LPC108/2008
ID intern unic:  328046
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  16.05.2008
pentru modificarea Codului fiscal nr.1163-XIII
din 24 aprilie 1997
Publicat : 06.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 368
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 289 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
    “c) taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei).”
    2. La articolul 291 litera c):
    cuvintele “taxa de amplasare a publicităţii, cu excepţia celei amplasate total” se substituie prin cuvintele “taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral”;
    liniuţa a doua va avea următorul cuprins:
    “- suprafaţa de publicitate exterioară”.
    3. La articolul 295 litera e), cuvintele “taxei de amplasare a publicităţii” se substituie prin cuvintele “taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)”.
    4. În anexa la titlul VII:
    la  litera c), coloana 1 şi poziţia a doua a coloanelor 2, 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
“ c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral  în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrelor localităţilor)        Suprafaţa de publicitate exterioară  500 de lei anual  pentru fiecare  metru pătrat
Trimestrial, în rate egale, pînă în ultima zi a lunii imediat  următoare trimestrului gestionar
                      
    în coloana 4, cuvintele “după trimestrul gestionar” se substituie prin cuvintele “trimestrului  gestionar”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian LUPU

    Nr.108-XVI. Chişinău, 16 mai 2008.