LPC60/2008
ID intern unic:  328334
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 60
din  21.03.2008
pentru modificarea şi completarea Codului muncii
al Republicii Moldova
Publicat : 01.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 115-116     art Nr : 441
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. - Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, litera h) se completează cu cuvintele “şi a dreptului angajatorilor de a se asocia în patronate şi de a fi membri ai patronatului”.
    2. La articolul 9, alineatul (2) se completează cu literele h) şi i) cu următorul cuprins:
    “h) să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în modul stabilit;
    i) să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective.”
    3. La articolul 21, alineatul (5) se completează cu cuvintele “într-un act normativ la nivel de unitate”.
    4. La articolul 25, alineatul (2) se completează cu cuvintele “, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
    5. La articolul  33, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    “(11) Durata contractului colectiv de muncă se stabileşte de către părţi şi nu poate fi mai mică de un an.”
    6. La articolul 40 alineatele (1) şi (2), după cuvintele “se depun” se introduc cuvintele “de una dintre părţile semnatare”, iar cuvintele “de la data semnării” se înlocuiesc cu cuvintele “de la data încheierii”.
    7. La articolul 42 alineatul (2), după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:
    “a1) participarea la aprobarea actelor normative la nivel de unitate în cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte acte legislative sau normative;”.
    8. La articolul 49 alineatul (1), după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:
    “d1) specialitatea, profesia, calificarea, funcţia;”.
    9. La articolul 55 litera a), cuvintele “, cu excepţia cazurilor de aflare a acestuia în grevă,” se înlocuiesc cu cuvintele “(cu excepţia cazurilor de aflare a acestuia în grevă)”.
    10. Articolul 58, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    “(1) Contractul  individual  de  muncă se  încheie în formă scrisă. Contractul  individual de muncă încheiat  pînă la data  intrării  în vigoare a prezentului cod poate fi perfectat în formă scrisă numai cu acordul părţilor. Propunerea angajatorului privind perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului. Propunerea salariatului privind perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă se aduce la cunoştinţa angajatorului prin depunerea şi înregistrarea cererii lui scrise. Refuzul motivat al uneia dintre părţi privind perfectarea contractului individual de muncă în formă scrisă se comunică celeilalte părţi prin răspunsul său scris în decurs de 5 zile lucrătoare.”
    11. Articolul 59 se exclude.
    12. La articolul 60 alineatul (1), după cuvintele “cu funcţie de răspundere” se introduc cuvintele “lista cărora se aprobă de către angajator cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor”.
    13. La articolul 62, litera i) se exclude.
    14. Articolul 68:
    alineatul (2):
    în partea introductivă, după cuvintele “orice schimbare” se introduc cuvintele “sau completare”;
    litera b) se exclude;
    litera g) va avea următorul cuprins:
    “g) caracterul înlesnirilor şi modul lor de acordare dacă acestea sînt prevăzute în contract;”
    la alineatul (3), propoziţia a doua se exclude.
    15. La articolul 71, alineatul (1) se completează cu cuvintele “şi se efectuează în temeiul unui contract individual de muncă distinct pe durată determinată”.
    16. La articolul 72, alineatul (1) se completează cu cuvintele “cu dreptul la acţiune de regres împotriva unităţii în care a fost detaşat salariatul”.
    17. La articolul 74, alineatul (3) se completează cu cuvintele “care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare”.
    18. La articolul 76, litera c) se exclude.
    19. Articolul 77:
    la litera e), cuvintele “precum şi” se exclud;
    articolul se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    “e1) detaşare;”.
    20. La articolul 78 alineatul (2), litera b) se exclude.
    21. La articolul 80 alineatul (1), cuvîntul “angajator” se înlocuieşte cu cuvintele “unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia”.
    22. Articolul 81 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    “(3) Contractul individual de muncă încetează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, cel tîrziu la data eliberării din serviciu.”
    23. Articolul 82:
    la litera i), după cuvintele “unităţii de stat” se introduc cuvintele “, inclusiv municipale,”;
    nota se completează cu textul “de stat, inclusiv municipală, sau de unitate cu capital majoritar de stat”.
    24. La articolul 83 alineatul (3), după cuvintele “este suspendat” se introduc cuvintele “sau care se află în concediul respectiv”.
    25. Articolul 85 va avea următorul cuprins:
    “Articolul 85. Demisia
    (1) Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, cu excepţia prevederii alin.(41), din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.
    (2) În caz de demisie a salariatului în legătură cu pensionarea, cu stabilirea gradului de invaliditate, cu concediul pentru îngrijirea copilului, cu înmatricularea
într-o instituţie de învăţămînt, cu trecerea cu traiul în altă localitate, cu îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 14 ani (a copilului invalid pînă la vîrsta de 16 ani), cu alegerea într-o funcţie electivă, cu angajarea prin concurs la o altă unitate, cu încălcarea de către angajator a contractului individual şi/sau colectiv de muncă, a legislaţiei muncii în vigoare, angajatorul este obligat să accepte demisia în termenul redus indicat în cererea depusă şi înregistrată, la care se anexează documentul respectiv ce confirmă acest drept.
