LPC121/2008
ID intern unic:  328182
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 121
din  29.05.2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV
din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Publicat : 17.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 106     art Nr : 409
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.72-73, art.485), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    “(5) La cerere se anexează documentele confirmative de achitare a contribuţiei de asigurare socială de stat pentru întreaga perioadă solicitată de desfăşurare a activităţii în baza patentei de întreprinzător sau actele care confirmă scutirea de plata contribuţiei.”
    2. La articolul 14:
    alineatul (1), textul “de stat (la Trezoreria de Stat)” se substituie prin cuvîntul  “local” în ambele cazuri;
    alineatul (3) se exclude.
    3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 17. Modul de achitare a contribuţiei de
                           asigurare socială de stat
    (1) Titularii patentei achită în mod obligatoriu contribuţia de asigurare socială de stat.
    (2) Achitarea contribuţiei de asigurare socială de stat îi asigură titularului patentei dreptul la o pensie minimă şi la un ajutor de deces prevăzute în legislaţie.
    (3) Durata activităţii desfăşurate în baza patentei se include în vechimea în muncă a titularului patentei, cu condiţia achitării contribuţiilor de asigurare socială de stat.
    (4) Condiţiile de asigurare socială de stat a titularilor patentei se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.
    (5) Se scutesc de achitarea contribuţiei de asigurare socială de stat pensionarii şi invalizii de toate grupele.”
    4. La articolul 18:
    alineatul (2):
    litera b), textul “materialelor de construcţie, mobilei, articolelor de uz casnic” se substituie prin cuvîntul “mobilei”;
    litera c) se exclude;
    se introduc alineatele (3)-(6) cu următorul cuprins:
    “(3) Se permite comerţul cu amănuntul în baza patentei de întreprinzător la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule pe pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale, cu condiţia că veniturile din vînzări ale titularilor de patente nu vor depăşi 300 000 de lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.
    (4) Mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător sînt următoarele:
    1) mărfuri industriale:
    a) îmbrăcăminte;
    b) încălţăminte;
    c) ţesături de toate tipurile;
    d) articole de tricotaj;
    e) articole de galanterie;
    f)  articole din tul şi draperii;
    g) produse textile, inclusiv de uz personal folosite;
    h) rechizite şcolare şi de birou;
    i) inventar şi atribute pentru jocurile sportive;
    j) articole de parfumerie şi cosmetică neaccizate;
    k) mărfuri de uz casnic, cu excepţia aparatelor şi utilajelor cu consum de curent electric alternativ sau cu motoare de ardere internă şi utilajelor cu termen de garanţie stabilit;
    l) materiale de construcţii, cu excepţia uşilor şi ferestrelor de toate tipurile; parchetului din lemn, laminatului; cimentului şi amestecurilor de toate mărcile şi tipurile; pietrei şi cărămizii de construcţie; nisipului, prundişului, argilei şi ghipsului; materialelor de toate tipurile pentru acoperit case şi podele; teracotei de toate tipurile; ţevilor pentru sisteme de aer condiţionat, articolelor pentru construcţia reţelei de încălzire, de alimentare cu gaze şi cu apă, pentru grupul sanitar şi de evacuare a reziduurilor; aparataje sau utilaje cu termen de garanţie stabilit;
    m)  cărţi şi alte tipărituri - de la 1 ianuarie 2009;
    n) ziare şi alte publicaţii periodice - de la 1 ianuarie 2009;
    o) jucării şi articole pentru copii;
    2) produse alimentare fabricate şi ambalate de producător:
    a) cereale şi produse de morărit, crupe de toate felurile;
    b) amidon;
    c) produse de cofetărie;
    d) ceaiuri, cu excepţia celor medicinale;
    e) mirodenii şi aditivi alimentari;
    f) ape minerale naturale (cu excepţia celor bogate în săruri minerale, medicinale), ape potabile (cu excepţia celor ce conţin reziduu sec solubil total peste 1500 mg/l) şi băuturi nealcoolice, îmbuteliate;
    g) sare alimentară;
    h) mărfuri uşor alterabile, comercializate în hale specializate şi utilate conform cerinţelor sanitar-epidemiologice de depozitare, păstrare şi comercializare;
    i) fructe şi legume în stare proaspătă (neambalate), cu excepţia citricelor şi altor fructe exotice;
    j) fructe şi legume prelucrate în mod industrial;
    k) miere de albine şi derivatele ei.
    (5) Pentru toate categoriile de mărfuri permise spre comercializare în baza patentei de întreprinzător se va asigura respectarea necondiţionată a cerinţelor stabilite de legislaţia în vigoare în vederea transportării, depozitării, păstrării şi comercializării lor. Încălcarea acestor cerinţe atrage răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.
    (6) Persoanelor fizice şi gospodăriilor ţărăneşti care comercializează produse agricole proprii în stare proaspătă sau prelucrate industrial (cu excepţia celor care cer condiţii speciale de comercializare) şi care deţin dreptul de acces liber pe piaţă (fără deţinerea patentei de întreprinzător), administratorii pieţelor le acordă prioritar locuri pentru comerţ, le repartizează terenuri şi locuri speciale pentru comercializarea producţiei agricole din automobile, la prezentarea actelor ce confirmă provenienţa mărfii şi cu achitarea, în modul stabilit, a biletelor pentru locul de comerţ şi altor servicii cu plată.”
    5. Poziţia 1.1 din anexă va avea următorul cuprins:
    “1.1. Comerţul cu amănuntul la tarabe,
    tejghele, tonete şi din autovehicule
    în pieţe şi/sau în locuri autorizate
    de autoritatea administraţiei
    publice locale                                               360  180  100"
    şi se exclude la 1 ianuarie 2017.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr.121-XVI. Chişinău, 29 mai 2008.