţei de judecată.”
    alineatul (5), textul “numit în această calitate de către organul de urmărire penală sau de către instanţă” se substituie cu textul “desemnat în această calitate de către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat”;
    alineatul (6) punctul 6) şi alineatul (7), textul “avocatul numit din oficiu” se substituie cu textul “avocatul care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    6. La articolul 69, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Participarea obligatorie a apărătorului la procesul penal este asigurată de coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, la solicitarea organului de urmărire penală sau a instanţei.”
    7. La articolul 70:
    în titlu, textul “numirea din oficiu” se substituie prin cuvîntul “desemnarea”;
    alineatul (1), punctul 2) va avea următorul cuprins:
    “2) la desemnarea de către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în cazul cererilor sau solicitărilor de acordare a asistenţei juridice calificate.”
    alineatul (3), în partea introductivă, textul “numirea din oficiu a apărătorului de către biroul de avocaţi” se substituie cu textul “desemnarea avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat de către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat:”;
    alineatul (4):
    în partea introductivă, textul “sau apărătorului numit din oficiu” se substituie cu textul “sau solicită oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat substituirea avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat”;
     în punctul 3), textul  “apărătorul din oficiu” se substituie cu textul “avocatul care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    8. La articolul 71:
    alineatul (2), textul “apărătorului care ar putea fi numit din oficiu” se substituie cu textul  “avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat”;
    alineatul (5), textul “să ceară numirea unui avocat din oficiu” se substituie cu textul “să solicite desemnarea unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    9. La articolul 72 alineatul (2), textul “Avocatul numit în calitate de apărător” se substituie cu textul “Avocatul care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    10. La articolul 104 alineatul (1), textul “numit din oficiu” se substituie cu textul “a unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    11. La articolul 167:
    după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Organul de urmărire penală, în timp de o oră după reţinerea persoanei, solicită oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat sau unor alte persoane împuternicite de acesta desemnarea unui avocat de serviciu pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă. Solicitarea de a desemna un avocat de serviciu este prezentată în scris, inclusiv prin fax, sau la  telefon.”
    alineatul (2), textul “numit din oficiu” se substituie cu textul “a unui avocat de serviciu care acordă asistenţă juridică de urgenţă”;
    după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:
    “(21) Organul de urmărire penală este obligat să asigure condiţii pentru întrevederea confidenţială între persoana reţinută şi apărătorul său  pînă la prima audiere.”
    12. La articolul 227 alineatul (2), punctul 3) va avea următorul cuprins:
    “3)  care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat;”.
    13. La articolul 228 alineatul (1), textul “apărătorul din oficiu” se exclude.
    14. La articolul 307 alineatul (2) şi la articolul 308
    alineatul (2), textul  “din oficiu” se substituie cu textul “în conformitate cu Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat”.
    15. La articolul 322 alineatul (5), textul “numirea unui apărător din oficiu” se substituie cu textul “solicitarea desemnării, de către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, a unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    16. La articolul 351 alineatul (2) punctul 3), textul “numirea lui din oficiu” se substituie cu textul “solicitarea desemnării acestuia de către coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat”.
    17. La articolul 457 alineatul (2), textul  “o asigură cu apărător din oficiu în condiţiile legii” se substituie cu textul “solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    18. La articolul 462 alineatul (2), textul “ia măsuri pentru asigurarea ei cu apărător din oficiu” se substituie cu textul “solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    19. La articolul 544 alineatul (7), textul “din oficiu” se substituie cu textul  “în conformitate cu Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat”.
    Art.III. - Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8:
    titlul va fi:
    “Dreptul la asistenţă juridică”;
    alineatul (1), textul “numit de instanţă” se substituie cu textul “desemnat de coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat”;
    la alineatele (2) şi (3), cuvîntul “judiciară” se substituie prin cuvîntul  “juridică”.
    2. La articolul 77, textul:
    “Instanţa judecătorească este în drept să numească din oficiu părţii ori intervenientului  un reprezentant avocat:”
    se substituie cu textul:
    “Instanţa judecătorească solicită oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat pentru parte sau intervenient:”.
    [Art.III pct.2 modificat prin LP102 din 28.05.10, MO135-137/03.08.10 art.476; în vigoare 01.01.12]
    3. La articolul 96, după alineatul unic, care va deveni alineatul (1), se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
    “(2) În cazul în care partea care a cîştigat procesul a beneficiat de asistenţă juridică calificată garantată de stat, plata cheltuielilor de acordare a asistenţei juridice calificate revine părţii care a pierdut procesul. Sumele respective se transferă în contul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.”
    4. La articolul 304:
    titlul va fi:
    “Desemnarea avocatului ”;
    [Art.III pct.4 modificat prin LP102 din 28.05.10, MO135-137/03.08.10 art.476; în vigoare 01.01.12]
    alineatul (1), textul “numeşte din oficiu un avocat” se substituie cu textul “solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat,”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În conformitate cu legislaţia privind asistenţa juridică garantată de stat, asistenţa juridică în cazul consemnat la alin.(1) se acordă gratuit.”
   
5. La articolul 316:
    titlul va fi:
    “Desemnarea avocatului ”;
    [Art.III pct.5 modificat prin LP102 din 28.05.10, MO135-137/03.08.10 art.476; în vigoare 01.01.12]
    alineatul (1), textul “desemnează un avocat din oficiu” se substituie cu textul “solicită coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat desemnarea unui avocat”;
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) În conformitate cu legislaţia privind asistenţa juridică garantată de stat, asistenţa juridică în cazul consemnat la alin.(1) se acordă gratuit.”
    Art.IV. - La articolul 58 alineatul (1) din Legea nr.371-XVI din 1 decembrie 2006 cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.14-17, art.42), textul “apărător din oficiu” se substituie cu textul “avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat”.
    Art.V. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2008, cu excepţia articolului III, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian  LUPU

    Nr. 89-XVI. Chişinău, 24 aprilie 2008.