LPC114/2008
ID intern unic:  328104
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 114
din  22.05.2008
pentru modificarea şi completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova
Publicat : 10.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 102     art Nr : 382
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 60 alineatul (1), după punctul 15) se introduce punctul 151) cu următorul cuprins:
    “151) să exercite căile de atac împotriva hotărîrilor judecătoreşti;”.
    2. La articolul 401 alineatul (1) punctul 3), cuvintele “în cazurile în care procesul penal se porneşte doar la plîngerea prealabilă a acesteia în condiţiile legii” se exclud.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Marian LUPU

    Nr.114-XVI. Chişinău, 22 mai 2008.