LPM105/2008
ID intern unic:  328268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 105
din  16.05.2008
cu privire la protecţia martorilor şi altor
participanţi la procesul penal
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 434     Data intrarii in vigoare : 27.09.2008
    MODIFICAT
   
LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19
    LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108
    LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407
    LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Sfera de reglementare
    Prezenta lege prevede asigurarea securităţii participanţilor la procesul penal a căror viaţă, integritate corporală, libertate ori proprietate sînt ameninţate ca urmare a faptului că deţin date pe care au acceptat să le furnizeze organelor judiciare şi care constituie probe concludente cu privire la săvîrşirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    (1) În sensul prezentei legi,  următoarele noţiuni principale semnifică:
    1) persoană protejată - persoană cu care s-a încheiat un acord de protecţie în condiţiile prezentei legi şi care are statut procesual de:
    a) martor în cauză penală ce ţine de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, potrivit art.90 din Codul de procedură penală;
    [Art.2 al.(1) pct.1), lit.a) modificată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
   
a1) expert judiciar – în cazul în care există un pericol pentru viața sau sănătatea sa;
    [Art.2 al.(1) pct.1), lit.a1) introdusă prin LP316 din 22.12.17, MO40-47/09.02.18 art.108]
    b) parte vătămată în cauză penală ce ţine de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, potrivit art.59 din Codul de procedură penală;
    [Art.2 al.(1) pct.1), lit.b) modificată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    c) victimă în cauză penală ce ţine de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, aflată în fază de urmărire penală sau de judecată, care acceptă să coopereze pînă la începerea procesului penal;
    [Art.2 al.(1) pct.1), lit.c) modificată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    d) bănuit, învinuit, inculpat care acceptă să depună declaraţii ce pot constitui probe concludente cu privire la o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă ori să furnizeze informaţii privind pregătirea unor infracţiuni  grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
    e) condamnat în timpul executării unei pedepse privative de libertate pedepsei cu închisoare sau detenţiune pe viaţă care acceptă să depună declaraţii ce pot constitui probe concludente cu privire la o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă ori să furnizeze informaţii  privind pregătirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave;
    [Art.2 al.(1) pct.1), lit.e) modificată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    f) persoană care nu are o calitate procesuală, dar care acceptă să furnizeze informaţii privitor la pregătirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.
    Notă. La cererea persoanelor indicate la lit.a)-f), de asemenea pot fi persoane protejate rudele apropiate şi membrii lor de familie în condiţiile prezentei legi;
    2) stare de pericol - situaţie în care se află persoanele, în sensul pct.1), a căror viaţă, integritate corporală, libertate sau proprietate sînt ameninţate ca urmare a furnizării de date ori a acceptării cooperării în proces penal;
    3) acceptare a cooperării - acord al persoanelor menţionate în pct.1) de a furniza date care constituie probe concludente cu privire la săvîrşirea unor infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave ori alte informaţii pînă la  începerea procesului penal;
    4) program de protecţie - ansamblu al măsurilor de protecţie aplicate de către organul abilitat cu protecţia martorilor, cu acordul persoanei protejate, în scopul protecţiei vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii acesteia, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, luîndu-se în considerare personalitatea martorului, informaţia pe care o deţine, pericolul existent sau eventual;
    5) măsuri de protecţie - măsurile prevăzute la art. 14 şi 141, aplicate în cadrul programului de protecţie exclusiv de către organul abilitat cu protecţia martorilor;
    [Art.2 al.(1), pct.5) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    6) măsuri urgente - activităţi specifice desfăşurate de către organul de urmărire penală, de procurorul care exercită urmărirea penală ori de procurorul ierarhic superior, de administraţia locului de detenţie sau, după caz, de organul abilitat cu protecţia martorilor imediat ce se constată starea de pericol la care este expusă persoana;
    7) acord de protecţie - înţelegere confidenţială scrisă între persoana protejată şi organul abilitat cu protecţia martorilor privind măsurile care trebuie aplicate în scopul protecţiei persoanei, privind atribuţiile părţilor şi circumstanţele de încetare a protecţiei;
    8) maximă siguranţă a confidenţialităţii - asigurare a securităţii informaţiei în conformitate cu Legea 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat;
    [Art.2 al.(1), pct.8) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    [Art.2 al.(1), pct.8) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    9) rude apropiate - persoanele enumerate la art.6 pct.41) din Codul de procedură penală;
    10) membri de familie - rudele directe, rudele prin afinitate, tutorele, curatorul, persoana aflată sub tutelă sau curatelă, logodnicul, logodnica, persoanele aflate în concubinaj;
    11) hotărîre cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie - ordonanţă a procurorului ori încheiere judecătorească cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie a participanţilor la proces, emisă în condiţiile Codului de procedură penală;
    12) decizie a organului abilitat - act emis de şeful organului abilitat cu protecţia martorilor.