    (3) După expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41), salariatul are dreptul să înceteze lucrul, iar angajatorul este obligat să efectueze achitarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin salariatului şi să-i elibereze carnetul de muncă şi alte documente legate de activitatea acestuia în unitate.
    (31) Contractul individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul scris al părţilor, înainte de expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41).
    (4) Pînă la expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) şi (41), salariatul are dreptul oricînd să-şi retragă cererea sau să depună o nouă cerere, prin care să o anuleze pe prima. În acest caz, angajatorul este în drept să-l elibereze pe salariat numai dacă, pînă la retragerea (anularea) cererii depuse, a fost încheiat un contract individual de muncă cu un alt salariat în condiţiile prezentului cod.
    (41) Conducătorul unităţii, adjuncţii lui şi contabilul-şef sînt în drept să demisioneze pînă la expirarea duratei contractului individual de muncă în cazurile stipulate de contract, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.
    (5) Dacă, după expirarea termenelor indicate în alin.(1), (2) şi (41), salariatul nu a fost de fapt eliberat din funcţie şi el îşi continuă activitatea de muncă fără să-şi reafirme în scris dorinţa de a desface contractul individual de muncă, eliberarea acestuia nu se admite.”
    26. La articolul 86 alineatul (2), cuvintele “în concediu pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 6 ani” se înlocuiesc cu cuvintele “în concediu de maternitate, în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, în concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti,”.
    27. Articolul 88:
    la alineatul (1) litera c), cuvintele “va propune salariatului un alt loc de muncă în unitatea respectivă” se înlocuiesc cu cuvintele “va propune în scris salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie)  în cadrul unităţii respective”;
    la alineatul (2), cuvintele “pe parcursul unui an calendaristic” se înlocuiesc cu cuvintele “în cadrul aceluiaşi an calendaristic”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    “(3) Locul de muncă redus nu poate fi restabilit în statele unităţii pe parcursul anului calendaristic în care a avut loc concedierea salariatului care l-a ocupat.”
    28. La articolul 89 alineatul (2), cuvîntul “necesitatea” se înlocuieşte cu cuvîntul “legalitatea”.
    29. La articolul 97 alineatul (3), după cuvintele “privind calcularea vechimii în muncă,” se introduc cuvintele “inclusiv a stagiului de cotizare, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare,”.
    30. Articolul 102:
    alineatul unic devine alineatul (1), în care cuvintele “muncii zilnice (a schimbului) în ajunul zilelor” se înlocuiesc cu cuvintele “zilei de muncă (schimbului) din ajunul zilei”;
    articolul se completează cu alineatele (2) şi (3) cu următorul cuprins:
    “(2) În cazul în care ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se transferă în altă zi, se va păstra aceeaşi durată redusă a zilei de muncă.
    (3) Durata concretă redusă a zilei de muncă din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare prevăzută la alin.(1) se stabileşte în contractul colectiv de muncă, în regulamentul intern al unităţii sau în ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, emis cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor salariaţilor.”
    31. La articolul 115 alineatul (5), cuvîntul “două” se exclude.
    32. Articolul 118:
    la alineatul (3), după cuvintele “cu consimţămîntul” se introduc cuvintele “scris al”, după cuvîntul “acordul” se introduc cuvintele “scris al”;
    la alineatul (6), după cuvintele “concediul de odihnă anual” se introduc cuvintele “nefolosit integral ori parţial se amînă pe perioada convenită prin acordul scris al părţilor sau”, iar în final se completează cu cuvintele “în cadrul aceluiaşi an calendaristic”.
    33. La articolul 120 alineatul (2) şi articolul 121 alineatul (4), cuvîntul “Femeilor” se înlocuieşte cu cuvintele “Unuia dintre părinţii”.
    34. La articolul 122, alineatul (3) se completează cu textul: “Dacă restul zilelor din concediul de odihnă nu au fost folosite din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, salariatul este în drept să le folosească pe parcursul următorului an calendaristic.”
    35. La articolul 124 alineatul (3), cuvintele “sau parţial” se înlocuiesc cu cuvintele “sau pe părţi”.
    36. La articolul 140, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Introducerea noilor condiţii de retribuire a muncii sau modificarea celor existente se permite numai cu respectarea prevederilor art.68 alin.(1).”
    37. La articolul 148 alineatul (4), după textul “art.78 alin.(1) lit.d),” se introduce textul “art.82 lit.a) şi i),”, iar cuvintele “prin acordul părţilor” se înlocuiesc cu cuvintele “prin acordul scris al părţilor”.
    38. La articolul 150, cuvintele “conform legii” se înlocuiesc cu cuvintele “conform Codului de executare al Republicii Moldova”.
