LPM102/2008
ID intern unic:  328102
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 102
din  16.05.2008
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 10.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 102     art Nr : 380     Data intrarii in vigoare : 10.09.2008
    MODIFICAT
   
LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Legea nr.506-XIII din 22 iunie 1995 cu privire la carantina fitosanitară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.38-39, art. 427), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Exercitarea controlului de carantină fitosanitară se pune în sarcina subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară, amplasate în cadrul organelor vamale interne.”
    2. Articolul 71 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    “(12) Introducerea în/scoaterea din teritoriul vamal a mărfurilor supuse carantinei va fi permisă de către organele vamale (cu excepţia cazurilor stabilite la alin.(1) art.8) numai în baza deciziei Inspectoratului Principal de Stat pentru Carantină Fitosanitară.”
    [Art. I abrogat prin LP228 din 23.09.10, MO241-246/10.12.10 art.748; în vigoare 10.06.11]
    Art.II. - Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.893-XIII din 26 iunie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.57, art.557), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La punctul 9, sintagma “Întreprinderea de Stat “Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional” a organului abilitat al administraţiei publice centrale” se substituie prin sintagma “organele vamale”.
    2. La punctele 12 şi 13, sintagma “angajaţii Întreprinderii de Stat “Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional” se substituie prin sintagma “colaboratorii Serviciului Vamal”.
    Art.III. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 347:
    la alineatele (1)  şi (5), sintagma “Întreprinderea de Stat “Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional” se substituie prin sintagma “Serviciul Vamal”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul unei instituţii financiare, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută liber convertibilă la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei de stat. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.”
    2. Articolul 352:
    la alineatele (1), (4)  şi (6), sintagma “Întreprinderea de Stat “Agenţia Moldovei Trafic Auto Internaţional” se substituie prin sintagma “Serviciul Vamal”;
    alineatul (9) va avea următorul cuprins:
    “(9) Subiecţii impunerii achită taxa prin intermediul unei instituţii financiare. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.”
    Art.IV. - La articolul 11 din Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54-55, art.378), cu modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Plata pentru mărfurile plasate în regim vamal de import care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului se stabileşte pentru persoanele juridice şi fizice care pun în liberă circulaţie astfel de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova şi se varsă, conform normativelor stabilite, pînă la sau în momentul plasării lor în regim vamal de import. Persoanele juridice şi fizice care achiziţionează mărfurile în cauză de la agenţii economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar varsă plata respectivă, conform aceloraşi normative, pînă la sau în momentul trecerii mărfurilor prin posturile vamale interne.”
    Art.V. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării.
    Art.VI. - Guvernul, în termen de o lună, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Marian LUPU

    Nr.102-XVI. Chişinău, 16 mai 2008.