    [Art.2 al.(1), pct.12) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
   
13) persoană protejată aflată în locurile de detenţie – persoană în privinţa căreia este aplicată reţinerea, măsura preventivă sub formă de arest preventiv sau care execută pedeapsa cu închisoare ori detenţiune pe viaţă şi cu care s-a încheiat un acord de protecţie în condiţiile prezentei legi;
    [Art.2 al.(1), pct.13) introdus prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    14) loc de detenţie – locul unde sînt plasate persoanele în privinţa cărora  s-a aplicat reţinerea, măsura preventivă sub formă de arest preventiv sau locul unde persoana execută pedeapsa cu închisoare ori detenţiune pe viaţă;
    [Art.2 al.(1), pct.14) introdus prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    15) administraţia locului de detenţie – conducerea locului de detenţie.
    [Art.2 al.(1), pct.15) introdus prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (2) Alte noţiuni şi expresii utilizate în prezenta lege corespund după sens  noţiunilor şi expresiilor utilizate în Codul penal, în Codul de procedură penală şi în Codul de executare.
    Articolul 3. Temeiurile de includere în programul de protecţie a participanţilor
                       la procesul penal
    [Art.3 titlul în redacția LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    Drept temeiuri de includere în programul de protecţie a participanţilor la procesul penal servesc:
    [Art.3 alineat în redacția LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    a) existenţa stării de pericol în privinţa persoanelor enumerate la art.2 pct.1);
    b) depunerea ori acceptarea depunerii unor declaraţii privitor la infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave fie depunerea ori acceptarea depunerii unei informaţii pînă la începerea procesului penal;
    c) declaraţiile ce constituie probe concludente în descoperirea infracţiunilor sau în judecarea obiectivă a cauzei penale ce ţine de infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave.
    [Art.3 lit.c) modificată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    Articolul 4. Protejarea informaţiei
    (1) Informaţia despre identitatea reală ori alte date privind persoana protejată se păstrează în condiţii de maximă siguranţă a confidenţialităţii, în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (2) Divulgarea informaţiei despre persoana protejată se pedepseşte potrivit legislaţiei în vigoare. Persoanele care participă la programul de protecţie semnează o declaraţie de confidenţialitate în acest sens.
Capitolul  II
ORGANELE ABILITATE CU ATRIBUŢII DE PROTECŢIE A
MARTORILOR ŞI  ALTOR PARTICIPANŢI LA PROCESUL PENAL

    Articolul 5. Organul abilitat cu protecţia martorilor
    Organul abilitat cu protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal funcţionează ca subdiviziune a Ministerului Afacerilor Interne.
    Articolul 6. Atribuţiile organului abilitat
    (1) Organul abilitat are următoarele atribuţii:
    a) asigură executarea hotărîrii cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie, emise în conformitate cu art.215 alin.(2) din Codul de procedură penală;
    b) emite decizie privind aplicarea măsurilor de protecţie;
    c) identifică soluţiile necesare şi suficiente în scopul aplicării măsurilor de protecţie optime;
    d) elaborează, în comun cu persoana protejată sau cu reprezentantul legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2), programul de protecţie;
    [Art.6 al.(1), lit.d) modificată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    e) întocmeşte acordul de protecţie, care urmează a fi semnat de conducătorul organului abilitat şi de persoana protejată sau de reprezentantul legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2);
    [Art.6 al.(1), lit.e) modificată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    f) organizează bază de date proprie cu privire la persoanele incluse în program şi la măsurile de protecţie aplicate, asigurînd o maximă siguranţă a confidenţialităţii;
    g) aplică măsurile de protecţie conform programului de protecţie;
    h) efectuează alte acţiuni prevăzute în programul de protecţie;
    i) aplică, după caz, măsuri urgente sau măsuri de asistenţă stipulate în prezenta lege;
    j) gestionează fonduri de la bugetul de stat şi din surse de finanţare externe, necesare realizării programului de protecţie;
    k) efectuează măsuri speciale de investigaţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    [Art.6 al.(1), lit.k) introdusă prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    l) verifică, în orice timp, modul de executare a deciziilor privind aplicarea măsurilor de protecţie şi modul de aplicare a măsurilor urgente şi de  asistenţă de către administraţia locului de detenţie în condiţiile art. 9.
