LPC124/2008
ID intern unic:  328141
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
LEGE Nr. 124
din  29.05.2008
pentru completarea articolului 13 al Legii nr.1264-XV
din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor
şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor,
 funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
Publicat : 13.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 103-105     art Nr : 401
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - În articolul 13 alineatul (1) al Legii nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124-125, art.991), cu modificările ulterioare, după textul “sau locale” se introduce textul “, precum şi paginile web oficiale: a Preşedinţiei, Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autorităţi ori instituţii publice centrale şi locale. Publicarea în mijloacele de informare în masă republicane sau locale şi plasarea în paginile web oficiale se efectuează în 30 de zile de la expirarea termenului de depunere a declaraţiei, în conformitate cu art.8.”
   
    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.124-XVI. Chişinău, 29 mai 2008.