HGM738/2008
ID intern unic:  328287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 738
din  20.06.2008
pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile
prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă,
precum şi a
Regulamentului cu privire la modul de formare
şi direcţiile de
utilizare a mijloacelor speciale
Publicat : 27.06.2008 în Monitorul Oficial Nr. 112-114     art Nr : 739
    MODIFICAT
    HG1005 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1104
    HG171 din 09.03.10, MO35/12.03.10 art.224
    HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816


    În temeiul alin. (3) art.12 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 16 al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), cu modificările şi completările ulterioare,         Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă, conform anexei nr. 1;
    Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către oficiile stare civilă ale Serviciului Stare Civilă, conform anexei nr. 2;
    Lista categoriilor de persoane care beneficiază de scutiri la prestarea serviciilor contra plată de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, conform anexei nr. 3;
    Regulamentul cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Stare Civilă, conform anexei nr. 4.
    Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată de Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, conform anexei nr. 5.
    [Pct.1 alineat introdus prin HG1005 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1104]
    2. Ministerul Justiţiei va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.
    [Pct.2 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]

    PRIM-MINISTRU                                                   Zinaida  GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                            Igor Dodon
    Ministrul dezvoltării informaţionale                         Pavel Buceaţchi
    Ministrul finanţelor                                                   Mariana Durleşteanu

    Nr. 738. Chişinău, 20 iunie 2008.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1005 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1104]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG171 din 09.03.10, MO35/12.03.10, art.224]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1005 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1104]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG171 din 09.03.10, MO35/12.03.10, art.224]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 738
din 20 iunie 2008
L I S T A
categoriilor de persoane care beneficiază de
scutiri la prestarea serviciilor contra plată de către
Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă
    Se scutesc de plata tarifului pentru serviciile prestate persoanele fizice:
    invalizii de grupa I, II şi a III-a;
    participanţii la cel de-al II-lea război mondial;
    pensionarii de vîrstă;
    părinţii care au 3 şi mai mulţi copii;
    copiii orfani (elevi, studenţi ai instituţiilor de învăţămînt, cu excepţia învăţămîntului cu frecvenţă redusă – pînă la absolvirea instituţiei de învăţămînt respective, însă nu mai mult decît pînă la împlinirea vîrstei de 23 ani);
    [Alineat modificat prin HG1005 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1104]
    participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
    cetăţenii Republicii Moldova care au participat la conflictele armate în interesul Republicii Moldova - 50 % din costul total al serviciului;
    cetăţenii care solicită rectificarea greşelilor comise de organul de stare civilă la înregistrarea actelor de stare civilă;
    cetăţenii care solicită eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor represate şi ulterior reabilitate sau pentru substituirea celor eliberate anterior.
    Autoritatea tutelară se scuteşte de plata tarifului pentru serviciile prestate în interesul copiilor rămaşi fără ocrotire părintească.
    [Alineat în redacţia HG1005 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1104]
    Notă: În cazul prestării serviciilor de care beneficiază două persoane (prevăzute la poziţiile 35, 47, 48, 49, 50 şi 52) dintre care doar una este scutită de plata serviciilor, scutirea se aplică în proporţie de 50% din tarif.
    [Notă introdusă prin HG1005 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1104]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.738
din 20 iunie 2008
REGULAMENTUL
cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare
a mijloacelor speciale ale Serviciului Stare Civilă
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Stare Civilă (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.16 al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 97-99, art. 765), cu modificările şi completările ulterioare, şi are drept scop reglementarea modului de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Serviciului Stare Civilă (în continuare - Serviciul).
II. Modul de formare şi gestionare a
mijloacelor speciale
    2. Mijloacele speciale ale instituţiilor Serviciului se formează de la prestarea serviciilor cu plată, precum şi din alte venituri prevăzute de legislaţia în vigoare.
    3. Serviciile cu plată, gratuite, precum şi cele cu înlesniri, specificate în nomenclatorul respectiv, se prestează la cererea persoanelor fizice.
    4. Soldul de mijloace speciale neutilizate la finele anului bugetar este tranzitoriu şi poate fi utilizat în anii următori de gestiune, dacă actele normative nu prevăd altfel, doar după aprobarea, în modul stabilit, a devizelor de cheltuieli şi a planului de finanţare.
    5. Veniturile încasate pe parcursul anului, suplimentar la sumele prevăzute în devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare, pot fi utilizate numai după operarea, în modul stabilit, a modificărilor respective în devizul de cheltuieli şi planul de finanţare pentru perioada respectivă.
    6. Mijloacele financiare se încasează în baza chitanţelor de încasare, dispoziţiilor de plată ori prin casieria Serviciului şi se depun zilnic la conturile trezoreriale ale Serviciului.
    7. Directorul general al Serviciului este învestit cu dreptul de percepere a veniturilor şi efectuare a cheltuielilor de pe conturile respective pentru măsurile prevăzute de devizul de venituri şi cheltuieli aprobat al Serviciului.
    8. Gestionarea mijloacelor speciale se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale, în baza devizelor de venituri şi cheltuieli elaborate şi aprobate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
III. Utilizarea mijloacelor speciale
    9. Mijloacele financiare acumulate sînt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind retribuirea muncii, cu achitarea plăţilor şi contribuţiilor obligatorii, cheltuielilor aferente prestării serviciilor, precum şi altor necesităţi, în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli aprobat.
IV. Modul de evidenţă şi raportare
    10. Serviciile se prestează numai după achitarea costului acestora şi prezentarea de către beneficiar a chitanţei sau a copiei dispoziţiei de plată privind intrarea sumei la cont, confirmată de subdiviziunea competentă a Serviciului.
    11. Prestarea serviciilor este ţinută în evidenţă
printr-un registru special, unde se înscrie, în modul stabilit, beneficiarul serviciului, denumirea serviciilor conform nomenclatorului, suma achitată, numărul chitanţei de încasare ori a dispoziţiei de plată.
    12. Direcţia economico-financiară este responsabilă pentru evidenţa şi controlul încasării şi utilizării mijloacelor speciale, conform cerinţelor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, şi altor acte normative în domeniu.
    13. Direcţia economico-financiară a Serviciului asigură controlul permanent al respectării prevederilor prezentului Regulament, iar în caz de necesitate, elaborează propuneri vizînd operarea, în modul stabilit, a modificărilor necesare.
    14. Dările de seamă privind executarea devizului pe mijloacele speciale se prezintă de executorul primar de buget (Ministerul Justiţiei) Ministerului Finanţelor în termenele şi modul stabilit de acesta.
    [Pct.14 modificat prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816]
V. Dispoziţii finale
    15. Mijloacele financiare provenite de la prestarea serviciilor cu plată au destinaţie specială şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de devizul de venituri şi cheltuieli aprobat.
    16. Directorul general al Serviciului este responsabil pentru modul de gestionare a mijloacelor speciale şi poartă răspundere disciplinară, administrativă, civilă şi penală pentru integritatea acestora.

