LPC111/2008
ID intern unic:  328054
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 111
din  16.05.2008
pentru modificarea anexei nr.1 la Legea
regnului  animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995
Publicat : 06.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 370
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Anexa nr.1 la Legea regnului animal nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art.688), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 9, ultima propoziţie se exclude.
    2. Punctul 34 va avea următorul cuprins:
    “34. Modificarea, în caz de necesitate, a termenelor de vînătoare stabilite la punctul 33, atît pe teritoriul Republicii Moldova în ansamblu, cît şi pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi stabilirea anuală a limitelor de recoltare a vînatului sau interzicerea vînatului unor specii de animale se efectuează prin hotărîre a Guvernului, la propunerea argumentată a autorităţii centrale abilitate cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător, coordonată în scris cu Academia de Ştiinţe a Moldovei şi cu autoritatea silvică centrală.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr.111-XVI. Chişinău, 16 mai 2008.