    [Art.6 al.(1), lit.l) introdusă prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (2) Dacă nu există alte modalităţi de realizare a atribuţiilor sale, organul abilitat poate schimba identitatea angajaţilor săi ori proprietatea sa imobiliară şi bunurile mobile folosite de angajaţi în procesul de implementare a anumitor măsuri, în conformitate cu prezenta lege.
    (3) Organul abilitat cooperează cu organele de protecţie a martorilor din alte state, asigură instruirea continuă a angajaţilor săi.
    (4) Organul abilitat emite acte departamentale privind administrarea bazelor de date, modalităţile de asigurare a maximei siguranţe a confidenţialităţii, alte acte menite să asigure aplicarea eficientă a măsurilor de protecţie. Actele departamentale elaborate de organul abilitat trebuie să fie conforme actelor internaţionale unanim recunoscute în domeniu, Constituţiei Republicii Moldova, Codului de procedură penală.
    Articolul 7. Atribuţiile organului de urmărire penală
    (1) În efectuarea urmăririi penale, organul de urmărire penală este abilitat cu atribuţia de a aplica din oficiu măsurile urgente sau măsurile de asistenţă prevăzute în prezenta lege, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a procurorului şi a organului abilitat.
    (2) În cazul în care constată necesitatea aplicării măsurilor de protecţie, organul de urmărire penală propune procurorului emiterea unei hotărîri privind aplicarea măsurilor respective.
    Articolul 8. Atribuţiile procurorului
    (1) Procurorul care conduce urmărirea penală şi procurorul ierarhic superior sînt abilitaţi cu atribuţia de a aplica din oficiu măsurile urgente sau măsurile de asistenţă prevăzute în prezenta lege, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a organului abilitat.
    (2) La propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, procurorul care conduce urmărirea penală ori procurorul ierarhic superior emite o hotărîre privind aplicarea măsurilor de protecţie în condiţiile art.215 din Codul de procedură penală.
    (3) La propunerea motivată a organului abilitat, procurorul poate autoriza sau înainta judecătorului de instrucţie pentru autorizare măsurile speciale de investigaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    [Art.8 al.(3) introdus prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    Articolul 9. Atribuţiile administraţiei locului de detenţie
    (1) Administraţia locului de detenţie este abilitată cu atribuţia de a aplica măsurile urgente şi măsurile de asistenţă prevăzute în prezenta lege, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a procurorului şi a organului abilitat.
    (2) Măsurile de protecţie a persoanelor care se află în locurile de detenţie se dispun de  organul abilitat şi se execută de administraţia locului de detenţie în comun cu Administrația Națională a Penitenciarelor.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP245 din 15.11.18, MO462-466/12.12.18 art.774; în vigoare 12.01.19]
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
Capitolul  III
PERSOANELE  PROTEJATE
    Articolul 10. Beneficiarii dreptului la protecţie
    De dreptul la protecţie beneficiază persoanele indicate la art.2 pct.1).
    Articolul 11. Drepturile persoanei protejate
    Persoana protejată are dreptul:
    a) să solicite revizuirea programului de protecţie în cazul în care există temeiuri rezonabile de a considera că ea însăşi ori membrii ei de familie sînt sau pot fi ameninţaţi cu moartea, cu aplicarea violenţei, cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale;
    [Art.11 lit.a) modificată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    b) să propună reprezentantului organului abilitat aplicarea unei anumite măsuri de protecţie;
    c) să refuze aplicarea unei măsuri de protecţie în cazul în care aceasta contravine convingerilor sale morale şi religioase sau normelor de etică;
    d) să semneze acordul de protecţie;
    e) să fie informată cu privire la toate măsurile de protecţie care îi pot fi aplicate şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale.
    Articolul 12. Obligaţiile persoanei protejate
    (1) Persoana protejată este obligată:
    a) să furnizeze informaţiile pe care le deţine prin depunere a declaraţiilor sau sesizărilor la organele de urmărire ori a declaraţiilor în instanţă de judecată;
    b) să se conformeze măsurilor de protecţie prevăzute în programul de protecţie, îndeplinindu-le cu stricteţe;
    c) să nu divulge datele privind măsurile de protecţie, alte date referitoare la programul de protecţie menţionate în acordul de protecţie;
    d) să se abţină de la orice acţiune care ar putea pune în pericol realizarea programului de protecţie, inclusiv să nu comunice cu anumite persoane fără permisiunea organului abilitat;
    e) să informeze organul abilitat despre orice schimbare apărută în viaţa personală, precum şi despre apariţia unor circumstanţe care ar putea pune în pericol realizarea programului de protecţie;
    f) să nu comită acţiuni ce contravin legislaţiei în vigoare;
    [Art.12 lit.f) introdusă prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    g) în cazul aflării în locul de detenţie, să respecte cu stricteţe regimul stabilit în funcţie de calitatea pe care o deţine, conform legislaţiei în vigoare;
    [Art.12 lit.g) introdusă prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    h)  să nu provoace conflicte şi/sau situaţii de conflict care ar genera alte pericole decît cele cu care este ameninţat.