Anexa nr. 5
    la Hotărîrea Guvernului
    nr. 738 din 20 iunie 2008
METODOLOGIA
de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată
 de Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă
I. Dispoziţii generale
    1. Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată de Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (în continuare – Metodologia) este elaborată în baza prevederilor art. 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi art.16 al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă, în scopul stabilirii unor principii unice de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (în continuare – tarife).
    2. Prezenta Metodologie stabileşte:
    1) structura cheltuielilor incluse în cost pentru calcularea tarifelor;
    2) modul de calculare a tarifelor.
    3. La calcularea tarifelor se asigură respectarea următoarelor cerinţe:
    a) acoperirea cheltuielilor directe şi a celor indirecte aferente acordării tuturor serviciilor;
    b) determinarea tarifelor în baza analizei detaliate a cheltuielilor efective suportate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă (în continuare –organele de stare civilă) în perioada de activitate precedentă şi a modificării componentelor;
    c) ajustarea la legislaţia în vigoare.
II. Cheltuielile incluse în costul serviciilor
    4. Structura cheltuielilor directe incluse în costul serviciilor prestate cuprinde:
    1) retribuirea muncii;
    2) сontribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii, achitate de angajator;
    3) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sub formă de contribuţie procentuală din salariu, achitate de angajator;
    4) costul formularelor.
    Cheltuielile directe pentru perioade concrete de gestiune se determină conform formulei stabilite în punctul 12 al prezentei Metodologii.
    5. Cheltuielile privind retribuirea muncii reprezintă salariul calculat în mediu personalului implicat direct în procesul de acordare a serviciilor.
    6. Cuantumurile contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabilesc prin legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    7. Costul formularelor reprezintă cheltuielile pentru editarea formularelor tipizate, utilizate direct la prestarea serviciilor.
    8. Cheltuielile indirecte incluse în costul serviciilor cuprind cheltuielile efectiv suportate privind întreţinerea capacităţii necesare organelor de stare civilă pentru prestarea serviciilor, cu excepţia cheltuielilor directe şi cheltuielilor pentru investiţii capitale.
    Cheltuielile indirecte pentru perioade concrete de gestiune se determină conform calculului-model stabilit în punctul 13 al prezentei Metodologii.
III. Modul de calculare a tarifelor
    9. Tarifele se stabilesc în baza rezultatelor analizei detaliate a veniturilor şi cheltuielilor suportate de organele de stare civilă pe parcursul ultimilor trei ani.

