HGC719/2008
ID intern unic:  328275
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 719
din  16.06.2008
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în anexele nr.3 şi nr.16 la Hotărîrea
 Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 727     Data intrarii in vigoare : 01.09.2008
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în anexele nr.3 şi nr.16 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (se anexează).
    2. Prevederile prezentei hotărîri se aplică cu începere de la 1 septembrie 2008.

    Prim-ministru                                                     Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                     Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                            Mariana Durleşteanu

    Nr. 719. Chişinău, 16 iunie 2008.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.719 din 16 iunie 2008

Modificările şi completările ce se operează în
anexele nr.3 şi nr.16 la Hotărîrea
Guvernului nr.381
 din 13 aprilie 2006

    Anexele nr.3 şi nr.16 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr.3 punctul 8 litera a), ultimul alineat se substituie cu două alineate noi, cu următorul cuprins:
    „medicilor epidemiologi şi bacteriologi, asistenţilor medicilor epidemiologi şi felcerilor-laboranţi din laboratorul bacteriologic, antrenaţi în serviciul sanitaro-epidemiologic, pentru munca prestată în condiţii de risc major pentru sănătate, legată de combaterea maladiilor contagioase şi extrem de periculoase, precum şi medicilor şi asistenţilor medicali antrenaţi nemijlocit în profilaxia şi combaterea maladiilor HIV/SIDA - în mărime de 15 % din salariul de funcţie pentru fiecare an lucrat. Cuantumul maxim al sporului nu va depăşi 100 % din salariul de funcţie;
    altui personal antrenat nemijlocit în profilaxia şi combaterea maladiilor HIV/SIDA - în mărime de 10 % din salariul de funcţie pentru fiecare an lucrat. Cuantumul maxim al sporului nu va depăşi 60 % din salariul de funcţie.”;
    2) la anexa nr.16:
    tabelul la anexă va avea următorul cuprins:
„Salariul tarifar pe unitate de timp pentru personalul încadrat
în activitatea didactică în toate ramurile economiei naţionale

Contingentul din instituţiile de învăţămînt

 
 
 
Salariul tarifar pe unitate de timp (lei)

Profesor universitar sau doctor

habilitat
 
 
Conferenţiar
universitar
sau doctor

în ştiinţe

 
 
Fără titlu
sau grad ştiinţific

cu studii superioare

cu studii
medii de
specialitate

Elevi ai instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, ai şcolilor profesionale şi de meserii, ai instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate şi alte categorii de persoane asimilate acestora, care îşi fac studiile; muncitori angajaţi care deţin funcţii ce necesită studii medii de specialitate, cursanţi

 
 
 
38
 
 
 
31
 
 
 
25
 
 
 
21
Studenţi
47
35
30
X

Doctoranzi, masteranzi, audienţi ai instituţiilor de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, precum şi profesori solicitanţi de grade

 
 
55
 
 
40
 
 
32
 
 
X
Persoane care solicită acordarea cetăţeniei Republicii Moldova 50 37 31 X”;

    la punctul 9 din Note:
    cifrele „10", „7,3" şi „6" se substituie, respectiv, cu cifrele „14", „10" şi „8";
    se introduce în final următoarea propoziţie:
    „Persoanelor antrenate în procesul de instruire şi de testare a deprinderilor practice în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" salariile tarifare pe unitate de timp se aplică cu coeficientul 2,0".