    [Art.12 lit.h) introdusă prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (2) În funcţie de caz, în acordul de protecţie pot fi incluse, de comunul acord al părţilor, şi alte obligaţii ale participantului la program, respectîndu-se proporţionalitatea cu necesităţile situaţiei.
Capitolul  IV
MĂSURILE URGENTE, MĂSURILE DE PROTECŢIE
ŞI MĂSURILE DE ASISTENŢĂ
    Articolul 13. Măsurile urgente
    (1) Organul de urmărire penală poate aplica măsuri urgente faţă de participantul la procesul penal aflat în stare de pericol care impune măsuri imediate de asigurare a securităţii.
    [Art.13 al.(1) în redacția LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (2) În cazul aplicării măsurilor urgente, se informează, imediat sau în cel mult 24 de ore de la emiterea deciziei, procurorul care conduce urmărirea penală.
    [Art.13 al.(2) în redacția LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (3) Măsurile urgente aplicate, în privinţa participantului la procesul penal, de organul de urmărire penală constau în:
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    a) asigurarea pazei personale, pazei locuinţei, a reşedinţei ori a bunurilor;
    b) interceptarea comunicărilor ei în condiţiile Codului de procedură penală;
    c) supravegherea prin intermediul mijloacelor audio/video în condiţiile Codului de procedură penală; 
    d) plasarea temporară într-un loc sigur;
    e) protejarea deplasării sau limitarea deplasării;
    f) eliberarea mijloacelor speciale active şi pasive de protecţie personală.  
    [Art.13 al.(3), lit.g) abrogată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    [Art.13 al.(4) abrogat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (5) În funcţie de caz, organul care aplică măsurile urgente poate stabili termenul lor de acţiune.
    (6) Măsurile urgente pot fi aplicate singure sau cumulativ, inclusiv cu măsurile de asistenţă.
    [Art.13 al.(6) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
   
Articolul 131. Măsurile urgente aplicate în privinţa persoanelor aflate
                            în locurile de detenţie
    (1) Măsurile urgente în privinţa persoanelor aflate în locurile de detenţie sînt aplicate de către administraţia locului de detenţie, cu informarea imediată sau în cel mult 24 de ore a procurorului care efectuează controlul privind respectarea legislaţiei în locurile de detenţie.
    (2) Măsurile urgente aplicate de administraţia locului de detenţie în privinţa persoanei aflate în locurile de detenţie constau în:
    a) plasarea într-un loc special amenajat în acest scop;
    b) transferul la un alt loc de detenţie;
    c) transportarea cu aplicarea unor măsuri mai riguroase de protecţie;
    d) instalarea tehnicii speciale de semnalizare în locul de detenţie;
    e) instalarea, în încăperile de detenţie, a legăturii telefonice directe (interfon) cu unitatea de gardă a locului de detenţie şi cu organul abilitat.
    (3) Măsurile urgente pot fi aplicate singure sau cumulativ, inclusiv cu măsurile de asistenţă.
    [Art.131 introdus prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    Articolul 14. Măsurile de protecţie
    (1) În cadrul procesului penal pot fi aplicate, în privinţa persoanei protejate, următoarele măsuri de protecţie:
    a) protecţia datelor de identitate;
    b) audierea cu aplicarea unor modalităţi speciale;
    c) schimbarea domiciliului sau locului de muncă ori de studii;
    d) schimbarea identităţii, schimbarea înfăţişării;
    e) instalarea unui sistem de alarmă la locuinţă sau reşedinţă;
    f) schimbarea numărului de telefon;
    g) asigurarea protecţiei bunurilor.
    (2) Măsurile de protecţie pot fi aplicate singure sau cumulativ, inclusiv cu măsurile urgente şi/sau cu măsurile de asistenţă.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    Articolul 141. Măsurile de protecţie aplicate în privinţa persoanelor protejate
                            aflate în locurile de detenţie
    (1) Măsurile de protecţie prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) al prezentei legi pot fi aplicate şi în privinţa persoanelor protejate aflate în locurile de detenţie.