    10. Preţul de cost al tarifelor se determină în funcţie de normele de timp necesare pentru acordarea fiecărui serviciu în parte, stabilite în tabelele 1 şi 2 din prezenta Metodologie.
    11. Cuantumurile tarifelor se deduc, aplicîndu-se formula:
T = Cdirecte + Cindirecte
    în care:
    T - tariful;
    Cdirecte – cheltuielile directe;
    Cindirecte – cheltuielile indirecte.
    12. Ţinînd cont de specificul fiecărui serviciu şi de norma de timp necesară pentru efectuarea lui, cheltuielile directe (Cdirecte) se determină conform formulei:
Cdirecte = Cmuncă + Suma. a.s + Suma. a.m. + Cmateriale
    în care:
    Cmuncă – costul cheltuielilor legate de retribuirea muncii personalului implicat direct în acordarea serviciului corespunzător, determinate conform formulei:
    Cmuncă = C 1 min.  x   Nt
    în care:
    C1 min. – costul unui minut al timpului lucrativ, determinat prin raportarea salariului mediu lunar al personalului implicat în acordarea serviciului corespunzător la volumul mediu de minute lucrătoare pe lună, reieşind din media de 22 de zile lucrătoare pe lună.
    Nt – norma de timp pentru acordarea serviciului;
    Suma. a.s – suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  achitate de angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (Cmuncă);
    Suma. a.m. – suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator, determinată prin aplicarea tarifului aprobat la cheltuielile de muncă (Cmuncă).
    Cmateriale – cheltuielile pentru editarea formularelor tipizate utilizate la prestarea serviciilor.
    13. Cheltuielile indirecte (Cindirecte) incluse în tarif se determină prin înmulţirea normei de timp pentru acordarea serviciului corespunzător cu costul unei ore de lucru, determinat conform următorului calcul model:

model
Calculul costului unei ore de lucru
pentru determinarea cheltuielilor indirecte
(în baza cheltuielilor pe anul_________ ­­­­)
    Costul unei ore de lucru pentru determinarea cheltuielilor indirecte (Cost ch.ind.1 oră / lucru) se calculează aplicîndu-se formula:
    Cost ch.ind.1 oră / lucru  = (Suma.c.t. - (Fond. r.m + Suma. a.s  + Suma. a.m + Cmateriale)) / Fond. t. a.o.
     în care:
    Fond. r.m) – fondul de retribuire a muncii personalului implicat direct în procesul de prestare a serviciilor;
    Suma. a.s. ) – contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de angajator, ale personalului implicat direct în procesul de prestare a serviciilor;
    (Suma. a.m. ) – primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajator, pentru personalul implicat direct în procesul de prestare a serviciilor;
    Cmateriale) – cheltuielile pentru editarea formularelor tipizate;
    Suma.c.t. ) – cheltuielile efectiv suportate pentru întreţinerea organelor de stare civilă, cu excepţia cheltuielilor pentru investiţii capitale;
    (Fond. t. a. o.) – fondul anual de timp lucrativ,  determinat reieşind din numărul personalului conform schemei de încadrare, zilele calendaristice lucrătoare pe an şi numărul de ore lucrătoare pe zi conform legislaţiei (ore lucrătoare).
    14. În tarifele percepute pentru prestarea serviciilor speciale la organizarea ceremoniilor de oficiere solemnă a căsătoriilor se includ cheltuielile specifice pentru desfăşurarea solemnităţii (decor, amenajarea sălilor de oficiere solemnă, mobilier adaptat specificului, însoţire muzicală, flori, cadouri comemorative pentru cupluri, alte accesorii determinate de tipul de scenariu ales etc.).
    15. Pentru serviciile oferite în afara programului de lucru şi în zilele de repaus/zilele de sărbătoare nelucrătoare în tarif se include costul dublu al cheltuielilor.
    16. Pentru urgentarea prestării serviciilor, la tarifele de bază se aplică coeficienţi. Coeficienţii se determină pe fiecare serviciu separat, în funcţie de prevederile legale privind actele de stare civilă şi de termenele des solicitate de cetăţeni pentru prestarea serviciilor. Din veniturile acumulate de la prestarea serviciilor este asigurată întreţinerea capacităţii necesare organelor de stare civilă pentru acordarea cetăţenilor a întregului volum de servicii solicitate, conform Nomenclatorului aprobat de Guvern.
    17. Tarifele se actualizează, în caz de necesitate, în temeiul modificărilor din legislaţie, ca urmare a schimbării preţurilor, salariilor, nivelului inflaţiei sau a altor factori.

    tabelul nr.1

    tabelul nr.2

    [Anexa nr.5 introdusă prin HG1005 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1104]