    39. Articolul 151 se completează cu textul: “În acest caz, salariul mediu se achită fostului salariat de către fostul lui angajator conform acordului scris dintre părţi, iar în caz de litigiu - în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.”
    40. La articolul 158, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) La cererea scrisă a salariatului care a prestat munca în zi de repaus sau în zi de sărbătoare nelucrătoare, angajatorul poate să-i acorde o altă zi liberă care nu va fi retribuită.”
    41. La articolul 179 alineatul (1), cuvintele “rezidenţiat, secundariat, cursuri de specializare şi  perfecţionare,” se exclud.
    42. La articolul 186 alineatul (1) litera a), cuvintele “nu a fost desfăcut conform art.86 alin.(1) lit.c)” se înlocuiesc cu cuvintele “nu a încetat anterior (art.81)”.
    43. La articolul 190, alineatul (2) se completează cu următorul text: “În caz de donare a sîngelui sau a derivatelor de sînge în ziua premergătoare zilei (zilelor) de repaus, o zi liberă cu menţinerea salariului mediu urmează a fi acordată salariaţilor donatori imediat după ziua (zilele) de repaus.”
    44. La articolul 210, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    “(2) Ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de sancţionare, cu excepţia sancţiunii disciplinare sub formă de concediere conform art.206 alin.(1) lit.d) care se aplică cu respectarea art.81 alin.(3), se comunică salariatului, sub semnătură, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii, iar în cazul în care acesta activează într-o subdiviziune interioară a unităţii (filială, reprezentanţă, serviciu desconcentrat etc.) aflate în altă localitate - în termen de cel mult 15 zile lucrătoare şi produce efecte de la data comunicării. Refuzul salariatului de a confirma prin semnătură comunicarea ordinului se fixează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor.”
    45. La articolul 216 alineatul (2), cuvintele “ce conţin norme ale dreptului civil” se exclud.
    46. La articolul 217, alineatul (1) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    “g) condiţiile de acoperire (restituire) a cheltuielilor suportate de părţi (de o parte) pe durata uceniciei sau formării profesionale continue în cazul eliberării salariatului (art.85, art.86 alin.(1) lit.g)-r)) înainte de expirarea termenului prevăzut de contract conform lit.e).”
    47. Articolul 225:
    la litera a), cuvintele “şi executare” se înlocuiesc cu cuvintele “, executare şi exploatare”;
    la litera u), cuvîntul “publicitatea” se înlocuieşte cu cuvîntul “comunicarea”.
    48. La articolul 229 alineatul (5) propoziţia întîi, cuvîntul “autorizaţia” se înlocuieşte cu cuvîntul “avizul”.
    49. La articolul 247, alineatul (2)  se exclude.
    50. La articolul 330 alineatul (2), cuvintele “a salariului, a indemnizaţiei de concediu, a plăţilor în caz de eliberare din serviciu sau a altor plăţi cuvenite salariatului,” se înlocuiesc cu cuvintele “a salariului (art.142), a indemnizaţiei de concediu (art.117), a plăţilor în caz de eliberare (art.143) sau a altor plăţi (art.123, 124, 127, 139, 186, 227 lit.j), 228 alin.(8) etc.) cuvenite salariatului,”.
    51. La articolul 347, cuvintele “cu respectarea prevederilor art.148” se înlocuiesc cu cuvintele “cu respectarea prevederilor art.149 şi ale altor acte normative”.
    52. La articolul 350, după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:
    “b1) dreptul angajatorilor de a fi apăraţi de patronate;”.
    53. La articolul 355 alineatul (4), după cuvintele “30 de zile lucrătoare” se introduc cuvintele “de la data înregistrării acesteia”.
    54. La articolul 360 alineatul (3), după cuvintele “30 de zile lucrătoare” se introduc cuvintele “de la data înregistrării acesteia”.
    55. La articolul 369 alineatul (1), cuvintele “pe durata instituirii stării excepţionale sau a stării de război” se înlocuiesc cu cuvintele “precum şi în perioada stării de urgenţă, de asediu sau de război”.
    56. La articolul 372 alineatul (1), după cuvintele “la toate unităţile,” se introduc cuvintele “de către angajatori persoane fizice,”.
    57. Articolul 374:
    din titlu, cuvintele “principale ale” se exclud;
    la alineatul (1), în partea introductivă, cuvîntul “Întru” se înlocuieşte cu cuvîntul “Pentru”, iar cuvîntul “principale” se exclude;
    alineatul se completează cu punctul 7) cu următorul cuprins:
    “7) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.”
    58. Din articolul 391 alineatul (1), propoziţia a doua se exclude.
    59. În cuprinsul codului, sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Sănătăţii”, iar sintagma “Departamentul Situaţii Excepţionale” - cu sintagma “Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr.60-XVI. Chişinău, 21 martie 2008.