    (2) Persoana protejată care execută pedeapsa cu închisoare ori detenţiune pe viaţă poate fi transferată la un alt penitenciar din Republica Moldova sau la un penitenciar din altă ţară în baza acordurilor de asistenţă juridică internaţională în materie penală la care Republica Moldova este parte.
    [Art.141 introdus prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    Articolul 15.  Protecţia datelor de identitate ale persoanei protejate
    (1) Protecţia datelor de identitate ale persoanei protejate se asigură prin nedivulgarea informaţiei referitoare la ea. 
    (2) În decizia de aplicare a măsurilor respective de protecţie şi în acordul de protecţie se precizează proporţia de nedivulgare a datelor de identitate, precum şi, după caz, perioada de aplicare a măsurilor.
    Articolul 16.  Audierea persoanei cu aplicarea modalităţilor speciale
    Audierea persoanei cu aplicarea modalităţilor speciale se efectuează în conformitate cu prevederile art.110 şi 1101 din Codul de procedură penală.
    [Art.16 modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    Articolul 17. Schimbarea domiciliului, a locului de muncă ori de studii
    (1) Schimbarea domiciliului constă în trecerea persoanei cu domiciliul permanent în o altă localitate din Republica Moldova. În baza acordurilor interstatale de asistenţă juridică internaţională în materie penală, persoana poate trece cu traiul în o altă ţară.
    [Art.17 al.(2) abrogat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (3) În caz de necesitate, organul abilitat poate propune persoanei schimbarea locului de muncă ori a locului de studii în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul aplicării unei asemenea măsuri, organul abilitat este obligat să contribuie la identificarea şi la asigurarea unui nou loc de muncă ori de studii.
    (4) Condiţiile de schimbare a domiciliului, a locului de muncă ori de studii sînt prevăzute în acordul de protecţie.
    Articolul 18. Schimbarea identităţii, schimbarea înfăţişării
    (1) Schimbarea identităţii constă în schimbarea datelor personale şi, după caz, în modificări de natură socială, juridică, etnică etc. Persoana protejată sau reprezentantul legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2) stabileşte volumul schimbărilor de identitate.
    [Art.18 al.(1) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (2) Noua identitate nu poate avea nici o influenţă asupra statutului persoanei şi nici asupra unor alte drepturi sociale, culturale şi politice ale persoanei.
    (3) După expirarea termenului de aplicare a măsurii de protecţie, persoana poate reveni la vechea identitate sau poate păstra noua identitate.
    (4) Persoana protejată nu-şi poate restabili identitatea iniţială dacă în noua sa identitate a influenţat semnificativ statutul unui terţ prin căsătorie, paternitate, maternitate etc.
    (5) Schimbarea identităţii poate avea loc doar în cazul absenţei unor obligaţii ale persoanei protejate faţă de terţi. Dacă, după aplicarea măsurii, s-a constatat că persoana protejată are faţă de terţi anumite obligaţii pe care, cunoscîndu-le, nu le-a adus la cunoştinţă organului abilitat, acesteia i se stabileşte un termen pentru stingerea obligaţiilor. În cazul refuzului de a stinge obligaţiile, persoanei i se aplică alte măsuri de protecţie.
    (6) Dacă persoana protejată a comis o infracţiune înainte de schimbarea identităţii, organul abilitat, la solicitarea instanţei de judecată, asigură prezenţa acesteia şi folosirea identităţii ei iniţiale, iar instanţa poate decide aplicarea modalităţilor speciale de audiere a persoanei în conformitate cu art.110 din Codul de procedură penală.
    (7) Schimbarea înfăţişării constă în efectuarea unor intervenţii chirurgicale sau de alt gen, acceptate de persoana protejată sau de reprezentantul legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2), în scopul modificării unor părţi vizibile ale corpului. Schimbarea înfăţişării nu trebuie să afecteze convingerile culturale şi religioase ale persoanei. Ea se va aplica doar în cazul în care celelalte măsuri vor fi considerate ineficiente şi doar cu acordul expres al persoanei protejate sau al reprezentantului legal al acesteia în condiţiile art. 23 alin. (2).
    [Art.18 al.(7) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    Articolul 19. Instalarea sistemului de alarmă
    Instalarea sistemului de alarmă presupune dotarea locuinţei, reşedinţei sau unei alte încăperi cu echipament care să asigure înştiinţarea rapidă a organului abilitat şi/sau a organelor de poliţie despre un pericol iminent la care este supusă persoana.
