LPC128/2008
ID intern unic:  328336
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 128
din  06.06.2008
pentru completarea unor acte legislative
Publicat : 01.07.2008 în Monitorul Oficial Nr. 115-116     art Nr : 443     Data intrarii in vigoare : 01.01.2009
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.I. - Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 961 cu următorul cuprins:
    “Articolul 961.    Dispunerea internării forţate într-o
                                instituţie  ftiziopneumologică
    Dacă persoana în privinţa căreia se examinează chestiunea privind liberarea de pedeapsă conform art.91-96 este bolnavă de tuberculoză, instanţa de judecată poate dispune, în baza demersului administraţiei instituţiei penitenciare, internarea ei forţată într-o instituţie ftiziopneumologică.”
    Art.II. - Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 469 alineatul (1), după punctul 13) se introduce punctul 131) cu următorul cuprins:
    “131) internarea forţată într-o instituţie ftiziopneumologică (art.961 din Codul penal);”.
    2. La articolul 471, după alineatul (5) se introduc alineatele (51), (52) şi (53) cu următorul cuprins:
    “(51) La examinarea demersului administraţiei instituţiei penitenciare privind internarea forţată într-o instituţie ftiziopneumologică conform art.961 din Codul penal, instanţa de judecată va ţine cont de avizul medicului curant, a cărui prezenţă la şedinţa de judecată este obligatorie.
    (52) Termenul internării forţate în staţionarul specializat este stabilit de comisia medicală a instituţiei medico-sanitare de profil ftiziopneumologic în funcţie de rezultatul tratamentului şi contagiozitatea bolnavului. Externarea din instituţia ftiziopneumologică a pacientului faţă de care au fost aplicate, prin hotărîre judecătorească, măsuri forţate de internare şi tratament se face numai prin hotărîrea instanţei de judecată în baza avizului comisiei medicale a instituţiei  respective.
    (53) În partea nereglementată de prezentul cod, examinarea demersului administraţiei instituţiei penitenciare privind internarea forţată într-o instituţie ftiziopneumologică se efectuează conform prevederilor capitolului XXIX din Codul de procedură civilă.”
    Art.III. - Codul de executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35, art.112), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Titlul capitolului XXX se completează cu cuvintele “ŞI A INTERNĂRII FORŢATE ÎNTR-O INSTITUŢIE FTIZIOPNE­UMO­LOGICĂ”.
    2. Articolul 308:
    titlul se completează cu cuvintele “şi de internare forţată într-o instituţie ftiziopneumologică”;
    la alineatul (1), după cuvintele “cu caracter medical” se introduc cuvintele “sau internarea forţată într-o instituţie ftiziopneumologică”;
    în cuprinsul articolului, după cuvintele “instituţia psihiatrică” se introduc cuvintele “sau ftiziopneumologică”.
    Art.IV. - (1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.
    (2) Pînă la data intrării  în vigoare a prezentei legi, Guvernul:
    - va elabora mecanismul necesar executării prezentei legi;
    - va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.128-XVI. Chişinău, 6 iunie 2008.