LPM113/2008
ID intern unic:  328135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 113
din  22.05.2008

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 395
    MODIFICAT
   
LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - La articolul 10 din Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificările ulterioare, punctul 5 se modifică şi se completează după cum urmează:
    la primul alineat, textul “100 de mii de lei lunar” se substituie prin textul “1000 de lei pentru fiecare tranzacţie şi care achită o sumă mai mare de 10.000 de lei lunar în numerar pentru impozitele şi taxele administrate de Serviciul Vamal”;
    la alineatul doi, după cuvintele “şi cu bugetul public naţional,” se introduc cuvintele “iar în cazul impozitelor şi taxelor administrate de Serviciul Vamal - doar în limitele prevăzute, de asemenea,”;
    după alineatul trei se introduc două alineate noi cu următorul cuprins:
    “Termenul de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului primit pentru achiziţionarea producţiei agricole, ambalajului şi bunurilor de la populaţie, precum şi pentru cheltuielile de deplasare, nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia. Numerarul neutilizat trebuie să fie restituit în casa întreprinderii cel tîrziu în 5 zile de la expirarea termenului de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului.
    Pentru utilizarea numerarului în alt scop decît cel pentru care a fost destinat şi/sau nerestituirea în termen a numerarului în casa întreprinderii, organele Serviciului Fiscal de Stat, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei aplică o sancţiune în mărime de 10 % din suma numerarului utilizată în alte scopuri şi/sau din suma numerarului nerestituită în termen în casa întreprinderii.”
    Art.II. - Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (2), litera c) se completează în final cu cuvintele “sau să efectueze decontările băneşti cu utilizarea terminalelor POS”.
    2. Articolul 254:
    în denumirea articolului, după cuvintele “maşinilor de casă  şi de control” se introduc cuvintele “şi a terminalelor POS”;
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
     “(3) Desfăşurarea unei activităţi fără instalarea şi asigurarea posibilităţii de achitare a plăţilor prin intermediul terminalelor POS, în cazul în care actele legislative în vigoare prevăd folosirea acestora, se sancţionează cu amendă de 6000 de lei pentru fiecare caz.”
    Art.III. - Articolul 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (14) şi (15) cu următorul cuprins:
    “(14) Agenţii economici care efectuează comerţ cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau prestează servicii al căror volum de vînzări din activităţile menţionate a depăşit 10 milioane de lei pe parcursul anului 2007 sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 ianuarie 2009, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în locurile în care efectuează comerţ cu  ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau prestează servicii.
    Agenţii economici din municipiul Chişinău care desfăşoară activităţi conform CAEM diviziunea 55 (hoteluri şi restaurante) şi diviziunea 50, clasa 50.50 (comerţul cu amănuntul al carburanţilor), al căror volum de vînzări a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului 2007, sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 ianuarie 2009, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în locurile în care efectuează comerţ cu amănuntul şi/sau prestează servicii.
    Începînd cu 1 iulie 2009, agenţii economici al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului precedent sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în locurile în care efectuează comerţ cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau prestează servicii.
    (15) Începînd cu 1 ianuarie 2009, decontările aferente operaţiunilor în monedă naţională (MDL) efectuate cu carduri bancare, inclusiv prin intermediul terminalelor POS, se efectuează numai în monedă naţională (MDL). La efectuarea decontărilor în cauză nu se permit operaţiuni de convertire.”
    Art.IV. - (1) La solicitarea agenţilor economici, băncile comerciale vor asigura din contul lor, în termen de o lună, procurarea şi instalarea terminalelor POS. Cererile agenţilor economici privind instalarea terminalelor POS urmează să fie prezentate băncilor comerciale cu cel puţin o lună înainte de data apariţiei obligaţiei de a dispune de un terminal POS.
    [Art.IV al.(2) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                          Marian LUPU

    Nr.113-XVI. Chişinău, 22 mai 2008.