    Articolul 20. Schimbarea numărului de telefon
    (1) Schimbarea numărului de telefon se efectuează prin modificarea numărului de telefonie fixă sau mobilă al persoanei protejate.
    (2) În cazul schimbării numărului de telefon, numele persoanei protejate poate fi radiat, prin decizie a organului abilitat, din listele operatorului telefonic.
    Articolul 21. Asigurarea protecţiei bunurilor
    Protecţia bunurilor persoanei protejate se realizează prin asigurarea pazei lor, prin alte modalităţi legale prevăzute în acordul de protecţie.
    Articolul 22. Măsurile de asistenţă
    În acordul de protecţie pot fi incluse şi  alte măsuri de asistenţă, cum ar fi:
    a) integrarea în alt mediu social;
    b) recalificarea profesională;
    c) asigurarea unui venit decent pînă la găsirea unui loc de muncă;
    d) asistenţa la obţinerea unei noi profesii;
    e) asistenţa medicală;
    f) asistenţa juridică;
    g) asistenţa psihologică şi socială.
    Articolul 221. Măsurile de asistenţă aplicate în privinţa persoanelor protejate
                           aflate în locurile de detenţie
    (1) În acordul de protecţie cu persoana aflată în locul de detenţie pot fi incluse următoarele măsuri de asistenţă:
    a) asistenţa medicală;
    b) asistenţa juridică;
    c) asistenţa psihologică şi socială.
    (2) Măsurile de asistenţă în privinţa persoanelor protejate aflate în locurile de detenţie se aplică de către administraţia locului de detenţie în condiţiile Codului de executare şi ale altor acte normative în vigoare, cu acordul organului abilitat.
    [Art.221 introdus prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
Capitolul  V
PROGRAMUL  DE  PROTECŢIE
    Articolul 23. Condiţiile de includere în programul de protecţie
    (1) Includerea unei persoane în programul de protecţie se face dacă sînt respectate cumulativ următoarele condiţii:
    a) există cererea ei scrisă;
    b) persoana are calitatea prevăzută la art.2 alin.(1) pct.1);
    c) persoana se află în stare de pericol în sensul art.2 alin.(1) pct.2);
    d) există o hotărîre motivată a procurorului sau a instanţei de judecată privind aplicarea măsurilor de protecţie, emisă în temeiul art.215 din Codul de procedură penală.
    (2) Includerea în programul de protecţie a unui minor sau a unei persoane cu capacitate de exerciţiu limitată este condiţionată de acordul dat în scris de reprezentanţii lor legali.
    Articolul 24.  Iniţierea procedurii de includere în programul de protecţie
    (1) Persoana aflată în stare de pericol poate înainta procurorului care conduce urmărirea penală sau, după caz, instanţei de judecată o cerere de includere în programul de protecţie.
    (2) Examinînd în mod confidenţial cererea, procurorul sau, după caz, instanţa de judecată emite  o hotărîre cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie.
    (3) În urma constatării din oficiu a stării de pericol, procurorul sau, după caz, instanţa de judecată sînt obligaţi să examineze cazul în mod confidenţial, cu participarea persoanei aflate în stare de pericol, emiţînd o hotărîre cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie.
    (4) În cazul refuzului procurorului de a examina cererea de includere în program ori de a emite o hotărîre cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie, persoana poate ataca actul de refuz la judecătorul de instrucţie.
    (5) În cazul în care instanţa de judecată refuză să examineze cererea ori să emită o hotărîre cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie, persoana poate ataca actul de refuz în temeiul art.453 alin.(2) din Codul de procedură penală.
    (6) Procurorul ori instanţa de judecată poate recomanda organului abilitat aplicarea unei măsuri de protecţie concrete.
    Articolul 25.  Hotărîrea cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie
    (1) Hotărîrea cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie, emisă de procuror ori de instanţa de judecată, trebuie să conţină:
    a) datele cu privire la persoană în conformitate cu art.358 alin.(1) din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător. Suplimentar la datele prevăzute la art.358 alin.(1), se anexează cazierul judiciar;
    b) referire la existenţa unei cereri scrise a persoanei care urmează a fi protejată;
    c) statutul procesual al persoanei sau, după caz, lipsa acestuia; 
    d) descrierea cauzei aflate în fază de urmărire penală sau de judecată;
    e) datele şi informaţiile furnizate de persoană, caracterul lor concludent în probatoriu, circumstanţele în care persoana a intrat în posesia datelor şi a probelor furnizate sau pe care le va furniza;
    f) date care confirmă starea de pericol;
    g) estimarea posibilităţilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infracţiune;
    h) date referitoare la situaţia financiară a persoanei;
    i) recomandarea privind aplicarea unei măsuri de protecţie concrete, după caz.
    (2) Procurorul sau instanţa de judecată poate include în hotărîre şi alte date relevante, după caz.
    (3) Hotărîrea cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie se remite imediat organului abilitat sau în cel mult 24 de ore, în condiţiile art.215 din Codul de procedură penală, executarea ei fiind obligatorie.
    Articolul 26. Decizia organului abilitat
    (1) Decizia organului abilitat conţine:
    a) data emiterii hotărîrii cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie;
    b) date cu privire la persoana inclusă în program;
    c) informaţii despre fondul cauzei aflate în fază de urmărire penală sau de judecată;
    d) eventualul pericol la care este expusă persoana în privinţa căreia se vor aplica măsurile de protecţie;
    e) măsurile de protecţie care se preconizează a fi aplicate.
    (2) Decizia de aplicare a măsurilor de protecţie în privinţa persoanei aflate în stare de pericol este emisă de şeful organului abilitat în termen rezonabil, nu mai mare de 30 de zile de la emiterea hotărîrii cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie.
    (3) În cazul în care hotărîrea cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie nu corespunde cerinţelor prevăzute în prezenta lege, şeful organului abilitat solicită prin decizie corectarea inexactităţilor. Organul emitent al hotărîrii este obligat să se conformeze în termen de 3 zile.
    Articolul 27. Acordul de protecţie
    (1) În termen de 3 zile din data emiterii deciziei, şeful organului abilitat încheie în scris un acord de protecţie cu persoana aflată în stare de pericol.
    (2) În cazul în care şi membrii de familie ai persoanei protejate sînt supuşi pericolului, acordul se încheie cu fiecare persoană separat.
    (21) În cazul în care persoana aflată în stare de pericol sau membrul de familie al acestei persoane refuză să semneze acordul de protecţie, aceasta/acesta argumentează în scris refuzul.
    [Art.27 al.(21) introdus prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (3) În momentul semnării acordului, persoana dobîndeşte statutul de persoană protejată.
    (4) Acordul de protecţie în privinţa unui minor este semnat de minor şi de reprezentantul lui legal. În cazul în care reprezentantul legal refuză să semneze ori, în anumite circumstanţe, nu este în stare să semneze, acordul este semnat de reprezentantul organului de tutelă şi curatelă. În cazul în care reprezentantul legal sau reprezentantul organului de tutelă şi curatelă are obiecţii faţă de conţinutul acordului, inclusiv faţă de măsura de protecţie, acordul nu va fi semnat pînă la eliminarea contradicţiilor. În astfel de cazuri, organul abilitat poate remite hotărîrea de aplicare a măsurilor de protecţie procurorului sau instanţei de judecată. În toate cazurile, prioritate vor avea interesele minorului.
    (5) Acordul de protecţie trebuie să conţină:
    a) dispoziţii generale privind părţile acordului, data şi locul semnării lui;
    b) măsura de protecţie aplicată, condiţiile şi durata aplicării;
    c) drepturile şi obligaţiile persoanei protejate, stabilite de prezenta lege;
    [Art.27 al.(5), lit.c) modificată prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    d) obligaţiile organului abilitat;
    e) date despre persoana sau despre persoanele de legătură desemnate şi condiţiile în care acestea îşi vor desfăşura activitatea;
    f) clauza conform căreia acordul este încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la organul abilitat în condiţii de maximă siguranţă a confidenţialităţii.
    (6) Dacă, în cursul urmăririi penale sau a judecării cauzei, au intervenit elemente noi faţă de cele cuprinse în hotărîrea iniţială, poate fi emisă o nouă hotărîre în condiţiile prezentei legi, care poate genera modificarea acordului de protecţie sau încheierea unui nou acord.
    Articolul 28. Programul de protecţie
    (1) Programul de protecţie se desfăşoară după tehnici şi metode confidenţiale, elaborate în cadrul organului abilitat.
    (2) Documentele referitoare la includerea persoanei în program vor fi păstrate în condiţii de maximă siguranţă a confidenţialităţii.
    Articolul 29. Încetarea programului de protecţie
    (1) Programul de protecţie încetează în una din următoarele situaţii:
    a) persoana protejată depune cerere scrisă;
    b) persoana refuză să depună mărturie în cursul procesului penal;
    c) persoana depune mărturie falsă în cursul procesului penal, fapt confirmat printr-o hotărîre judecătorească definitivă de condamnare pentru depunere de mărturii false;
    d) persoana protejată nu respectă obligaţiile stabilite prin acordul de protecţie;
    e) au dispărut circumstanţele care au determinat includerea persoanei în programul de protecţie;
    f) persoana protejată a decedat.
    (2) În cazurile prevăzute la alin.(1), programul de protecţie încetează printr-o hotărîre a procurorului sau a instanţei de judecată.
    (3) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a), d), e) şi f), programul de protecţie poate înceta prin decizie a şefului organului abilitat.
    [Art.29 al.(3) modificat prin LP99 din 12.06.14, MO174-177/04.07.14 art.407]
    (4) Imediat sau în cel mult 3 zile după adoptarea hotărîrii de încetare a programului, procurorul sau instanţa de judecată comunică organului abilitat acest fapt. În situaţia prevăzută la alin.(1) lit.f), aplicarea programului în privinţa membrilor de familie poate continua în funcţie de circumstanţele cauzei.
Capitolul  VI
CONTROLUL ASUPRA EXERCITĂRII
MĂSURILOR DE PROTECŢIE

    Articolul 30. Controlul exercitat de procuror
    (1) Procurorul General şi adjuncţii lui special împuterniciţi exercită controlul asupra executării legilor de către organele abilitate cu atribuţii de aplicare a măsurilor urgente, măsurilor de protecţie şi măsurilor de asistenţă.
    (2) Procurorul abilitat cu atribuţii de control dispune de dreptul de acces la informaţia ce constituie secret de stat, acordat în modul stabilit de lege.
    Articolul 31.  Controlul exercitat de judecătorul de instrucţie
    (1) În cazul prevăzut la art.24 alin.(4), precum şi în alte cazuri cînd consideră că i-au fost încălcate drepturile, persoana poate depune plîngere la judecătorul de instrucţie în termen de 10 zile.
    (2) Plîngerea se examinează în termen de 10 zile, în condiţii de confidenţialitate şi în conformitate cu prevederile art.313 din Codul de procedură penală.
    (3) Hotărîrea judecătorului de instrucţie este obligatorie pentru organul abilitat cu dreptul de a aplica măsuri urgente, măsuri de protecţie şi măsuri de asistenţă.
Capitolul  VII
COOPERAREA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
    Articolul 32. Cooperarea naţională
    (1) Pentru asigurarea unei protecţii eficiente a martorilor, organul abilitat va coopera cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu  organizaţii neguvernamentale.
    (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sînt obligate să execute sesizările emise de organul abilitat în scopul protecţiei unei persoane concrete. Termenul de executare se indică în sesizare. În cazul imposibilităţii de executare a sesizării, organul respectiv va informa imediat sau în cel mult 72 de ore organul abilitat, invocînd motive întemeiate.
    (3) Organizaţiile neguvernamentale vor acorda, în limitele competenţei, susţinere în asigurarea unei asistenţe şi protecţii eficiente.
    Articolul 33. Cooperarea internaţională
    (1) Cooperarea internaţională în domeniul protecţiei martorilor se efectuează potrivit normelor de asistenţă juridică internaţională în materie penală.
    (2) În baza unor acorduri de reciprocitate încheiate între Republica Moldova şi alte state, organul abilitat are atribuţia de a încheia acorduri de trimitere a persoanei protejate în ţara respectivă sau de acceptare a unor persoane străine pe teritoriul Republicii Moldova.
Capitolul VIII
ASIGURAREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII
DE PROTECŢIE A MARTORILOR
    Articolul 34. Cheltuieli
    (1) Cheltuielile de implementare a prezentei legi se acoperă cu mijloace de la bugetul de stat, din surse externe, precum şi din programele de asigurare a necesităţilor de protecţie a martorilor.
    (2) Modul de gestionare a mijloacelor financiare se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
Capitolul  IX
DISPOZIŢII FINALE  ŞI  TRANZITORII
    Articolul 35
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni după publicare în Monitorul Oficial al  Republicii Moldova.
    (2) Din data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.1458-XIII din 28 ianuarie 1998 privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal, cu modificările ulterioare.
    Articolul 36
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    - va prezenta Parlamentului propuneri spre aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    - va aproba actele normative necesare punerii în aplicare a prezentei legi şi va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    - va asigura aprobarea sau revizuirea de către ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale a actelor lor normative.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr.105-XVI. Chişinău, 16 mai 2008.